Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2524/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2018-01-12

Sygn. akt IC 2524/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2018r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR R.-Natalia Wójtowicz

Protokolant: st. prot. sąd. Karolina Żelazek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2017 r. w S. sprawy

z powództwa (...) Sp. z o.o. Spółki komandytowo- akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko K. U.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 2524/17

UZASADNIENIE

W dniu 22.09.2016 roku powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w W., reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew o zapłatę przeciwko K. U. domagając się zasądzenia kwoty 7.243,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Na wyżej wskazaną kwotę składają się kwoty:

- 4.000,00 zł tytułem należności głównej, będącej kwotą pożyczki udzielonej zgodnie z umową pożyczki numer (...);

- 271,50 zł tytułem skapitalizowanych odsetek umownych za faktyczne opóźnienie w spłacie pożyczki liczonych zgodnie z ramową umową pożyczki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej od udzielonej pożyczki od dnia następnego po dniu wymagalności tj od dnia 24.01.2016 do dnia 09.05.2016r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

- 32,00 zł tytułem opłat windykacyjnych – naliczonych zgodnie z z umową pożyczki;

- 139,92 zł tytułem prowizji od udzielonej pożyczki zgodnie z umową pożyczki;

- 2.800,00 zł tytułem prowizji inicjalnej od udzielonej pożyczki zgodnie z umową pożyczki;

Ponadto, powód domagał się zwrotu kosztów sądowych kwocie 91 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Na uzasadnienie powyższego wskazał, że strona pozwana związana była z pierwotnym wierzycielem ( (...) Sp. z o.o.) umową pożyczki z dnia 23.11.2015 roku o nr (...) . Umowa została zawarta przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Wskazał, iż pozwana dokonała rejestracji w systemie teleinformatycznym powoda, jednocześnie akceptując warunki umowy pożyczki oraz regulamin elastycznej pożyczki ratalnej w (...) Sp. z o.o. K. U. potwierdziła warunki umowy poprzez dokonanie przelewu na kwotę 0,01 zł ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. W związku z zaakceptowaniem przez pozwaną warunków umowy, w dniu 23.11.2015 r. (...) Sp. z o.o. przelał na rachunek pozwanej kwotę 4.000,00 zł tytułem zawartej umowy pożyczki.

Powód wskazał, iż z tytułu cesji wierzytelności pozwana jest zobowiązana do zapłaty (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialności Spółki komandytowo akcyjnej wszystkich wierzytelności, które stały się wymagalne z dniem upływu płatności umowy pożyczki tj. z dniem 23.01.2016 r.

Dodał, iż pozwana w przypadku zaległości w spłacie zobowiązana była do pokrycia kosztów upominawczych i windykacyjnych.

Wyjaśnił, iż w dniu 27.05.2016 r. (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. zawarły umowę spółki jawnej, na podstawie której dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej ostała utworzona spółka, prowadząca działalność pod firmą (...) Sp. z o.o. Sp. J.

W dniu 23.01.2017 r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty, sygn. akt. I Nc 1647945/16.

W dniu 08.02.2017 r. pozwana K. U. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty i wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od strony powodowej na rzecz pozwanej kosztów procesu.

W dniu 09.02.2017 roku referendarz sądowy Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Słupsku.

Pozwana K. U. w odpowiedzi na pozew podtrzymała swoje stanowisko zawarte w sprzeciwie. Pozwana zaprzeczyła, aby zawierała umowę z firmą (...) i wskazała, iż nie została powiadomiona o zakupie konkretnych wierzytelności. Przyznała iż korzystała z usług (...) Sp. z o.o. Dodała, iż umowa w pierwszej pożyczce przez dokonanie przelewu opłaty rejestracyjnej- nie jest obligatoryjna już w kolejnych pożyczkach, ponieważ w kolejnych takiej opłaty nie było. Podniosła, iż skoro była jakakolwiek umowa, jak wskazano z opłaty 0,01 zł w lipcu 2014 r. to roszczenie uległo przedawnieniu. Zaznaczyła, że powód nie przedstawił dowodów potwierdzających zawarcie umowy i dokonanie przelewu na kwotę 0,01 zł. Wskazała, iż umowa nie została opatrzona „unikalnym numerem pożyczki”, a w potwierdzeniu udzielenia pożyczki nie została wskazana data zawarcia umowy pożyczki. Wskazała, że przedstawione przez powoda dowody są jedynie wydrukiem wzorów tych dokumentów. Z załączonych przez powoda dokumentów, nie wynika kto jest posiadaczem rachunku bankowego, na który przelana została kwota 0,01 zł., jak również,kto jest posiadaczem rachunku na który została przelana kwota 3.000,00 zł. Dodała, iż całkowite koszty w tym prowizja, opłata przygotowawcza, opłata weryfikacyjna i opłata za monity telefoniczne, mailowe są niezgodne z normami przepisowymi. Umowa pożyczki zawiera niedozwolone klauzule umowne, które nie są wiążące.

Powód w piśmie procesowym z dnia 01.12.2017 r. ( data nadania) wskazał, iż (...) Sp. z o.o. zawarł z pozwaną umowę pożyczki o nr (...) wskazał, iż powód w dniu 23.01.2016 r. przelał na rachunek pozwanej kwotę 4.000,00 zł. Wskazał, że umowa pożyczki obejmowała dwanaście rat, z terminem płatności wyznaczonym do 23-ego dnia każdego miesiąca - z terminem płatności pierwszej raty wyznaczonym na dzień 23 grudnia 2015 r. Wskazał, iż na podstawie § 11 umowy elastycznej pożyczki ratalnej pozwana zawnioskowała o przedłużenie spłaty drugiej raty pożyczki, w związku z czym termin płatności został przedłużony do dnia 23.01.206 r. za uiszczeniem dodatkowej opłaty na konto pożyczkodawcy w wysokości 293 zł. W związku z powyższym pozwana uznała roszczenie będące przedmiotem niniejszego postępowania. Powód wskazał, iż w uwagi na brak spłaty zadłużenia w terminie, powód na podstawie § 10 umowy rozpoczął naliczanie odsetek maksymalnych od kwoty należności głównej 4000 zł, liczonych od dnia następnego po dacie wymagalności roszczenia. Okres naliczania maksymalnych odsetek w kwocie czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP obejmował czas od dnia 24.01.2016 r. do dnia 09.0.2016 r., w stawce 14% zgodnie z postanowieniami umownymi.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Sp. z o.o. świadczyła przez Internet usługi finansowe, w tym udzielała pożyczek gotówkowych. Firma ta posługiwała się gotowym formularzem umowy elastycznej pożyczki ratalnej, dostępnym na jej stronach internetowych.

dowód: k. 26-27 wzorzec umowy elastycznej ratalnej

(...) Sp. z o.o. wezwał K. U. pismem z dnia 08.02.2016 r. do zapłaty kwoty 601,79 zł, następnie pismem z dnia 24.02.2016 r. do zapłaty kwoty 1205,98 zł.

dowód: k. 22-23 - wezwania do zapłaty;

(...) Sp. z o.o. pismem z dnia 25.04.2016 r. wypowiedział umowę pożyczki o nr (...) , w wysokości 7000,22 zł.

dowód: k. 21– wypowiedzenie umowy pożyczki;

W dniu 30.05.2016 r. (...) Sp. z o.o. przystąpił w charakterze wspólnika spółki działającej pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w W. .Na mocy tej umowy spółka (...) (m.in.) wniosła wkład niepieniężny wg listy załączonych do umowy wierzytelności.

Dowód: k. 32-35 – protokół z posiedzenia wspólników spółki z dnia 30.05.2016 r., k. 36 v – oświadczenie o przystąpienia do spółki, k. 37 – umowa spółki jawnej, k. -38-40 aneks do umowy spółki jawnej z dnia 27.05.2016 r. k. 41-43 – załącznik nr 2 o umowy spółki (...) Sp. z o.o. sp.j;

W dniu 09.06.2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką jawną z siedzibą w W. dokonała sprzedaży wierzytelności na rzecz spółki (...) sp. z o.o. sp. k.a. sp. j. z siedzibą w W..

dowód: k. 50-56 umowa cesji wierzytelności;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie zostało oddalone.

Strona powodowa swoje roszczenie wywodziła z umowy pożyczki zawartej przez pozwaną z firmą (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz z faktu nabycia przedmiotowej wierzytelności w ramach umowy cesji wierzytelności.

Jak stanowi przepis art. 720 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Na gruncie niniejszej sprawy bezsporny w sprawie był fakt zawierania umów przelewu wierzytelności. Sporne natomiast w sprawie było to, czy pozwana zawarła umowę pożyczki z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. .

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zgodnie z obowiązującą procedurą cywilną nie do sądu należy zarządzanie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie. Innymi słowy sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności spornych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 kpc). Obowiązek przedstawiania dowodów spoczywa bowiem na stronach (art. 3 kpc), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 kpc ) spoczywa na tej stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne.

Spostrzeżenie powyższe miało w niniejszej sprawie takie znaczenie, że na tle przedłożonych przez powoda dokumentów nie można było przyjąć, iż doszło do zawarcia umowy pożyczki pomiędzy pozwaną K. U. a (...) Sp. z o.o. Znamienne w sprawie i warte podkreślenia jest to, iż do akt niniejszej sprawy załączona została przez stronę powodową druk umowy pożyczki wraz z regulaminem, która nie była opatrzona datą i unikalnym numerem, jak również nie zostały wskazane strony umowy oraz umowa nie została podpisana. Nie można zatem z niej wywodzić jakichkolwiek roszczeń, nie jest to bowiem umowa. Dodatkowo w toku postępowania powód w pismach procesowych powoływał się na umowę pożyczki o rozbieżnych numerach, wskazując nr (...), a nastąpienie podając zupełnie inny numer umowy pożyczki (...) . Sprzeczne były również wskazywane przez powoda daty dokonania przelewu na konto pozwanej, wskazując w pierwszej kolejności na datę 23.11.2015 r., a następnie datę 23.01.2016 r. Powyższe rozbieżności przy stanowisku pozwanej która kwestionował zasadność powództwa, a także i w szczególności brak przedstawiania przez powoda umowy pożyczki, która była podstawą wytoczenia niniejszego powództwa skutkowało oddaleniem powództwa.

Sąd nie przystąpił do oceny zarzutów podniesionych przez pozwaną albowiem nie miały one znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy- wobec nie wykazania przez powoda, że doszło w ogóle do powstania stosunku zobowiązaniowego z którego powód wywodził swoje roszczenie.

Wobec tego, że powód nie wykazał, aby pozwana zawarła z (...) Sp. z o.o. umowę pożyczki, sąd powództwo wobec braku przesłanek z art. 720§ 1 k.c. oddalił, o czym orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Zubrzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata-Natalia Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: