Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 507/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2017-08-03

Sygn. akt I C 507/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk

Protokolant: starszy sekretarz sądowy M. K.

po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 roku w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą na Malcie

przeciwko K. U.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt. I C 507/17

UZASADNIENIE

Powód (...) Ltd. z siedzibą na Malcie – reprezentowany przez fachowego pełnomocnika - wniósł pozew przeciwko pozwanej K. U. o zapłatę kwoty 2.938,35 zł tytułem pożyczki z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, od dnia 28.12.2015 roku do dnia zapłaty, przy czym od dnia 01.01.2016 r. nie wyższych niż odsetki maksymalne za opóźnienie. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje żądanie wskazał, że pozwana złożyła wniosek o pożyczkę w systemie informatycznym spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili złożenia wniosku powód działał pod firmą (...).pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, W dniu 08.06.2015 r. w związku z uiszczeniem przez pozwaną kwoty 0,01 zł na rachunek (...) sp. z o.o. i wpisaniem w tytule przelewu unikalnego kodu potwierdzającego Ramową umowę pożyczki, doszło do potwierdzenia przez nią woli zawarcia umowy. Powód przelał na konto pozwanej kwotę 3.200,00 zł tytułem udzielonej pożyczki. Całkowita kwota pożyczki wyniosła 3.817,40 zł, a jej termin spłaty ustalono na dzień 07.08.2015 r. Całkowity koszt udzielonej pożyczki stanowiła kwota 617,40 zł tytułem opłaty administracyjnej.

W związku z niespłaceniem przez pozwaną kwoty pożyczki (...) sp. z o.o. podjęła liczne próby kontaktu z K. U. celem wezwania jej do spłaty. Z uwagi na brak reakcji ze strony pozwanej na polubowne próby spłaty zadłużenia, wierzyciel podjął działania windykacyjne opisane w pkt. 14 ust. 3 Ramowej umowy pożyczki oraz Tabeli opłat, których terminy wykonania odnotowane zostały w systemie spółki oraz na profilu klienta. Z powodu bezskuteczności podjętych działań spółka w dniu 30.12.2014 r. zawarła umowę cesji wierzytelności z powodową spółką (...) Ltd na Malcie, mocą której nabyła wierzytelność przysługującą (...) sp. z o.o. w stosunku do pozwanej oraz uprawnienie do naliczania odsetek umownych.

P. dokonała częściowej spłaty w wysokości 2.000,00 zł.

W dniu 13.07.2016 r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Słupsku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt. I Nc 2123/16 (k. 37).

Pozwana K. U. złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym zaskarżyła nakaz zapłaty w całości i wniosła o oddalenie powództwa (k. 46 – 47).

Argumentując wskazała, że potwierdza fakt zawarcia umowy pożyczki w firmie (...).pl, którą w większości spłaciła. Podała, że kiedy miała problemy finansowe złożyła wniosek o polubowne umożliwienie jej spłaty ratalnej, na co firma nie wyraziła zgody. W związku z tym pozwana przedłużyła termin spłaty pożyczki w kwocie 710,00 zł. W ciągu miesiąca zostały jej naliczone odsetki w wysokości 1.000,00 zł. W październiku firma wyraziła jej zgodę na spłatę pożyczki na raty i zawarła z nią ugodę, za którą pozwana musiała zapłacić. Wskazała również nie wiedziała o umowie cesji, ponieważ nie dostawała żadnych pism. Zablokowano jej dostęp do konta internetowego żeby nie miała wglądu do swoich wpłat, zaś windykator ciągle ją zastraszał telefonicznie, e – mailami, wizytami terenowymi oraz komornikiem, na które to okoliczności również ma potwierdzenia w postaci zrzutów z telefonu sms-ów i z poczty e – mailowej.

W piśmie procesowym nadanym dnia 25.04.2017 r. (k. 106 – 109) pełnomocnik powoda wskazał, że powód nie znalazł podstaw do zawarcia ugody z pozwaną i rozłożenia zadłużenia na raty. Ponadto pozwana wnosząc o rozłożenie zadłużenia na raty i częściowo je spłacając uznała roszczenie. Przedłożone przez pozwaną potwierdzenie przelewu kwoty 710,26 zł z dnia 19.06.2015 r. nie zostało dokonane na poczet roszczenia dochodzonego w niniejszym postępowaniu. Oświadczył, że dokonane przez pozwaną wpłaty w kwotach 710,40 zł, 530,00 zł, 490,00 zł, 490,00 zł i kwota 60,00 zł z 490,00 zł zostały zaksięgowane na poczet kosztów związanych z czynnościami windykacyjnymi. Natomiast kwota 40,95 zł na poczet odsetek umownych i kwota 389,05 zł na poczet opłaty administracyjnej.

W piśmie procesowym nadanym dnia 25.05.2017 r. (k. 113 – 115) pozwana oświadczyła, że zadłużenie zostało zawyżone i dochodzone należności w postaci prowizji, opłaty przygotowawczej, opłaty weryfikacyjnej, opłat za monity telefonicznej, jak i email-e stanowią nienależne płatności, Pozwana podała, że dochodzone prowizje są sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszają interesy konsumenta.

Pozwana zaprzeczyła aby zawarła z powodem umowę i aby była zawiadomiona o zakupie konkretnej wierzytelności co wiąże się z posiadaniem legitymacji procesowej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wpłata w wysokości 0,01 zł pobierana w procesie rejestracji wniosku o udzielenie pożyczki, została odnotowana przez powoda na jego koncie w dniu 03.07.2014 r.

(dowód: wydruk z konta – k. 11)

W dniu 30.03.2015 r. wygenerowana została na stronie internetowej (...) sp. z o.o. Ramowa umowa pożyczki, której stronami były (...) Sp. z o.o. w W. (Jako pożyczkodawca) i K. U., P. (...) (jako pożyczkobiorca).

Zgodnie z § 14 ust. 12 umowy czynności windykacyjne, za które pożyczkobiorca może być obciążony kosztami, będą podejmowane nie wcześniej niż po uprzednim stwierdzeniu, że poprzednia czynność była nieskuteczna, przy czym powyższe ograniczenie nie dotyczyło czynności windykacyjnych, za które pożyczkodawca nie będzie pobierał opłaty.

(dowód: Ramowa umowa pożyczki z dnia 30.03.2015 r. wraz z tabelami opłat – k. 6-9)

W dniu 08.06.2015 r. pozwana K. U. zawarła z (...) sp. z o.o. w W. umowę pożyczki nr (...) na warunkach:

- kwota pożyczki wypłaconej pożyczkobiorcy - 3.200,00 zł,

- całkowita kwota pożyczki 3.817,00 zł,

- opłata administracyjna 617,40 zł,

- całkowity koszt pożyczki 617,40 zł,

- całkowita kwota do zapłaty 3.817,40 zł,

- termin spłaty pożyczki – 8.07.2015 roku.

W dniu 8.06.2015 roku na konto pozwanej tytułem umowy pożyczki (...) przelana została kwota 3.200,00 zł.

(dowód: umowa pożyczki nr (...) k. 10, wydruk z konta bankowego – k. 12)

W dniu 1.11.2015 r. między (...) sp. z o.o. w W. (jako cedentem) a (...) sp. z o.o. zgłoszoną do Maltańskiego Organu Nadzoru (...) jako spółka sekurytyzacyjną (jako cesjonariuszem), doszło do podpisania bezwarunkowej umowy cesji wierzytelności, mocą której na rzecz (...) Ltd przeniesione zostały przysługujące cedentowi bezsporne i wymagalne wierzytelności pieniężne szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy cesji.

Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy Cedent zobowiązał się przekazać Cesjonariuszowi albo podmiotowi wskazanemu przez cesjonariusza umowy pożyczek oraz wszystkie inne dokumenty związane z zawarciem oraz obsługa umów zawartych z Podmiotami Referencyjnymi w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy.

Na mocy §3 ust. 4 umowy cesjonariusz zobowiązał się do podejmowania działań windykacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dobrymi obyczajami i z zachowaniem dobrego wizerunku cedenta.

(dowód: wyciąg z rejestru spółek Malta – k. 17-18, umowa o spółkach wraz z tłumaczeniem k. 20 – 22, umowa cesji k. 23 – 25)

Pismem z dnia 21.04.2016 r. Kancelaria (...) w imieniu (...) z siedzibą na Malcie wystosowała do K. U. wezwane do zapłaty kwoty 3.025,36 zł z tytułu umowy pożyczki nr (...).

Pismem z dnia 21.04.2016 r. Kancelaria (...) w imieniu (...) Sp. z o.o. w W. wystosowała do pozwanej pismo zawierające zawiadomienie o cesji wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki nr (...) w wysokości 3.025,36 zł na rzecz (...) z siedzibą na Malcie. W piśmie wskazano, że spłaty należy dokonywać na konto spółki (...) za pośrednictwem (...) Sp. z o.o. w W..

(dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 21.04.2016 r. – k. 13, zawiadomienie o cesji wierzytelności z dnia 21.04.2016 r. – k. 14).

Po upływie okresu płatności należności wynikającej z pożyczki (...), w tym również po dniu 1.11.2015 roku, pozwana otrzymywała drogą mail-ową i poprzez sms-y korespondencję od L..pl spółki z ograniczona odpowiedzialności w przedmiocie obowiązku spłaty pożyczki oraz tego, iż w razie braku wpłat zostaną podjęte czynności przez windykatorów działających na zlecenie spółki. Była również informowana o możliwości przedłużenia spłaty pożyczki za opłatą i o naliczanych wobec niej należnościach z tytułu upomnień do spłaty pożyczki.

(dowód: zrzuty ekranów telefonu pozwanej zawierające korespondencję sms-ową – k. 48- 59, wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną -k. 64- 65, 67 -82, 85)

W dniu 25.12.2015 r. (...) Sp. z o.o. w W. pocztą elektroniczną wezwał K. U. do spłaty pożyczki nr (...).

(dowód: wydruk z poczty elektronicznej k. 81 – 82)

Pozwana dokonała spłat pożyczki (...) w kwotach:

- 701,26 zł w dniu 19.06.2015 r.,

- 530,00 zł dnia 21.09.2015 r.,

- 490,00 zł w dniu 23.11.2015 r.,

- 490,00 zł w dniu 28.12.2015 r.

(dowód: potwierdzenia przelewów – k. 60-63)

Ponadto pozwana dokonała wpłat:

- 710,40 zł w dniu 8.07.2015 r.,

- 490,00 zł w dniu 20.10.2015 r.,

- 490,00 zł w dniu 20.10.2015 r.

(bezsporne: oświadczenie powoda w piśmie z dnia 29.03.2017 roku k. 94 verte – 95, k. 106 - 109)

Strona internetowa (...) prowadzona jest dla odbiory określonego jako: (...) Sp. z o.o. w W..

(bezsporne: wydruk ze strony internetowej (...) k. 135)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sporne w sprawie było to, czy pozwana zawarła umowę pożyczki nr (...) jak również to czy powód nabył wierzytelność wynikającą z tej umowy oraz wysokość kwoty dochodzonej pozwem.

Ciężar wykazania tego, czy pozwana zawarła umowę pożyczki nr (...) spoczywał na powodzie. Powód temu obowiązkowi sprostał.

Powód wykazał, że z konta pozwanej została przelana kwota 0,01 zł stanowiącą akceptację warunków Ramowej Umowy P.. Wykazał również, że na konto pozwanej została przelana kwota 3.200,00 zł w ramach wykonania umowy nr (...). Uznać zatem należy, wbrew zarzutom pozwanej, że pozwana zawarła umowę pożyczki nr (...), na mocy której otrzymała kwotę 3.200,00 zł. Fakt późniejszego występowania pozwanej z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty jak i wpłaty dokonywane przez pozwaną na poczet spłaty umowy pożyczki nr (...) potwierdzają jej zawarcie.

Wobec zakwestionowania przez pozwaną zawarcia przez powoda z (...) Sp. z o.o. w W. umowy przelewu wierzytelności, ciężar wykazania tego, że powód nabył wierzytelność przysługującą wobec pozwanej z tytułu zawarcia umowy pożyczki nr (...), spoczywał na powodzie. Powód temu obowiązkowi nie sprostał.

Powód wykazał, że w dniu 1.11.2015 roku została zwarta cesji wierzytelności pomiędzy (...) Sp. z o.o. w W. a (...) Ltd z siedzibą na Malcie. Umowa ta nie była zastrzeżona pod warunkiem zapłaty ceny. Jednocześnie z zawarciem umowy nabywca wierzytelności zobowiązał się prowadzić czynności windykacyjne w sposób nienaruszający dobrego wizerunku cedenta. Wykaz wierzytelności zawierać miał załącznik nr 1 (§1 ust. 2 umowy k. 23 verte).

Brak podstaw do przyjęcia, aby wydruk z numerami umów załączony do pozwu (k. 28) stanowił załącznik do umowy przelewu wierzytelności określony w tej umowie jako załącznik nr 1.

Wydruk komputerowy nie zawiera odesłania do umowy przelewu, brak na nim adnotacji, ze stanowi załącznik nr 1, brak na nim podpisów czy dat pozwalających na ustalenie, że stanowi wykaz wierzytelności będących przedmiotem cesji (k. 28). Z uwagi na zarzut pozwanej dotyczącej przelania wierzytelności na powoda, powód powinien był te okoliczności udowodnić. Podkreślić przy tym należy, że po dniu 1.11.2015 roku, tj. dacie w której według twierdzeń powoda miał nastąpić przelew wierzytelności z tytułu umowy pożyczki (...) na powoda, w dalszym ciągu pozwana była wzywana do spłaty tej pożyczki wiadomościami przesyłanymi ze strony internetowej (...) Sp. z o.o. w W. jak również wiadomościami sms przesyłanymi z numerów dotyczących L..pl.

Znamienne jest również to, że dopiero pismem z dnia 21.04.2016 roku (k. 14) pozwana była zawiadomiona o przelewie wierzytelności. Wygenerowane z systemu pismo pochodzące od Lex A. Kancelarii (...) w swojej treści nie powołuje się na datę zawarcia umowy przelewu. Powód nie wykazał również, aby podmiot ten był uprawniony do działania w imieniu (...) Sp. z o.o. w W..

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że powód nie wykazał, aby na mocy umowy przelewu wierzytelności z dnia 1.11.2015 roku nabył wierzytelność przysługującą wobec pozwanej z tytułu zawartej umowy pożyczki nr (...).

Dodatkowo stwierdzić należy, że powód nie wykazał, że przysługuje mu kwota dochodzona pozwem. Pozwana dokonywała spłat pożyczki, a powód nie wykazał, aby wpłacane przez pozwaną kwoty mogły być zarachowane na koszty windykacyjne w takiej wysokości jak podane w piśmie z dnia 29.03.2017 roku, tj. w kwocie 1.570,00 zł (530,00 zł + 490,00 zł + 490,00 zł + 60,00 zł). Łącznie w związku z zawarciem umowy pożyczki (...) pozwana zapłaciła kwotę 3.901,66 zł.

Mając na uwadze powyższe sąd wobec niewykazania przesłanek z art. 509 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 720 § 1 k.c. powództwo oddalił o czym orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Jaśkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Niemczyk
Data wytworzenia informacji: