Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 207/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Tczewie z 2018-02-28

Sygn. akt I Co 207/17

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazur - Kwidzińska

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

skargi Wydawnictwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 3423/08, wszczętej z wniosku wierzyciela Banku (...)/ G. przeciwko dłużnikom C. C., (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T.

p o s t a n a w i a:

odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

Wydawnictwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T., reprezentowane przez Prezes Zarządu I. C. złożyło skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 3423/08, wszczętej z wniosku wierzyciela Banku (...)/ G. przeciwko dłużnikom C. C., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T., polegającą na ukaraniu prezesa zarządu skarżącej – I. C. grzywną w wysokości 2.000,00 zł. Zdaniem skarżącej czynność ta jest niesprawiedliwa, krzywdząca i niezgodna z prawem. Wniosła o uchylenie zaskarżonej czynności. Wskazała, że każdorazowo udzielana była Komornikowi szczegółowa odpowiedź dlaczego spółka nie może realizować wskazanych zajęć, dokonanych bez podstawy prawnej. Zajęcie wierzytelności nastąpiło wobec C. C. i I. C.. Skarżąca informowała, że umowy najmu nieruchomości w T. przy ul. (...) są zawarte z Wydawnictwem (...) spółką cywilną, która nie była uwidoczniona w zajęciu wierzytelności i tytułach wykonawczych. Skarżąca nie jest stroną sporu między wskazanymi w wezwaniu wierzycielem i dłużnikami. Tytuł wykonawczy i wniosek wierzyciela nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, zatem postępowanie egzekucyjne narusza art. 863 kc. Wierzyciel osobisty jednego ze wspólników spółki cywilnej nie może kierować egzekucji do majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej, a jedynie do jego majątku odrębnego. Spółka cywilna nie odpowiada, majątkiem będącym współwłasnością łączną jej wspólników, za zobowiązania tych wspólników, zaciągnięte w ich imieniu i na ich rzecz w celu niezwiązanym ze stosunkiem obligacyjnym, jakim jest spółka cywilna.

W odpowiedzi na skargę Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. wskazał, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie i wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej. Wskazał, że nałożenie grzywny wynika z braku realizacji zajęcia dokonanego w dniu 20 maja 2016 r., a także odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 16 grudnia 2016 r. Skarżąca była pouczona o konsekwencjach niezastosowania się do wezwań komornika. Zajęcie i wezwanie dotyczyło czynszów najmu nieruchomości (Kw nr (...)). Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w stosunku do I. i C. C. aktualnych właścicieli tej nieruchomości (została ona zbyta w toku egzekucji, ale postanowienie o przysądzeniu własności nie jest jeszcze prawomocne), będących jednocześnie wspólnikami Wydawnictwa (...) spółki cywilnej. Skarżąca była informowana, że tytuł przeciwko wszystkim wspólnikom spółki uprawnia do prowadzenia egzekucji z jej majątku wspólnego, wobec czego jej obowiązkiem jest przekazywanie zajętej wierzytelności. Poza dowolnością interpretacji przepisów, skarżąca sama ustalała jakie informacje są dla komornika niezbędne, a jakich nie udzieli, każdorazowo powołując się na enigmatyczną odpowiedzialność odszkodowawczą. Już sama ta okoliczność była wystarczająca dla wymierzenia grzywny. Użyte przez Komornika sformułowania dotyczące premedytacji w działaniu skarżącej, są naturalną konsekwencją faktycznego stanu postępowania, a nie wyrazem złej woli i negatywnego nastawienia.

Zdaniem Sądu skarga Wydawnictwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. jest niedopuszczalna i z tego powodu podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 767 § 1 - 3 k.p.c., na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. § 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Art. 7673k.p.c. stwierdza, żesąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

Sąd wskazuje, że nie budzi wątpliwości, ze skarga została wniesiona przez Wydawnictwo (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. oraz że I. C. podpisała ww. pismo jako osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Stronami postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 3423/08 są: wierzyciel Bank (...)/ G. oraz dłużnicy C. C., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T.. Ukarana grzywną została I. C. jako członek zarządu Wydawnictwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T.. Tym samym uznać należało, że Wydawnictwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. nie posiada legitymacji do wniesienia przedmiotowej skargi. Przedmiotowa skarga jest zatem niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 7673 § 1 kpc, orzekł jak w sentencji.

Sąd po analizie dokumentów złożonych do akt sprawy, w tym w szczególności kserokopii dokumentów złożonych przez komornika sądowego A. Z. dotyczących przedmiotu skargi doszedł do przekonania, że w sprawie nie zachodzą przesłanki do wydania komornikowi zarządzeń w trybie art. 759 k.p.c.

Sygn. akt I Co 207/17

ZARZĄDZENIE

1. (...). (...);

2. (...) A. Z.;

3. (...).

T., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Solińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tczewie
Data wytworzenia informacji: