Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 648/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2015-12-04

Sygn. akt: I C 648/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Biernikowicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Magdalena Safian

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Chojnicach

sprawy z powództwa Skarbu Państwa G. D.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej (...) K. A. w W.

przeciwko Skarbowi Państwa -A. R. (1)

z rzeczywistym stanem prawnym

I.  Uzgadnia treść działu II (drugiego) księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chojnicach o numerze (...) z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości w niej opisanej w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego wpisu w brzmieniu: „Skarb Państwa – A. R. (1) dokonuje wpisu w następującym brzmieniu: „Skarb Państwa w trwałym zarządzie G. A. (1) w W.”.

II.  Odstępuje od obciążania pozwanego Skarbu Państwa A. R. (1) kosztami sądowymi należnymi Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Chojnicach.

I C 648/15

UZASADNIENIE

Powód Skarb Państwa – G. A. (1) w W. (w dalszym ciągu uzasadnienia powoływany także jako SP - (...)) wniosła przeciwko Skarbowi Państwa – A. R. (1) w W. (w dalszym ciągu uzasadnienia powoływany również jako SP - (...)) pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie w dziale II księgi wieczystej Kw. nr (...), prowadzonej przez SR w Chojnicach w miejsce dotychczasowego właściciela Skarbu Państwa – A. R. (1), Skarbu Państwa G. A. (1) w W., co do działek gruntu:(...) (...) oraz o rozstrzygnięcie o kosztach wg. norm obowiązujących.

W uzasadnieniu swego pozwu powód wskazał, że przedmiotowe działki trafiły do jego majątku w drodze umowy sprzedaży z dnia 25 11 2005 r. zawartej z Parafią Katolicką pod wezwaniem Ścięcia Św. J. C. w C..

Powód nadmienił, że w/w Parafia uzyskała te działki w drodze orzeczenia Komisji Majątkowej z dnia 25 01 2000 r.

W/w działki te zostały odłączone z Kw. nr (...), po czym założono dla nich księgę wieczystą Kw. nr (...) i wpisano jako właściciela Skarb Państwa, zaś na podstawie decyzji Wojewody (...) z dnia 27 06 2006 r. , w/w działki znalazły się w trwałym zarządzie G. A. (1), przy czym trwałego zarządu nie ujawniono w księdze wieczystej.

W dalszym ciągu uzasadnienia powód podniósł, iż SP – (...) wniosła w oparciu o decyzję Wojewody (...) z dnia 12 07 1994 r. o odłączenie w/w działek z w/w księgi i założenie dla nich nowej księgi wieczystej z wpisanie prawa własności na rzecz SP - (...). Wniosek został uwzględniony i założono księgę wieczystą Kw. nr (...).

Konkludując, powód stwierdził, że SP – (...) nie może być właścicielem przedmiotowych działek gruntu, albowiem decyzja Wojewody (...) ( w oparciu, o którą wpisano SP - (...) jako właściciela została wydana wcześniej (12 07 1994 r.), aniżeli orzeczenie Komisji Majątkowej (25 01 2000 r.), na podstawie którego to w/w Parafia stała się właścicielem tych działek, potem je sprzedała SP, na cele realizowane przez (...).

Pozwany w odpowiedzi na pozew z dnia 15 09 2015 r. (vide k. 45) uznał powództwo w całości i wniósł o nieobciążanie pozwanego kosztami postępowania.

W uzasadnieniu swego stanowiska pozwany w sposób chronologiczny przedstawił sytuację prawną działek objętych pozwem. Zdaniem pozwanego nie powinien zostać obciążony kosztami procesu, albowiem nie dał podstaw do wytoczenia powództwa, a przy pierwszej czynności uznał powództwo.

SĄD (...):

W dniu 12 07 1994 r. Wojewoda (...) decyzją nr (...) na podstawi art. 17 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 19 10 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przekazał A. (aktualnie - A. R. (1)) miedzy innymi działki o numerach: (...) (...), położone w obrębie C..

W dniu 25 01 2000 r. Komisja Majątkowa orzeczeniem sygn.. W.KM-I- (...) w/w działki przekazała na własności Parafii Katolickiej pod wezwaniem Ścięcia Św. J. C. w C.. Dla działek tych założono księgę wieczystą Kw. nr (...).

25 11 2005 r. w/w Parafia zawarła ze Skarbem Państwa G. A. (1) w W. umowę w formie aktu notarialnego (przed notariuszem M. Ż. w C.) na mocy, której Skarb Państwa nabył w/w działki na własność. Działki te odłączono z Kw. nr (...) i wpisano je do Kw. nr (...).

27 06 2006 r. decyzja Wojewody (...) nr RR-GK. (...)-6/06 ustanowiono trwały zarząd co do tych działek na rzecz (...). Nie ujawniono w księdze wieczystej w/w trwałego zarządu.

28 06 2007 r. (...) wniosła do Wydz. Ksiąg W.. w tut. sądzie wniosek o odłączenie z Kw. nr (...) działek gruntu nr: (...) (...) i wpisanie ich w nowoutworzonej księdze wieczystej na rzecz SP – (...) w oparciu o decyzję Wojewody (...) z dnia 12 07 1994 r. nr R-gz- (...)-4/15/94. Wniosek uwzględniono i dla w/w działek założono Kw. nr (...), gdzie w dziale II ujawniono jako właściciela Skarb Państwa – A. R. (1).

Pismem z dnia 19 06 2015 r. (...) zwróciła się do (...) o zajęcie stanowiska w przedmiocie niezgodności treści księgi wieczystej Kw. nr (...) (co do w/w działek) z rzeczywistym stanem prawnym. Pismem z dnia 14 07 2015 r. (...) nie zakwestionowała twierdzeń (...) i wskazała, że (...) powinna wystąpić na drogę postępowania sądowego.

dowody: odpis z kw. nr (...) k. 9-13, pismo (...) z dnia 19 06 2015 r. k. 14, pismo (...) z dnia 14 07 2015 r. k. 15, wniosek (...) z dnia 28 06 2007 r. k. 16-17, decyzja Wojewody (...) z dnia 12 07 1994 r. k. 18-22, decyzja Wojewody (...) z dnia 27 06 2006 r. k. 25-26, akt notarialny z dnia 25 11 2005 r. k. 29-32, akta ksiąg wieczystych Kw. nr: (...), (...), (...), (...), (...)

SĄD (...):

Podstawą prawną powództwa jest art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Powództwo okazało się uzasadnione.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść art. 213 par. 2 k.p.c., który stanowi: sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa.

Z powyższego wynika, że sąd co do zasady jest związany uznaniem powództwa, chyba, że występują przesłanki negatywne, enumeratywnie wymienione w powyższym przepisie.

Pozwany przy pierwszej czynności procesowej tj. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo. Analiza dokumentów dokonanych przez sąd, a zgromadzonych w aktach ksiąg wieczystych, a także tych jakie dołączono do pozwu utwierdziła sąd w przekonaniu co do tego, że właścicielem działek objętych pozwem jest Skarb Państwa, przy czym właściwą jednostką organizacyjną, która ma prawo podejmować co do nich działania jest powód, któremu przysługuje prawo trwałego zarządu. W ocenie sądu, wywodzonej z lektury dokumentów o jakich, mowa powyżej, działania pozwanego, który uznał powództwo nie są niezgodne z zasadami współżycia społecznego (wprost przeciwnie – zgodne jest z tymi zasadami aby uprawnienia w stosunku do rzeczy wykonywał jej prawowity właściciel, aniżeli inny podmiot), nie zmierzają do obejścia prawa i nie naruszają przepisów prawa.

Stąd orzeczono jak w pkt. I wyroku.

O kosztach postanowiono na podstawi e art. 102 k.p.c. Obie strony były reprezentowane przez pełnomocników – radców prawnych. Pozwany wniósł o nieobciążanie go kosztami procesu, natomiast powód wniósł o zasądzenie kosztów zgodnie z przepisami obowiązującymi. Decyzja sądu co do takiego rozstrzygnięcia o kosztach była oparta na tym, iż pozwany przy pierwszej swej czynności uznał powództwo, jak również nie dał powodu do wytoczenia powództwa. Zgodzić się należy z powodem, który w uzasadnieniu pozwu (na stronie 4 pozwu, a na k. 5 akt sprawy) wskazuje, że być może dokonanie wadliwego wpisu na rzecz SP - (...) wynikało z faktu ujawnienia Skarbu Państwa bez określenia, że działki znajdują się w trwałym zarządzie (...). Również korespondencja jaką strony prowadziły przed wniesieniem powództwa (vide k. 14 i 15) utwierdza sąd w przekonaniu, że obciążenie pozwanego kosztami procesu byłoby krzywdzące. Z korespondencji tej wynika, że pozwanemu nie można przypisać złej woli w załatwieniu sprawy po myśli powoda.

Z tych względów orzeczono jak w pkt. II wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jączyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Biernikowicz
Data wytworzenia informacji: