Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 84/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-03-27

Sygn. akt IV Cz 84/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 marca 2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku, IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Watemborska

Sędziowie SO : Andrzej Jastrzębski, Mariusz Struski ( spr.)

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. D.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia biegłego sądowego J. M.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku, IX Wydział Cywilny z dnia 29 listopada 2012r., sygn. akt IX C 219/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 listopada 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IX C 219/11, w przedmiocie ustalenia i przyznania wynagrodzenia biegłemu sądowemu, Sąd Rejonowy w Słupsku, IX Wydział Cywilny, ustalił i przyznał biegłemu sądowemu J. M. wynagrodzenie w kwocie 254,88 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote 88/100) za sporządzenie uzupełniającej, pisemnej opinii oraz zwrot wydatków koniecznych do sporządzenia opinii w kwocie 26,05 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 05/100). W pozostałym zakresie wniosek biegłego sądowego oddalił.

Sąd I Instancji dokonał weryfikacji rachunku Nr (...) z dnia 31 października 2012 rok przedłożonego przez biegłego sądowego J. M.. Sąd meriti przyjął, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. z 1975, Nr 46, poz. 254 z późn. zm.) określającym wynagrodzenie biegłych za godzinę pracy w przedziale od 1,2% do 1,7% podstawy obliczenia kwoty bazowej, która wnosi 1.873,54 zł, stosując maksymalny próg przeliczenia kwoty bazowej 1,7%, że stawka za godzinę pracy biegłego wynosi 31,86 zł. Na podstawie art. 288 k.p.c. oraz art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005, Nr 167, poz. 1398 z póżn. zm., dalej jako u.k.s.c.) Sąd I Instancji uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, przy uznaniu, że czas potrzebny do sporządzenia uzupełniającej opinii przez biegłego powinien wynieść maksymalnie 8 godzin ustalił, że wynagrodzenie biegłego za sporządzenie uzupełniającej, ustnej opinii powinno wynieść 254,88 zł. Nadto, mając na względzie § 2 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym Sąd meriti nie uwzględnił wniosku biegłego o podwyższenie stawki wynagrodzenia w granicach do 50% , obliczonej jako 2,55% kwoty bazowej, z uwagi na to, iż przedmiotem opinii uzasadniającej nie był ponadprzeciętny, czy złożony problem.

Wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności przez biegłego Sąd I Instancji ustalił na podstawie przedłożonych przez biegłego rachunków, określając je na kwotę 26,05 zł.

Z orzeczeniem powyższym nie zgodził się biegły sądowy. W zażaleniu z dnia 17 grudnia 2012 roku wniósł o zmianę zaskarżanego postanowienia w poprzez przyznanie tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii uzasadniającej kwoty 1.259,66 zł, w tym kosztów wydatków w kwocie 112,70 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

W pierwszej kolejności zważyć należy, iż zgodnie z art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym, koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego obejmują: wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę, koszty zużytych materiałów, inne wydatki niezbędne do wydania opinii.

W świetle art. 90 u.k.s.c. wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, z kolei wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności określa się na podstawie złożonego rachunku. Co należy podkreślić, należne biegłemu wynagrodzenie ustala się i przyznaje na podstawie przedstawionych rachunków, czy też innych dokumentów. Tylko wydatki udokumentowane przez biegłego mogą stanowić podstawę przyznania mu zwrotu kosztów tytułem ich poniesienia.

Nadto Sąd może zweryfikować wskazaną przez biegłego w karcie pracy liczbę godzin niezbędnych do sporządzenia opinii i obniżyć wynagrodzenie wyliczone przez biegłego, stosownie do przyjętej przez siebie ilości czasu i nakładu pracy biegłego.

Sąd dokonując powyższej weryfikacji winien mieć na uwadze przede wszystkim, ilość czasu, który trzeba poświęcić na określoną czynność, zależnego jednocześnie od wielu czynników oraz od indywidualnych cech wykonawcy i indywidualnych cech czynności.

Sąd II Instancji podziela w pełni stanowisko Sądu Rejonowego, iż sporządzenie opinii uzupełniającej przez biegłego powołanego w przedmiotowej, po uprzednim wydaniu opinii ją poprzedzającej z dnia 09 marca 2012 roku zdecydowanie wymagało mniejszego nakładu czasu, niż to wykazano w rachunku z dnia 31 października 2012 roku, Nr (...). Podana w karcie pracy ilość czasu poświęconego przez biegłego na sporządzenie opinii uzupełniającej tj. 36 godzin, jest jaskrawo wygórowane, bowiem opierając się na zwykłym doświadczeniu życiowym, można uznać, że biegły niewątpliwie poświęcił znacznie mniej czasu na jej sporządzenie, niż podaje w rachunku, przy uwzględnieniu, że na sporządzenie opinii z dnia 09 marca 2012 stanowiącej podstawę jej wydania, nakład jego pracy określił w wymiarze czasowym 78 godzin.

Biegły sądowy sporządzając opinię uzupełniającą z dnia 31 października 2012 roku wydawał ją de facto w oparciu o opinię z dnia 09 marca 2012 roku, a elementy o które została uzupełniona wiązały się z nieznacznym tylko dodatkowym nakładem pracy na wprowadzenie zmian, które okazały się konieczne wobec ewentualnej odmienności pewnych elementów stanu faktycznego sprawy. Biegły wydawał opinię uzupełniającą o materiały sprawy już sobie znane, po wcześniejszym przeprowadzeniu czynności przygotowawczych i badawczych, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy, nie wykraczając poza zakres pierwotnej opinii.

Sąd II Instancji uznaje racje stanowiska Sądu meriti, który za podstawę swego rozstrzygnięcia przyjął słusznie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym określającym wynagrodzenie biegłych za godzinę pracy w przedziale od 1,2% do 1,7% podstawy obliczenia kwoty bazowej, która wnosi 1.873,54 zł, stosując maksymalny próg przeliczenia kwoty bazowej 1,7%, że stawka za godzinę pracy biegłego wynosi 31,86 zł. Następnie na podstawie art. 288 k.p.c. oraz art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd I Instancji uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, przy uznaniu, że czas potrzebny do sporządzenia uzupełniającej opinii przez biegłego powinien wynieść maksymalnie 8 godzin ustalił, że wynagrodzenie biegłego za sporządzenie uzupełniającej, ustnej opinii powinno wynieść 254,88 zł.

Natomiast wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności przez biegłego Sąd I Instancji ustalił na podstawie przedłożonych przez biegłego rachunków, określając je na kwotę 26,05 zł, co w pełni Sąd odwoławczy podziela. Brak wykazania poniesienia reszty wydatków czyni zażalenie w tej części również tylko polemicznym względem prawidłowego stanowiska Sądu Rejonowego.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy, mocą art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Watemborska,  Andrzej Jastrzębski
Data wytworzenia informacji: