Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 564/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z 2016-10-24

Sygnatura akt IIIRC 564/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Orlikowski

Protokolant sekretarz Hanna Jankowska

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 roku w Starogardzie Gdańskim

sprawy z powództwa pełnoletnich N. R. i T. Ż. (1) oraz z powództwa małoletniej A. R. zastępowanej przez matkę G. Ż.

przeciwko M. Ż. (1)

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa M. Ż. (1)

przeciwko pełnoletnim N. R. i T. Ż. (1) oraz małoletniej A. R. zastępowanej przez matkę G. Ż.

o obniżenie alimentów

I.  Oddala powództwo o podwyższenie alimentów na rzecz T. Ż. (1) i N. R..

II.  Umarza postępowanie w zakresie żądania M. Ż. (1) o obniżenie alimentów na rzecz T. Ż. (1), N. R. i A. R. wobec cofnięcia pozwu.

III.  Alimenty ustalone w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w S. (...)z dnia (...)roku w sprawie (...) od pozwanego M. Ż. (1)na rzecz małoletniej powódki A. R.podwyższa z dniem 01.11.2013 roku z kwoty po 800 złotych miesięcznie do kwoty po 1000(tysiąc) złotych miesięcznie, zaś poczynając od 01.08.2016 r. podwyższa do kwoty po 1500(tysiąc pięćset) złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki małoletniej powódki G. Ż.do dnia 15-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej raty

IV.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

V.  Zasądza od pozwanego M. Ż. (1) na rzecz powódki G. Ż. kwotę 2400(dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

VI.  Odstępuje od obciążania pozwanego M. Ż. (1) kosztami sądowymi.

VII.  Wyrokowi w punkcie III nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

T. Ż. (1)oraz małoletni N. R.i A. Ż.zastępowani przez matkę G. Ż.wnieśli do tutejszego Sądu w dniu (...)r. pozew o podwyższenie alimentów ustalonych ugodą zawartą przez M. Ż. (1)i G. Ż.w dniu 08.04.2010 r. przed Sądem Rejonowym w S. (...)w sprawie o sygnaturze akt (...) z kwoty 800 zł miesięcznie na rzecz każdego dziecka do kwoty po 1500 zł miesięcznie na rzecz każdego dziecka od 01.09.2013r.

Do niniejszej sprawy, postanowieniem Sądu Rejonowego w S. (...)z dnia (...)r. dołączono do wspólnego prowadzenia sprawę o sygnaturze akt (...)z powództwa M. Ż. (1)przeciwko mał. N.i A. Ż.o obniżenie alimentów. Natomiast do sprawy (...)została dołączona do wspólnego rozpoznania sprawa zarejestrowana pod sygn. akt (...) z powództwa M. Ż. (1)przeciwko T. Ż. (1)o obniżenie alimentów.

Postanowieniem Sądu z dnia (...)r. zawieszono postępowanie w sprawie, z uwagi na toczącą się przed tutejszym Sądem sprawę z powództwa P. (...)o zaprzeczenie ojcostwa M. Ż. (1)względem mał. N. Ż.zarejestrowaną pod sygn. akt (...).

Następnie postanowieniem tut. Sądu z dnia (...)r. na mocy podjęto zawieszone postępowanie z uwagi na zakończenie postępowania o sygnaturze akt (...).

M. Ż. (1)na rozprawie w dniu (...) r. wniósł o oddalenie w całości powództwa o podwyższenie alimentów na rzecz T., N.i A. Ż..

Na rozprawie w dniu (...) r. G. Ż.wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej A. Ż.do kwoty po 2800 zł miesięcznie poczynając od 1 lutego 2015 r. oraz wniosła o udzielenie zabezpieczenia powództwa odnośnie małoletniej A. Ż..

W odpowiedzi na powyższy wniosek, M. Ż. (1) wniósł o oddalenie w całości wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Postanowieniem Sądu z dnia (...) r. oddalono wniosek mał. A. Ż.o zabezpieczenie roszczenia.

Ostatecznie na rozprawie w dniu (...) r. G. Ż.wniosła w imieniu małoletniej A. Ż.o podwyższenie alimentów na jej rzecz do kwoty po 3500 zł miesięcznie.

M. Ż. (1)na rozprawie w dniu (...)r. oświadczył, iż cofa swój pozew o obniżenie alimentów i podtrzymał stanowisko o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

T. i A. Ż. są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego M. Ż. (1) i G. Ż..

N. R. /wcześniej Ż./ ur. (...) jest dzieckiem pochodzącym ze związku pozamałżeńskiego G.- R.- Ż..

Wyrokiem Sądu Okręgowego w G. (...)z dnia (...). rozwiązano przez rozwód związek małżeński M. Ż. (1)i G. Ż..

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym S. (...)w dniu (...)r. w sprawie (...) M. Ż. (1)zobowiązał się do uiszczania na rzecz małoletnich dzieci T., N.i A. Ż.tytułem alimentów kwot po 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia 01.04.2008 r. w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w S. (...)z dnia(...)r. w sprawie (...). W trakcie zawierania powyższej ugody, M. Ż. (1)nie wiedział, że nie jest ojcem małoletniego N..

W dniu (...)r. P. (...)wniósł do tu. Sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa skierowany przeciwko M. Ż. (1), G. Ż.i małoletniemu N. Ż.. Wyrokiem Sądu Rejonowego w S. (...)z dnia (...)r. w sprawie (...) Sąd ustalił, że M. Ż. (1)nie jest ojcem małoletniego N. Ż..

Kolejno pozwem skierowanym w dniu (...)r. przeciwko N. Ż.zastępowanemu przez matkę G. Ż., M. Ż. (1)domagał się uchylenia obowiązku alimentacyjnego nałożonego na niego ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w S. (...)w dniu (...) r.

Sąd Rejonowy w S. (...)wyrokiem z dnia (...)r. sygn. akt (...)ustalił, iż obowiązek alimentacyjny M. Ż. (1)względem małoletniego N. Ż.wygasł z dniem 04.11.2013 r. Sąd Okręgowy w G. (...)wskutek złożonej apelacji, wyrokiem z dnia (...)r. sygn. akt (...) zmienił zaskarżony wyrok uznając, iż obowiązek alimentacyjny M. Ż. (1)wobec N. Ż.wygasł z dniem 29.10.2014 r.

Pozwem skierowanym przeciwko T. Ż. (1), M. Ż. (1)domagał się ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny wobec T. Ż. (1), ustalony ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w S. (...)w dniu (...)r. w sprawie (...)wygasł z dniem 1 maja 2014 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w S. (...)z dnia (...)r. sygn. akt (...)ustalono, że obowiązek alimentacyjny M. Ż. (1)wobec T. Ż. (1)wygasł z dniem (...)r. Sąd Okręgowy w G. (...)wyrokiem z dnia (...)r. sygn. akt (...) zmienił w/w wyrok uznając, iż obowiązek alimentacyjny M. Ż. (1)względem T. Ż. (1)wygasł z dniem 11.06.2015 r.

W dacie zawarcia ugody zawartej przed Sądem Rejonowym S. (...)w dniu (...)r. w sprawie (...) M. Ż. (1)pracował w firmie (...)jako (...)z wynagrodzeniem 1.900 zł brutto miesięcznie. Powód związany był wówczas z partnerką, która pracowała w H. (...)uzyskując dochody ok. 2.500 zł. M. Ż. (1)w 2009 roku często wyjeżdżał do pracy do N. (...) Przebywając w Polsce M. Ż. (1)zamieszkiwał w S.wraz z partnerką i jej córką w mieszkaniu siostry. M. Ż. (1)ponosił wówczas następujące miesięczne koszty utrzymania mieszkania: prąd- 60 zł, woda- 50 zł, ogrzewanie- 50 zł. Pozwany był właścicielem samochodu osobowego m-ki F. (...)rocznik 1999. W 2010 r. koszt utrzymania T. Ż. (1)wynosił ok. 1.500 zł miesięcznie. Na powyższe koszty składały się: wyżywienie- 500 zł, ubrania- 300 zł, koszt wyprawki - 580 zł. Dodatkowo miesięczne koszty szkolne – 25-30 zł. Koszy utrzymania małoletnich A.i N.wynosiły po około 1.200 zł miesięcznie. G. Ż.zamieszkiwała wówczas z dziećmi w domu jednorodzinnym, który kupiła po rozwodzie. Na jego zakup, matka małoletnich zaciągnęła kredyt. G. Ż.ponosiła następujące miesięczne koszty utrzymania mieszkania: prąd- 160 zł, gaz- 17 zł, zimna woda- 74 zł, ciepła woda wraz z ogrzewaniem- 250 zł latem, natomiast zimą 480 zł- 600 zł miesięcznie. Matka małoletnich prowadziła wówczas własną działalność gospodarczą- biuro pośrednictwa ubezpieczeń i doradztwa finansowego i osiągała dochód w wysokości ok. 4.000 zł miesięcznie.

T. Ż. (1)od listopada 2013 r. do lutego 2014 r. uczęszczał do T. (...)w S.. Nauka trwała w trybie dziennym. Następnie od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r. uczęszczał do l. (...), gdzie nauka odbywała się w trybie weekendowym. W 2015 r. T. Ż. (1)nadal zamieszkiwał z matką i rodzeństwem, w tym samym miejscu. Łączny miesięczny koszt utrzymania domu, w którym wspólnie zamieszkiwali wynosił około 1417 zł. Łączny koszt utrzymania T. Ż. (1)w 2015 r. wynosił około 1500 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące koszty: opłaty mieszkaniowe przypadające na powoda- ok. 354 zł, żywność- 600 zł, odzież- 120 zł, środki czystości- 160 zł, rozrywka- 50 zł, wydatki szkolne- 90 zł.

Na miesięczne koszty utrzymania N. Ż. składały się następujące wydatki: opłaty mieszkaniowe przypadające na małoletniego- 354 zł, żywność- 600 zł, odzież- 120 zł, środki czystości- 100 zł, rozrywka- 50 zł.

Koszty utrzymania małoletniej A. Ż. w 2015 r. wynosiły łącznie około 1800 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki: opłaty mieszkaniowe przypadające na małoletnią- 354 zł, żywność- 600 zł, odzież- 200 zł, wizyty u psychologa- 150 zł, okulary- 25 zł, soczewki- 60 zł, wizyty lekarskie- 100 zł, wydatki szkolne- 176 zł, rozrywka- 50 zł, środki czystości – 100 zł.

W sierpniu 2015 r. G. Ż.zamieszkała wraz z dziećmi N.i A.w I. (...) w miejscowości P.. Pomimo przeprowadzki za granicę G. Ż.nadal prowadzi działalność gospodarczą w Polsce - posiada jednego pracownika oraz dwie osoby współpracujące. Średni miesięczny dochód z wyżej wymienionej działalności wynosi około 6000-8000 zł.

W I. (...) G. Ż.zatrudniona jest w firmie f. (...) (...)jako s. (...), pracuje średnio 15 godzin tygodniowo i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok.600 euro miesięcznie – w zależności od ilości przepracowanych godzin. Otrzymuje zasiłek na małoletnią A.w wysokości 140 euro. Do września 2016 r. otrzymywała również zasiłek na syna N., który uzyskał pełnoletność.

W I. (...) G. Ż.wynajmuje dom, za który płaci 650 euro miesięcznie. Ponadto G. Ż.wynajmuje za kwotę 800 zł miesięcznie dom, w którym małoletni zamieszkiwali wraz z matką w Polsce. Wcześniej zamieszkiwał w nim również T. Ż. (1), który od stycznia 2016r. mieszka z ojcem. T. Ż. (1)do lipca 2016 r. przebywał wraz z ojcem w N. (...), gdzie pracował razem z ojcem Obecnie nie pracuje i nie uczy się, pozostaje na utrzymaniu ojca.

Małoletnia A.ma obecnie 16 lat, ukończyła gimnazjum w I. (...)i w chwili obecnej uczęszcza do I klasy liceum. Na miesięczny koszt utrzymania małoletniej składają się: żywność- 800 zł, opłata za szkołę- ok. 144 zł, ubezpieczenie- ok. 3 zł, komitet rodzicielski- 32 zł, basen- 129 zł, okulary- 33 zł, środki czystości- 100 zł, odzież- 200 zł, opłaty mieszkaniowe- 938 zł, wizyty u lekarza- 100 zł, rozrywka- 50 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania małoletniej wynosi około 2500 zł.

M. Ż. (1)pracuje w N. (...)jako m. (...)– wyjeżdża na 2 miesiące, po czym wraca na miesiąc do Polski. W N. (...)wraz ze znajomym wynajmuje mieszkanie. Od 2008 jest zatrudniony na umowę o pracę, wcześniej wyjeżdżał na kontrakty. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 8.000-10.000 zł miesięcznie. W Polsce pozwany z wynajmu małego gospodarczego domu otrzymuje kwotę 350 zł miesięcznie. Przebywając w Polsce pozwany zamieszkuje wraz z żoną i synem T. Ż. (1)w mieszkaniu stanowiącym własność jego siostry. W 2016 r. żona pozwanego otrzymała w darowiźnie działkę budowlana o powierzchni 800 m 2, na której jest w budowany dom jednorodzinny. Pozwany nie posiada innych dzieci na utrzymaniu. Żona pozwanego otrzymuje rentę w wysokości 590 zł miesięcznie. Na miesięczne koszty utrzymania domu, w którym pozwany zamieszkuje wraz z żoną oraz synem T. Ż. (1)składają się: prąd- 150 zł, gaz- 250 zł, woda- 80 zł, TV- 60 zł, internet- 60 zł, telefon- 110 zł, śmieci- 30 zł, podatek od nieruchomości- 40 zł. Koszty eksploatacji domu przypadające na jedną osobę wynoszą około 260 zł. Na pozostałe miesięczne wydatki pozwanego składają się: lekarstwa- 300 zł, odzież- 200 zł, środki czystości- 150 zł, fryzjer- 50 zł, rozrywka- 200 zł, utrzymanie samochodu- 50 zł, wizyty u lekarza- 50 zł. Za wynajem domu w N. (...)pozwany płaci kwotę około 1300 zł miesięcznie, paliwo w N. (...)to kwota 470 zł, żywność- 2300 zł miesięcznie. Na podróże z N. (...) do Polski pozwany przeznacza 850 zł. Pozwany kiedy wraca na okres jednego miesiąca do Polski nigdzie nie pracuje. Ma problem z kręgosłupem – ma dyskopatię, ale nie ma orzeczonej niepełnosprawności i na stałe nie bierze lekarstw. M. Ż. (1)podarował córce A.używanego laptopa, a następnie kiedy okazało się, że nie jest on sprawny, przekazał byłej żonie kwoty dwa razy po 1000 zł na zakup kolejnego laptopa. Pozwany nadal jest w posiadaniu samochodu osobowego m-ki F. (...).

/dowody: akta postępowania (...), akta postępowania (...), akta postępowania (...), akta postępowania (...), akta postępowania (...): przesłuch. inf. T. Ż.k. 49-50, spis wydatków k. 95, k. 116-125, k. 216-220, k. 236-237, faktury k. 96-106, k. 255-282, kopie paragonów k. 136-205, wydruk k. 206-210, informacja o wynagrodzeniu k.221-226, k. 238-244 potwierdzenie przelewu k. 227, k. 245-254, zeznania G. R.- Ż.k. 50-52, k. 229-230, zeznania M. Ż.k. 231-233 /

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd oparł na dowodach z dokumentów przedstawionych przez strony w postaci rachunków, zaświadczeń o zarobkach oraz dokumentach poprzednich spraw alimentacyjnych, które nie były wzajemnie przez strony kwestionowane, jak również nie wzbudziły wątpliwości Sądu co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Nadto należało uznać za wiarygodne zeznania stron w takim zakresie, w jakim są spójne, logiczne i korespondują z pozostałym materiałem zebranym w sprawie.

Sąd dał wiarę zeznaniom G. Ż. co do jej sytuacji materialnej oraz kosztów utrzymania dzieci oraz dał wiarę jej zeznaniom co do otrzymywanego przez nią wynagrodzenia za pracę, gdyż matka małoletnich przedłożyła stosowne zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność.

Sąd dał również wiarę zeznaniom pozwanego M. Ż. (1) co do jego aktualnych kosztów utrzymania oraz dał wiarę zeznaniom pozwanego co do otrzymywanego przez niego wynagrodzenia za pracę, gdyż pozwany przedłożył stosowne zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność.

Roszczenie małoletniej powódki A. Ż. jest zasadne i jako takie zasługiwało na uwzględnienie, lecz jedynie w części.

Na podstawie art.133§1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku "troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka" i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej (art. 96 k.r. i o.). Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia osoby uprawnionej do pełnoletności. Obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie jest powiązany z posiadaniem lub też brakiem władzy rodzicielskiej wobec dziecka. Ponadto zgodnie z treścią art.133 § 3 krio rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Natomiast zgodnie z treścią art. 135 § 1 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy w każdym przypadku od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ustawa uzależnia zatem zakres świadczeń alimentacyjnych nie tylko od rzeczywiście osiąganych dochodów, ale od takiej ich skali, jaką mógłby zobowiązany osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swych sił i możliwości.

Zgodnie z treścią art. 138 krio zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego można żądać tylko wtedy gdy nastąpiła zmiana stosunków. Zamiana ta musi dotyczyć okoliczności, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego, który związany jest z jednej strony usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego, z drugiej zaś – z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego (art. 135 § 1 krio). Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane wyznacza treść art. 96 krio, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są zobowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, leczenia) jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), dostarczania rozrywek, wypoczynku. W świetle tego, co zostało wyżej powiedziane, podkreślić należy z całą stanowczością, że z posiadaniem dzieci wiąże się odpowiedzialność za ich los, rozwój i utrzymanie. Rodzice, winni się zatem dzielić z dziećmi wszystkim co mają, z uwzględnieniem faktu, że poziom i standard życia dziecka winien być co najmniej taki sam jak poziom życia rodziców (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1987 r. w sprawie III CZP 91/86, opubl. OSNC z 1988 r., z. 4, poz. 42).

Rozstrzygnięcie o żądaniu podwyższenia alimentów na rzecz mał. A. Ż. wymagało zatem ustalenia czy zaszła istotna i trwała zmiana stosunków pomiędzy stronami, która uzasadniałaby ustalenie, iż wzrosły koszty utrzymania małoletniej lub zwiększyły się możliwości zarobkowe pozwanego.

Sąd, analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a także uwzględniając zasady doświadczenia życiowego, uznał, że sytuacja małoletniej A. od daty poprzedniego orzeczenia w sprawie alimentów na jej rzecz, do dnia orzekania w niniejszym postępowaniu, uległa zmianie – w różnych okresach w różnym w stopniu. Od ostatniego ustalenia alimentów minęło 6 lat. Już tylko z tego powodu oczywistym jest wzrost kosztów utrzymania małoletniej podyktowany rozpoczęciem przez nią nauki w gimnazjum a następnie w liceum, zwiększaniem się z upływem lat jej potrzeb, czy chociażby rosnącą inflacją. W miarę rozwoju fizycznego i psychicznego oraz stanu zdrowia potrzeby dziecka rosną i wymagają dodatkowych nakładów na swoje zainteresowania. Dla określenia usprawiedliwionych potrzeb powódki zasadnicze znaczenie miała też kwestia zamożności i sytuacji zarobkowej zarówno jej matki, jak i ojca.

Analizując status życiowy inicjującej w imieniu małoletnich niniejsze postępowanie, uznać należy, iż jej sytuacja życiowa uległa poprawie. G. Ż.otrzymuje obecnie dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, pracy w I. (...)jako s. (...), najmu domu w Polsce oraz otrzymywanych na rzecz małoletniej A.świadczeń za granicą. Również na uwadze należało mieć fakt, iż przeprowadzka matki małoletniej A.do I. (...)wiązała się jednocześnie ze wzrostem kosztów utrzymania jej oraz córki. Jak wynikało z zeznań G. Ż.decyzja o zamieszkaniu w I. (...)była podyktowana wyłącznie wolą dzieci i poprawy ich sytuacji i większymi możliwościami rozwoju. Dokonując oceny sytuacji majątkowej i zarobkowej pozwanego, przyjąć należy, że również zmieniła się ona na korzyść. Wskazać przede wszystkim należy, iż w dacie orzekania obowiązku alimentacyjnego w poprzedniej sprawie M. Ż. (1)pracował w firmie (...)jako m. (...)z wynagrodzeniem 1.900 zł brutto miesięcznie. W chwili obecnej pozwany posiada stałe zatrudnienie w N. (...)z wynagrodzeniem w wysokości średnio około 8.000 -10.000 zł, gdzie pracuje w takim systemie, że wyjeżdża na 2 miesiące do N. (...), po czym wraca na miesiąc do Polski. Przebywając przez miesiąc w Polsce pozwany nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej i w związku z powyższym, w ocenie Sądu, podjęcie przez niego dodatkowej pracy w tym okresie, umożliwiłoby mu uzyskanie dodatkowych środków utrzymania. Ponadto pozwany w chwili obecnej nie ma innego obowiązku alimentacyjnego tylko wobec córki A./ odpadł mu obowiązek alimentacyjny względem N.i T.– łącznie 1600 zł miesięcznie/. Mając na uwadze ustalenia opisane wyżej, zważając na fakt, iż potrzeby małoletniej A.wzrosły, jak również mając na względzie, iż sytuacja zarobkowa i majątkowa pozwanego uległa polepszeniu, Sąd podniósł wysokość alimentów z dniem 01.11.2013r. do kwoty 1000 zł – tj. od następnego miesiąca od wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów. Za okres przed wniesieniem powództwa Sąd oddalił żądanie mając na uwadze fakt, że powódka nie wykazała, że są niezaspokojone potrzeby dziecka. Ponadto co do rozszerzonego żądania powództwa o kolejne okresy, Sąd uznał, że zasadne jest podwyższenie alimentów od miesiąca sierpnia 2016r. do kwoty 1500 zł, albowiem od tego miesiąca mał. A.przeniosła się do I. (...), gdzie koszty utrzymania dziecka uległy znacznemu zwiększeniu. Natomiast, w ocenie Sądu, kwota dochodzona w rozszerzonym pozwie w niniejszej sprawie tj. 2800 zł miesięcznie a następnie 3500 zł jest zbyt wygórowana i nadto przewyższająca usprawiedliwione potrzeby małoletniej A.jak i możliwości pozwanego. Wymaga tutaj podkreślenia, że przedstawione przez matkę powódki zestawienie kosztów utrzymania nie obejmują tylko podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb dziecka i częściowo nie znajdują potwierdzenia w materiale dowodowym zebranym w sprawie. Sąd miał na również na uwadze okoliczność, że obowiązek alimentacyjny obciąża także drugiego z rodziców – matkę G. Ż., która powinna również partycypować w kosztach utrzymania dziecka – na co zresztą ją stać z uwagi na wysoki poziom osiąganych dochodów. Obowiązek alimentacyjny matki w stosunku do małoletniej A.po części jest spełniany poprzez sprawowanie bezpośredniej pieczy i bieżący czynny udział w jej codziennym wychowaniu.

Natomiast w zakresie żądania podwyższenia alimentów na rzecz T. Ż. (1)Sąd uznał, że brak jest podstaw do uwzględnienia żądania. Na wstępie należało zauważyć, że T. Ż. (1)ukończył 18 lat i mógł samodzielnie występować przed Sądem. Z momentem uzyskania pełnoletności władza rodzicielska ustała i G. Ż.przestała być przedstawicielem ustawowym syna T. Ż. (1). W toku postępowania nie przedstawiła ona pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania syna T.przed Sądem. W trakcie postępowania o podwyższenie alimentów toczyła się przed tutejszym Sądem sprawa o ustalenie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego M. Ż. (1)w stosunku do T. Ż. (1)– w sprawie o sygn. akt (...)ustalono, że obowiązek alimentacyjny wygasł z dniem 11.06.2015 r. Biorąc powyższy wyrok pod uwagę rozstrzygnięcie o roszczeniu o podwyższenie alimentów należało ograniczyć do okresu od 01.09.2013r. do 11.06.2015r. Powód T. Ż. (1)stawił się do Sądu jedynie na rozprawie w dniu (...). kiedy będąc wysłuchiwany informacyjnie złożył oświadczenie, że podtrzymuje żądanie. W dalszej części postępowania powód nie stawiał się na wezwania i nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie swoich roszczeń i brak było z jego strony jakiejkolwiek aktywności procesowej. Jednocześnie w toku postępowania zmieniła się sytuacja powoda T. Ż. (1)– skończył edukację, zamieszkał z ojcem i podjął pracę, z której następnie zrezygnował. Wobec powyższych okoliczności Sąd zatem uznał, że roszczenia powoda T. Ż. (1)należało oddalić jako nieudowodnione – powód nie wykazał że w/w okresie nastąpiła istotna zmiana okoliczności, o której jest mowa w art.138 krio, która uzasadniałaby podwyższenie alimentów od ojca.

Ponadto Sąd uznał żądania N. R.również za niezasadne. Obecnie powód N. R.jest również osobą dorosłą. W toku niniejszego postępowania przed tutejszym Sądem toczyło się postępowanie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego M. Ż. (1)względem N. R.– w sprawie o sygn. akt (...)ustalono, że obowiązek alimentacyjny wygasł z dniem 29.10.2014 r. W związku z powyższym roszczenie o podwyższenie alimentów, zdaniem Sądu, dotyczyło okresu od 01.09.2013r. do 29.10.2014r. Istotnym znaczeniem dla oceny zasadności roszczenia był fakt ustalony wyrokiem Sądu z dnia 23.10.2013 r. w sprawie (...), że M. Ż. (1)nie jest ojcem małoletniego N. Ż.. Pomimo obalenia domniemania prawnego, że ojcem dziecka – N. Ż.jest mąż matki, G. Ż.kilka dni po ogłoszeniu wyroku w sprawie (...) złożyła w imieniu syna- małoletniego N.pozew o podwyższenie alimentów i nadal pobierała alimenty na rzecz syna, aż do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Takie działanie, w ocenie Sądu, należało uznać za niezgodne z zasadami współżycia społecznego, nieodpowiadające poczuciu sprawiedliwości. Natomiast zgodnie z treścią art.144.§ 1 krio dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jedynie wtedy gdy odpowiada to zasadom współżycia społecznego.

W zakresie żądanie M. Ż. (1) o obniżenie alimentów wobec dzieci T., N. i A. wobec cofnięcia pozwu Sąd na mocy art.355 kpc w zw. z art.203 kpc umorzył postępowanie w tym zakresie.

Sąd orzekł o kosztach procesu na podstawie art.98 kpc obciążając pozwanego M. Ż. (1) stosunkowymi kosztami zastępstwa procesowego, zasądzając stawkę minimalną na podstawie § 6a ust. 4 w zw. z §6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490 oraz z 2015 r. poz. 617 i 1078).

Nadto na mocy art.333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności co do zasadzonych alimentów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Olżyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Orlikowski
Data wytworzenia informacji: