Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 501/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-04-28

Sygn. akt I C 501/16

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Jaworska

Ławnicy : /

Protokolant: : st. sekr. sądowy Bożena Nieczypor

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Toruniu

przy udziale : /

sprawy z powództwa U. 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko J. P.

o zapłatę

1.  Oddala powództwo.

2.  Nie obciąża pozwanej kosztami procesu powoda.

(-) M. Jaworska

I C 501/16

UZASADNIENIE

Powód U. 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. w pozwie wniesionym 4 marca 2016 roku wniósł o zasądzenie od pozwanej J. P.kwoty 160.806,37 zł z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Wniósł też o zasadzenie od pozwanej kosztów procesu.

Twierdził, że pozwaną z (...) Bank S.A. będącym następcą prawnym (...) Bank S. A. w K. oraz (...) Bank S.A. w W. łączyła umowa bankowa z 1 grudnia 2006 roku, na podstawie której bank oddał do dyspozycji pozwanej środki pieniężne. Ponieważ pozwana z nie spłacała zobowiązania bank wypowiedział umowę i wystawił bankowy tytuł egzekucyjny. W dniu 27 kwietnia 2015 roku (...) Bank S.A. w W. dokonał przelewu przysługującej mu wierzytelności wobec pozwanej na rzecz powoda. Na dochodzoną kwotę składa się należność główna – 51.940,30 zł i skapitalizowane odsetki w kwocie 108.866,07 zł.

Pozwana J. P.nie złożyła odpowiedzi na pozew i nie brała udziału w rozprawie.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

W dniu 27 listopada 2006 roku pomiędzy (...) Bank S.A. w K. a pozwaną J. P.została zawarta umowa kredytu hipotecznego numer (...), którą bank udzielił pozwanej kredytu w kwocie 114.871,80 zł indeksowanego kursem CHF, przy czym równowartość kredytu wynosiła 49.090,51 CHF. Kredyt został przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych pozwanej w innych bankach. Umowa przewidywała warunki indeksowania, spłaty kredytu, oprocentowania i oprocentowania zadłużenia przeterminowanego.

Na skutek nieterminowej spłaty kredytu (...) Bank S.A. w W. 5 stycznia 2010 roku wypowiedział pozwanej umowę z okresem wypowiedzenia 30 dni od doręczenia pisma i zawiadomił, że całość środków wykorzystanego kredytu z odsetkami i kosztami podlega natychmiastowemu zwrotowi.

( dowód: umowa k. 7-9, wypowiedzenie umowy k. 10)

(...) Bank S.A. w W. w dniu 21 kwietnia 2010 roku wystawił przeciwko pozwanej bankowy tytuł egzekucyjny na kwoty: 138.848,77 zł należność główna, 6.498,59 zł odsetki umowne za okres korzystania z kapitału od 1 kwietnia 2009 roku do 24 lutego 2010, 4.384,62 zł odsetki za opóźnienie i 225 zł –koszt opłat i prowizji.

Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z 11 maja 2010 roku w sprawie I Co 3081/10 nadał temu tytułowi klauzulę wykonalności.

( dowód: bankowy tytuł egzekucyjny k. 11 )

W dniu 27 kwietnia 2015 roku (...) Bank S.A. w W. zawarł z powodem umowę przelewu cesji wierzytelności wobec pozwanej. Powód pismem z 12 maja 2015 roku zawiadomił pozwaną o cesji wierzytelności w łącznej kwocie 158.200,09 zł i wezwał ją do zapłaty tej kwoty do dnia 26 maja 2015 roku.

( dowód: zawiadomienie o cesji wierzytelności k. 6 )

(...) Bank S.A. w W. i powód U. 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. są przedsiębiorcami. Dochodzona pozwem kwota według twierdzeń powoda wynika z umowy cesji wierzytelności. Powód nie złożył do akt takiej umowy. Sąd nie przyznał mocy dowodowej załączonemu do pozwu wyciągowi z ksiąg rachunkowych powoda ( k. 4 ), albowiem nie zawiera wymaganych podpisów osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg banku lub członków zarządu powoda.

Powód nie przedłożył żadnego dowodu wskazującego zasadę i dokładny sposób wyliczenia kwoty żądanej pozwem.

Twierdzenie powoda o istnieniu umowy o przelew wierzytelności, nie kwestionowane przez pozwaną, nie stanowi w ocenie Sądu wystarczającego dowodu istnienia zobowiązania w kwocie dochodzonej pozwem.

Wobec uzasadnionych wątpliwości co do istnienia i wysokości roszczenia Sąd uznał, że nie zostały wykazane przesłanki z art. 509 kc i oddalił powództwo.

Ponieważ pozwana wygrała proces nie było podstaw do obciążenia jej kosztami procesu powoda na podstawie art. 98 § 1 kpc. Dlatego Sąd nie obciążył jej kosztami procesu powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Dubanowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Jaworska
Data wytworzenia informacji: