Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 799/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-01-20

Sygn. akt IV Cz 799/14

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wanda Dumanowska (spr.)

Sędziowie SO: Jolanta Deniziuk, M. S.

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 r., w S.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S. A. z siedzibą w W.

przeciwko pozwanej E. M.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zaocznemu z dnia 4 listopada 2014 roku

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt I C 1916/14

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż zaopatrzonemu w rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi z dnia 4 listopada 2014 roku, wydanemu przez Sąd Rejonowy w (...) w sprawie o sygn. akt I C 1916/14 z powództwa (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko E. M., nadać klauzulę wykonalności na rzecz wierzyciela (...) S. A. z siedzibą w W.;

2.  zasądzić od dłużniczki E. M. na rzecz wierzyciela (...) S. A. z siedzibą w W. kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego;

3.  zasądzić od dłużniczki na rzecz wierzyciela kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt IV Cz 799/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w (...) oddalił wniosek powoda (...) S. A. z siedzibą w W., o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zaocznemu wydanemu w dniu 4 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy w (...) w sprawie sygn. akt I C 1916/14. W uzasadnieniu wskazał, że wskazany wyrok nie jest prawomocny.

Powód (...) S. A. z siedzibą w W. zaskarżył powyższe postanowienie zażaleniem, domagając się jego zmiany, poprzez uwzględnienie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Nadto wniósł o zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania. Skarżonemu orzeczeniu zarzucił naruszenie art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., poprzez przyjęcie, iż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jest przedwczesny. Wskazał przy tym, że w punkcie 3 sentencji wyroku z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie sygn. akt I C 1916/14 znalazło się postanowienie o nadaniu mu na podstawie art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c. rygoru natychmiastowej wykonalności.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., tytułami egzekucyjnymi są orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem. Z treści art. 781 § 1 k.p.c. wynika natomiast, że tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.

Zważyć należało, że postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ma charakter formalno-prawny. Kognicja sądu jest w nim ograniczona do zbadania wymogów formalnych przedstawionego przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego (vide: uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1967 r., I CZ 20/67 - Lex).

Przenosząc powyższe rozważania na realia rozpoznawanej sprawy należy zauważyć, że wbrew ustaleniom Sądu I instancji, wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w (...) w dniu 4 listopada 2014 roku został zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności (punkt 3 jego sentencji). Spełniał więc przesłanki z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., warunkujące nadanie mu klauzuli wykonalności.

Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż postanowił zaopatrzonemu w rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi z dnia 4 listopada 2014 roku, wydanemu przez Sąd Rejonowy w (...) w sprawie o sygn. akt I C 1916/14 z powództwa (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko E. M., nadać klauzulę wykonalności na rzecz wierzyciela (...) S. A. z siedzibą w W. (punkt 1 sentencji).

O kosztach postępowania przed Sądem I instancji orzeczono na podstawie 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., art. 13 § 2 k.p.c. i § 10 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych… (punkt 2 sentencji). Na zasadzona kwotę składała się wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego – 60 zł.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o § 10 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych… (punkt 3 sentencji). Na zasadzona kwotę składała się opłata od zażalenia - 30 zł i wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego – 60 zł.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wanda Dumanowska,  Jolanta Deniziuk ,  Mariusz Struski
Data wytworzenia informacji: