Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 338/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2017-06-09

Sygn. akt I Ns 338/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka

Protokolant: E. B.

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 roku

na rozprawie w S.

sprawy z wniosku A. M.

z udziałem M. K. (1)

o podział majątku wspólnego

p o s t a n a w i a :

I.  ustalić, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków A. M. i M. K. (1) wchodzą:

A.  rzeczy ruchome:

1/ samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...) o wartości 40.000,- zł (czterdzieści tysięcy złotych),

2/ komputer stacjonarny wraz z monitorem L. W.-PF o wartości 450,- zł (czterysta pięćdziesiąt złotych),

3/ aparat fotograficzny P. (...) o wartości 600,- zł (sześćset złotych),

4/ nawigacja samochodowa M. (...) PLUS o wartości 100,- zł (sto złotych),

5/ 3 obrazy (akty kobiece) o wartości 450,- zł (czterysta pięćdziesiąt złotych),

6/ lustro o wartości 60,- zł (sześćdziesiąt złotych),

7/ meble z małego pokoju o wartości 500,- zł (pięćset złotych),

8/ meble do salonu o wartości 1.400,- zł (tysiąc czterysta złotych 00/100),

9/ laptop H. Notebook C. N. o wartości 300,- zł (trzysta złotych),

10/ meble do przedpokoju o wartości 200,- zł (dwieście złotych),

11/ pralka automatyczna S. (...) XS 863 o wartości 250,- zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),

12/ mikrofalówka S. o wartości 50,- zł (pięćdziesiąt złotych),

13/ odkurzacz bezworkowy Zelmer o wartości 110,- zł (sto dziesięć złotych),

14/ zestaw talerzy o wartości 150,- zł (sto pięćdziesiąt złotych),

15/ zestaw sztućców o wartości 80,- zł (osiemdziesiąt złotych),

16/ zestaw garnków o wartości 180,- zł (sto osiemdziesiąt złotych),

17/ wok o wartości 100,- zł (sto złotych),

18/ torba podróżna o wartości 300,- zł (trzysta złotych),

19/ rower U. o wartości 950,- zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych),

20/ wkrętarka B. o wartości 100,- zł (sto złotych),

21/ CB radio o wartości 100,- zł (sto złotych),

tj. rzeczy ruchome o łącznej wartości 46.430,- zł (czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100),

B. środki zgromadzone na rachunkach otwartych funduszy emerytalnych oraz kwoty składek zaewidencjonowanych na subkontach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

1/ środki finansowe zaewidencjonowane przez ZUS na subkoncie ubezpieczonego wnioskodawcy A. M. z uwzględnieniem umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych przekazanych do ZUS, zgromadzone za okres od 07.08.2004 do 09.12.2013r., w wysokości 36.684,34 zł (trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 34/100),

2/ środki finansowe zaewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonej uczestniczki M. K. (1) z uwzględnieniem umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych przekazanych do ZUS, zgromadzone za okres od 07.08.2004 do 09.12.2013r., w wysokości 20.032,16 zł (dwadzieścia tysięcy trzydzieści dwa złote i 16/100),

3/ środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym N.-N. w W. w wysokości 361, (...) jednostek rozrachunkowych na rachunku wnioskodawcy A. M. o wartości 16.115,88 zł,

4/ środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym N.-N. w W. w wysokości 279, (...) jednostek rozrachunkowych na rachunku uczestniczki M. K. (1) o wartości 12.437,80 zł;

II.  dokonać podziału majątku wspólnego opisanego w pkt I. A. w ten sposób, że:

1/ przyznać na wyłączną własność wnioskodawcy A. M. rzeczy ruchome opisane w pkt I. A 1/- 5/ i pkt 19/-21/;

2/ przyznać na wyłączną własność M. K. (1) rzeczy ruchome opisane w pkt I. A 6/-18/;

3/ zasądzić od wnioskodawcy A. M. na rzecz uczestniczki M. K. (1) kwotę 19.535,- zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100) tytułem spłaty jej udziału w majątku wspólnym;

III.  dokonać podziału majątku wspólnego opisanego w pkt I. B. w ten sposób, że:

1/ przyznać wnioskodawcy A. M. połowę środków finansowych zaewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonej uczestniczki M. K. (1) z uwzględnieniem umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych przekazanych do ZUS, zgromadzonych za okres od 07.08.2004 do 09.12.2013r., w wysokości 10.016,08 zł (dziesięć tysięcy szesnaście złotych 08/100),

2/ przyznać uczestniczce M. K. (1) połowę środków finansowych zaewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego wnioskodawcy A. M. z uwzględnieniem umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych przekazanych do ZUS, zgromadzonych za okres od 07.08.2004 do 09.12.2013r., w wysokości 18.342,17zł (osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i 17/100),

3/przyznać wnioskodawcy A. M. połowę środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym N.-N. w W. na rachunku uczestniczki M. K. (1) w okresie od 07.08.2004r. do 09.12.2013r.,

4/ przyznać uczestniczce M. K. (1) połowę środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym N.-N. w W. na rachunku wnioskodawcy A. M. w okresie od 07.08.2004r. do 09.12.2013r.;

IV.  zasądzić od uczestniczki M. K. (1) na rzecz wnioskodawcy A. M. kwotę 25.110,34 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto dziesięć złotych i 34/100) tytułem rozliczenia nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątek odrębny i odwrotnie, oddalając wnioski stron o rozliczenie wydatków i nakładów w pozostałym zakresie;

V.  ustalić, że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie we własnym zakresie, w tym koszty związane z wynagrodzeniem biegłych strony ponoszą po połowie, przy czym szczegółowe wyliczenie kosztów postępowania pozostawić referendarzowi sądowemu.

Sygn. akt I Ns 338/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca A. M. wniósł o podział majątku wspólnego byłych małżonków A. M. i M. K. (1), rozliczenie nakładów i wydatków oraz zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki postępowania kwoty 13.325,00 zł tytułem wyrównania wartości ruchomości przyznanych uczestniczce postępowania. Wniósł nadto o zasądzenie od uczestniczki postępowania na rzecz wnioskodawcy kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

W odniesieniu do składu majątku wspólnego wskazał, że w skład majątku wspólnego wchodzą rzeczy ruchome: samochód osobowy marki T. (...) o wartości 34.000,00 zł, komputer stacjonarny o wartości 500,- zł, aparat fotograficzny o wartości 600,- zł, nawigacja samochodowa o wartości 200,- zł, 3 obrazy o wartości 150,- zł, obraz z widokiem portu w G. – 500,- zł, lustro o wartości 400,- zł, meble z małego pokoju (komoda wąska z szufladami, komoda szeroka z szufladami, komoda wąska z drzwiami, komoda otwarta z półkami) o wartości 900,- zł, meble do salonu (duży stół – podwójnie rozkładany, sześć krzeseł, stolik pod telewizor, barek, ława w kształcie kwadratu) o wartości 2.500,- zł, zestaw drewnianych mebli na balkon (duży sześciokątny stół, cztery rozkładane krzesła) o wartości 500,- zł, zestaw mebli balkonowych (stół z dwoma krzesłami) o wartości 250,- zł, meble do przedpokoju o wartości 300,- zł, rolety zewnętrzne do sypialni o wartości 300,00 zł, laptop H. Notebook C. o wartości 700,00 zł, lodówka o wartości 1.000,- zł, telewizor Samsung 40’’ o wartości 1.400,00 zł, zestaw DVD o wartości 200,- zł, pralka o wartości 300,- zł, mikrofalówka o wartości 250,- zł, odkurzacz bezworkowy Zelmer o wartości 200,- zł, zestaw talerzy o wartości 500,- zł, zestaw sztućców o wartości 200,- zł, zestaw garnków o wartości 250,- zł, wok – 100,00 zł, torba podróżna o wartości 300,- zł oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego M. K. (1) w okresie małżeństwa o wartości 29.000,- zł, pies rasy labrador o wartości 1.350,- zł, środki zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego A. M. w okresie małżeństwa 32.000,00 zł.

Co do sposobu podziału , wnioskodawca domagał się przyznania na wyłączną własność wnioskodawcy samochodu osobowego marki T. (...) numer rej. (...), komputera stacjonarnego, aparatu fotograficznego P. (...), nawigacji samochodowej, 3 obrazów, torby turystycznej, środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego A. M. o wartości 68.250,00 zł i orzeczenie by uczestniczka postępowania wydała wnioskodawcy przyznane mu ruchomości w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia oraz przyznanie na wyłączną własność M. K. (1) obrazu z widokiem portu w G., lustra, mebli z małego pokoju (komody wąskiej z szufladami, komody szerokiej z szufladami, komody wąskiej z drzwiami, komody otwartej z półkami, mebli z salonu (dużego stołu – podwójnie rozkładanego, sześciu krzeseł, stolika pod telewizor, barku, ławy w kształcie kwadratu), zestawu drewnianych mebli na balkon (dużego sześciokątnego stołu, czterech rozkładanych krzeseł), zestawu mebli balkonowych (stołu z dwoma krzesłami), mebli do przedpokoju (dwóch szafek na obuwie), rolet zewnętrznych do sypialni, laptopa H. Notebook C., lodówki telewizor Samsung 40’’, zestawu DVD, pralki, mikrofalówki, odkurzacza bezworkowego Zelmer, zestawu talerzy, zestawu sztućców, zestawu garnków, woka, psa rasy L., środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego M. K. (1) w okresie małżeństwa w łącznej wysokości 41.800,- zł, zasądzenie od A. M. na rzecz M. K. (1) kwoty 13.325,00 zł tytułem wyrównania wartości ruchomości przyznanych uczestnikom postępowania.

Uczestniczka postępowania M. K. (1) w odpowiedzi na wniosek /k. 38 – 44/ zakwestionowała wskazany we wniosku skład majątku wspólnego oraz wniosła o zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki zwrotu kosztów postępowania z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Wskazała, iż w skład majątku wspólnego wchodzą następujące składniki: samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...) o wartości 40.000,- zł, komputer stacjonarny o wartości 800,- zł, aparat fotograficzny P. (...) o wartości 600,- zł, nawigacja samochodowa o wartości 500,- zł, CB radio o wartości 100,- zł, wkrętarka B. 100,- zł, dwa rowery 1.500,- zł, 3 obrazy o wartości 750,- zł, laptop H. Notebook C. o wartości 400,- zł, torba turystyczna o wartości 300,- zł, mikrofalówka o wartości 20,- zł, odkurzacz o wartości 30,- zł, meble do salonu o wartości 500,- zł, o łącznej wartości 45.600,- zł oraz udziały własne A. M. zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym (...) OFE o wartości 30.000,00 zł, udziały własne M. K. (1) zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym (...) OFE o wartości 20.000,- zł.

Co do sposobu podziału żądała przyznania uczestniczce postępowania na własność 3 obrazów, laptopa H. Notebook C., mikrofalówki, odkurzacza, mebli do salonu oraz udziałów własnych M. K. (1) zgromadzonych na otwartym funduszu emerytalnym (...) OFE o wartości 20.000,- zł a wnioskodawcy przyznanie na własność samochodu osobowego marki T. (...) o nr rej. (...), komputera stacjonarnego, aparatu fotograficznego P. (...), nawigacji samochodowej, CB radia, wkrętarki B., dwóch rowerów, torby turystycznej oraz jego udziałów własnych zgromadzonych na otwartym funduszu emerytalnym (...) OFE o wartości 30.000,- zł. Wniosła nadto o zasądzenie na rzecz uczestniczki postępowania dopłaty w kwocie 26.100,00 zł. W uzasadnieniu podniosła, iż rolety zewnętrze do sypialni zostały nabyte ze środków finansowych w postaci darowizny przekazanej przez ojca, lodówka B. została nabyta ze środków finansowych w postaci darowizny przekazanej przez ojca, telewizor Samsung 40’’ został nabyty ze środków finansowych w postaci darowizn przekazanych przez matkę uczestniczki postępowania, lustro stanowiło prezent od matki, obraz z widokiem portu w G. stanowiło prezent dla uczestniczki od ojca, zestaw mebli balkonowych nabyty ze środków przekazanych w postaci darowizny przez matkę uczestniczki, zestaw DVD został nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, meble z małego pokoju nabyte na kwotę 800,00 zł, meble z korytarza nabyte za 270,00 zł, pies rasy labrador nabyty za 1.300,00 zł, pralka za 1.000,0 zł zostały nabyte przez uczestniczkę ze środków stanowiących majątek osobisty uczestniczki, bowiem w tym czasie uczestniczka zlikwidowała fundusz w AVIVA Towarzystwie (...) S.A. i nabyła wskazane rzeczy ze środków własnych na łączną kwotę 3.370,00 zł, pozostałe z tego tytułu środki w wysokości 1.369,37 zł przeznaczyła na spłatę kredytu.

Pełnomocnik uczestniczki postępowania w piśmie procesowym z dnia 29.10.2014 r. /k. 207 – 207 v./ zmodyfikował stanowisko i wniósł o uznanie, iż udziały własne A. M. zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym (...) OFE wynoszą 59.974,80 zł a udziały własne M. K. (1) zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym (...) OFE wynoszą 30.910,11 zł i wniósł o zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki postępowania dopłatę w kwocie 35.632,35 zł płatna w terminie 14 dni od dnia uprawomocnia się postanowienia o podziale majątku wspólnego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się postanowienia do zapłaty.

Na rozprawie w dniu 30.09.2015 r. /k. 453 – 463/ wnioskodawca wskazał, iż w skład majątku wspólnego stron wchodzi samochód osobowy marki T., komputer stacjonarny, aparat fotograficzny P. (...), nawigacja samochodowa marki M., trzy obrazy, obraz z widokiem na port w G., lustro, meble w salonie (stół podwójny rozkładany, 6 krzeseł tapicerowanych, ława w kształcie kwadratu, barek i stolik pod telewizor), meble z małego pokoju, drewniane meble na balkon, zestaw mebli balkonowych (stół z dwoma krzesłami), meble do przedpokoju, rolety zewnętrzne, komputer laptop, lodówka B., telewizor S., DVD, pralka, mikrofalówka, odkurzacz Zelmer, talerze, sztućce, garnki, wok, torba podróżna turystyczna, pies, CB radio, 1 rower U., wkrętarka B.. Przyznał, iż wartość CB radia i wkrętarki B. wynosi po 100,00 zł. Wskazał, iż oprócz OFE nie miał żadnych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Na rozprawie w dniu 30.09.2015 r. /k. 456 – 463/ uczestniczka postępowania wskazała, iż w skład majątku wspólnego stron wchodzi samochód osobowy marki T., 3 obrazy, obraz z widokiem na port w G., lustro, laptop, odkurzacz, rower U., wkrętarka B.. Wskazała, iż w dacie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego miała 600,00 zł na koncie w Banku (...), które wydała na życie.

Wnioskodawca wniósł nadto o ustalenie, że w okresie trwania małżeństwa z majątku wspólnego byłych małżonków poczyniono: nakłady na majątek osobisty M. K. (1) w wysokości 50.000,00 zł, wydatki na majątek osobisty M. K. (1) w wysokości 83.320,80 zł, wydatki na majątek wspólny w wysokości 4.119,20 zł, nakłady na majątek wspólny w wysokości 20.249,98 zł.

Wniósł o zasądzenie od M. K. (1) na rzecz A. M. kwoty 78.844,99 zł tytułem rozliczenia nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątek odrębny M. K. (1) oraz wydatków i nakładów z majątku osobistego A. M. na majątek wspólny A. M. i M. K. (1).

Wskazywał, że w czasie trwania małżeństwa z majątku wspólnego byłych małżonków poczyniono nakłady na majątek osobisty M. K. (1) w wysokości 50.000,00 zł na którą składały się koszty budowlanych prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym i garażu położonych w S. przy ul. (...) w S. nabytym przez strony postępowania przed zawarciem małżeństwa. Kwota nakładów na wykończenie lokalu mieszkalnego i garażu jest kwotą szacunkową bowiem strony nie prowadziły szczegółowego rozliczenia nakładów.

Wskazywał także, że w czasie trwania małżeństwa byli małżonkowie poczynili z majątku wspólnego wydatki na majątek osobisty M. K. (1) w wysokości 83.320,80 zł, która to kwota stanowi zwaloryzowaną na dzień wniesienia wniosku wartość wydatków na zakup przez uczestniczkę postępowania lokalu położonego przy ul. (...) w S. oraz wydatki w wysokości 4.119,20 zł, która to kwota stanowi część kosztów zakupu samochodu osobowego marki T. (...) o nr rej. (...) pochodząca z majątku osobistego wnioskodawcy. Nadto po rozwiązaniu związku małżeńskiego A. M. poczynił z majątku osobistego na majątek wspólny nakłady w wysokości 20.249,98 zł spłacając wspólny dług wynikający z umowy kredytu na zakup samochodu osobowego marki T. (...) o nr rej. (...).

Uczestniczka postępowania wniosła o:

- rozliczenie kwoty 19.380, -zł, pochodzącej z majątku osobistego uczestniczki i przeznaczonej na zakup samochodu P. (...) oraz kwoty 10.000,- zł pochodzącej z darowizny uzyskanej od matki uczestniczki i babki,

- rozliczenie wydatków dokonanych na leczenie i utrzymanie psa L. poprzez zasądzenie na rzecz uczestniczki od wnioskodawcy z połowy poniesionych wydatków na leki, usługi weterynaryjne, szelki i tabletki,

- rozliczenie k woty 2.000,- zł z tytułu zgromadzonych środków w Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej (...) w S. przez wnioskodawcę.

W piśmie procesowym z dnia 15.05.2017 r. / k. 683 – 684/ uczestniczka postępowania wniosła o rozliczenie nakładów poczynionych na majątek odrębny uczestnika w wysokości 6.067,50 zł stanowiących połowę zgromadzonych przez wnioskodawcę środków w MetLife.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. M. i M. K. (1) zawarli związek małżeński w dniu 7.08.2004 r. w S..

Wyrokiem z dnia 18.11.2013 r. wydanym w sprawie I RC 905/13, Sąd Okręgowy w Słupsku rozwiązał przez rozwód związek małżeński stron. Wyrok uprawomocnił się z dniem 9.12.2013 r. Przed orzeczeniem o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, małżonkowie pozostawali w ustawowym ustroju wspólności majątkowej. Nie zawierali umów małżeńskich majątkowych, nie orzeczono wobec nich rozdzielności majątkowej, ani separacji. (bezsporne), nadto:

dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa /k. 5 akt I RC 905/13/, wyrok SO w Słupsku z dnia 18.11.2013 r. /k. 12 akt, k. 13 akt I RC 905/13/.

Po orzeczeniu rozwodu M. M. powróciła do nazwiska (...). ( bezsporne).

W skład majątku wspólnego byłych małżonków A. M. i M. K. (1) wchodzą następujące rzeczy ruchome nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego:

1/ samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...) o wartości 40.000,- zł,

2/ komputer stacjonarny wraz z monitorem L. W.-PF o wartości 450,- zł 3/ aparat fotograficzny P. (...) o wartości 600,- zł,

4/ nawigacja samochodowa M. (...) PLUS o wartości 100,- zł

5/ 3 obrazy (akty kobiece) o wartości 450,- zł

6/ lustro o wartości 60,- zł,

7/ meble z małego pokoju o wartości 500,- zł,

8/ meble do salonu o wartości 1.400,- zł,

9/ laptop H. Notebook C. N. o wartości 300,- zł,

10/ meble do przedpokoju o wartości 200,- zł,

11/ pralka automatyczna S. (...) XS 863 o wartości 250,- zł,

12/ mikrofalówka S. o wartości 50,- zł,

13/ odkurzacz bezworkowy Zelmer o wartości 110,- zł,

14/ zestaw talerzy o wartości 150,- zł,

15/ zestaw sztućców o wartości 80,- zł,

16/ zestaw garnków o wartości 180,- zł,

17/ wok o wartości 100,- zł,

18/ torba podróżna o wartości 300,- zł,

19/ rower U. o wartości 950,- zł,

20/ wkrętarka B. o wartości 100,- zł,

21/ CB radio o wartości 100,- zł.

dowód: opinia biegłego sądowego rzeczoznawcy wyceny wartości mienia ruchomego /k. 522 – 549 akt/, opinia uzupełniająca biegłego sądowego z zakresu rzeczoznawcy wyceny wartości mienia ruchomego /k. 589 – 592 akt/, ustna opinia uzupełniająca biegłego M. W. (1) /k. 627 – 628/, faktura VAT nr (...) /k. 54 akt/, faktura VAT nr (...) /k. 55 akt/, zdjęcia /k. 56 akt/, faktura VAT nr (...) /k. 57 akt/, paragon /k. 58 akt/, zdjęcia /k. 87 akt/, oferta /k. 127 akt/, dowód zakupu /k. 132 akt/, faktura VAT nr (...) /k. 600 akt/, potwierdzenie /k. 601 akt/, faktura /k. 602 akt/.

Wartość rynkowa auta T. (...) o nr rej. (...) według stanu na dzień 9.12.2013 r. i według aktualnych cen rynkowych wynosiła 40.600,- zł lub 39.500, jeżeli w pojeździe przed wskazaną datą występowały uszkodzenia wygłuszenia pokrywy, felg i szyby czołowej.

dowód: opinia biegłego z zakresu motoryzacji M. S. /k. 478 – 485/.

Przed zawarciem związku małżeńskiego ojciec uczestniczki postępowania A. K. podarował jej obraz z widokiem na G..

dowód: zeznania świadka A. K. /k. 182 akt/.

Zestaw DVD został nabyty przez strony postępowania przed zawarciem związku małżeńskiego.( bezsporne).

W dniu 12.08.2011 r. pomiędzy M. M. a jej matką M. K. (2) została zawarta w formie pisemnej umowa darowizny, w której wskazano, że przedmiotem darowizny jest gotówka w kwocie 2.000,- zł, przekazana córce na pokrycie kosztów zakupu telewizora Samsung (...) na wyłączny użytek obdarowanej.

Za otrzymane środki M. M. zakupiła telewizor Samsung (...).

dowód: umowa darowizny z dnia 12.08.2011 r. /k. 125 akt/, faktura VAT nr (...) /k. 126 akt/.

W dniu 17.10.2011 r. pomiędzy M. M. a jej ojcem A. K. została zawarta w formie pisemnej umowa darowizny, w której wskazano, że przedmiotem darowizny jest gotówka w kwocie 1.700,- zł, przekazana córce na pokrycie kosztów zakupu rolet zewnętrznej zamontowanej w mieszkaniu przy ul. (...) na wyłączny użytek obdarowanej.

Za otrzymane środki M. M. zakupiła rolety zewnętrzne do mieszkania przy ul. (...).

dowód: umowa darowizny z dnia 17.10.2011 r. /k. 121 akt/, potwierdzenie przelewu /k. 122 akt/, zeznania świadka A. K. /k. 182 akt/.

W dniu 24.04.2012 r. pomiędzy M. M. a jej ojcem A. K. została zawarta w formie pisemnej umowa darowizny, w której wskazano, że przedmiotem darowizny jest gotówka w kwocie 2.000,- zł, przekazana córce na pokrycie kosztów zakupu lodówki na wyłączny użytek obdarowanej.

Za otrzymane środki M. M. zakupiła lodówkę.

dowód: umowa darowizny z dnia 24.04.2012 r. /k. 124 akt/, potwierdzenie przelewu /k. 123 akt/, zeznania świadka A. K. /k. 182 akt/.

W dniu 7.03.2013 r. pomiędzy M. M. a jej matka M. K. (2) została zawarta w formie pisemnej umowa darowizny, w której wskazano, że przedmiotem darowizny jest gotówka w kwocie 1.400,- zł, przekazana córce na pokrycie kosztów zakupu mebli ogrodowych – drewnianych na wyłączny użytek obdarowanej.

Za otrzymane środki M. M. zakupiła zestaw mebli ogrodowych drewnianych.

dowód: umowa darowizny z dnia 7.03.2013 r. /k. 128 akt/, potwierdzenie przelewu /k. 129 akt/, dowód zakupu /k. 130/, zeznania świadka M. K. (2) /k. 184 akt/.

Rower Cross stanowił własność brata wnioskodawcy, który pożyczył rower A. M..

dowód: zeznania wnioskodawcy A. M. /k 455 akt/, zeznania świadka K. M. /k. 214 akt/.

W Urzędzie Skarbowym w S. w okresie od dnia 7.08.2004 r. do dnia 9.12.2013 r. nie odnotowano wpływu umów darowizn, której stroną była M. K. (1).

dowód: pismo z dnia 29.06.2015 r. /k. 400 akt/

W czasie trwania małżeństwa wnioskodawca i uczestniczka zgromadzili kwoty składek zaewidencjonowanych na subkontach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

1/ środki finansowe zaewidencjonowane przez ZUS na subkoncie ubezpieczonego wnioskodawcy A. M. z uwzględnieniem umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych przekazanych do ZUS, zgromadzone za okres od 07.08.2004 do 09.12.2013r., w wysokości 36.684,34 zł (trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 34/100),

2/ środki finansowe zaewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonej uczestniczki M. K. (1) z uwzględnieniem umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych przekazanych do ZUS, zgromadzone za okres od 07.08.2004 do 09.12.2013r., w wysokości 20.032,16 zł (dwadzieścia tysięcy trzydzieści dwa złote i 16/100),

dowód: pisma ZUS z dnia 28.02.2017 r. /k. 657, 658 akt/,

Na dzień 06.08.2004r. na rachunku A. M. w OFE znajdowało się 755, (...) jednostek rozrachunkowych, zaś na dzień 09.12.2013r. było ich 1500, (...). Po umorzeniu części i przekazaniu do ZUS 51,5% na dzień 09.12.2013r. ilość jednostek rozrachunkowych wynosiła 727, (...).

Na dzień 06.08.2004r. na rachunku M. K. (1) w OFE znajdowało się 198, (...) jednostek rozrachunkowych, zaś na dzień 09.12.2013r. było ich 773, (...). Po umorzeniu części i przekazaniu do ZUS 51,5% na dzień 09.12.2013r. ilość jednostek rozrachunkowych wynosiła 375, (...).

W czasie trwania małżeństwa wnioskodawca i uczestniczka zgromadzili środki na rachunkach otwartych funduszy emerytalnych:

1/ środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym N.-N. w W. w wysokości 361, (...) jednostek rozrachunkowych na rachunku wnioskodawcy A. M. o wartości 16.115,88 zł,

2/ środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym N.-N. w W. w wysokości 279, (...) jednostek rozrachunkowych na rachunku uczestniczki M. K. (1) o wartości 12.437,80 zł.

Aktualna wartość jednostki rozrachunkowej wynosi 44,56 zł.

dowód:- pismo (...) z 12.06.2015r. /k. 384 akt/, pismo (...) z 26.06.2015r. /k.401 akt/,- pismo (...) z 08.04.2015r. /k. 355 akt/, OFE N. nederlanden z 20.02.2017r. /k. 644 akt/.

W dniu 29.03.2004r. M. K. (1) i A. M. zawarli umowę kredytu hipotecznego z Bankiem (...) S.A. w K., na mocy której bank udzielił im kredytu w wysokości 35.000,- zł na zakup lokalu mieszkalnego.

W dniu 17.06.2004r. M. K. (1) – będąc panną - zawarła z (...) Sp. z o.o. w S. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu, sprzedaży i ustanowienia hipoteki w formie aktu notarialnego, na mocy której nabyła lokal mieszkalny, położony w S. przy u. (...)/5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokal nabyła w tzw. stanie deweloperskim oświadczając, że wydanie w posiadanie nabywcy już nastąpiło. (bezsporne), nadto:

dowód: akt notarialny z 17.06.2004r. /k 74-77 akt/, umowa kredytu z 29.03.2004r. /k. 88-93 akt/.

W dniu zawarcia małżeństwa stron lokal był wyposażony i umeblowany. Niezbędne do zamieszkania w lokalu oddanym w stanie deweloperskim prace remontowe i adaptacyjne przeprowadzono przed 07.08.2004r. Prace wykonywał m.in. K. S..

dowód: zeznania świadków H. S. /k. 180 akt/, K. S. /k. 180/, A. K. /k. 181-182/, J. C. /k, 186-187/, J. K. /k. 188 akt/, M. W. (2) /k.213/, Ł. C. /k.215/, F. C. /k. 217 akt/.

Kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania został spłacony w całości w dniu 07.04.2011r. wraz z odsetkami i innymi należnościami banku. W okresie od 08.08.2004r. na poczet spłaty kredytu wydatkowano kwotę 34.033,75 zł z tytułu kapitału i 8.640,65 zł z tytułu odsetek.

dowód: zaświadczenia Banku (...) S. A. na k. 13 i 14 akt.

Przed zawarciem związku małżeńskiego A. M. był właścicielem samochodu osobowego marki O., który w dniu 15.08.2004r. sprzedano poprzez komis za 15.500,- zł. W dniu 16.08.2004r. zakupił P. (...) za kwotę 38.000,- zł. We wrześniu 2005r. małżonkowie A. i M. M. zakupili samochód marki H. za kwotę 55.000,- zł, na poczet której to ceny przeznaczyli m.in. odszkodowanie uzyskane za samochód P.. Następnie samochód marki H. został sprzedany, zaś w lutym 2011r. małżonkowie zakupili samochód T. (...) za kwotę 59.300,01 zł. M. M. zawarła z matką M. K. (2) umowę darowizny w dniu 10.01.2011r., na mocy której otrzymała kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na zakup T. i zastrzeżeniem, że kwota darowizny wchodzi w skład majątku odrębnego obdarowanej.

Oprócz tego małżonkowie A. i M. M. zaciągnęli kredyt w dniu 02.02.2011r. na zakup samochodu T. w kwocie 37.143,71 zł w (...) Bank (...) S.A. w W..

Po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej A. M. spłacił obciążający małżonków kredyt, dokonując wpłat w łącznej wysokości 18.970,45 zł.

dowód: umowa komisu /k. 18/, umowa kupna – sprzedaży /k. 19 akt/, zmówienie /k. 20/, umowa sprzedaży /k. 21 akt/, faktura /k. 22 akt/, umowa darowizny /k. 49 akt/, potwierdzenie zawarcia umowy /k. 16 akt/;

- pismo T. Bank z 17.03.2017r., historia spłat /k. 653-654/.

A. M. posiadał w Towarzystwie (...) polisę ubezpieczeniową, zawartą w dniu 14.07.1997r. i rozwiązaną w dniu 03.02.2014r.

Stan środków należących do A. M. zgromadzonych w MetLife Towarzystwa (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. (poprzednio (...) S.A.) z tytułu składek wynosił:

- za okres od dnia 7.08.2004 r. do dnia 9.12.2013 r. - 11.424,16 zł,

- wartość do wypłaty w przypadku rozwiązania umowy w dniu 7.08.2004 r. - 3.194,96 zł,

- wartość do wypłaty w przypadku rozwiązania umowy w dniu 9.12.2013 r. – 15.329,96 zł.

dowód: pismo z dnia 24.04.2017 r. /k. 673/, pismo z 21.04.2017 r. z załącznikami /k. 674 – 679/.

Na dzień 9.12.2013 r. A. M. zgromadził środki w Kasie Zapomogowo Pożyczkowej w wysokości 3.590,00 zł, posiadając zadłużenie w wysokości 3.000,00 zł.

dowód: zaświadczenie z dnia 16.03.2015 r. /k. 314 akt/.

Po ustaniu wspólności majątkowej M. K. (1) czyniła wydatki na leczenie, utrzymanie psa labradora, będącego w jej posiadaniu.

dowód: karta wizyty /k. 412, faktura VAT nr (...) /k. 413/, faktura VAT nr (...) /k. 414/, paragon /k. 415 akt/, faktura VAT (...) /k. 686 akt/,

Sąd zważył co następuje:

W myśl art. 31 § 1 krio z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie natomiast z art. 33 pkt 1, 2 i 10 krio do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił oraz przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Od ustania małżeńskiej wspólności ustawowej aż do podziału tego majątku stosuje się – w odniesieniu do majątku wspólnego – odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 195 i nast. kc). Każdemu z małżonków przysługują składniki jego majątku odrębnego oraz udział w dotychczasowym majątku wspólnym. Zgodnie a przepisem art. 43 § 1 kro, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego Sąd ustala skład majątku wspólnego oraz jego wartość (art. 684 kpc w zw. z art. 567 § 3 kpc).

Mając na uwadze przytoczoną regulację trzeba było w pierwszej kolejności stwierdzić, że podział majątku, zgodnie z art. 46 k.r.o., następuje w sprawach nieunormowanych w art. 42-45 k.r.o. przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku: art. 567 § 3 k.p.c. oraz art. 680 i n. k.p.c. Przepisy o dziale spadku - art. 688 k.p.c. - odsyłają z kolei do przepisów o zniesieniu współwłasności: art. 617 i n. k.p.c.

Przystępując do ustalenia składu i wartości majątku wspólnego Sąd zważył, że następuje ono przy uwzględnieniu jego wartości z dnia dokonywania podziału, ale według stanu istniejącego w chwili ustania wspólności majątkowej. Przedmiotem podziału są jedynie aktywa majątku wspólnego, poza podziałem pozostają zaś długi. Podziałowi podlegają przedmioty majątkowe, będące składnikami majątku wspólnego i istniejące w chwili dokonania podziału tego majątku.

Bezspornym było, iż strony nie zawierały umów majątkowych dotyczących wyłączenia, ograniczenia czy też rozszerzenia wspólności majątkowej oraz to, że z mocy wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 18.11.2013 r., sygn. akt I RC 905/13, z dniem 9.12.2013 r. ustała pomiędzy A. M. i M. M. wspólność majątkowa łączna. Dlatego też każdy z byłych małżonków był uprawniony od tego momentu do wystąpienia z żądaniem podziału ich majątku wspólnego.

Przystępując do ustalenia składu i wartości majątku podlegającego podziałowi w niniejszej sprawie Sąd zważył, że strony zgodnie przyznawały, iż w skład majątku wspólnego wchodzą rzeczy ruchome: samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...), komputer stacjonarny wraz z monitorem L. F., aparat fotograficzny P. (...), nawigacja samochodowa, 3 obrazy (akty kobiecie), meble do salonu, mikrofalówka, odkurzacz, torba podróżna, rower U., wkrętarka B. oraz CB radio. Strony były również zgodne co do wartości aparatu fotograficznego, wkrętarki B. i CB radia.

Strony różniły się natomiast co do ustalenia, czy w skład majątku wspólnego wchodzi: pies rasy L., obraz z widokiem na G., lustro, meble do małego pokoju, meble do przedpokoju, meble balkonowe, rolety zewnętrzne, lodówka, telewizor Samsung, pralka, DVD, zestaw talerzy, zestaw sztućców, zestaw garnków, rower Cross.

Stanowczego podkreślenia w tym miejscu wymagało, że w myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zgodnie z obowiązującą procedurą cywilną nie do sądu należy zarządzanie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie. Innymi słowy sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności spornych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawiania dowodów spoczywa bowiem na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na tej stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w ramach zakreślonych wnioskami dowodowymi stron Sąd doszedł do wniosku, iż uczestniczka zdołała wykazać, że obraz z widokiem na G. należy do jej majątku odrębnego.

Na podstawie zeznań świadka A. K. złożonych na rozprawie w dniu 16.10.2014 r. /k. 182 akt/ Sąd ustalił, iż obraz z widokiem na G. został zakupiony na rzecz uczestniczki postępowania przed zawarciem związku małżeńskiego. Świadek kategorycznie zeznał po okazaniu mu fotografii obrazu, iż podarował go córce przed ślubem.

Podważający zarzut uczestniczki wnioskodawca nie powołał żadnego przeciwdowodu celem wykazania swych twierdzeń o zakupieniu obrazu po zawarciu małżeństwa. Nie zaoferował także żadnego dowodu dla skutecznego podważenia wiarygodności relacji świadka. W tej sytuacji Sąd uznał, że obraz nie jest składnikiem majątku wspólnego małżeńskiego.

Na rozprawie w dniu 30.09.2015 r. wnioskodawca wskazał, iż zestaw DVD został zakupiony przed zawarciem związku /k. 454 akt/ co zostało potwierdzone przez uczestniczkę postępowania /k. 457 akt/. W tej sytuacji ta rzecz nie wchodziła w skład majątku wspólnego, bowiem została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego.

Co do żądania uczestniczki ustalenia, że w skład majątku wspólnego wchodzi rower Cross, wnioskodawca zeznał, iż rower ten pożyczył od brata /k. 455 akt/. Twierdzenia wnioskodawcy znajdowały potwierdzenie w relacji świadka K. M. /k.214/. Uczestniczka nie powołała skutecznego przeciwdowodu dla wykazania daty nabycia i osoby nabywcy tego roweru. W konsekwencji Sąd uznał za wykazane, iż rower nie stanowi składnika majątku małżeńskiego stron.

W odniesieniu do rzeczy ruchomych psa rasy L., mebli do małego pokoju, mebli do przedpokoju oraz pralki uczestniczka postępowania, podnosiła, iż nabyła te rzeczy za środki pochodzące ze zlikwidowanego funduszu w AVIVA Towarzystwie (...) S.A. Na poparcie swoich twierdzeń przedłożyła pismo z dnia 21 marca 2014 r. /k. 131 akt/ z którego nie wynikało jednak w jakim okresie środki zostały zgromadzone i na co wydatkowane. Nadto zeznania powołanych świadków nie potwierdziły aby uczestniczka postępowania środki zgromadzone na funduszu przeznaczyła na meble.

W ocenie Sądu to na uczestniczce żądającej ustalenia faktu, iż sporne rzeczy zostały nabyte z majątku osobistego, spoczywał ciężar uwodnienia tej okoliczności. W tej sytuacji Sąd uznał, iż uczestniczka nie wykazała podnoszonej okoliczności i uznał, że sporne ruchomości tj. meble do małego pokoju, meble do przedpokoju oraz pralkę ustalając, iż wchodzą w skład majątku wspólnego.

Uczestniczka postępowania podnosiła, iż rzeczy ruchome – lodówkę, telewizor Samsung, rolety zewnętrzne i meble ogrodowe drewniane nabyła ze środków finansowych przekazanych w darowiźnie przez rodziców do jej majątku osobistego.

Sąd zważył, iż istota darowizny polega na tym, że darczyńca może darować określoną rzecz lub prawo jednemu z małżonków – do majątku odrębnego, bądź obojgu – do majątku objętego wspólnością ustawową. Decydująca w tej mierze jest wola spadkodawcy lub darczyńcy. Jeżeli nie została ona wyraźnie wypowiedziana, co z reguły ma miejsce przy darowiznach tzw. rękodajnych, rzeczą sądu jest ocenić na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, jaka była rzeczywista wola darczyńcy w dacie dokonywania darowizny (art. 65 KC). Ustalenia w powyższym zakresie mogą być dokonywane albo w odrębnym procesie o ustalenie przynależności konkretnego przedmiotu do majątku wspólnego, albo w postępowaniu o podział majątku wspólnego. W postępowaniach tych jest wyłączone konstruowanie wszelkich domniemań prawnych czy faktycznych, że np. jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą jest krewny jednego z małżonków, to darowizna lub zapis są dokonane tylko na rzecz tego małżonka. Do takiego domniemania brak podstaw w przepisach ustawy (tak: Jacek Ignaczewski w komentarzu do art. 33 KRiO [w:] Małżeńskie ustroje majątkowe. Komentarz do art. 31-54 KRO. Rok wydania 2008, Wydawnictwo C.H. BECK, Wydanie 1).

Nabycie przedmiotów majątkowych przez darowiznę regulują dwa przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustawodawca w art. 33 pkt 2 krio przesądził, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.

Uzupełnieniem postanowień art. 33 pkt 2 krio jest unormowanie zawarte w art. 34 krio, zgodnie z którym przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

W przepisie art. 33 pkt 2 krio wyrażona jest zasada, że jeżeli darczyńca inaczej nie postanowił, to przedmioty nabyte w drodze darowizny przez jedno z małżonków, wchodzą w skład jego majątku osobistego. Włączenie przedmiotu darowizny do majątku wspólnego małżonków nastąpić może zaś wyłącznie na wyraźne postanowienie darczyńcy. Tylko darczyńca może bowiem postanowić, że przedmiot dokonanej przez niego czynności prawnej, będzie objęty wspólnością ustawową.

Z kolei treść przepisu 34 krio przekonuje, że do wejścia przedmiotów w nim wymienionych do wspólności ustawowej nie trzeba żadnego działania ze strony drugiego małżonka.

Różnica między art. 34 i art. 33 pkt 2 kro sprowadza się do tego tylko, że w pierwszym wypadku wejście przedmiotu do wspólności ustawowej następuje z woli ustawy, w drugim zaś - z woli darczyńcy czy spadkodawcy.

W tym miejscu przytoczyć należy słuszne stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w uchwale z dnia 07.04.1975r. III CZP 12/75, OSN 1975, Nr 10-11, poz. 147 i w uchwale z dnia 28.09.1979r., III CZP 15/79, OSN 1980, Nr 4, poz. 63, zgodnie z którym przedmiot darowizny wchodzi do majątku wspólnego wtedy, gdy oboje małżonkowie są stroną umowy darowizny dokonanej przez darczyńcę na ich rzecz na zasadach wspólności ustawowej, a także wtedy, gdy stroną umowy (obdarowanym) jest tylko jeden z małżonków, ale w umowie darczyńca zastrzegł, że przedmiot darowizny zostaje objęty wspólnością. W drugim z tych wypadków nie jest wymagane przyjęcie darowizny przez drugiego z małżonków nie będącego stroną umowy.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca podnosił, iż darowizny nie zostały przez uczestniczkę udowodnione i mają służyć tylko zaniżeniu udziału wnioskodawcy w majątku wspólnym. Powoływał się nadto na fakt, iż darowizny nie zostały zgłoszone w Urzędzie Skarbowym.

W okolicznościach niniejszej sprawy, mając na uwadze materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w postaci pisemnych umów darowizn, potwierdzeń przelewów i zeznań świadków - rodziców uczestniczki postępowania A. K. i M. K. (2), będących jednocześnie stronami umów darowizn, Sąd doszedł do przekonania, że rzeczy ruchome nabyte za środki pieniężne darowane uczestniczce postępowania w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowiły składnik jej majątku osobistego.

W ocenie Sądu wnioskodawca nie powołał żadnego przekonującego zarzutu, ani tym bardziej dowodu dla wykazania, że umowy zawarte przez uczestniczkę postępowania i jej rodziców w dniu 12.08.2011 r., 17.10.2011 r., 24.04.2012 r. i 7.03.2013 r. są nieważne jako zawarte dla pozoru. Fakt zawarcia umów znajdował potwierdzenie w relacjach w/w świadków, zaś do odmiennych ustaleń nie był wystarczającym argument, iż umów nie zgłoszono w Urzędzie Skarbowym. Fakt niespełnienia tego obowiązku może mieć znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności karnej skarbowej, lecz nie ma wpływu na ważność zawartej umowy.

Z treści przedłożonych umów jednoznacznie wynika, iż środki pieniężne zostały przekazane jedynie uczestniczce postępowania, w treści umów wskazano nadto cel na jaki były przekazywane. Uczestniczka postępowania wykazała jednocześnie, iż środki pieniężne z darowizn przeznaczyła na zakup konkretnych rzeczy ruchomych. Rodzice uczestniczki postępowania w swoich zeznaniach jasno i jednoznacznie wskazali, iż darowizny były dokonywane jedynie dla ich córki i do jej majątku osobistego.

Jeśli więc istotna jest wola darczyńcy to w niniejszej sprawie darczyńcy wyraźnie stwierdzili, że ich wolą było obdarowanie córki, a nie obojga małżonków.

Uczestniczka postępowania podnosiła nadto, iż lustro, wok, zestaw talerzy, sztućców i garnków otrzymała w trakcie trwania związku małżeńskiego w prezencie od rodziców /k. 456 – 457/.

Sąd zważył, że zgodnie z treścią art. 34 krio przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Przepis pozostaje w opozycji do normy art. 33 pkt 2 krio. Regułą bowiem jest przynależność przedmiotów majątkowych nabytych przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę – do majątku osobistego małżonków. Stanowi wyjątek od tej zasady, czyli lex specialis. Względy życia rodzinnego wskazują, aby przedmioty zwykłego urządzenia domowego służyły umacnianiu ogniska domowego obojga małżonków (komentarz do art. 34 KRO, Gromek, wyd. 5, Legalis).

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż rzeczy ruchome tj. lustro, wok, zestaw talerzy, sztućców i garnków jako przedmioty zwykłego urządzenia domowego stanowią składniki majątku stron wobec niewykazania – w przeciwieństwie do w/w umów pisemnych darowizn – odmiennego postanowienia darczyńców.

W odniesieniu do psa L., wnioskodawca żądał ustalenia, że wchodzi w skład majątku wspólnego. Uczestniczka sprzeciwiała się temu ustaleniu, wnosząc jednakże z ostrożności procesowej o rozliczenie wydatków na koszty leczenia, szczepienia, jedzenia, tabletek i szelek, które od maja 2016r. wyniosły 2.672,09 zł (k. 683v akt).

Przystępując do analizy czy pies stanowi element majątku stron Sąd zważył, że zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. 2013.856) zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Przedmiotem sporu stron był pies domowy, nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego. Treść zacytowanego unormowania, rodzaj zwierzęcia i sposób opieki nad nim skłaniały Sąd do powzięcia przekonania, że nie powinien być traktowany jako występująca w obrocie cywilnoprawnym rzecz ruchoma. Nadto – w ocenie Sądu - wskazywana przez obie strony wartość psa na ok. 1.300-1.350 zł, przy jednoczesnym żądaniu rozliczenia udokumentowanych wydatków na leczenie psa, czyniła niecelowym ustalanie, że stanowi składnik majątku oraz rozliczanie nakładów z tego tytułu.

Przechodząc w następnej kolejności do ustalenia wartości rzeczy ruchomych stanowiących składniki majątku Sąd zważył, iż bezsporna pomiędzy stronami postępowania była wartość aparatu fotograficznego, torby podróżnej, wkrętarki i CB radia i nie budziła wątpliwości Sądu.

Oceniając wartość samochodu osobowego marki T. (...) Sąd oparł się na opinii biegłego z zakresu techniki motoryzacji, który wartość pojazdu określił na kwoty 40.600,0 zł lub 39.500,00 zł, jeżeli w pojeździe przed wskazaną datą występowały uszkodzenia wygłuszenia pokrywy, felg i szyby czołowej mając na względzie jego stan z chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej, a według cen aktualnych. Strony nie wnosiły zastrzeżeń do opinii biegłego. Sąd przyjął, iż wartość pojazdu wynosi 40.000,00 zł.

Wartość pozostałych składników majątku stron została ustalona na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy wyceny wartości mienia ruchomego M. W. (1) ustalona według stanu na dzień 9.12.2013 r. / k. 522 – 549 akt/.

Sąd nie podzielił stanowiska wnioskodawcy, że biegły zaniżył, bądź zawyżył wartość poszczególnych przedmiotów. Przekonująco zdaniem Sądu opiniował w opinii uzupełniającej /k. 589 – 592 akt/, iż wartości rzeczy ruchomych ustalone zostały na podstawie cen aktualnych przedmiotów nowych, zgodnie z zasadą, która pozwala na uniknięcie sytuacji, kiedy wartość zużytego już w znacznym stopniu składnika majątku jest wyższa niż wartość aktualnie nabywanych nowych przedmiotów, odpowiadających lub nawet przewyższających parametrami przedmioty wyceniane. Biegły wskazał, iż w opinii przedstawił zestawienie wartości obrazujących zastosowaną procentową obniżkę wartości wynikającą z okresu użytkowania wycenianego sprzętu.

Do opinii wnioskodawca złożył ponownie zastrzeżenia, podtrzymując swój zarzut sporządzenia przez biegłego opinii dowolnej nie podlegającej weryfikacji.

Zastrzeżenia były przedmiotem ustnej opinii uzupełniającej biegłego, złożonej na rozprawie dnia 10.02.2017 r. /k. 627 - 628 akt/.

Po zapoznaniu się z argumentacją strony oraz przedłożonymi fakturami, biegły zmienił swoją opinię w zakresie wartości komputera na kwotę 450,- zł, nawigacji na kwotę 100,- zł a w pozostałym zakresie podtrzymał opinię pisemną /k. 627 – 628/.

Do opinii ustnej uzupełniającej strony nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń. Analiza treści opinii biegłego uzupełnionej na rozprawie dnia 10.02.2017 r. pozwalała na uznanie, że była ona fachowa, logiczna i wiarygodna. Biegły w sposób przekonujący i wyczerpujący uzasadnił swoje, wskazując przeprowadzone czynności i przesłanki, na których się oparł oraz proces dochodzenia biegłego do wniosków stanowiących konkluzję opinii.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż przeprowadzony w sprawie dowód z opinii biegłego zarówno pisemnej jak i uzupełniającej stanowił miarodajną podstawę dla określenia wysokości poszczególnych rzeczy ruchomych.

Sąd zważył przy tym, iż zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, podział majątku wspólnego obejmuje składniki majątkowe, które były elementami majątku wspólnego w chwili ustania wspólności ustawowej i które istnieją w chwili dokonywania podziału, tj. wydania orzeczenia. Przy jego dokonywaniu nie uwzględnia się tych wspólnych składników majątkowych, które w czasie trwania wspólności ustawowej lub po jej ustaniu zostały zużyte zgodnie z prawem (art. 36 - 40 k.r.o. i art. 42 k.r.o.), natomiast uwzględnia się, ale tylko w ramach rozliczeń, tj. rachunkowo, składniki majątkowe, które zostały bezprawnie zbyte, zniszczone zużyte lub roztrwonione przez jedno z małżonków. W tym wypadku, przy podziale majątku wspólnego ich wartość podlega zaliczeniu na poczet udziału przypadającego drugiemu małżonkowi.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga również o wzajemnych rozliczeniach byłych małżonków. Każdy z nich może korzystać ze zgromadzonych w okresie małżeństwa środków finansowych, jednak należy pamiętać, że rozliczeniu nie podlegają jedynie te, które zostały wydane na zaspokojenie usprawiedliwionych własnych potrzeb, do wykazania czego zobowiązana jest ta strona postępowania, która pieniądze zużyła (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19.06.2009r., V CSK 485/08, LEX nr 537040, (...)).

Podziałowi podlegają przedmioty majątkowe, będące składnikami majątku wspólnego i istniejące w chwili dokonania podziału tego majątku. Strony nie przeprowadziły postępowania dowodowego zmierzającego do wykazania, że istniejące w dacie ustania wspólności majątkowej kilkusetzłotowe kwoty na kontach bankowych wnioskodawcy i uczestniczki w dacie orzeczenia o podziale majątku nadal stanowią aktywa tego majątku, bądź że zostały bezprawnie zużyte lub roztrwonione. Wskazywały, że środki te zostały wydatkowane na bieżące potrzeby. W tej sytuacji nie uwzględniono ich jako składników majątku wspólnego.

Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie stanowiskiem (por. Jacek Gudowski, Komentarz do art. 567 kpc, LEX), jeżeli sąd nie uwzględnia wniosku uczestnika co do zaliczenia danego składnika majątkowego do majątku wspólnego małżeńskiego i co do spłat i dopłat, nie oddala wniosku „w pozostałej części" (por. B. Dobrzański, Glosa do uchwały SN z dnia 13 lutego 1970 r., III CZP 97/69, OSPiKA 1971, z. 9, poz. 167). Brak zaliczenia przez sąd jakiegoś składnika majątkowego do majątku wspólnego podlegającego podziałowi nie oznacza pominięcia tego składnika w orzeczeniu, lecz jest rozstrzygnięciem merytorycznie negatywnym, zaś uczestnikom w tym zakresie przysługuje apelacja, a nie wniosek o uzupełnienie (por. uzasadnienie postanowienia SN z 21.08.2008r., IV CZ 62/08, LEX nr 464465).

Przystępując do podziału majątku wspólnego stron Sąd zważył, że zgodnie z treścią art. 212 § 2 kc rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Orzekając o sposobie podziału majątku obejmującego rzeczy ruchome Sąd kierował się treścią art.43 § 1 kro, zgodnie z którym oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Przystępując do rozliczenia wartości przyznanych poszczególnym uczestnikom rzeczy oraz określenia wysokości ewentualnych dopłat i spłat Sąd zważył, że zgodnie z treścią art. 212 § 1 kc jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne.

Dokonując podziału poszczególnych składników majątkowych jak w pkt II ppkt 1 i 2 postanowienia Sąd miał na względzie wnioski stron, mając na uwadze ich interesy i uzasadnione potrzeby. W kwestii rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego, opisane w ppkt I A 6-18 sentencji przyznał te składniki na wyłączną własność uczestniczce, bowiem lokal ten zamieszkuje wyłącznie uczestniczka i stanowi on jej własność, zaś wnioskodawcy pozostałe składniki majątku ruchomego, znajdujące się w jego posiadaniu.

Wobec przyjęcia, iż udziały stron w majątku wspólnym były równe Sąd w pkt II ppkt 3 postanowienia zasądził od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kwotę 19.535,- zł tytułem spłaty jej udziału w majątku wspólnym.

Uczestniczka żądała nadto dokonania podziału środków zgromadzonych w ZUS i na rachunkach otwartych funduszy emerytalnych. Wnioskodawca podnosił, że podziałowi mogą podlegać jedynie środki zgromadzone w trakcie trwania związku małżeńskiego.

O ustaleniu składu majątku wspólnego jak w pkt I B postanowienia orzeczono na podstawie art. 31 § 2 pkt 3 i 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym do majątku wspólnego należą w szczególności środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

Liczbę i wartość środków ustalono na podstawie dokumentów – pism otwartych funduszy emerytalnych, jak i ZUS O/ S. na k. 384, 401, 355, 644, 657 i 658 akt, których wiarygodność nie była kwestionowana przez strony i nie budziła wątpliwości Sądu.

W ocenie Sądu uzasadnionym było stanowisko, że podziałowi podlegały środki zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli chodzi o środki zgromadzone na subkontach ZUS, wyliczył je ten organ w pismach na k. 657 i 658 akt.

W odniesieniu do środków zgromadzonych na rachunkach OFE Sąd ustalił na podstawie pism na k. 384 i 401, 469, 644 akt, że na dzień zawarcia małżeństwa wnioskodawca zgromadził 755, (...) jednostek rozrachunkowych, a na dzień ustania wspólności było 1500, (...). W tej sytuacji przyjęto, że od daty zawarcia małżeństwa do daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego wnioskodawca zgromadził 745, (...) jednostek rozrachunkowych (1500, (...) -755, (...)), z których umorzono i przekazano do ZUS 51,5% (czyli 384, (...)). Po umorzeniu i przekazaniu pozostawało 361, (...) jednostek o wartości aktualnej 44,56 zł.

Sąd ustalił na podstawie pism na k. 355 i 401, 469 akt, że na dzień zawarcia małżeństwa uczestniczka zgromadziła 198, (...) jednostek rozrachunkowych, a na dzień ustania wspólności było 773, (...). W tej sytuacji przyjęto, że od daty zawarcia małżeństwa do daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego uczestniczka zgromadziła 575,515 jednostek rozrachunkowych (773, (...) – 198, (...)), z których umorzono i przekazano do ZUS 51,5% (czyli 296, (...)). Po umorzeniu i przekazaniu pozostawało 279, (...) jednostek o wartości aktualnej 44,56 zł.

Wzgląd na powyższe przesądzał o rozstrzygnięciu jak w pkt I B orzeczenia.

Przystępując do oceny sposobu podziału środków zgromadzonych w OFE i ZUS Sąd zważył, że zgodnie z treścią art. 126 ustawy z 28.08.1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2013.989 j.t) jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu.

W myśl wprowadzonej zasady przypadające w wyniku podziału majątku byłemu małżonkowi środki na rachunku funduszu, jak i zaewidencjonowane na subkoncie w ZUS, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego małżonka w otwartym funduszu oraz przenoszone na subkonto w ZUS byłego małżonka.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady, jak i wnioski stron o podział omawianych środków po połowie, Sąd orzekł jak w pkt III sentencji postanowienia.

Obie strony procesu wniosły o rozliczenie w niniejszym postępowaniu nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na odrębny i odwrotnie. Przechodząc do analizy poszczególnych wniosków Sąd zważył w pierwszej kolejności, iż z chwilą ustania wspólności wspólność łączna przekształca się w szczególną współwłasność ułamkową. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 1998 r., I CKU 121/97, Prok. i Pr. 1998, nr 10, s. 28: „Między małżonkami po ustaniu wspólności ustawowej istnieje szczególny rodzaj wspólnoty, do której stosuje się – z pewnymi ograniczeniami – przepisy o współwłasności ułamkowej. Małżonkowie mają udziały ułamkowe w każdym z przedmiotów wchodzących dotąd do majątku wspólnego. Do ich sytuacji stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego z uwzględnieniem treści art. 42–46 k.r.o. przewidujących następujące odrębne cechy tej wspólności, a mianowicie możliwość sądowego ustalenia nierównych udziałów (art. 43 § 2 i 3 k.r.o.), roszczenie o zwrot nakładów i wydatków (w zakresie ograniczonym w art. 45 § 1 zd.1 i 3 k.r.o.) oraz o podział majątku wspólnego.

Stosownie do treści art. 567 § 1 kpc w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej sąd rozstrzyga także o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Oznacza to, iż w postępowaniu o podział majątku sąd rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach małżonków z tytułu posiadania poszczególnych składników majątku wspólnego, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na te składniki majątkowe nakładów i spłaconych długów w czasie od chwili ustania wspólności ustawowej do chwili podziału majątku wspólnego. Podstawę materialnoprawną tych roszczeń stanowi art. 1035 kc, odsyłający do przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, w tym art. 207 kc, zgodnie z którym pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do wniosku A. M. o rozliczenie nakładów w wysokości 50.000,- zł, poniesionych w czasie trwania wspólności majątkowej na remont mieszkania stanowiącego majątek odrębny uczestniczki, Sąd zważył, że wniosek ten podlegał oddaleniu.

W ocenie Sądu strona uczestnicząca zdołała bowiem wykazać, iż wszelkie prace remontowe i adaptacyjne zostały wykonane przed zawarciem małżeństwa. Przeświadczenie to Sąd oparł na dowodzie z zeznań przesłuchanych na wniosek uczestniczki świadków H. S. /k. 180 akt/, K. S. /k. 180/, A. K. /k. 181-182/, J. C. /k, 186-187/, J. K. /k. 188 akt/, M. W. (2) /k.213/, Ł. C. /k.215/, F. C. /k. 217 akt/, z których wynikało, że nakłady z tytułu remontów poczyniono przed powstaniem majątku wspólnego. Relacje licznych świadków, w tym również osób, które wykonywały prace adaptacyjne, zostały ocenione przez Sąd jako wiarygodne, tworzyły bowiem spójną, logiczną i uzupełniająca się całość. Strona wnioskująca nie powołała przekonującego dowodu mogącego podważyć wiarygodność tych relacji, nie powołując nawet konkretnych twierdzeń co do rodzaju i wartości poszczególnych prac. Dowodu na to, czy prac dokonano przed, czy po ślubie, nie mogła stanowić wnioskowana opinia biegłego, Wobec powyższego Sąd wniosek ten oddalił uznając, że dowód ten nie był przydatny dla ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie, bowiem faktu wydatkowania wspólnych środków w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej wnioskodawca nie zdołał wykazać.

Na częściowe uwzględnienie zasługiwał natomiast wniosek o rozliczenie wydatków z majątku wspólnego na majątek odrębny, w postaci dokonanej po zawarciu związku małżeńskiego spłaty kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup lokalu, stanowiącego majątek odrębny uczestniczki, Na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę zaświadczeń Banku /k. 13 akt/ ustalono, iż w trakcie trwania związku małżeńskiego wydatkowano na ten cel 42.674,40 zł, a zatem połowa w kwocie 21.337,20 zł podlegała zwrotowi przez uczestniczkę na rzecz wnioskodawcy.

Sąd zważył przy tym, iż wnioskodawca domagał się zwrotu wydatków z tytułu spłaconego kredytu po ich zwaloryzowaniu do kwoty 83.320,80 zł, przy czym waloryzacja miałaby nastąpić w oparciu o stosunek kwoty kredytu do wartości mieszkania w dniu jego zakupienia oraz do aktualnej wartości. Na okoliczność wyliczenia wartości wnioskodawca wniósł o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości.

Oceniając żądanie wnioskodawcy w tym zakresie Sąd zważył, iż rozliczeniu podlegała kwota pieniężna z tytułu wydatku z majątku wspólnego. Zobowiązanie było zatem określone sumą pieniężną i zgodnie z zasadą nominalizmu (art. 358 1 § 1 kc) spełnienie świadczenia winno nastąpić przez zapłatę sumy nominalnej. Waloryzacja świadczenia pieniężnego dopuszczalna jest w ściśle określonych wypadkach z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, których w niniejszej sprawie strona wnioskująca nie wskazała. Nie było w szczególności jasnym, z jakiego powodu substancja nieruchomości miałaby być zależna od spłaty kredytu i w jaki sposób spłata kredytu podniosła wartość nieruchomości w sytuacji, gdy przedmiotem wyceny nieruchomości zakupionej w tzw. stanie deweloperskim miała być aktualna wartość nieruchomości, adaptowanej i przystosowanej do zamieszkania. Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że przedmiotem wnioskowanego dowodu nie były okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy i wniosek o powołanie biegłego oddalił.

Sąd uwzględnił także w przeważającej części wniosek A. M. o rozliczenie wydatków z tytułu spłaty przez niego kredytu zaciągniętego w czasie trwania małżeństwa na wspólny samochód marki T.. Na podstawie pisma Banku (...) oraz historii spłat /k. 653-654/ ustalono, że po 09.12.2013r., kiedy uprawomocnił się wyrok rozwodowy, wnioskodawca spłacił z majątku odrębnego łącznie kwotę 18.970,45 zł, wydatkując ją na majątek wspólny. Połowa poniesionych wydatków winna zatem zostać zwrócona przez uczestniczkę, w kwocie 9.485,22 zł.

Sąd nie uwzględnił natomiast wniosków stron o rozliczenie kwot wydatkowanych z majątków odrębnych na zakup kolejnych samochodów stron: P., H., T..

Zgodnie z treścią art. 45 § 1 zd. 2 i 3 kro każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

W ocenie Sądu rodzaj rzeczy, tj. wspólnego samochodu nabywanego przez małżonków i następnie zmienianego na inny model, wskazywał na nabywanie rzeczy dla zaspokojenia potrzeb założonej przez strony rodziny. Samochody służyły obojgu małżonkom, którzy wspólnie dążyli do zmiany na coraz lepszy model, zaciągając nawet kredyt na ten cel. W konsekwencji Sąd doszedł do wniosku, iż nakłady czynione w toku kolejnych surogacji z majątków osobistych obu stron te nie podlegały rozliczeniu na mocy art. 45 § 1 zd. 3 kro. Nie sposób było też przyjąć, iż nakłady te zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności, skoro na zakup ostatniego z nich – T. – zaciągnięto niespłacony na dzień ustania wspólności kredyt.

Sąd uwzględnił natomiast w przeważającej części wniosek uczestniczki o rozliczenie środków zgromadzonych przez wnioskodawcę w czasie trwania małżeństwa z tytułu składek uiszczanych na poczet umowy ubezpieczenia w MetLife. W niniejszej sprawie poza sporem pozostawała okoliczność, że wspólność majątkowa zainteresowanych trwała w okresie od 7.08.2004 r. do 9.12.2013 r. W tym okresie – jak wynika z informacji uzyskanej z (...) S.A. (k. 674) wnioskodawca A. M. posiadał na datę jej ustania instrument finansowy – polisę nr (...). Kwota wpłacona z tytułu składek w czasie trwania małżeństwa i pochodząca z majątku wspólnego, a przeznaczona na zrealizowanie prawa z ubezpieczenia stanowiącego majątek odrębny wnioskodawcy wynosiła 11.424,16 zł. Były to wydatki majątku wspólnego na odrębny, z których połowę w wysokości 5.712,08 zł winien zwrócić wnioskodawca na rzecz uczestniczki.

Przystępując w następnej kolejności do oceny zasadności wniosku uczestniczki postępowania o rozliczenie nakładów zgromadzonych w trakcie trwania związku małżeńskiego w Kasie Zapomogowo Pożyczkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. ustalonej przez uczestniczkę szacunkowo na kwotę 2.000,00 zł, Sąd ustalił, że zaoferowany w sprawie materiał dowodowy nie stanowił podstawy dla uwzględnienia wniosku. Z pisma (...) z 16.03.2015r. /k. 314/ wynikało, że na dzień ustania zgromadził 3.590,00 zł, ale jednocześnie miał zadłużenie 3.000,- zł. Na podstawie zaoferowanego dokumentu nie było zatem możliwym ustalenie, za jaki okres zgromadzono środki, jakie były warunki dla ich odzyskania i jaki wpływ na wysokość aktywów miał stan zadłużenia na kwotę 3.000,- zł.

Wzgląd na wszystkie te argumenty prowadził do rozstrzygnięcia jak w pkt IV sentencji i zasądzenia od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kwoty 25.110,34 zł, na którą składała się kwota 21.337,20 zł z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego i kwota 9.485,22 zł z tytułu spłaty kredytu samochodowego, pomniejszona o należną uczestniczce od wnioskodawcy kwotę 5.712,08 zł z tytułu zwrotu nakładów na polisę w MetLife, przy jednoczesnym oddaleniu wniosków stron o rozliczenie nakładów i wydatków w pozostałym zakresie.

O kosztach postępowania orzeczono jak w pkt V postanowienia, na podstawie art. 520 § 1 kpc, art. 108 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc. Według wyrażonej w § 1 art. 520 kpc zasady każdy uczestnik postępowania nieprocesowego ponosi koszty, które sam wydatkował bezpośrednio lub które powstały na skutek uwzględnienia przez sąd jego wniosku o przeprowadzenie określonych czynności procesowych. Sąd zważył przy tym, że zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie stanowiskiem zgłoszenie przez zainteresowanych odmiennych wniosków, co do sposobu podziału majątku wspólnego, nie powoduje powstania sprzeczności ich interesów w rozumieniu art. 520 § 2 k.p.c. (postanowienie SN z dnia 3 lutego 2012 r., I CZ 133/11, Lex nr 1215253). Jednocześnie orzekając o zasadzie ponoszenia kosztów Sąd wskazał, że koszty związane z opiniami biegłych strony ponoszą po połowie, bowiem w równym stopniu ze stanowiskiem i wnioskami obu stron związane były powyższe koszty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Jaśkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Nowicka
Data wytworzenia informacji: