Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 711/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-09-26

Sygn. akt I C 711/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński

Ławnicy : ---------------

Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Falkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2016 r. w Toruniu

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko K. R.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego K. R. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 137.100,38zł (sto trzydzieści siedem tysięcy sto złotych 38/100) w tym z:

ustawowymi odsetkami od kwoty 132.616,68zł (sto trzydzieści dwa tysiące sześćset szesnaście złotych 68/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 lutego 2016 roku do dnia zapłaty,

ustawowymi odsetkami od kwoty 2.358,79zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 79/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 lutego 2016 roku do dnia zapłaty,

ustawowymi odsetkami od kwoty 2003,91zł (dwa tysiące trzy złote 91/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 lutego 2016 roku do dnia zapłaty,

121zł (sto dwadzieścia jeden złotych) bez odsetek;

2.  zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1000zł (tysiąc złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wojciech Modrzyński

IC 711/16

UZASADNIENIE

Do Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie wpłynął pozew (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko K. R. o zapłatę kwoty 137.100,38 zł w tym z: ustawowymi odsetkami od kwoty 132.616,68zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; z ustawowymi odsetkami od kwoty 2.358,79zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz ustawowymi odsetkami od kwoty 2003,91zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż strony w dniu 9 października 2013 roku zawarły umowę kredytu numer (...). Pozwany nie wywiązał się z ciążącego na nim zobowiązania dokonywania spłaty zobowiązania w terminach ustalonych w zawartej umowie. W związku z brakiem zapłaty za zaległe raty strona powodowa wypowiedziała przedmiotową umową i zażądała spłaty należnej części roszczenia. Wobec braku stosownej zapłaty stosownie do art. 95 ustawy prawo bankowe strona powodowa wystawiła Wyciąg z ksiąg rachunkowych banku stwierdzający zadłużenie strony pozwanej. Na roszczenie powoda składa się: kwota 132.616,68 zł należności głównej, kwota 2358,79 zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału w wysokości 10% od dnia 20 lipca 2015 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku, kwota 2003,91 zł tytułem odsetek za opóźnienie w wysokości 10% od dnia 20 lipca 2016 roku do dnia 17 lutego 2016 roku i kwota 121 zł tytułem opłat i prowizji.

Postanowieniem z dnia 18 marca 2016 roku Sąd Rejonowy (...)w L. przekazał sprawę do Sądu Okręgowego w Toruniu, stwierdzając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty nawias art. 50533 § 1 k.p.c.

Pozwany K. R. nie złożył odpowiedzi na pozew. Na rozprawie w dniu 26 września 2016 roku pozwany przyznał, iż zaciągnął kredyt u powódki i nie wywiązał się z obowiązku spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Nie kwestionował także wysokości zadłużenia, wskazując jedynie, iż kredyt zaciągnięty został w związku z planowaną produkcją mleka. Z uwagi na niepowodzenie tego przedsięwzięcia i brak środków na spłatę zaprzestał spłacania kredytu.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 9 października 2013 roku (...) S.A. z siedzibą w W. zawarł ze K. R. umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego numer (...). Zgodnie z powyższą umową Bank udzielił kredytobiorcy dwóch kredytów na okres 96 miesięcy w kwotach:

a)  100.00,00 zł na potrzeby sfinansowania potrzeb konsumpcyjnych kredytobiorcy oraz

b)  17.412,00 zł na spłatę kredytu w (...)S.A.

Dowód: umowa kredytu k. 21-24

W związku z zawarciem umowy kredytobiorca zobowiązany był do poniesienia kosztów prowizji bankowej w kwocie 3470,51 zł oraz do ubezpieczenia się na wypadek śmierci na okres pierwszych 12 miesięcy trwania umowy w kwocie 18495,46 zł. Udzielony kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej, która w chwili podpisania umowy wynosiła 16% w stosunku rocznym. W umowie kredytobiorca zobowiązał się do spłaty kredytu w równych ratach miesięcznych do 19-ego dnia każdego miesiąca w wysokości łącznej 2582,50 zł, w tym rata kredytu 2175,50 zł i rata kredytu dodatkowego 407,00zł.

Dowód: umowa kredytu k. 21-24

W związku z tym, iż pozwany K. R. zaprzestał spłacania swoich należności, w dniu 28 października 2015 roku (...) S.A. dokonał wypowiedzenia umowy kredytu. Pismo zawierające wypowiedzenie umowy doręczono kredytobiorcy w dniu 2 listopada 2015 roku.

Dowód: oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu k.-17

ZPO doręczenia wypowiedzenia k. 16

W dniu 17 lutego 2016 roku Bank wystawił Wyciąg z ksiąg rachunkowych banku przeciwko K. R. określający wysokość zadłużenia pozwanego na kwotę 137.100,38 zł. Na powyższą należności składają się:

a)  należność główna kwocie: 132.616,68zł;

b)  odsetki umowne za okres korzystania z kapitału w wysokości 10% od dnia 20 lipca 2015 roku do dnia7 stycznia 2016 roku kwocie 2358,79 zł;

c)  odsetki za opóźnienie naliczone od kwoty niespłaconego kapitału w wysokości 10% od dnia 20 lipca 2015 roku do dnia 17 lutego 2016 roku kwocie 2003,91 zł;

d)  opłaty i prowizje w kwocie 121 zł.

Dowód: wyciąg się banku k. - 25

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu dokumenty złożone do akt sprawy. Dokumenty te nie budziły wątpliwości Sądu w zakresie ich prawdziwości i prawidłowości sporządzenia.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był bezsporny między stronami. Na rozprawie pozwany uznał roszczenie i wskazał, iż faktycznie zaciągnął kredyt w powodowym banku, zaprzestał jego spłaty, co wiązało się z załamaniem prowadzonej przez niego produkcji mleka i przyznał, iż na chwilę obecną w ogóle nie spłaca zadłużenia z tego tytułu. Pozwany nie kwestionował także wysokości dochodzonego roszczenia.

W omawianej sprawie strony zawarły umowę kredytu bankowego. Zgodnie z art. 69 ust. 1 prawa bankowego, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Udzielanie kredytów jest jedną z czynności banków przewidzianą w prawie bankowym. Do essentialia negotii umowy kredytu należą: oddanie przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie ściśle określonej kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel oraz zobowiązanie kredytobiorcy do korzystania z oddanych do dyspozycji środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (patrz. Arkadiusz Kawulski, Komentarz do prawa bankowego. Uwagi do art. 69, LEX 2013). Umowa kredytu stanowi zatem odrębny typ umowy nazwanej. Jest to umowa konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, odpłatna.

W omawianej sprawie jak wyżej wskazano strony zawarły taką umowę. Zgodnie z umową pozwany był zobowiązany do spłaty kredytu w ratach określonych w umowie. Pozwany zaprzestał spłacania rat zaciągniętego kredytu i doprowadził do jego wypowiedzenia. W związku z niewdaniem się w spór co do istoty sprawy przez pozwanego Sąd przyjął wysokość zadłużenia wynikającą z załączonego do pozwu Wyciągu z ksiąg rachunkowych banku. Wysokość tego zadłużenia określona została na kwotę 137100, 38 zł. Na powyższą należności składają się:

a)  należność główna kwocie: 132.616,68 zł;

b)  odsetki umowne za okres korzystania z kapitału w wysokości 10% od dnia 20 lipca 2015 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku kwocie 2358,79 zł;

c)  odsetki za opóźnienie naliczone od kwoty niespłaconego kapitału w wysokości 10% od dnia 20 lipca 2015 roku do dnia 17 lutego 2016 roku kwocie 2003,91 zł;

d)  opłaty i prowizje w kwocie 121 zł.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd zgodnie z powołanymi wyżej przepisami orzekł jak w sentencji orzeczenia. Z uwagi na zmianę przepisów kodeksu cywilnego od 1 stycznia 2016 roku i wprowadzeniem przez ustawodawcę odsetek za opóźnienie należało w wyroku wskazać, iż zastrzeżone odsetki są odsetkami ustawowymi za opóźnienie (art. 481§1 k.c.).

O kosztach orzeczono w myśl art. 98 k.p.c. Pozwany jako strona przegrywająca ma obowiązek zwrotu powodowi kosztów postępowania, na które składają się opłata od pozwu w wysokości 1000 zł.

SSO Wojciech Modrzyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Mróz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Modrzyński
Data wytworzenia informacji: