Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 365/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2017-02-28

Sygn. I C 365/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Beata Kopania

Protokolant:

sekr. sądowy Anna Karwacka

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa D. G. i A. G.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 24.07.2012 r. o numerze (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 23.04.2013 r. sygn. akt (...)
w całości;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 14.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  nakazuje ściągnąć od pozwanego Banku (...) S.A. we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Słupsku kwotę 10.541 zł tytułem kosztów sądowych od uiszczenia których powodowie zostali zwolnieni.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt IC 365/16

UZASADNIENIE

Powodowie, D. G. i A. G., wnieśli przeciwko pozwanemu, Bankowi (...) Spółce Akcyjnej we W., pozew z żądaniem pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 24 lipca 2012r. o nr (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 23 kwietnia 2013r., sygn. (...), w całości - na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.. Nadto wnieśli o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kosztów procesu.

Na uzasadnienie wskazali, iż kwestionują istnienie wierzytelności objętej spornym tytułem wykonawczym. Podnieśli bowiem zarzut braku wymagalności roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym, podkreślając, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności pozwany nie przedstawił żadnego dowodu potwierdzającego tę wymagalność, w tym w szczególności okoliczność skutecznego wypowiedzenia umowy o kredyt. Dodatkowo zakwestionowali zasadność wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, podnosząc, iż z treści oświadczenia powodów o wyrażeniu zgody na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego wynikało, że bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie 3 lat liczonych od daty ostatecznej spłaty kredytu ustalonej w § 9 ust. 1 w.w. umowy, która to data winna być liczona od dnia10 listopada 2037r. W konsekwencji powyższego, zdaniem powodów, termin do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego nie zaczął jeszcze biec. Zatem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie mogła zostać nadania klauzula wykonalności. Podkreślili też, iż pozwany nie wykazał również istnienia, wysokości i wymagalności kwot przedstawionych w bankowym tytule egzekucyjnym. Zakwestionowali umocowanie osoby, która wystawiła bankowy tytuł egzekucyjny z uwagi na brak umocowania do dokonania takiej czynności. Z ostrożności procesowej wskazali także, że umowa o kredyt zawierała klauzule abuzywne, w tym m.in. w zakresie wysokości rat, przez co zapisy te, ich zdaniem, nie wiążą powodów. Podali również, iż prawo bankowe, w tym art. 96 i 97 są sprzeczne nie tylko z Konstytucją RP, ale także z prawem Unii Europejskiej w zakresie, w jakim nakładają na dłużnika ciężar wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego w celu podjęcia obrony przeciwko żądaniu banku.

Powodowie podnieśli też zarzut, iż roszczenie objęte spornym tytułem wykonawczym nie może być egzekwowane, gdyż wierzyciel zbył wierzytelność, która przysługiwała mu wobec powodów z tytułu umowy o kredyt z dnia 29 listopada 2007r. na rzecz nowego podmiotu, tj. na rzecz Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Zamkniętego we W.. Zatem, prowadzenie egzekucji na rzecz pozwanego banku jako wierzyciela jest niedopuszczalne.

Pozwany, Bank (...) Spółka Akcyjna we W., uznał powództwo. Wniósł jednocześnie o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu wobec uznania powództwa przy pierwszej czynności procesowej.

Podkreślił, że podjął szereg czynności mających na celu pozyskanie spornego tytułu wykonawczego, dążąc do polubownego załatwienia sprawy. Zwracał się bowiem do komornika o zwrot tytułu wykonawczego, lecz ten odmówił jego wydania. Jednocześnie wskazał, że skuteczne przeniesienie wierzytelności nastąpiło z chwilą prawomocnego przepisania hipotek na rzecz nowego nabywcy, co miało miejsce w sierpniu 2016r. W tej sytuacji, pomimo zasadności wniesionego powództwa, zaistniała, zdaniem pozwanego, przesłanka z art. 102 k.p.c., uzasadniająca nieobciążanie pozwanego kosztami procesu.

Sąd ustalił:

Dnia 29 listopada 2007r. powodowie oraz (...) Bank SA we W. zawarli umowę kredytu na cele mieszkaniowe (...) nr (...). Jednocześnie powodowie wyrazili zgodę na wystawienie przez (...) Bank SA bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń banku do kwoty zadłużenia w wysokości 305.375 zł. Wskazano w nim, że bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu ustalonej w § 9 ust. 1 powyższej umowy.

Dowód: umowa kredytu na cele mieszkaniowe (...) z dnia 29 listopada 2007r., k. 5 – 9 akt Sądu rejonowego w Lęborku o sygn. (...).

W dniu 24 lipca 2012r. (...) Bank we W. wystawił przeciwko powodom, A. G. i D. G. bankowy tytuł egzekucyjny o nr (...). W jego treści wskazano, że wierzytelność (...) Banku SA we W. wobec powodów z tytułu umowy kredytu na cele mieszkaniowe (...) nr (...) wynosi 201.809,51 zł.

Dowód: bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 24 lipca 2012r., k. 94.

Na wniosek pozwanego, Sąd Rejonowy w Lęborku, w sprawie (...), postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013r., nadał powyższemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności.

Dowód: wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z dnia 27 marca 2013r., k. 93, postanowienie Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 23 kwietnia 2013r., k. 94v - 95.

W oparciu w opisany wyżej tytuł wykonawczy, pozwany wszczął przeciwko powodom postępowanie egzekucyjne. Prowadził je komornik sądowy, działający przy Sądzie Rejonowym w Lęborku, R. W.T. pod sygn. (...).

Dowód: wniosek o wszczęcie egzekucji z dnia 29 stycznia 2014r., k. 1 – 5 akt (...).

Dnia 10 listopada 2015r. pozwany bank zawarł z Prokurą Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym we W. umowę przelewu wierzytelności, której przedmiotem była m.in. wierzytelność przysługująca bankowi wobec powodów z tytułu umowy kredytu z dnia 29 listopada 2007r. ( bezsporne).

O powyższym powodowie zostali poinformowani pismami z dnia 31 sierpnia 2016r. przez obie strony umowy przelewu wierzytelności.

Dowód: pismo (...) SA z dnia 31 sierpnia 2016r., k. 24, pismo pozwanego, k. 25.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2016r. powodowie zwrócili się do pozwanego z wnioskiem o wydanie oryginału tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego o nr (...) z dnia 24 lipca 2012r. pochodzącemu do (...) Bank SA, zaopatrzonego klauzulę wykonalności z dnia 23 kwietnia 2013r. na mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Lęborku, powołując się na okoliczność, iż nowy wierzyciel planuje wszczęcie egzekucji przeciwko powodom.

W odpowiedzi na powyższe, pozwany bank wskazał, że sporny tytuł wykonawczy znajduje się w aktach sprawy (...) oraz, że po jego pozyskaniu, bank wyda ten tytuł powodom bez zbędnej zwłoki.

Dowód: pismo powodów z dnia 9 sierpnia 2016r., k. 20, pismo pozwanego z dnia 14 września 2016r., k. 23.

Na wniosek pozwanego, komornik sądowy, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2016r., umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone w sprawie (...).

Dowód: pismo komornika sądowego z dnia 13 stycznia 2017r., k. 62.

Sąd zważył:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 840 par 1 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbaw ienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia jeśli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2)po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3)małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powodowie podnieśli zarzut nieistnienia obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu (pkt 1) oraz zarzut, iż zobowiązanie objęte spornym tytułem nie może być egzekwowane (pkt 2).

Nie budzi wątpliwości okoliczność, że pozwany bank, będący następcą prawnym (...) Bank SA (okoliczność niesporna) zbył wierzytelność, która mu przysługiwała wobec powodów z tytułu umowy kredytu z dnia 29 listopada 2007r. Utracił zatem status wierzyciela wobec powodów. Ta okoliczność skutkuje wnioskiem, iż tytuł wykonawczy, tj. bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 24 lipca 2012r. o nr (...), zaopatrzony w klauzulę wykonalności na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 23 kwietnia 2013r., sygn. (...), który w swej treści jako wierzyciela ma pozwany bank, nie może być egzekwowany przez dotychczasowego wierzyciela.

Zatem już tylko z tego powodu powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, mając na uwadze art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. zasługuje na uwzględnienie, o czym sąd orzekł w punkcie pierwszym sentencji wyroku.

Zbędne jednocześnie stało się zobowiązanie (...) SA, działającego w imieniu Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, do złożenia dokumentów w postaci umowy cesji z dnia 10 listopada 2015r. Okoliczność dokonania cesji została bowiem przyznana przez pozwanego.

Odnośnie zarzutu nieistnienia obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu, to sąd uznał, że badanie tych okoliczności jest zbędne wobec uznania powództwa za zasadne na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Niemniej tego wskazać należy, że pozwany w zakresie podniesionych przez powodów twierdzeń co do braku wymagalności roszczenia i braku podstaw do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego nie wdał się w spór. Nie zakwestionował podniesionych zarzutów.

O kosztach procesu sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. i art. 99 k.p.c. w zw. z § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. (Dz.U.2015.1804). Na koszty powodów założyło się wynagrodzenie fachowego pełnomocnika w kwocie 14.400 zł oraz opłata od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. x 2.

Sąd nie uznał, że zachodzą w niniejszej sprawie podstawy do zastosowania art. 101 k.p.c., jak o to wnioskował pozwany. Nieuprawnione jest bowiem twierdzenie pozwanego, iż nie dał on powodu do wytoczenia sprawy. Okoliczność podjęcia przez pozwany bank starania o pozyskanie od komornika spornego tytułu wykonawczego, z resztą bezskuteczne, nie uzasadnia twierdzenia o braku powodu do wytoczenia powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Powództwo powodów jest zasadne. Zatem sąd przyznał im koszty procesu jako stronie wygrywającej ten spór w oparciu o zasady ogólne regulujące te kwestie.

Jednocześnie sąd nie przyznał pełnomocnikowi powodów dwukrotności stawki minimalnej, o co powodowie wnioskowali pismem z dnia 22 lutego 2017r., albowiem odroczenie ogłoszenia wyroku wynikało z konieczności przeprowadzenia poza rozprawą dowodu z dokumentów, a nie z zawiłości sprawy. Zatem nie istniały przesłanki z § 15 ust.3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

O nieuiszczonych kosztach sądowych, tj. opłaty od pozwu, od uiszczenia której powodowie byli zwolnieni, sąd orzekł jak w punkcie czwartym sentencji na podstawie art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. t. jedn. 2016., poz. 623), mając na uwadze, że pozwany przegrał w spór w całości.

Na oryginale właściwy podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołębiowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kopania
Data wytworzenia informacji: