Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 390/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tczewie z 2017-05-22

Sygn. akt I Co 390/17

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy skargi dłużnika J. J.

na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z.

w sprawie egzekucyjnej z nieruchomości wszczętej z wniosku wierzycieli H. B., J. K., B. M., A. M., (...) Spółki Akcyjnej w (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w K.

z udziałem Krajowego Ośrodka (...) w W., Banku (...) Spółki Akcyjnej w W., O. R., M. B., B. K., K. J., W. J., R. P. i D. P..

postanawia

odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

Dłużnik J. J. złożył skargę na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. w sprawie egzekucyjnej z nieruchomości wszczętej z wniosku wierzycieli H. B., J. K., B. M., A. M., (...) Spółki Akcyjnej w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych w W., Banku (...) Spółki Akcyjnej w W., O. R. i M. P.. Przedmiotem skargi jest czynność opisu i oszacowania nieruchomości z 24 marca 2017 r. W skardze zarzucono bezprawność działań Komornika, wobec okoliczności, iż dłużnik dokonał potrącenia przysługującej mu wierzytelności z należnością wierzycielki H. B..

W dniu 4 maja 2017 r. dłużnik został zobowiązany do wskazania danych wierzycieli złożenia odpisów skargi w ilości odpowiadającej ilości wierzycieli oraz uiszczenia opłaty. W zakreślonym terminie dłużnik uiścił opłatę, jednakże nie wykonał pozostałych zobowiązań.

Zgodnie z art. 767 §§ 1 - 4 k.p.c., na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Art. 7673 k.p.c. stwierdza, że sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

Mimo, iż dłużnik nie wskazał danych wierzycieli prowadzących egzekucję, Sądowi z urzędu są oni znani, z racji prowadzenia nadzoru nad egzekucją z nieruchomości. Możliwość nadania biegu skardze ze względu na wiedzę Sądu o danych wierzycieli nie sanuje jednak niedomagania, jakim jest brak odpowiedniej ilości odpisów skargi, które należy doręczyć tym wierzycielom, uczestnikom oraz komornikowi.

Z tego względu, na podstawie przytoczonych przepisów, Sąd postanowił jak w sentencji.

Mając na względzie zarzuty podniesione w skardze, Sąd uznał, że brak jest podstaw do wszczęcia postępowania na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. Zarzuty skargi są ogólne, a jedyny skonkretyzowany dotyczy potrącenia wierzytelności przysługującej dłużnikowi z wierzytelnością H. B..

Dłużnik nie wskazuje, by dysponował orzeczeniem pozbawiającym wykonalności tytułów wykonawczych wydanych wierzycielce. Zgodnie z art. 804 k.p.c. organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Z tego względu organ egzekucyjny jest zobowiązany do prowadzenia egzekucji. Zarzut dłużnika Sąd uznał zatem za bezskuteczny.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Solińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki
Data wytworzenia informacji: