Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 1840/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Tczewie z 2016-04-19

Sygn. akt I Co 1840/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

skargi dłużników G. M. (1) i G. M. (2) w prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie J. S. postępowaniach egzekucyjnych sygn. akt Km 433/13, Km 923/13, Km 430/14, Km 863/14 i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Ś. w postępowaniach egzekucyjnych sygn. akt Km 948/17, wszczętych z wniosku wierzycieli " (...).R.Z. M." spółki jawnej w Mroczy, (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Grupy IHAR w S., Przedsiębiorstwa Handlowo -Usługowego (...) spółki jawnej w W., Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Rafineria w (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w C.

postanawia

odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. dłużnicy G. M. (1) i G. M. (2) złożyli skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie J. S. w sprawach Km 433/13, Km 923/13, Km 430/14, Km 863/14 i Km 1311/15 w postaci zajęcia ruchomości, tj. 108 worków pszenicy i ciągnika rolniczego CASE 7240 (...), z uwagi na to, że przedmioty te nie stanowią własności dłużników, oraz 42 worków pszenicy, z uwagi na to, że jest ona niezbędna do prowadzenia gospodarstwa rolnego w ramach materiału siewnego.

W dniach 9 listopada 2015 r. i 11 marca 2016 r., odpowiednio, dłużniczka i dłużnik zostali wezwani do uzupełnienia braków skargi, poprzez m.in. uiszczenie opłaty 100 zł i złożenie jednego odpisu skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie dłużnicy nie uzupełnili braków skargi.

Zgodnie z a. 767 §§ 1 - 4 k.p.c., na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. § 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Art. 7673k.p.c. stwierdza, że sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

Wobec powyższego, na podstawie przytoczonych przepisów, Sąd postanowił jak w sentencji.

Okoliczność, iż zajęciu uległy przedmioty, które - co do zasady - zgodnie z art. 829 i art. 830 k.p.c., nie podlegają egzekucji, nie daje podstawy do podjęcia czynności w trybie art. 759 § 2 k.p.c., bowiem z urzędu Sądowi wiadomo, że w toku egzekucji doszło do zajęcia wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dłużników, zatem zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. Nr 63, poz. 300) wskazane przepisy nie znajdują zastosowania.

Sygn. akt I Co 1841/15

ZARZĄDZENIE

Odnotować i zakreślić.

Doręczyć wierzycielom i dłużnikom odpisy postanowienia, z pouczeniem o zażaleniu.

Przedłożyć z wpływem lub po 30 dniach.

T., dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Solińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki
Data wytworzenia informacji: