Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 138/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2021-04-30

Sygn. akt I C 138/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2021r.

Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Andrzej Westphal

Protokolant : ----

po rozpoznaniu w dniu: 30 kwietnia 2021r. w T.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Z. T.

przeciwko: Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T.

o zobowiązanie

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powódki Z. T. na rzecz pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T. kwotę 10.817,00 zł ( dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście ) z tytułu zwrotu kosztów procesu ,

III.  nie obciąża powódki kosztami sądowymi.

Sygn. akt I C 138/21

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 25 stycznia 2021 r. powódka Z. T. wniosła o wydanie wyroku zobowiązującego pozwaną Spółdzielnię Mieszkaniową (...) do złożenia oświadczenia woli o następującej treści :

1.  Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w T. ustanawia odrębną własność lokalu mieszkalnego nr (...) o powierzchni użytkowej 122,20 m2 położonego w budynku przy ul. (...), (...)-(...) T., posadowionego na działkach nr (...), obręb (...), dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta (...), wraz z pomieszczeniem przynależnym - w postaci piwnicy nr (...)o powierzchni 33,52 m2 - usytuowanym w budynku, w którym znajduje się lokal;

2.  Spółdzielnia oświadcza, że z własnością opisanego powyżej lokalu związany jest udział (...) nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo własności gruntu, ujawnione w księdze wieczystej (...), oraz w części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

3.  Spółdzielnia przenosi nieodpłatnie na rzecz Z. T. własność opisanego wyżej lokalu wraz z opisanym powyżej udziałem we współwłasności;

Domagała się także zasądzenia kosztów procesu wedle norm przepisanych (k. 3-12).

Postanowieniem z 04 lutego 2021 r. powódka została zwolniona od kosztów sądowych w całości (k. 65).

W odpowiedzi na pozew z 25 lutego 2021 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych ( k. 77 -94 ) .

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 25 stycznia 2000 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T. przydzielił na warunkach własnościowego prawa do lokalu następujące lokale mieszkalne położone w T. , przy ul. (...) :

a)  Ł. W.lokal numer (...) ,

b)  J. W.lokal numer (...),

c)  S. W.lokal numer (...),

d)  I. W.lokal numer (...),

dowód: przydziały lokalu z 25 stycznia 2000 r. - k. 179-182,

Na mocy uchwały zarządu pozwanej spółdzielni nr (...) z dnia 02 kwietnia 2004 r. określono przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości obejmującej budynek położony w T. , przy ul. D. (...) i ul. (...) (...)oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb (...), numery działek: (...); (...) o powierzchni odpowiednio 6250,00 m2 i 27,00 m2 razem: 6277,00 m2. Wskazano, że na przedmiotowej nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny, w którym znajduje się:

a) 80 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3918,60 m2;

b) 77 pomieszczeń przynależnych do lokali tj. piwnic, a powierzchnia pomieszczeń liczy 389,87 m2;

c) 26 garaży o łącznej powierzchni 439,50 m2;

d) 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 87,70 m2;

e) pomieszczenia i urządzenia wspólnego (ogólnego) użytku, na które składają się: klatki schodowe, korytarze piwniczne, suszarnie, pomieszczenie przyłącza cieplnego, pomieszczenie gospodarcze (§ 2).

Paragraf 5 uchwały określał ,że po wejściu w życie stanowi ona podstawę oznaczenia lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nieruchomości wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowienie odrębnej własności tych lokali przez spółdzielnię na rzecz członków lub innych osób .

Załącznik nr 3 do uchwały zawierał „Wykaz lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych do określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości D. (...)M. (...)

W załączniku nr (...) do uchwały wskazano, że do lokalu położonego przy ul. (...) o powierzchni użytkowej 122,20 m2 przynależy piwnica o powierzchni 33,52 m2 . Łączna powierzchnia wynosi 155,72 m2, a wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi (...). Lokale numer (...) były pozbawione piwnicy.

dowód: uchwała nr 122/2004 z 02 kwietnia 2004 r. - k. 98-99 , załącznik do uchwały - k. 102 .

W dniu 27 lutego 2008 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T. podjął uchwałę nr(...), mocą której stwierdzono, iż § 1 pkt. c uchwały nr (...) otrzymuje brzmienie: „26 garaży o łącznej powierzchni 447,90 m2” (§ 1). Dalej postanowiono , że w pozycji 100 załącznika nr 3 do uchwały nr 122/2004 - „Wykaz lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych” w kolumnie 9 i 10 w miejsce powierzchni 12,90 m2 wpisuje się 21,30 m2 (§ 2). Wobec zmian określonych w § 1 i 2 uległa zmianie w załączniku nr 3 ogólna powierzchnia garaży z 493,50 m2 na 447,90 m2 (§ 3). W kolumnie 11 załącznika nr (...)zmianie uległa wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z przedmiotem odrębnej własności lokali (§ 4). W uzasadnieniu uchwały wskazano, że w załączniku nr(...) do uchwały nr (...) z dnia 02 kwietnia 2004 r. w poz. 100 dotyczącej garażu nr (...) położonego w piwnicy budynku M. (...) błędnie określono powierzchnię garażu wskazując powierzchnię 12,90 m2, zaś właściwa powierzchnia to 21,30 m2.

W skorygowanym załączniku nr (...) do uchwały wskazano, że do lokalu położonego przy ul. (...) o powierzchni użytkowej 122,20 m2 przynależy piwnica o powierzchni 33,52 m2, łączna powierzchnia wynosi 155,72 m2, a wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi (...).

Do lokali o numerach (...) nadal nie przynależała żadna piwnica .

dowód: uchwała nr (...)z 27 lutego 2008 r. - k. 105 , załącznik do uchwały - k. 108,

W akcie notarialnym z dnia 24 czerwca 2008 r. ( rep A nr (...)) sporządzonym w T. przez notariuszem M. S. dokonano korekty udziałów w ten sposób, że zmieniono je w częściach wspólnych budynków i urządzeń nie służących wyłącznie do korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu pod budynkiem dotyczące m. in. nieruchomości, z której zostały wyodrębnione lokale - objęte kw nr (...) z udziału (...) części na (...) części. Zmianie uległy wielkości udziałów dotyczących poszczególnych właścicieli . Do aktu notarialnego stanął przedstawiciele pozwanej spółdzielni oraz właściciele lokali o numerach : 2 położonego w budynku przy ul. (...) , oraz(...)położonych przy ul. (...).

dowód: akt notarialny z 24 czerwca 2008 r. - k. 111-120 , odpis księgi wieczystej k. 121 – 157 ,

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 2010 r., ( rep. A nr(...) ) sporządzonego w T. przez notariuszem A. K. , J. W. i G. W. zbyli na rzecz K. P. „ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) ( drugie i trzecie piętro , cegła, budynek trzypiętrowy , wybudowany w 1999r. ) , składającego się z : 6 ( sześciu) pokoi , 2 (dwóch ) łazienek , w.c. , aneksu kuchennego i 2 ( dwóch) przedpokoi o powierzchni użytkowej 122,20 m2, położonego w T. przy ul. (...).

Na dzień 10 stycznia 2011r. w księdze wieczystej tego lokalu nie widnieją żadne wpisy w rubryce „ Opis pomieszczeń przynależnych” .

dowód: akt notarialny z 21 grudnia 2010 r. - k. 183-185v , odpis księgi wieczystej k. 187- 188 ,

W umowie zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 05 kwietnia 2013 r., rep. A nr (...)sporządzonego przed notariuszem M. S. w T., dokonano sprzedaży na rzecz A. J., E. J. i B. J. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) o powierzchni użytkowej 74,80 m2, położonego w T. przy ul. (...). W treści aktu wskazano, że I. M. w ramach przysługującego jej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...) korzysta z piwnicy nr(...), znajdującej się w przyziemiu budynku. W protokole zdawczo-odbiorczym przekazania lokalu w dniu 22 kwietnia 2013r. , w rubryce „Uwagi” wpisano , między innymi , „Piwnica”.

dowód: akt notarialny z 05 kwietnia 2013 r. - k. 190-193, protokół zdawczo- odbiorczy k. 194 ,

W zaświadczeniu z dnia 15 września 2015 r. Prezydenta Miasta T. stwierdzono samodzielność lokalu mieszkalnego nr (...) (…) przy ul. (...) w T.. Stwierdzono, że do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr (...)usytuowane w piwnicy.

W zaświadczeniu z dnia 15 września 2015 r. Prezydenta Miasta T. stwierdzono samodzielność lokalu mieszkalnego nr (...) (…) przy ul. (...) w T.. W zaświadczeniu nie wspomina się o jakiejkolwiek piwnicy.

dowód: zaświadczenia z 15 września 2015 r. - k. 170, 175

W uchwale nr (...) Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ustalono, że w załączniku nr (...)do uchwały nr (...) z dnia 02 kwietnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 66 oznaczenie lokalu jako „M. (...)” w kolumnie „7” skreśla się oznaczenie powierzchni przynależnej - piwnicy jako „33,52” oraz w kolumnie „10” skreśla się oznaczenie powierzchni razem jako „155,72” i w to miejsce wpisuje się oznaczenie powierzchni razem jako 122,20”, zaś w kolumnie „11” skreśla się oznaczenie wielkości udziału w nieruchomości wspólnej w ułamku „ (...)” i w to miejsce wpisuje się ułamek „ (...)”;

2. W poz. 68 oznaczenie lokalu jako „M. (...)” wpisuje się w kolumnie „7” oznaczenie powierzchni przynależnej - piwnicy jako „33,52” oraz w kolumnie „10” skreśla się oznaczenie powierzchni razem jako „74/80” i w to miejsce wpisuje się oznaczenie powierzchni razem jako „108/32”, zaś w kolumnie „11” skreśla się oznaczenie wielkości udziału w nieruchomości wspólnej w ułamku „ (...)” i w to miejsce wpisuje się ułamek w kwocie „ (...)”.

W uzasadnieniu wskazano, że w pozycji 66 omyłkowo wpisano piwnicę o powierzchni 33,52 m2 jako pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...), piwnica o wskazanej powierzchni winna być wpisana w poz. 68 jako pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...), co odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy.

W pismach z 13 sierpnia 2015 r. o podjęciu uchwały powiadomiono osobę, której ówcześnie przysługiwało prawo żądania przeniesienia na nią własności lokalu położonego w T. przy ul. (...) - K. P.; oraz osoby którym ówcześnie przysługiwało prawo żądania przeniesienia na nie własności lokalu położonego w T. przy ul. (...) A. J., E. J. oraz B. J. - powiadamiając o możliwości jej zaskarżenia. A. J. i E. J. odebrali pisma w dniu 20 sierpnia 2015 r., zaś B. J. w dniu 18 sierpnia 2015 r.

dowód: uchwała nr (...) z 12 sierpnia 2015 r. k. 158 , załącznik do uchwały k. 160 , pisma z 13 sierpnia 2015 r. wraz z potwierdzeniami doręczenia k. 162-169,

W dniu 20 lipca 2018 r. wpłynęło do pozwanej pismo komornika informujące o wszczęciu egzekucji przeciwko K. P. ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. (...) .

W toku egzekucji na zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu K. M. sporządzony został operat szacunkowy służący określeniu aktualnej wartości rynkowej spółdzielczego tego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...) o powierzchni użytkowej 122,20 m2, położonego w budynku przy ul. (...) w T.. Przedmiotem wyceny był „lokal mieszkalny nr (...) o powierzchni użytkowej 122,20 m 2 położony w T. , przy ul. (...)”. W części II pkt 1 (...) rzeczoznawca podaje ,że stan prawny lokalu badano w oparciu o księgę wieczystą (...) . Przytacza opis lokalu „pokój za aneksem kuchennym ( II piętro ) – 1 , przedpokój ( II piętro ) – 1 , łazienka w wc ( II piętro ) – 1 , pokój ( III piętro ) – 5 , przedpokój ( III piętro ) - 1 , łazienka ( III piętro ) – 1 , wc ( III piętro ) - 1” .

W „Wyciągu z operatu szacunkowego” wskazano, że powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 122,20 m 2 .

dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 195, operat szacunkowy k. 197-216 ,

Aktem notarialnym z dnia 23 listopada 2020 r. rep. A nr(...) sporządzonym przed notariuszem M. S., pomiędzy W. P. działającą w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T., a A. J., M. J. i B. J. zawarto umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz umowę o przeniesienie własności lokalu zlokalizowanego w T. pod adresem ul. (...), o powierzchni użytkowej 74,80 m2, składającego się również z przynależnej piwnicy numer (...) o powierzchni 33,52 m2, tj. mający łącznie powierzchnię 108,32 m2, co do którego przysługuje A. i E. małżonkom (...) oraz B. J. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W akcie postanowiono o ustanowieniu odrębnej własności tego lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą numer(...) i postanowiono, że z własnością tego lokalu związany będzie udział wynoszący (...). Własność przeniesiono na rzecz A. J., M. J. i B. J..

dowód: akt notarialny z 13 października 2020 r. k. 224-227

Po przeprowadzeniu licytacji i uprawomocnieniu postanowienia o przybiciu , postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt (...) przysądzono własność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą numer (...), na rzecz M. T. i A. T. we współwłasności majątkowej małżeńskiej w 2/5 części oraz Z. T. w 3/5 części, za kwotę 331.050,00 zł . Zobowiązano także dłużnika K. P. do opróżnienia i opuszczenia lokalu.

dowód: postanowienie SR w Toruniu z 11 października 2019 r. k. 217-217v,

W piśmie z dnia 20 lipca 2020 r. M. T. działając jako osoba uprawniona do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego pod adresem u. M. (...), (...)-(...) T. wniósł o wydanie zaświadczenia o położeniu i powierzchni lokalu, wraz z oznaczeniem pomieszczenia przynależnego, zgodnie z treścią uchwały Zarządu Spółdzielnie nr(...) z dnia 08 kwietnia 2004 r.

W odpowiedzi na powyższe Spółdzielnia Mieszkaniowa (...), w piśmie z dnia 19 sierpnia 2020 r. oświadczyła, że nie może wydać zaświadczenia żądanej treści. W uzasadnieniu wskazano, że następcze uchwały skutecznie skorygowały treść uchwały nr (...) z dnia 08 kwietnia 2004 r.

dowód: pismo z 20 lipca 2020 r. k. 237-238 , pismo z 19 sierpnia 2020 r. k. 239-240

W piśmie z dnia 08 września 2020 r. M. T., Z. T. i A. T. wystąpili wobec Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z żądaniem zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu usytuowanego pod adresem ul. (...), (...)-(...) T. wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 33,52 m2, oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w wymiarze (...), zgodnie z treścią uchwały Zarządu Spółdzielni nr (...)z dnia 08 kwietnia 2004 r.

W odpowiedzi z dnia 13 października 2020 r. pozwana podtrzymała dotychczasowe stanowisko .

dowód: pismo z 08 września 2020 r. k. 241-242 , pismo z 13 października 2020 r. k. 243,

W umowie z dnia 23 listopada 2020 r. ( rep. A nr(...) ) sporządzonej przed notariuszem A. R. w T. , M. T., A. T. i Z. T. zawarli umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności, postanawiając że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...), o powierzchni użytkowej 122,20 m2, znajdującego się w T. przy ul. (...) przysługiwać będzie w całości wyłącznie Z. T..

dowód: akt notarialny z 23 listopada 2020 r. k. 219-222 ,

W kolejnych pismach strony podtrzymywały swoje stanowiska .

dowód: pisma z 27 listopada 2020 r. k. 244 , z 7 grudnia 2020r. k. 245 , z 14 grudnia 2020r. k. 246 i 18 grudnia 2020 r. k. 247 ,

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny, ustalono na podstawie przedłożonych przez strony dokumentów, których wiarygodność , autentyczność nie budziła wątpliwości zarówno sądu jak i stron. Spór sprowadzał się natomiast do tego ,że powódka stała na stanowisku ,że zgodnie z treścią uchwały z dnia 02 kwietnia 2004 r. do lokalu numer (...) przypada pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy. W ślad za tym domagała się przeniesienia własności wraz z piwnicą . Pozwana nie podzielała tego stanowiska , twierdząc ,że uchwała ta została zmieniona dnia 12 sierpnia 2015 r. Ustalono wówczas ,że piwnica stanowi przynależność mieszkania numer (...) . Wcześniej omyłkowo przypisano ją do lokalu numer (...).

Artykuł 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowi, że samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości (ust. 1). Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi" (ust. 4).

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa określi przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tej nieruchomości (ust. 1). Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (ust. 2). Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna określać: 1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, jako podstawową nieruchomość ewidencyjną, w którym ustanawia się odrębną własność lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej; 2) rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych, w tym piwnic lub pomieszczeń gospodarczych, o ile piwnica lub pomieszczenie gospodarcze jest w tym budynku przyporządkowane danemu lokalowi a władający lokalem faktycznie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze użytkuje; 3) wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu; 4) oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali; 5) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu: a) kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, b) dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek (ust. 3). Do określenia wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej dla każdego lokalu, dokonywanego w uchwale zarządu spółdzielni, mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 3-6 ustawy o własności lokali (ust. 4). Uchwały, o których mowa w ust. 2, od dnia wejścia w życie stanowią podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nieruchomości wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni, osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub spółdzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu własności tych lokali przez spółdzielnię na rzecz członków spółdzielni lub innych osób (ust. 5).

Zgodnie z art. 49 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w razie bezczynności spółdzielni może wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1 kodeksu postępowania cwanego . Powództwo w niniejszej sprawie znajduje podstawę prawną w tych przepisach.

Żądanie powódki jest bezzasadne z następujących przyczyn :

Faktycznie , w uchwale pozwanej z dnia 02 kwietnia 2004 r. piwnica figuruje jako pomieszczenie przynależne do lokalu numer (...) . Lokale o numerach (...) są pozbawione takiego pomieszczenia . W uchwale z dnia 12 sierpnia 2015 r. dokonano zmiany tego stanu , gdyż piwnicę przypisano do lokalu numer (...) . Wskazano ,że wcześniejszy zapis powstał na skutek omyłki. W ślad za tą zmianą , we wszystkich dokumentach dotyczących lokalu numer (...) nie widnieje żaden zapis dotyczący piwnicy . W szczególności należy wskazać treść księgi wieczystej tego lokalu . Zawarty tam jego opis stanowił też podstawę oszacowania wartości lokalu w toku postępowania egzekucyjnego . Była to więc wycena mieszkania bez piwnicy . Powódka nabywając je w trybie licytacji wiedziała więc ,że kupuje lokal bez piwnicy i że bez tego pomieszczenia przynależnego została oszacowana jego wartość . Za taki lokal zapłaciła ( razem z pozostałymi nabywcami ) . Powódka nie może więc obecnie domagać się przeniesienia na nią własności czegoś ,czego nie kupiła . Nie jest bowiem właścicielem tak określonej rzeczy ,czyli mieszkania w piwnicą . W ślad za uprawnieniem powódki pozwana ma obowiązek wydania jej tego, co powódka nabyła, czyli mieszkania bez piwnicy . Zgodnie bowiem z art. 222 § 1 k.c. : „Właściciel może bowiem żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą , ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą” . Przepis ten określa zakres ochrony prawa własności . Oczywiście na gruncie niniejszej sprawy ochrona ta przybiera postać żądania zobowiązania do złożenia określonego pozwem oświadczenia woli.

Zupełnie na marginesie należy wskazać , że pozwana nie włada rzeczą w postaci piwnicy , do której powódka rości sobie prawo . Piwnica ta stanowi bowiem przynależność lokalu numer (...) . Jest więc własnością właściciela lokalu o tym numerze . Nawet więc zakładając hipotetycznie ,że powódka ma rację, to pozwana nie mogłaby przenieść na nią prawa , którego nie posiada . Nie można przenieść bowiem na drugiego więcej prawa niż się posiada .

W piśmie z dnia 12 kwietnia 2021r. powódka odnosząc się do argumentacji pozwanej , twierdziła że nie można dokonywać zmiany raz podjętej uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali i udziały w nieruchomości wspólnej ( k. 266 – 274 ) . Na poparcie tego stanowiska w piśmie tym przytoczono orzeczenia sądów .

Sąd w niniejszym składzie nie podziela tego poglądu. W szeroko pojętym obrocie prawnym , nawet publicznoprawnym ( tworzenia prawa ) mogą pojawiać się pomyłki . Musi więc być dopuszczalna możliwość ich korekty . Wystarczy wskazać ,że nawet kodeks cywilny otwiera do tego drogę w przypadku obrotu cywilnoprawnego - por. art. 84 k.c. Nie można zasadnie przyjąć ,że organ kolegialny , jakim w tym przypadku jest zarząd pozwanej spółdzielni , jest takiej możliwości pozbawiony . Może więc podjąć uchwałę korygującą błąd . Jest jednak jeden bardzo ważny i podstawowym warunek – taka uchwała nie może zmieniać , pozbawiać ,czy ograniczać prawa nabyte innych osób bez ich zgody. Zmiana musi więc odbyć się z akceptacją tych osób . Na taką możliwość wskazuje Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 22 października 2010r. ( III CZP 77/10 ), przytaczanej zresztą przez powódkę.

Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy , należy zwrócić uwagę , że pozwana poinformowała o treści uchwały 12 sierpnia 2015 r. wszystkie osoby , których praw ona dotyczyła . Nie wyraziły one żadnego sprzeciwu . Brak jest więc podstaw do twierdzenia ,że uchwała ta jest nieważna, a przez to nie wywołała żadnego skutku . Powódka nie może więc zasadnie powoływać się na wcześniejszą uchwałę - z 02 kwietnia 2004r. , gdyż to właśnie ta uchwała przestała obowiązywać w części objętej niniejszym sporem.

Mając powyższe na uwadze sąd oddalił powództwo .

Powódka była zwolniona od kosztów sądowych w całości – k. 65. Uzyskanie takiego zwolnienia , nie zwalnia jednak od zwrotu kosztów przeciwnikowi - art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych . Od powódki zasądzono więc na rzecz pozwanej kwotę 10.800 zł z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika ( § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych Dz. U. z 2018, poz. 265 ) i 17 zł z tytułu zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marlena Ossowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Andrzej Westphal
Data wytworzenia informacji: