Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1236/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-08-22

Sygn. akt I C 1236 / 12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal,

Ławnicy: --------

Protokolant: sekr. sąd . Marlena Ossowska ,

po rozpoznaniu w dniu: 22 sierpnia 2013 r. w T.,

sprawy z powództwa: J. J. ,

przeciwko : Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu (...) w G. , Sądowi Okręgowemu w G. ,Sądowi Apelacyjnemu w G. , Sądowi Rejonowemu (...) w G. ,Sądowi Rejonowemu we W. , Sądowi Okręgowemu we W. , Sądowi Rejonowemu w S. , Sądowi Rejonowemu w O. , Sądowi Okręgowemu w O., Sądowi Rejonowemu w W.(1) , Sądowi Rejonowemu (...) w L. , Sądowi Okręgowemu w L. , Sądowi Rejonowemu dla (...)w W. (2) , Sądowi Okręgowemu w T. , Sądowi Okręgowemu w S., Sądowi Okręgowemu w W. (2) , Sądowi Okręgowemu (...) w W. (2) , Sądowi Apelacyjnemu w W. (2),

o zapłatę ,

I.  oddala powództwo ,

II.  zasądza od powoda J. J. na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w W. (2) kwotę 3.600,00 zł. [ trzy tysiące sześćset ] z tytułu zwrotu kosztów procesu ,

III.  nie obciąża stron kosztami sądowymi .

Sygn. akt I C 1236 / 12

UZASADNIENIE

Powód J. J. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa - wskazanym w pozwie sądom rejonowym , okręgowym i Apelacyjnemu w W. (2) . Domagał się w nim zasądzenia kwoty 80.000 zł. za pozbawienie go prawa do obrony i dochodzenia roszczeń .Postępowaniom , w których nie składał skarg na przewlekłość postępowania zarzucał opieszałość w całości trwania postępowania . Powód twierdził ,że poczuł się zlekceważony , potraktowany instrumentalnie . Doprowadziło to do pogorszenia stanu jego zdrowia , zwiększenia nadciśnienia i zawrotów głowy , bólów żołądka , depresji i stanów depresyjnych .

Pozwany Skarb Państwa wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - k. 80 – 84.

Sąd ustalił, co następuje :

Z inicjatywy powoda toczyły się postępowania w następujących sprawach :

a/ Sąd Rejonowy G.(...):

1/ I C 1374 / 10,

2/ I C 1668 / 10,

3/ I C 1336 / 10,

4/ I C 1571 / 10,

5/ I C 1934 / 10,

6/ I C 329 / 11 ,

7/ I C 976/10 ,

8/ I Co 152/11 ,

9/ I Co 500 / 10 ,

b/ Sąd Rejonowy T. – I C 152 / 12 ,

c/ Sąd Rejonowy W. – I Co 6432/ 10 ,

d/ Sąd RejonowyO. - X C 463/11 ,

e/ Sąd Rejonowy G.(1)- I C 1336 / 10,

f/ Sąd Rejonowy G.- (...) :

1/ I C 461/ 12,

2/ I C 139 / 10,

3/ I C 72/11 ,

4/ I C 917 / 10,

5/ I C 1198 / 10 ,

6/ I C 876/ 10,

7/ I C 1082/10,

8/ I C 703/ 08 ,

9/ XII Co 5630 / 11,

10/ I C 71/ 11,

11/ I C 687/ 11 ,

12/ I C 375 / 11,

13/ I Co 362 / 06,

14/ I C 708/08,

15/ I Co 493/11 ,

1.  Sąd Rejonowy w S. :

1/ I C 175 / 10

2.  Sąd Rejonowy L. (...) :

1/ I Co 154/ 11,

2/ I Co 143 / 11 ,

3.  Sąd Rejonowy W. (2) - (...) - I Co 1158 / 10 ,

4.  Sąd Okręgowy W. (2) - I C 77/11 ,

Powód składał skargi na przewlekłość postępowania , które nie zostały uwzględnione .

okoliczności bezsporne ,

Sąd zważył, co następuje :

Gdy chodzi o akt spraw wskazanych przez powoda, to sygnatura I C 168/10 Sądu Rejonowego w S. była błędna . Przed Sądem Rejonowym w W.(1) nie toczyła się sprawa o sygnaturze I C 1462 /10, którą miałby wnieść powód. Odnośnie sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym w S. , to podał on tylko sygnaturę akt instancji odwoławczej XVI Ca 489 / 12 .

Nie było w sprawie sporne ,że powód korzystał z trybu przewidzianego przez ustawę z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki [ Dz. U. nr 179, poz. 1843 ze zmianami ] . Wnoszone przez niego skargi były rozpoznawane przez właściwe do tego sądy i nie były uwzględniane. Powód wyczerpał w ten sposób przysługujący mu tryb postępowania . Dalsza droga sądowa w tych sprawach nie przysługuje . Powód nie może więc ponownie w niniejszym procesie domagać się zadośćuczynienia za przewlekłość postępowania , która jego zadaniem miała miejsce w tamtych sprawach . Niniejsze powództwo zmierzało więc do podważenia wydanych w nich prawomocnych rozstrzygnięć .

Możliwość dochodzenia roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego jest zastrzeżona wyłącznie do tych spraw , w których strona nie wniosła skargi na przewlekłość postępowania - art. 16 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze… W takim przypadku można domagać się naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości ,po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy . Podstawę dochodzenia roszczeń stanowi art. 417 k.c. Przepis ten stanowi w paragrafie 1 ,że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa .

Ciężar dowodu w niniejszej sprawie spoczywał na powodzie - art. 6 k.c. Powinien on więc wykazać w których konkretnie sprawach doszło do przewlekłości postępowania , na czym ona polegała – jakich działań lub zaniechań dotyczyła oraz ,że były one niezgodne z prawem .

Powód nie sprostał żadnemu z tych wymagań . Nie wskazał nawet sygnatur akt spraw , których jego roszczenia miałyby dotyczyć . W uzasadnieniu pozwu po wyliczeniu szeregu spraw w których wnosił skargi na przewlekłość postepowania, powód pisze „Natomiast w w/w postępowaniach , w których nie złożyłem skarg na przedwłoke , zarzucam opieszałość w całości postępowania…” Powód nie dość więc ,że nie wskazał konkretnych sygnatur akt , to jeszcze z jednej strony wymienia sprawy, w których wnosił skargi na przewlekłość postępowania , a z drugiej twierdzi ,że w tych sprawach nie wniósł takich skarg. Rozwiązanie tej łamigłówki pozostawi sądowi . Jest to nieodpuszczalne , gdyż narusza zasadę ciężaru dowodu . Sąd z urzędu nie prowadzi postępowania dowodowego . Miałoby ono w tym przypadku polegać na tym ,że to sąd sam miałby ustalać , czy i w jakich sprawach zachodziły okoliczności uzasadniające odpowiedzialność z art. 417 k.c. Pozwany zwracał także słusznie uwagę na konieczność wykazania związku przyczynowego między ewentualnym niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem władzy publicznej , a szkodą .

Jeżeli nawet doszukiwać się w twierdzeniach powoda zarzutu naruszenia dóbr osobistych, to także na nim spoczywał obowiązek wykazania bezprawności działania tych organów - art. 24 § 1 k.c. Należy bowiem założyć ,że działanie organów wymiaru sprawiedliwości nie jest bezprawne , gdyż wykonują one swoje obowiązki w ramach przepisów tworzących podstawę ich funkcjonowania [ art. 177 Konstytucji, ustawa o ustroju sądów powszechnych ] oraz w ramach określonych prawem procedur [ kodeks postępowania cywilnego ] . Obalenie tego domniemania spoczywało na powodzie . Na marginesie wskazać należy ,że zasądzenie zadośćuczynienia z art. 448 k.c. ma charakter fakultatywny i jest ograniczone do przypadków zawinionego naruszenia dobra osobistego .

Pozwany zwracał uwagę na niewykazanie przesłanek przez powoda przesłanek odpowiedzialności Skarbu Państwa . W związku z tym doręczając odpis odpowiedzi na pozew sąd udzielił powodowi dodatkowego terminu w celu ustosunkowania się do niej i ewentualnego zgłoszenia dalszych wniosków dowodowych pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów - k. 92. W odpowiedzi na to pismo powód podał jedynie ,że „podstawa prawna, faktyczna i materiał dowodowy powództwa umożliwia merytoryczne rozpoznanie powództwa…” – k. 123.

Zgodnie z wnioskiem powoda sąd dał mu możliwość wypowiedzenia się w toku przesłuchania w charakterze strony i w tym celu zwrócił się o pomoc prawną do Sądu Rejonowego w W.(1) . Powód odmówił jednak uczestniczenia w tej czynności – k. 321. Pozbawiał się przez to możliwości popierania swojego powództwa i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości . W tej sytuacji sąd pominął ten dowód – k. 330 , skoro jego przeprowadzenie okazało się niemożliwe – art. 302 § 1 k.p.c. Zbędne było także dopuszczenie dowodu z opinii biegłego , skoro powód nie wykazał przesłanek odpowiedzialności pozwanego – k. 330 .

Ponieważ powód przegrał sprawę , to na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. zasądzono od niego zwrot kosztów procesu na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa [ Dz. U. nr 169, poz. 1417 ze zmianami ] . Składała się nie kwota 3.600,00 zł. z tytułu kosztów zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa .

Podkreślić należy ,że zwolnienie od kosztów sądowych, z którego korzystał powód , nie zwalnia od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi procesowemu – art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [ Dz. U. nr 167 , poz. 1398 ze zmianami ] . Kosztów sadowych nieuiszczonych przez powoda nie ponosi żadna ze stron – art. 113 ust. 1 tej ustawy i art. 98 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Gorzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Westphal
Data wytworzenia informacji: