Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 707/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-11-28

Sygn. akt IV Cz 707/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 listopada 2013 r..

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym

Przewodniczący: SSO Mariusz Struski

Sędziowie : SO Dorota Curzydło (spr.)

SO Andrzej Jastrzębski

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wierzyciela Z. J. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwigi Żuralskiej podjętą w sprawie Km 5716/11

z udziałem dłużnika P. B.

na skutek zażalenia wierzyciela na punkt 3 (trzeci) postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 29 sierpnia 2013 r. sygn. akt I Co 1939/13

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie

Sygn. akt IV Cz 707/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Słupsku w punkcie 1 uwzględnił skargę dłużnika w części i zmienił postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwigi Żuralskiej z dnia 15 kwietnia 2013r. wydane w prawie Km 5716/11 w przedmiocie kosztów w ten sposób, że ustalił, że koszty postępowania egzekucyjnego nie obciążają dłużnika, w punkcie 2 w pozostałym zakresie skargę oddalił a w punkcie 3 zasądził od Z. J. na rzecz P. B. kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że z uwagi na fakt, iż tytuł wykonawczy, w oparciu o który została wszczęta i była prowadzona egzekucja przeciwko skarżącemu został pozbawiony wykonalności wskutek jego uchylenia i tytuł okazał się wadliwy, egzekucja została wszczęta niecelowo albowiem nie mogła ona osiągnąć celu polegającego na uzyskaniu od skarżącego świadczenia, sam zaś skarżący wobec oddalenia powództwa nigdy nie miał przymiotu dłużnika. Zważywszy na fakt, że skarga okazała się zasadna w przeważającej części Sąd rozliczył koszty postępowania wywołane jej wniesieniem w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c w zw. z art. 13 k.p.c. i nałożył na wierzyciela jako przegrywającego sprawę obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez dłużnika, na które złożyła się opłata od skargi w wysokości 100 zł.

Z rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 3 (trzecim) postanowienia nie zgodził się wierzyciel, który wniósł o jego zmianę i obciążenie kosztami postępowania Komornika albo Skarb Państwa W zażaleniu wskazał, że skarga nie dotyczyła jego działania ale błędnego działania Komornika, za które on nie powinien ponosić odpowiedzialności Zarzucił nadto, iż był zwolniony od kosztów postępowania rozpoznawczego. Wskazał też, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego było celowe.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że wierzyciel nie zaskrżył całego postanowienia z dnia 29 sierpnia 2013 r. ale jedynie zawarte w punkcie 3 rozstrzygniecie o kosztach postępowania ze skargi na czynności Komornika. W tej sytuacji nie jest możliwe badanie przez Sąd drugiej instancji prawidłowości decyzji Sądu Rejonowego uznającej , iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie było celowe (o tym rozstrzygają punkt 1 i 2 zaskarżonego postanowienia, które uprawomocniły się i wiąże Sąd Okręgowy).

W ocenie Sądu Okręgowego nie zasługuje na uwzględnienie zarzut skarżącego, ze koszty związane ze złożeniem skargi powstały na skutek błędu Komornika. Komornik nie jest bowiem władny do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 k.p.c.) a zatem w rozpoznawanej sprawie Komornik nie był uprawniony do badania czy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte celowo, czy też nie. Okoliczność tą mógł ocenił dopiero Sąd na skutek złożenia skargi przez dłużnika. Sąd rozstrzygający skargę, w przeciwieństwie do komornika, nie jest związany treścią art. 804 k.p.c. i może uwzględniając skargę dłużnika, obciążyć kosztami wierzyciela. Skoro prawomocnie, w wyniku rozstrzygnięcia skargi dłużnika na czynności komornika Sąd Rejonowy uznał, że prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie było celowe trafnie Sąd pierwszej instancji uznał, że w toku postępowania skargowego to wierzyciel który spowodował wszczęcie niecelowego postępowania egzekucyjnego sprawę przegrał i obciążył go kosztami jakie dłużnik w tym postępowaniu poniósł .

Odnosząc się do zarzutu wierzyciela, że był zwolniony od kosztów sadowych w toku postępowania rozpoznawczego, to podkreślić należy, że przewidziane w art. 771 k.p.c. zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego nie obejmuje kosztów jakie poniósł przeciwnik, którego racje w toku postępowania ze skargi na czynności komornika zostały uwzględnione i traktowany jest jako strona, która postępowanie ze skargi wygrała.

Z przytoczonych wyżej względów Sąd na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Struski,  Andrzej Jastrzębski
Data wytworzenia informacji: