Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 42/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-06-27

Sygn. akt VI GC 42/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym

przewodniczący SSO Joanna Rusińska

protokolant st. sekr. sądowy Dorota Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w Toruniu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w G.

przeciwko M. C.

o zapłatę

I. oddala powództwo,

II. zasądza od powoda na rzecz pozwanej 10 817 zł (dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

VI GC 42/17

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. z o.o. w G. złożył do tutejszego Sądu pozew przeciwko M. C. z żądaniem zasądzenia od pozwanej kwoty 552 655,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozostawał z pozwaną w stosunkach gospodarczych polegających na dostarczaniu pozwanej uprzednio zamówionych towarów za wynagrodzeniem określonym w fakturze VAT. Pozwana zamówiła towar wynikający z faktury nr (...) z dnia 15 września 2016 roku za kwotę 529 335,30 zł. Pozwana towar odebrała jednak nie zapłaciła należności mimo wezwania do zapłaty.

Zarządzeniem z dnia 13 marca 2017 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Toruniu stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i skierował sprawę do postępowania zwykłego (k.18).

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenia powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwana wniosła również o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku pod sygn. akt PO I Ds. 89/2016. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwana wskazała, że powód nie udowodnił zasadności powództwa. Pozwana podkreśliła, że faktura załączona do pozwu nie jest podpisana i brak dowodów dostarczenia towaru.

Na rozprawie w dniu 22 czerwca 2017 roku strony podtrzymały swoje stanowisko, a pełnomocnik pozwanej wskazał jednoznacznie, że pozwana kwestionuje zrealizowanie dostaw towaru przez powoda. Na tej samej rozprawie Sąd oddalił wniosek pozwanej o zawieszenie postępowania w sprawie (k.41).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Powodowa spółka zajmuje się sprzedażą wyrobów czekoladowych i kawy. Zawierając transakcje z kontrahentami spółka dokumentuje je fakturami VAT oraz dokumentami wydania z magazynu oraz dokumentami dotyczącym przewozu towaru (listy przewozowe z pokwitowaniem odbioru). Zamówienia są składane przez klientów telefonicznie bądź mailowo. Po złożeniu zamówienia spółka najczęściej wystawia faktury proforma. Tylko w przypadku zaufanych klientów powód odstępuje od wystawienia faktury proforma.

Dowód: zeznania prezesa powodowej spółki (...) k. 40 – 41, rozprawa z dnia 22 czerwca 2017 roku, 00:11:46 – 00:26:59)

W przedmiotowej sprawie żądając zasądzenia od pozwanej kwoty 552 482 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych powód przedstawił jedynie kopię faktury nr (...) z dnia 16 września 2016 roku (k.4). Faktura ta nie ma nawet podpisu wystawcy, nie stanowi więc dokumentu prywatnego ( art. 245 k.p.c). Powód zaoferował też dowód z przesłuchania stron z ograniczeniem do przesłuchania prezesa powodowej spółki (...). Dowód ten został dopuszczony i przeprowadzony na rozprawie w dniu 22 czerwca 2017 roku. W czasie przesłuchania prezes przedstawił sposób dokumentowania transakcji z kontrahentami i stwierdził, że nie pamięta tej konkretnej transakcji i nie wie kiedy towar został pozwanej dostarczony, ale jego zdaniem towar był wydany. (k. 40 – 41).

Dowód z przesłuchania stron jest dowodem posiłkowym i stanowi zazwyczaj powielenie stanowiska stron prezentowanego w pismach procesowych. Prezes powodowej spółki nie pamiętał żadnych szczegółów transakcji, a samo przekonanie o tym, że towar został wydany, w sytuacji braku jakichkolwiek dokumentów i przy konsekwentnym zaprzeczeniu ze strony pozwanej, nie jest wystarczające dla wykazania zasadności roszczenia.

Sąd oddalił wniosek dowodowy pozwanej o przeprowadzenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku o sygn. PO I Ds. 89/2016 na okoliczności dotyczące wszczęcia śledztwa i przedstawienia zarzutów A. D. w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o przestępstwa skarbowe z uwagi na fakt, że prezes powoda przyznał tą okoliczność. Pełnomocnik pozwanej złożył zastrzeżenie do tego postanowienia w trybie art. 162 k.p.c.

Stosownie do art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Materialnoprawną zasadę rozkładu ciężaru dowodu z art. 6 k.c. uzupełniają reguły procesowe, w szczególności art. 3 k.p.c. oraz art. 232 k.p.c. nakazujące stronom przejawiać aktywność w celu wykazania wszystkich istotnych okoliczności i faktów, z których wywodzą skutki prawne, w szczególności wskazywać dowody. Niedochowanie powyższych obowiązków skutkuje ryzykiem przegrania procesu przez stronę, którą obciążał ciężar wykazania okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia, że strony zawarły umowę sprzedaży na określonych warunkach ( rodzaj towaru, ilość, cena) oraz, że powód wywiązał się ze swojego zobowiązania tj. dostarczył towar pozwanej zgodnie z umową. Powód, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, nie wykazał okoliczności uzasadniających zgłoszone w pozwie żądanie. Jak wynika z przywołanych już zeznań prezesa powoda spółka dokumentuje transakcje fakturami proforma, fakturami VAT, dowodami wz i dokumentami przewozowymi. Do pozwu powód załączył jednak tylko niepodpisaną fakturę VAT i nie przedłożył żadnego dowodu na okoliczność zamówienia towaru przez pozwaną oraz wydania tego towaru. W pozwie powód nie sygnalizował, że nie jest w posiadaniu takiej dokumentacji, dopiero na rozprawie w dniu 22 czerwca 2017 roku stwierdził, że dokumenty zostały zabezpieczone na potrzeby postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku. Powód dodał też, że część dokumentów został już zwrócona (k.40).

Powód nie złożył jednak wniosku o przeprowadzenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach postępowania karnego, a dotyczących zawartej między stronami transakcji. Sąd nie jest zobowiązany do zarządzenia dochodzenia w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych, pozwalających na ich udowodnienie; nie ma też obowiązku przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 15 marca 2017 roku, I ACa 857/16).

W tych okolicznościach na podstawie art. 6 i 535 k.c. należało powództwo oddalić.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. na zasądzoną od powoda na rzecz pozwanego kwotę składa się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w stawce minimalnej – 10 800 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jabłońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: