Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 735/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-12-11

Sygn. akt IV Cz 751/13

POSTANOWIENIE

Dnia 11 grudnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym

Przewodniczący: SSO Mariusz Struski:

Sędziowie: SSO Elżbieta Jaroszewicz, SSO Dorota Curzydło (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2013r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Kancelarii (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w K.

z udziałem dłużników E. B. i Z. B.

o nadanie klauzuli wykonalności wskutek przejścia uprawnień

na skutek zażalenia uczestników postępowania

na postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku, z dnia 21 grudnia 2012r., IX Co 5930/12,

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt IV Cz 751/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Słupsku nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 26 października 2005r., sygn. akt I C 321/05, na rzecz Kancelarii (...) spółki z o.o. w K., jako następcy prawnemu dotychczasowego wierzyciela (pkt 1 sentencji), nadto zasądził od E. B. i Z. B. na rzecz wnioskodawcy kwotę 50 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że zostały spełnione przesłanki z art. 788 § 1 k.p.c. do nadania klauzuli wykonalności na następcę prawnego dotychczasowego wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym. Przejście uprawnień zostało bowiem wykazane przez wnioskodawcę poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem umową przelewu wierzytelności z dnia 1 czerwca 2012 r. Natomiast podstawę prawną rozstrzygnięcia o kosztach stanowił art. 108 § 1 k.p.c. i art. 98 k.p.c. w zw. z ar. 13 § 2 k.p.c.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiedli uczestnicy postępowania, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucili, że przedmiotowa wierzytelność objęta jest postępowaniem egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie – G. M., w sprawie Km 553/12 na rzecz L. S., jako pierwszego wierzyciela, nadto na rzecz Firmy (...) spółki z o.o. w K., jako nabywcy wierzytelności. W tej sytuacji, zdaniem skarżących, działanie wnioskodawcy w celu pozyskania na swoją rzecz klauzuli wykonalności uznać należy za przedwczesne i szkodzące dłużnikom.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

W pierwszej kolejności należało wskazać, że postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ma charakter formalno-prawny. Kognicja Sądu jest w nim ograniczona do zbadania wymogów formalnych przedstawionego przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego. Sąd zatem nie bada zasadności treści tytułu egzekucyjnego (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5.09.1967 r., I CZ 20/67, OSPiKA 1968, nr 5 poz. 90), bada natomiast, czy przedstawiony mu dokument nadaje się do wykonania w drodze egzekucji.

Zasada powyższa rozciąga się także na sytuacje, gdy – jak w niniejszej sprawie – nastąpiło przejście uprawnienia lub obowiązku na inną osobę. Istotnym jest, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 788 k.p.c. Sąd bada tylko, czy nabywca jest nabywcą prawnym i czy nabycie nastąpiło już po powstaniu tytułu wykonawczego, czy też w toku sprawy, przed jego wydaniem.

Przywołany powyżej przepis art. 788 § 1 k.p.c. stanowi, że jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Przepis ten ma zastosowanie, gdy przejście uprawnienia lub obowiązku nastąpiło po wydaniu tytułu egzekucyjnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1963 r., III CR 48/63, OSNCP 1964, nr 2, poz. 41), jak to ma miejsce w realiach rozpoznawanej sprawy. Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 26 października 2005r., któremu 18 stycznia 2007r. została nadana klauzula wykonalności, zasądzono solidarnie od dłużników E. B. i Z. B. na rzecz L. S. kwotę 1.002,87 zł z odsetkami ustawowymi i zwrotem kosztów postepowania, czego dłużnicy nie kwestionują. Następnie, L. S. przelał na rzecz Kancelarii (...) Spółki z o.o. w K., zgodnie z umową przelewu wierzytelności z dnia 1 czerwca 2012r., zasądzoną powyższym wyrokiem wierzytelność. Spełniony został ponadto warunek przejścia praw i obowiązków, którym jest wykazanie tej okoliczności dokumentem urzędowym lub z podpisem urzędowo poświadczonym. Wierzyciel przedstawił bowiem w tym zakresie wspomnianą umowę przelewu wierzytelności wraz z załącznikiem nr 1, wskazującym pod poz. 48 wierzytelność wobec dłużników, przysługującą z mocy przywołanego powyżej wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku, sygn. akt I C 321/05, poświadczoną notarialnie przez notariusza R. C. z Kancelarii Notarialnej w K. (k.6-8).

W tej sytuacji Sąd Rejonowy słusznie nadał klauzulę wykonalności przeciwko skarżącym. W sprawie nie zachodziły żadne okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę innego rozstrzygnięcia. Jednakże należy mieć na uwadze, że przepisy postępowania cywilnego przewidują możliwość uchylenia natychmiastowej wykonalności tytułu wykonawczego, jak również możliwość wstrzymania jego wykonania. Zaprezentowana jednak w zażaleniu argumentacja skarżących dłużników nie odnosi pożądanego przez nich skutku w postaci uchylenia klauzuli wykonalności. Uchylenie bowiem natychmiastowej wykonalności tytułu wykonawczego następuje w przypadku uchylenia lub zmiany orzeczenia zaopatrzonego klauzulą natychmiastowej wykonalności (art. 337 k.p.c.) oraz, gdy uchylone zostaje postanowienie o nadaniu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 394 § 1 pkt 4 k.p.c.). Wstrzymanie zaś wykonania tytułu wykonawczego zachodzi w sytuacjach opisanych w art. 172 k.p.c., 346 § 1 k.p.c., art. 396 k.p.c., art. 414 k.p.c., art. 492 § 3 k.p.c., art. 521 § 2 k.p.c. (vide: komentarz do art. 820 k.p.c. pod red. H. Pietrzkowskiego, w: LexPolonica). Zważyć zatem należy, że dłużnicy nie są pozbawieni ochrony prawnej swych interesów, winni jednakowoż jej poszukiwać w innym, aniżeli w drodze zażalenia na postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności trybie.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy oddalił zażalenie, jako bezzasadne na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Struski,  Elżbieta Jaroszewicz
Data wytworzenia informacji: