Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 19/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lęborku z 2016-03-31

Sygn. akt I Ns 19/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak

Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Dawidowska

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. w Lęborku na rozprawie

sprawy z wniosku A. L.

z udziałem K. W., R. W., K. P. (1), M. W., K. D. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po J. W. (1) i Z. W. (1)

1.  stwierdza, że spadek po J. W. (1) synu I., zmarłym w dniu 21 marca 2015r. w L., ostatnio zamieszkałym w L., na podstawie ustawy nabyli wprost: żona zmarłego Z. W. (1) z domu Ł. córka W. w ¼ części oraz dzieci zmarłego: A. L. z domu W. córka J., R. W. syn J., K. D. (1) z domu W. córka J. każde z nich w 3/16 części oraz wnuki zmarłego: K. W. syn J., K. P. (1) z domu W. córka J., M. W. córka J. każde z nich w3/48 części;

2.  stwierdza, że spadek po Z. W. (1) z domu Ł. córce W., zmarłej w dniu 24 września 2015r. w L., ostatnio zamieszkałej w L., na podstawie ustawy nabyły wprost dzieci zmarłej: A. L. z domu W. córka J., R. W. syn J., K. D. (1) z domu W. córka J. każde z nich ¼ części oraz wnuki zmarłej: K. W. syn J., K. P. (1) z domu W. córka J., M. W. córka J. każdy z nich 1/12 części.

Sygn. akt I Ns 19/16

UZASADNIENIE

WnioskodawczyniAnna L. złożyła w tut. Sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swoich zmarłych rodzicach – J. W. (1) i Z. W. (1), dołączając odpisy skrócone aktów stanu cywilnego.

Uczestnicy postępowania K. W., K. P. (2), M. W., R. W. i K. D. (1) nie złożyli odpowiedzi na wniosek.

Na rozprawie w dniu 31.03.2016 roku Wnioskodawczyni złożyła zapewnienie spadkowe, a obecny na posiedzeniu uczestnik R. W. oświadczył, że to o czym zapewniła A. L. polega na prawdzie /zob. k. 19/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

J. W. (1) zmarł w dniu 21.03.2015 roku w L.. Przed śmiercią ostatnio zamieszkiwał w L.. Zmarły w chwili śmierci był żonaty z Z. W. (1). Spadkodawca jeden raz wstępował w związek małżeński. Z małżeństwa tego miał czworo dzieci, tj. R. W., K. D. (2), A. L. oraz J. W. (2). Spadkobierca J. W. (3) zmarł w dniu 21.11.2010 roku i miał troje dzieci, tj. M. W., K. W. i K. P. (1).

J. W. (1) nie miał dzieci pozamałżeńskich i przysposobionych. Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Żaden ze spadkobierców nie zrzekł się dziedziczenia, nie odrzucił spadku oraz nie został uznany przez Sąd za niegodnego dziedziczenia. Nikt też nie składał przed notariuszem oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po zmarłym J. W. (1).

Z. W. (1) zmarła w dniu 24.09.2015 roku w L.. Przed śmiercią ostatnio zamieszkiwała w L.. Zmarła w chwili śmierci była wdową. Jeden raz wstępowała w związek małżeński z J. W. (1). Z małżeństwa miała czworo dzieci, tj. R. W., K. D. (2), A. L. oraz J. W. (2). Spadkobierca J. W. (3) zmarł w dniu 21.11.2010 roku i miał troje dzieci, tj. M. W., K. W. i K. P. (1).

Z. W. (1) nie miała dzieci pozamałżeńskich i przysposobionych. Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu. Żaden ze spadkobierców nie zrzekł się dziedziczenia, nie odrzucił spadku oraz nie został uznany przez Sąd za niegodnego dziedziczenia. Nikt też nie składał przed notariuszem oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po zmarłej Z. W. (1).

W skład masy spadkowej po ww. zmarłych nie wchodziło gospodarstwo rolne.

/ dowód : odpisy skrócone aktów stanu cywilnego k. 6 – 9, zapewnienie spadkowe k. 19 /.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Tytułem wstępu godzi się zauważyć, że w przedmiotowej sprawie Sąd orzekał na podstawie przepisów dawnych, ponieważ obydwa spadki zostały otwarte przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 20.03.2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2015 roku, poz. 539), w której wprowadzono nowe zasady związane ze spadkobraniem (na podstawie art. 6 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 1025 § 1 kc sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Niewątpliwie Wnioskodawczyni miała interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku po ww. zmarłych, ponieważ należała do kręgu spadkobierców ustawowych.

Art. 669 kpc stanowi, iż sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Na mocy art. 670 kpc sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Art. 677 kpc stanowi zaś, że sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia przy tym spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

Art. 931 kc stanowi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli zaś dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

W przedmiotowej sprawie Sąd ustalił, że J. W. (1) i Z. W. (2) zmarli, odpowiednio w dniu 21.03.2015 roku oraz 24.09.2015 roku /zob. odpisy skrócone aktu zgonu k. 6 – 7/. Zmarli nie pozostawili testamentu. W oparciu o zapewnienie spadkowe złożone przez A. L. określono krąg spadkobierców ustawowych po ww. zmarłych. Jak wskazała Wnioskodawczyni, do kręgu spadkobierców ustawowych po J. W. (1) należeli: jego małżonka Z. W. (1) oraz dzieci R. W., K. D. (2), A. L. oraz J. W. (2). J. W. (2) nie dożył otwarcia spadku po swoim ojcu /k. 8/. Syn zmarłego miał troje dzieci: M. W., K. W. i K. P. (1). Zgodnie z przywołanym art. 931 kc w pierwszej kolejności na podstawie ustawy do spadku powołani są małżonek spadkodawcy i jego dzieci w częściach równych. Jako że jeden z synów spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, to przypadający mu udział dziedziczyły jego dzieci (wnuki spadkodawcy). Udziały spadkobierców były równe. Do spadkobrania powołanych było pierwotnie pięć osób. Udział małżonki zmarłego Z. W. (1) wynosił 1/4 (stosownie do treści art. 931 kc), a pozostałych spadkobierców po 3/16 (3/4 : 4 = 3/16). W miejsce J. W. (2) dziedziczyła trójka jego dzieci. Ich udziały wynosiły odpowiednio po 3/48 (3/16 :3=3/48).

Z kolei do kręgu spadkobierców po Z. W. (1) należały jej dzieci: R. W., K. D. (2), A. L. oraz J. W. (2). J. W. (2) nie dożył otwarcia spadku także po swojej matce /k. 8/. Jak wskazano powyżej, syn zmarłej miał troje dzieci: M. W., K. W. i K. P. (1). Zgodnie z art. 931 kc w pierwszej kolejności na podstawie ustawy do spadku powołani są małżonek spadkodawcy i jego dzieci w częściach równych. Jako że jeden z synów spadkodawczyni nie dożył otwarcia spadku, to przypadający mu udział dziedziczyły jego dzieci (wnuki spadkodawczyni). Jednocześnie spadkodawczyni w chwili śmierci była wdową i nie wstępowała ponownie w związek małżeński. Wobec tego do kręgu spadkobierców ustawowych należały tylko jej dzieci. Do spadkobrania powołane były pierwotnie cztery osoby. Udziały spadkobierców wynosiły po 1/4 . W miejsce J. W. (2) dziedziczyła trójka jego dzieci. Ich udziały wynosiły odpowiednio po 1/12 (1/4 :3=1/12).

Art. 1015 § 1 kc stanowi, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Wg treści § 2 przytoczonego przepisu brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przy czym w takim wypadku brak jest przesłanek do zarządzenia przez Sąd sporządzenia spisu inwentarza na podstawie art. 644 kpc.

W przedmiotowej sprawie żaden ze spadkobierców nie złożył oświadczenia o prostym przyjęciu spadku, jego odrzuceniu lub przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza /zob. zapewnienie spadkowe k. 19/. Jako że upłynął już stosowny termin do złożenia takich oświadczeń, Sąd przyjął, że spadek został przez spadkobierców przyjęty wprost.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w pkt 1 i 2 sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Dawidowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lęborku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Sobczak-Michalak
Data wytworzenia informacji: