Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1468/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-11-29

Sygn. akt I C 1468/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz

Protokolant: S. N.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 r. w S. sprawy

z powództwa (...) Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

przeciwko P. B. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego P. B. (1) na rzecz powoda (...) Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 125,00 zł. (sto dwadzieścia pięć złotych i 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 16.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.01.2016 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego P. B. (1) na rzecz powoda (...) Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 107,00 zł. (sto siedem złotych i 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 1468/16

UZASADNIENIE

Powód (...) Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wniósł pozew do Sądu Rejonowego w Lęborku o zasądzenie od pozwanego P. B. (1) kwoty 125,00 zł wraz z odsetkami od dnia złożenia pozwu (tj. dnia 10.10.2015 r.) do dnia zapłaty z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd komunikacją miejską bez biletu. Wniósł nadto o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wskazał, że wierzytelność z tego tytułu nabył od osoby zajmującej się pobieraniem i egzekwowaniem takich opłat na podstawie umowy z Miastem S.. Powód nadto wskazał, że pozwany nie uiścił opłaty dobrowolnie.

W dniu 14.12.2015 r. został wydany nakaz zapłaty (pod sygn. akt I Nc 4637/15), uwzględniający żądanie pozwu w całości (k. 17).

Pozwany P. B. (1) w terminie złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości. Przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy podniósł zarzut niewłaściwości Sądu. W uzasadnieniu sprzeciwu wskazał, iż opłata go nie dotyczy, albowiem posiadał bilet.

Postanowieniem z dnia 8.04.2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku stwierdził swą niewłaściwość miejscową i przekazał rozpoznanie sprawy do tut. Sądu (k. 37).

Na rozprawie w dniu 4.10.2016 r. pełnomocnik powoda oświadczył, iż z okazanej mu informacji wynika, iż pozwany dokonał zakupu biletu miesięcznego w dniu 15.04.2013 r. o godzinie 16:07, natomiast z blankietu dołączonego do pozwu wynika, iż pozwany podróżował bez ważnego biletu w dniu 15.04.2013 r. o godz. 10:15 (k. 61).

Ma rozprawie w dniu 15.11.2016 r. pełnomocnik pozwanego argumentował, że zakupiony w dniu 15.04.2014 r. bilet obowiązywał całą dobę do 14.05.2014 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 3.01.2012 r. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w S. (Zamawiający) zawarł z A. D. (Wykonawcą) prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą (...) A. D. umowę nr (...) r. na podstawie której A. D. zobowiązała się za wynagrodzeniem do świadczenia usług w postaci kontroli biletów przejazdach komunikacji zbiorowej organizowanych przez Zamawiającego wraz z windykacja nałożonych opłat dodatkowych.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy na wynagrodzenie Wykonawcy składa się m.in. opłata stanowiąca wartość opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów za jazdę bez biletu i bez ważnego biletu, za przewóz pojazdami bagażu bez biletu lub ważnego biletu oraz opłat kredytowych wpłaconych w danym miesiącu.

dowód: k. 6 - umowaz dnia 3.01.2012 r. nr 1/ZIM/12, k.7 - uchwała nr X/105/11 Rady Miejskiej w S. z dnia 25.05.2011 r.

W dniu 15.04.2014 r. P. B. (1) jechał pojazdem komunikacji miejskiej, należącym do Miasta S.. W trakcie jazdy o godzinie 10:15 przeprowadzono kontrolę biletów, w wyniku której stwierdzono nieważny bilet miesięczny na przejazd u podróżnego P. B. (1).

Na pozwanego została nałożona opłata dodatkowa w wysokości 125,00 zł.

dowód: k. 12 - odcinek dla kontrolera

P. B. (1) posiadał bilet miesięczny ważny do dnia 13.04.2014 r.

W dniu 15.04.2014 r. o godzinie 16:07 P. B. (1) zakupił bilet miesięczny.

bezsporne oraz informacja z ZIM (k. 58)

W dniu 2.10.2014 r. A. D. zawarła z (...) Finanse Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., umowę cesji, zgodnie z którą przeniosła na powoda przysługujące wierzytelności z tytułu wykonywania przez nią umowy z dnia 3.01.2012 r. zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej w S. w tym wierzytelność wobec P. B. (2) w wysokości 125,00 zł z tytułu nałożenia opłaty dodatkowej.

dowód: k. 11, k. 13 - umowa cesji z dnia 2.10.2014 r. wraz z wyciągiem z załącznika w postaci listy wierzytelności objętych umowa cesji

Zgodnie z § 7 uchwały nr X106/11 Rady Miejskiej w S. z dnia 25.05.2011 r. za przejazd bez ważnego biletu o niepełnej wartości, bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości pięćdziesięciokrotnej ceny biletu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 cena biletu jednorazowego w strefie A wynosi 2,50 zł.

dowód: k. 9 - 10 - uchwała nr X106/11 Rady Miejskiej w S. z dnia 25.05.2011 r. z załącznikami

Zgodnie z § 2 pkt. 1 uchwały nr XXIV/346/12 Rady Miejskiej w S. z dnia 27.06.2012 r. za przejazd bez ważnego biletu o niepełnej wartości, bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości pięćdziesięciokrotnej ceny biletu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 cena biletu jednorazowego w strefie A wynosi 2,50 zł.

Zgodnie z § 3 pkt. 3 ust. 6 bilet miesięczny, we wskazanym w bilecie okresie ważności, uprawnia do realizacji nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie obowiązywania.

Uchwała nr XXIV/346/12 Rady Miejskiej w S. z dnia 27.06.2012 r. weszła w życie od dnia 1.09.2012 r.

dowód: k. 8 - 8 v. uchwała nr XXIV/346/12 Rady Miejskiej w S. z dnia 27.06.2012 r. z załącznikiem

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

Sąd zważył, iż do oceny stosunku prawnego łączącego strony postępowania zastosowanie znajdzie art. 16 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. 2015, poz. 915), zgodnie z którym umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

Zgodnie z art. 33a ust. 3, 3a i 3b Prawa Przewozowego w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że pozwany w dniu 15.04.2014 r. o godzinie 10:15 jechał środkiem komunikacji miejskiej należącym do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w S. i posiadał bilet miesięczny ważny jedynie do dnia 13.04.2014 r.

Na podstawie przedłożonej umowy z dnia 3.01.2012 r. Sąd ustalił, iż A. D. była upoważniona do działania w zakresie kontroli biletów w pojazdach komunikacji Zarządu Infrastruktury Miejskiej w S. i nałożenia opłaty dodatkowej, której wysokość została ustalona zgodnie z uchwałą nr XXIV/346/12 Rady Miejskiej w S. z dnia 27.06.2012 r. Z umowy cesji z dnia 2.10.2014 r., wynika legitymacja czynna powoda do dochodzenia przedmiotowej należności.

Należy podkreślić, że na pozwanym spoczywał ciężar wykazania w toku procesu zgodnie z art. 6 k.c., że w dniu 15.04.2014 r. w czasie przeprowadzonej kontroli, posiadał ważny dokument uprawniający go do przejazdu. Pozwany nie kwestionował twierdzenia powoda, iż zakupił kolejny bilet miesięczny w dniu 15.04.2014 r. o godzinie 16:07, argumentował jedynie, że bilet obowiązywał całą dobę. nie kwestionował tez okoliczności, iż poprzedni bilet miesięczny stracił ważność w dniu 13.04.2014 r.

W przypadku biletów okresowych (np. tzw. sieciówek miesięcznych, kwartalnych, rocznych), uprawniających do wielokrotnych przejazdów na danej czy danych trasach (bilety takie występują w komunikacji miejskiej lub podmiejskiej), uznać należy, że umowa przewozu została zawarta już w chwili nabycia biletu. W tej bowiem chwili doszło do złożenia oświadczeń woli obu stron, tj. przewoźnika i podróżnego. W tym momencie strony ustaliły też istotne elementy umowy, takie jak relacja bądź strefa przejazdu, okres przez jaki przewoźnik jest zobowiązany świadczyć usługę przewozową i wysokość należności za przewóz, którą przy nabyciu biletu podróżny zapłacił ((komentarz do art. 16 ustawy Prawo Przewozowe, Dorota Ambrożuk, stan prawny na 24.02.2014 r., LEX).

W ocenie Sądu bilet zakupiony przez pozwanego w dniu 15.04.2014 r. o godzinie 16:07 był ważny dopiero od chwili jego zakupu. Pozwany powinien zakupić bilet przed rozpoczęciem podróży aby był ważny w czasie jej odbywania.

Wskazać należy nadto, iż uznanie, że bilet zakupiony przez pozwanego tego samego dnia po przeprowadzonej kontroli byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego na podstawie art. 5 k.c.

Mając powyższe na względzie powództwo podlegało uwzględnieniu w całości, o czym orzeczono w pkt I wyroku.

O odsetkach orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu na podstawie art. 359 kc oraz 481 kc, mając na względzie ich brzmienie obowiązujące od dnia 1.01.2016 r.

O kosztach postępowania sądowego postanowiono w myśl art. 98 § 1 i 3 kpc. k.p.c. mając na uwadze wynik postępowania.

Powód poniósł koszty postępowania w wysokości 30,00 zł. tytułem opłaty sądowej od pozwu, kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 60,00 zł i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o czym orzeczono w pkt II wyroku.

O kosztach zastępstwa prawnego Sąd postanowił zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia MS 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Jaśkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Leszkiewicz
Data wytworzenia informacji: