Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 419/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-07-19

Sygn. akt IV Cz 419/13

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku, Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Watemborska ( spr.)

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku K. K.

o ustalenie kontaktów z małoletnim K. K.

z udziałem R. L.

na skutek zażalenia uczestniczki postępowania na postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie III Nsm 118/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach oddalił wniosek uczestniczki postępowania o przyznanie jej pełnomocnika z urzędu.

W ocenie Sądu I instancji sytuacja finansowa uczestniczki przedstawiona w oświadczeniu majątkowym jest nierzetelna co prowadzi do wniosku, że nie wskazała ona wszystkich źródeł dochodu a więc nie wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodziła się uczestniczka postępowania wnosząc zażalenie, w którym domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez zwolnienie jej od kosztów sądowych oraz ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu podniosła, że Sąd I instancji w niewłaściwy sposób zinterpretował jej oświadczenia majątkowe oraz że nieprzydzielenie jej pełnomocnika z urzędu narusza zasadę równości stron oraz prawo do obrony.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie uczestniczki jako niezasadne nie zasługuje na uwzględnienie, a zaskarżone postanowienie - choć z innych przyczyn niż przyjął to Sąd I instancji, winno się ostać.

Przede wszystkim jednak zauważyć należy, że uczestniczka postępowania nie składała wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lecz jedynie pismem z dnia 16 maja 2013r. wniosła o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu , nie możliwe zatem jest w niniejszym postępowaniu zażaleniowym uwzględnienie wniosku skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych, taka decyzja procesowa nie była bowiem przedmiotem rozpoznania przed sądem I instancji.

W niniejszej sprawie skarżąca domagała się jedynie ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu, w ocenie Sądu I instancji w sprawie nie zachodziła jednak taka potrzeba.

Aby bowiem strona mogła skutecznie domagać się ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu, musi zostać spełniona przesłanka, o której mowa w § 5 art. 117 kpc tj. udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie sąd musi uznać za potrzebny.

Udział adwokata (radcy prawnego) w sprawie będzie potrzebny zazwyczaj wtedy, gdy strona wnosząca o jego ustanowienie jest nieporadna, ma trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych albo, gdy sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym.

Zdaniem Sądu Okręgowego żadna z powyższych okoliczności nie została przez uczestniczkę wykazana, ani przed sądem I, ani też przed sądem II instancji.

Stopień skomplikowania sprawy oceniany jest przez sąd z uwzględnieniem kryteriów obiektywnych, a nie subiektywnych odczuć stron procesowych, wedle to których każda sprawa jest bardzo skomplikowana.

Przedmiotowa sprawa o ustalenie kontaktów, choć ważna dla uczestniczki postępowania, nie jest skomplikowana ani pod względem faktycznym ani prawnym.

Nadto z treści złożonych przez uczestniczkę pism procesowych wynika, iż umiejętnie dokonuje ona czynności procesowych. Brak jest zatem przesłanek, które przemawiałyby za uznaniem uczestniczki za osobę nieporadną. Ponadto jak sama uczestnika wskazuje we wniosku o przydzielenie pełnomocnika jest ona studentką studiów II stopnia a zatem z całą pewnością potrafi logicznie myśleć i we właściwy sposób formułować swoje stanowisko w sprawie. Dodać także należy, że sam fakt, iż strona przeciwna korzysta z pomocy fachowego pełnomocnika nie daje samodzielnej podstawy do ustanowienia dla strony pełnomocnika z urzędu.

Zatem nie wadliwe – nierzetelne - oświadczenia majątkowe uczestniczki winno stanowić podstawę oddalenia jej wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ale uznanie, że udział fachowego pełnomocnika ustanowionego dla strony z urzędu w niniejszej sprawie nie jest potrzebny. Mimo zatem ciężkiej sytuacji majątkowej uczestniczki brak jest podstaw do uwzględnienie jej wniosku o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu.

Ponadto, gdyby zaszła taka potrzeba to stosownie, do treści art. 5 kpc w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Z uwagi na powyższe na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Watemborska
Data wytworzenia informacji: