Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2610/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-05-13

Sygn. akt I C 2610/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Joanna Kończyk

Protokolant: A. M.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2016 r. w S. sprawy

z powództwa (...) Sp. z o.o. spółki (...) akcyjnej spółki jawnej z siedzibą w W.

przeciwko M. W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. spółki (...) akcyjnej spółki jawnej z siedzibą w W. kwotę 335,40 zł (trzysta trzydzieści pięć złotych 40/100) wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, ale nie przekraczającymi od dnia 1 stycznia 2016r. wysokości maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie liczonymi od kwoty 300 zł (trzysta złotych 0/100) od dnia 28 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. spółki (...) akcyjnej spółki jawnej z siedzibą w W. kwotę 76,19 zł (siedemdziesiąt sześć złotych 19/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nadaje wyrokowi w punkcie I i III rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 2610/15

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka (...) akcyjna spółka jawna w W. wniósł w dniu 06.11.2015 r. pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagając się zasądzenia od pozwanej M. W. kwoty 470,40 z: z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 28.08.2015 r. do dnia zapłaty, odsetkami ustawowymi od kwoty 135 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu.

Uzasadniając żądanie pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż pozwana zawarła ze spółką (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę pożyczki na odległość w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Pozwana zarejestrowała się na stronie internetowej, gdzie potwierdziła zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług przez pożyczkodawcę i dokonała przelewu opłaty rejestracyjnej. Na mocy przedmiotowej pożyczki pozwana zobowiązała się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę pożyczki do dnia 17.06.2014 r. Pozwana zobowiązała się również w przypadku opóźnienia do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP oraz kosztów wezwań do zapłaty przesłanych drogą pocztową. Kwota pożyczki została przesłana na wskazany przez pozwanego rachunek bankowy. Pożyczkodawca wystosował trzy wezwania do zapłaty, które zostały wysłane za pomocą poczty. Mimo podjęcia powyższych działań pozwana do dnia złożenia niniejszego pozwu nie wywiązała się z zobowiązań wynikających z zawartej umowy pożyczki i nie dokonała zapłaty z tytułu wymagalnego zobowiązania wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki. W dniu 30 czerwca 2015 r. pożyczkodawca jako wspólnik powodowej spółki, na podstawie zmienionej uchwałą wspólników umowy spółki jawnej z dnia 10 lutego 2015 r. wniósł wkład w postaci pakietu wierzytelności przysługujących Pożyczkodawcy z tytułu zawartych umów pożyczek.

Pozwana M. W. nie złożyła odpowiedzi na pozew i nie stawiła się na rozprawie.

Sąd przyjął za prawdziwe następujące twierdzenia powoda:

W dniu 19 maja 2014 r. M. W. dokonała przelewu 0,01 zł potwierdzając rejestrację na stronie internetowej V..pl, należącej do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i oświadczając wolę zawarcia umowy pożyczki z tą spółką. Zgodnie z ustalonymi warunkami pożyczki, jej przedmiotem była kwota 300 zł. Umowa została zawarta na okres 30 dni, termin spłaty pożyczki przypadał na 18.06.2014 r. Zgodnie z § 10 ust. 1 umowy pożyczki w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki pożyczkodawca zastrzegł sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Zawiadomienia o istnieniu opóźnienia w spłacie pożyczki, stanowiące wezwania do zapłaty miały być wysyłane przez pożyczkodawcę korespondencyjnie na adres korespondencyjny pożyczkobiorcy lub w sms i emailem. Pożyczkobiorca miał zostać obciążony kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości:

1) 35 zł za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty pożyczki,

2) 45 zł za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 60 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty pożyczki,

3) 55 zł za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 90 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty pożyczki.

Umową z dnia 10 lutego 2015 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. zawiązały spółkę jawną pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka (...) akcyjna spółka jawna z siedzibą w W.. Zgodnie z § 5 pkt 1 umowy spółki jawnej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła do zawiązanej spółki wkład niepieniężny w postaci pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 59.549.603,79 zł, przy czym lista wierzytelności stanowi załącznik nr 4 do umowy spółki. Na każdą wierzytelność określoną w liście wierzytelności składa się kapitał niespłaconej kwoty pożyczki, opłaty za wykonane czynności windykacyjne oraz odsetki za opóźnienie od kwoty kapitału niespłaconej pożyczki. W pakiecie wierzytelności znajduje się również wierzytelność z tytułu umowy pożyczki zawartej przez M. W. z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd zważył, co następuje:

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. (art. 339 § 1 i 2 kpc).

Do umowy łączącej strony zastosowanie miały przepisy ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. 2014.1497 ze zm.) i przepisy kodeksu cywilnego o umowie pożyczki (art. 720-724 kc). Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. (art. 720 § 1 kc) Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. (art. 720 § 2 kc).

Sąd przyjął za prawdziwe twierdzenia powoda, co do faktu zawarcia przez strony umowy pożyczki, treści łączącego strony stosunku zobowiązaniowego i braku spłaty pożyczki przez pozwaną. Okoliczności te wynikają z przedłożonych przez powoda dokumentów: potwierdzeń przelewów, umowy pożyczki odnawialnej V..pl., potwierdzenia warunków pożyczki.

Wątpliwości Sądu wzbudziły natomiast twierdzenia powoda co do podjętych czynności windykacyjnych. Powód przedstawił kserokopie projektów pism (wezwań do zapłaty), które nie zostały podpisane. Kserokopie te nie stanowią dowodu z dokumentu w rozumieniu art. 245 k.c. Nadto, zgodnie z § 10 ust. 1 przedmiotowej umowy pożyczki, pożyczkodawca miał prawo obciążyć pozwaną kosztami przesłanych pocztą na adres korespondencyjny pożyczkobiorcy wezwań do zapłaty. Nie stanowią dowodu na tę okoliczność załączone przez powoda kserokopie projektów pism, nie stanowią one nawet bowiem dowodu na sporządzenie takich wezwań, a tym bardziej na ich przesłanie. Podkreślić również należy, że budzi również poważne wątpliwości wysokość określonych w umowie kosztów przesłania wezwań do zapłaty. Treść § 10 ust. 1 przedmiotowej umowy pożyczki, nie będąca indywidualnie ustalana z pożyczkobiorcą, może wprowadzać w błąd konsumenta co do praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Na podstawie stosowanego przez (...) sp. z o.o. konsument nie jest w stanie ustalić, jakie, w przypadku opóźnień, pożyczkodawca podejmie środki (sms, email, czy wezwanie pisemne przesłane pocztą), z jaka częstotliwością i w jakiej kolejności, a w konsekwencji nie ma pełnej wiedzy o rodzaju i wysokości opłat, które obowiązany będzie uiścić na wypadek opóźnienia (por. wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 06.09.2009 r., XVII AMc 624/09). Zgodnie z art. 385 1 §1 kc postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie, nie wiążą go, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażącą naruszają jego interesy. W ocenie Sądu postanowienia § 10 ust. 1 przedmiotowej umowy pożyczki, z wyżej wskazanych powodów, mają charakter abuzywny, a zatem nie wiążą pozwanej (art. 385 1 §2 kc).

Uwzględniając powyższe Sąd w pkt I wyroku zaocznego, na podstawie art. 720 § 1 kc zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 335,40 zł tytułem zwrotu należności wynikających z umowy pożyczki z dnia 28 czerwca 2015 r. (kapitału i odsetek umownych za opóźnienie). O roszczeniu odsetkowym orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i 2 1 kc.

Co do kosztów podjętych działań windykacyjnych Sąd oddalił powództwo na podstawie art. 339 § 2 kpc w zw. z art. 385 1 kc (punkt II wyroku zaocznego).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 §1 kpc i art. 100 kpc w zw. z. 108 § 1 kpc, ustalając, że powód wygrał proces w 85%. Powód poniósł koszty procesu w postaci opłaty sądowej od pozwu-30 zł, kosztów zastępstwa procesowego-60 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa-17 zł. Zgodnie z wynikiem procesu należał się powodowi od pozwanego zwrot kwoty 76,19 zł (107x71%).

Z urzędu Sąd na podstawie art. 333 § 1 pkt 3 kpc nadał wyrokowi w pkt I i III rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Jaśkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kończyk
Data wytworzenia informacji: