Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2062/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-02-29

Sygn. akt I C 2062/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk

Protokolant: st. sekr. sądowy E. B.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lutego 2016 r. w S. sprawy

z powództwa A. K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  nie obciąża powódki A. K. kosztami procesu należnymi pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M..

Sygn. akt I C 2062/15

UZASADNIENIE

Powódka A. K. wniosła pozew przeciwko (...) w M., w którym domagała się naprawy uszkodzonego telefonu oraz zapłatę kwoty 4.000,00 zł.

Precyzując żądanie pozwu powódka wskazała, jako stronę pozwaną podmiot wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr (...). (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. - i zażądała naprawy telefonu komórkowego, przywrócenia mu gwarancji, wymiany na nowy model - w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa bądź będzie nieopłacalna oraz wypłaty odszkodowania w kwocie 4.000,00 zł za niedogodności związane z niemożliwością korzystania z aparatu telefonicznego.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w dniu 10.08.2014 r. przedłużyła umowę abonencką w sieci (...)i nabyła telefon marki(...)model (...) koloru białego. Po około miesiącu użytkowania zauważyła białe punkty na wyświetlaczu telefonu, udała się do salonu firmowego zgłosiła usterkę w ramach gwarancji, a telefon został przyjęty do serwisu i naprawiony. Po dwóch miesiącach wystąpiła ponownie wada wyświetlacza, jednak serwis odmówił udzielenia bezpłatnej naprawy w ramach gwarancji podając jako przyczynę „ingerencję cieczy” i zaproponował płatną naprawę. Wskazała, że korzystała z pomocy Rzecznika Praw Konsumenta w Urzędzie Miejskim w S.i skierowała reklamację pod adres zawarty w karcie gwarancyjnej.

Pozwany (...) Sp. z o.o. z siedzibą w M. , reprezentowany przez radcę prawnego, w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej sądu oraz brak legitymacji biernej pozwanego.

W uzasadnieniu wskazał, że powódka nie zawierała umowy z pozwany, lecz z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, który również udzielił powódce gwarancji. Argumentował, iż nie jest ani producentem, ani dystrybutorem telefonów komórkowych, a na druku gwarancji wyraźnie została wskazana firma (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pouczenie, że wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego należy kierować do tego podmiotu. Pozwany wskazał nadto, że telefon w stanie dostarczonym przez powódkę nie podlegał naprawie gwarancyjnej. Przyznał, że powtórna reklamacja złożona przez powódkę została przez niego rozpatrzona i działał w tym zakresie na zlecenie (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Postanowieniem z dnia 29.02.2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku oddalił wniosek pozwanego o przekazanie sprawy według właściwości miejscowej i oddalił wniosek powódki o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10.08.2014 r. A. K. kupiła telefon komórkowy marki LG model L70 w Punkcie Sprzedaży (...) Spółka Akcyjna w Centrum Handlowym (...) w S., na który została udzielona gwarancja.

W karcie gwarancyjnej wskazano:

- Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (pkt. 1);

- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno - eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji (...) (pkt. 2);

- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia sprzedaży zestawu (pkt. 4);

W treści karty gwarancyjnej wskazano, że uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego kierować należy do: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), (...)-(...) W..

(dowód: kopia karty gwarancyjnej k. 13)

W dniu 10.08.2014 roku na A. K. została wystawiona faktura VAT nr (...) na kwotę brutto 99,00 zł. W treści faktury wskazano ”LG L70”.

(dowód: kopia faktury VAT nr (...) k. 8)

W dniu 5.12.2014 r. sporządzono formularz naprawy uszkodzonego aparatu telefonicznego LG L70 klienta A. K.. W treści formularza wskazano m.in. rodzaj naprawy - gwarancyjna - oraz dokładny opis usterki: duże zagęszczenie kolorowych pikseli w środkowej i dolnej części wyświetlacza, telefon niedawno wrócił z serwisu, a w.w. usterka nadal występuje.

(dowód: kopia formularza naprawy k. 10)

W dniu 12.12.2014 r. sporządzono wycenę naprawy płatnej telefonu model (...). (...) na kwotę 764,83 zł. W treści wskazano, że przegląd sprzętu i wnioski zawarte w wycenie przeprowadził (...).

(dowód: kopia wyceny naprawy k. 11)

W piśmie z dnia 26.01.2015 r. zatytułowanym „reklamacja” skierowanym do (...) na adres ul. (...) 7, (...)-(...) M., A. K. wniosła o cofnięcie anulowania gwarancji, objęcie ochroną gwarancyjną i usunięcie wszystkich usterek (włącznie z zawilgoceniem) które znajdują się w jej telefonie komórkowym LG L70.

(dowód: pismo z dnia 26.01.2015 r. k. 9, potwierdzenie nadania i odbioru k. 7, zdjęcia k. 12, 14, 15)

W Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem (...) wpisany jest podmiot o nazwie (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.”.

Z odpisu pełnego z rejestru przedsiębiorców wynika, nazwa spółki nie ulegała zmianie.

(bezsporne: odpis pełny z rejestru przedsiębiorców nr KRS (...) k. 82 – 86)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie powódka wywodziła roszczenie z umowy powołując się na udzieloną gwarancję.

Sporne w sprawie było to, czy powódkę z pozwanym łączył stosunek zobowiązaniowy, na mocy którego pozwany zobowiązany byłby do zapłaty odszkodowania w kwocie 4.000,00 zł oraz czy pozwany udzielił gwarancji na mocy której powódka mogłaby się domagać naprawy bądź wymiany towaru.

Ciężar wykazania tych okoliczności spoczywał zgodnie z przepisem art. 6 k.c. na powódce. Powódka nie sprostała ciążącemu na niej ciężarowi dowodowemu.

Pozwany nie był ani stroną umowy sprzedaży telefonu, co wynika z faktury VAT z dnia 10.08.2014 roku. Nie udzielił również gwarancji, na mocy której zobowiązany byłby do usunięcia wady fizycznej aparatu telefonicznego bądź dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Powyższe wynika z karty gwarancyjnej, w której wskazano, że gwarancji udziela inny podmiot ( (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz, że reklamacje należy zgłaszać do tego podmiotu pod wskazany w karcie adres.

Na mocy przepisu art. 1 ust. 4, art. 4 ust. 1, art. 8 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), obowiązującego w dacie zawierania umowy sprzedaży telefonu i w dacie udzielania gwarancji, do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.

Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.

W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Na mocy przepisu art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Ponieważ pozwany nie był stroną umowy sprzedaży aparatu telefonicznego, ani nie był gwarantem (o którym mowa w przywołanym przepisie art. 13 ust. 4) powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego sąd z uwagi na brak przesłanek z art. 8 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176) i art. 471 k.c. powództwo oddalił, o czym orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku.

Powódka przegrała proces.

Jak stanowi przepis art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Strona pozwana przyznała, że dokonywała czynności zlecone przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pozwana przyznała, że na karcie gwarancyjnej są wskazane miejsca dokonywania napraw jako (...) w M..

Powódka powołała się na rozprawie na to, że telefonicznie uzyskała informację o tym, że reklamacje należy składać do M. pod adresem ul. (...) 7.

Wielość podmiotów mieszczących się pod tym samym adresem w M. przy ulicy (...), operowanie w karcie gwarancyjnej niepełnymi i różnymi nazwami podmiotów bez wskazywania numeru KRS i siedzib ( (...), (...) Sp. z o.o. czy też (...) Sp. z o.o.) i faktyczne rozpoznanie zgłoszonej niezgodności towaru z umową pod kątem udzielonej gwarancji, usprawiedliwia niewłaściwe wskazanie przez powódkę strony pozwanej.

Uznać wiec należy, że zaszły zatem szczególne okoliczności, które uzasadniają nieobciążanie powódki kosztami procesu należnymi stronie pozwanej.

Mając na uwadze powyższe sąd na podstawie przepisu art. 102 k.p.c. nie obciążył powódki kosztami procesu należnymi pozwanej, o czym orzekł jak w punkcie drugim sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Jaśkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Niemczyk
Data wytworzenia informacji: