Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 154/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-09-18

Sygn. I C 154/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w S. I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Janusz Blicharski

Protokolant:

Karina Hofman

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. w S.

na rozprawie

sprawy z powództwa J. Ł. (1)

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...)

o ustalenie nieważności uchwały i nakazanie

1.  stwierdza nieważność uchwały nr (...) Zarządu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) z dnia 24.03.2013 r. odmawiającej przyjęcia J. Ł. (1) w poczet członków spółdzielni i nakazuje przyjąć J. Ł. (1) na członka (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...);

2.  zasądza od (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) na rzecz J. Ł. (1) kwotę 200 zł (słownie dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na oryginale właściwy podpis.

I C 154/13

UZASADNIENIE

Powódka J. Ł. (1) wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) Zarządu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) z dnia 24.03.2013 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia powódki w poczet członków spółdzielni. Wniosła również o nałożenie na pozwana obowiązku podjęcia uchwały, zgodnej z postanowieniami statutu. W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że jest żoną członka spółdzielni (...), a w dniu 27.12.2012 r. złożyła deklarację przystąpienia do spółdzielni powołując się na stosowny zapis w statucie. Zarząd spółdzielni pismem z 10.01.2013 r. poinformował powódkę, iż decyzja o sposobie załatwienia wniosku będzie uzależniona od rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w S. w sprawie IC (...) roszczenia męża powódki J. Ł. (2) o stwierdzenie nieważności uchwał organów spółdzielni. W dniu 25.03.2013 r. rada nadzorcza spółdzielni dokonała wykluczenia J. Ł. (2) z członkowstwa (...). Wskazała również powódka, iż zarząd spółdzielni miał obowiązek przyjęcia jej na członka w myśl §10 statutu.

Pozwana spółdzielnia w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, iż powódka nie jest legitymowana do zaskarżenia uchwały do sądu, w związku z nie wykorzystaniem odwoławczej drogi wewnątrzspółdzielczej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka J. Ł. (1) pozostaje w związku małżeńskim z J. Ł. (2) -- okoliczność bezsporna

J. Ł. (2) od wielu lat jest członkiem (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...). Pełnił w niej również funkcję prezesa zarządu do stycznia 2011 r. W dniu 27.12.2012 r. powódka powołując się na postanowienia statutu spółdzielni zgłosiła wniosek o przyjęcie jej w poczet członków, przedkładając stosowną deklarację

Dowód: pismo powódki z 27.12.2012 r. k. 10

W odpowiedzi na wniosek zarząd (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) poinformował J. Ł. (1), iż jej wniosek zostanie rozpatrzony po zakończeniu sprawy sądowej I C (...) i po uprawomocnieniu się wyrok

Dowód: pismo spółdzielni do powódki z 10.01.2013 r. k. 11

W sprawie IC (...) z powództwa J. Ł. (2) przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) prawomocnym wyrokiem z dnia 5.02.2013 r. sąd stwierdził nieważność szeregu uchwał podjętych przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie członków w roku 2011 Dowód: akta sprawy IC (...) wraz z orzeczeniem z 5.02.2013 r.

Po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie IC (...) w dniu 24.03.2013 r. zarząd spółdzielni podjął uchwałę nr (...) o odmowie przyjęcia J. Ł. (1) na członka spółdzielni, zaś dzień później 25.03.2013 r. rada nadzorcza spółdzielni podjęła uchwałę nr (...) o wykluczeniu J. Ł. (2) z rejestru członków.

Uchwała dotycząca J. Ł. (1) jako przyczynę odmowy przyjęcia do spółdzielni wskazała wydanie przez Sąd Rejonowy w L. w sprawie (...) nakazu zapłaty na mocy którego małżonkowie Ł. winni zapłacić solidarnie spółdzielni 1.500 zł zaległego czynszu. Jako drugi powód nieprzyjęcia powódki do spółdzielni wskazano, że w latach 2006-2008 przelano nieprawnie z konta (...) na rzecz małżonków Ł. blisko 4.000 zł jako zwrot nadpłaty czynszu. Okoliczności powyższe miały nie dawać gwarancji wiarygodności J. Ł. (1) jako członka spółdzielni.

Dowód: uchwały nr (...) zarządu spółdzielni k. 57 i uchwała nr (...) rady nadzorczej spółdzielni z 25.03.2013 r. k. 12.

W sprawie (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lęborku na skutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego, w sprawie pod sygn.(...) (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w (...) cofnęła pozew na skutek spłacenia przez stronę pozwaną zaległości czynszowej.

Dowód: pismo procesowe cofające pozew z 23.10.2012 r. (k. 14)

oraz przyznanie prezesa spółdzielni, iż cofnięcie pozwu było wynikiem spłacenia zaległości.

Uchwała nr (...) rady nadzorczej spółdzielni z 25.03.2013 r. o wykluczeniu ze spółdzielni (...) została uznana za nieważną prawomocnym wyrokiem SO w S. z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie (...).

Na dzień 21.09.2013 r. wyznaczone zostało kolejne posiedzenie rady nadzorczej spółdzielni w przedmiocie wykluczenia J. Ł. (2) z rejestru członków.

- okoliczności bezsporne

Statut (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) przewiduje w §10 prawo przyjęcia w poczet członków spółdzielni małżonka, osoby będącej już członkiem spółdzielni, zaś § 12 ust. 5 statutu określa, iż zarząd nie może odmówić przyjęcia osoby spełniającej warunki określone w §10 tzn. także wtedy gdy o członkowstwo ubiega się małżonek członka.

Dowód: k. 104 akt sprawy I C (...) SO w S.

Sąd zważył co następuje:

Powódka J. Ł. (1) - jako osoba nie będąca członkiem spółdzielni i nie mająca legitymacji do wystąpienia z roszczeniem o uchylenie uchwały - zażądała w trybie art. 189 k.p.c. ustalenia, że uchwała nr (...) zarządu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) odmawiająca jej przyjęcia w poczet spółdzielni jest nieważna, domagała się również nałożenia na pozwaną obowiązku podjęcia uchwały, która byłaby zgodna z postanowieniami statutu. Powódka twierdziła mianowicie, iż jako małżonek osoby będącej już członkiem spółdzielni miała również prawo przystąpienia do spółdzielni, a spółdzielnia nie mogła w tej materii wydać decyzji odmownej.

Po uchwaleniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. przepisem który określa kto może być członkiem spółdzielni mieszkaniowej jest art. 3 wspomnianej ustawy, jednak jest to przepis lakoniczny, a podstawowe regulacje w tym zakresie zawarte są nadal w ustawie Prawo Spółdzielcze /art. 15/, a następnie w statutach poszczególnych spółdzielni, które nie mogą być sprzeczne z ustawą. Zarówno prawo spółdzielcze jak i statut pozwanej spółdzielni w sposób kategoryczny przesądzają, iż osobami legitymowanymi do przystąpienia do spółdzielni są małżonkowie osób , które już do spółdzielni należą.

Niesporne jest iż J. Ł. (1) będąc małżonką członka spółdzielni miała prawo zażądać przyjęcia jej na członka spółdzielni (§10 ust. 1 ppkt. 1 statutu i art. 3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), natomiast zarząd spółdzielni w myśl zasady określonej w §12 pkt. 5 statutu nie mógł odmówić przyjęcia powódki do spółdzielni. W ocenie Sądu, spółdzielnia świadoma była swego obowiązku w stosunku do składającej deklarację członkowską J. Ł. (1), gdyż z uzasadnienia uchwały wynika jednoznacznie, iż decyzja odmowna związana jest wyłącznie z tym, iż kandydatka nie dawała gwarancji wiarygodności jako przyszły członek.

W tym miejscu pojawia się potrzeba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy powódka - jako osoba nie będąca członkiem - miała prawo wystąpić w związku z negatywną decyzją zarządu ze stosownym roszczeniem do sądu z pominięciem trybu wewnątrzspółdzielczego. Generalnie obowiązuje zasada, że spółdzielnia jako samodzielne zrzeszenie członków sama decyduje kogo przyjmuje do swego grona, a w stosunku do kogo wydaje decyzję odmowną, zaś kandydatom na członków nie przysługuje prawo składania odwołań albo zaskarżenia decyzji do sądu, jednocześnie obowiązek wyczerpania trybu wewnątrzspółdzielczego obowiązuje - w myśl postanowień art. 32 pr. spółdzielczego - tylko członków spółdzielni i to nie we wszystkich kwestiach. Od tej pierwszej zasady jednak zachodzą wyjątki i polegają one na możliwości zgłaszania i dochodzenia roszczeń przez " nie członków" na drodze sądowej w trzech przypadkach:

- gdy statut spółdzielni stanowi, że w określonej sytuacji spółdzielni nie może odmówić przyjęcia w poczet członków;

- gdy z umowy ze spółdzielnia wynika, że kandydat powinien być przyjęty w poczet członków;

- gdy roszczenie o przyjęcie wynika z przepisów szczególnych./podobnie E. K.; Lex (...) 37/13/

Nawet jednak w/w przypadkach spółdzielnia może odmówić przyjęcia np. w sytuacji gdy bezpośrednio po przyjęciu nowo przyjęty członek mógłby z tej spółdzielni wykluczony (podobnie wyrok SN z 22.02.1968 r. I CR 7/68).

W toku procesu nie zostały wykazane żadne okoliczności, które kazały by przypuszczać, że J. Ł. (1) nie zasługuje na przyjęcie do spółdzielni, gdyż zaraz po przyjęciu mogłaby zostać wszczęta procedura o jej wykluczeniu.

W chwili podejmowania uchwały (...) J. Ł. (1) ani jej małżonek nie mieli żadnych zaległości czynszowych w spółdzielni (rzekome zaległości były przyczyną uzasadniającą odmowę przyjęcia). Natomiast zarzut bezprawnego zwrotu małżonkom Ł. ponad 5 lat temu rzekomej nadpłaty czynszu w żaden sposób nie został przez pozwaną udowodniony (chociażby przez orzeczenie karne wydane przez sąd).

Bez znaczenia dla sprawy jest również wiązanie wniosku J. Ł. (1) ze sprawą wykluczenia z rejestru J. Ł. (2). Spółdzielnia kilkakrotnie podejmowała próby wykluczenia męża powódki ze spółdzielni, uczyniła to nawet dzień po decyzji w sprawie J. Ł. (1), jednak prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w S. z dnia 3 lipca 2013 r. uchwała wykluczająca J. Ł. (2) została uznana za nieważną. Podobnie należy traktować kolejny wniosek o wykluczenie J. Ł. (2) ze spółdzielni który miał być rozpoznany na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 21 września 2013 r.

Mając powyższe na uwadze należało stwierdzić, iż uchwała nr (...) zarządu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) z dnia 24.03.2013 r. jako sprzeczna z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i statutem pozwanej spółdzielni jest nieważna, a wobec istnienia pozytywnych przesłanek przyjęcia powódki w poczet członków nakazano przyjąć J. Ł. (1) na członka (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...).

O kosztach orzeczono w trybie art. 98 k.p.c.

Na oryginale właściwy podpis.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołębiowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Blicharski
Data wytworzenia informacji: