Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 75/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z 2017-05-17

Sygnatura akt IIIRC 75/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Orlikowski

Protokolant sekretarz H. J.

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 roku w Starogardzie Gdańskim

sprawy z powództwa L. W. (1) w imieniu własnym i małoletniego F. W.

przeciwko S. W. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  Alimenty zasądzone wyrokiem zaocznym Sądu R. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) od pozwanego S. W. (1) na rzecz powódki L. W. (1) podwyższa z dniem (...) roku z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 500(pięćset) złotych miesięcznie płatnych do rąk powódki L. W. (1) do dnia 15-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej raty.

II.  Alimenty zasądzone wyrokiem Sądu O. (...) z dnia (...) roku w sprawie(...) od pozwanego S. W. (1) na rzecz małoletniego powoda F. W. podwyższa z dniem (...) z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 700(siedemset) złotych miesięcznie płatnych do rąk matki małoletniego powoda – L. W. (1) do dnia 15-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej raty.

III.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

IV.  Odstępuje od obciążania pozwanego S. W. (1) kosztami sądowymi.

V.  Zasądza od pozwanego S. W. (1) na rzecz powódki L. W. (1) kwotę 3200(trzy tysiące dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

VI.  Wyrokowi w punkcie I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Pozwem skierowanym przeciwko S. W. (1), małoletni F. W. zastępowany przez matkę L. W. (1) domagał się podwyższenia z dniem (...) alimentów zasądzonych od pozwanego na mocy wyroku Sądu O. (...) z dnia (...) sygn. akt (...) z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie płatnych do rąk matki L. W. (1) do dnia 15-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty. Tym samym pozwem, L. W. (1) domagała się podwyższenia z dniem (...). alimentów zasądzonych od pozwanego na jej rzecz na mocy wyroku zaocznego Sądu R. (...) z dnia (...) sygn. akt(...) z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie płatnych do dnia 15-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż od czasu ostatniego orzekania obowiązków alimentacyjnych na rzecz powodów nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda i jego matki oraz wysokości ich kosztów utrzymania, jak również uległa znacznemu pogorszeniu sytuacja materialna i osobista L. W. (1). W uzasadnieniu pozwu wskazano również, iż sytuacja materialna pozwanego, poprzez znaczny wzrost jego dochodów i możliwości zarobkowych z tytułu prowadzonej na terenie N. (...) działalności gospodarczej, pozwala na uiszczanie na rzecz powodów żądanych w pozwie kwot.

W odpowiedzi na pozew, S. W. (1) wniósł o jego oddalenie w całości.

Następnie pismem z dnia (...) powodowie- L. W. (1) i mał. F. W. wnieśli o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na rzecz L. W. (1) kwoty po 700 zł miesięcznie tytułem alimentów oraz na rzecz małoletniego F. W. kwoty po 900 zł miesięcznie płatnych do rąk L. W. (1) do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

Postanowieniem (...) z dnia (...) sygn. akt (...) udzielono zabezpieczenia na czas trwania postępowania w ten sposób, że zobowiązano pozwanego do uiszczania na rzecz małoletniego powoda F. W. tytułem alimentów kwoty po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie- płatnych do rąk L. W. (1) do dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia (...) - w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu O. (...) z dnia (...) sygn. akt (...) oraz zobowiązano pozwanego do uiszczania na rzecz L. W. (1) tytułem alimentów kwoty po 500 zł ( pięćset złotych) miesięcznie płatnych do rąk L. W. (1) do dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia (...). - w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem zaocznym SąduR. (...) z dnia (...)sygn. akt (...)

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Małoletni F. W. ur. (...) jest dzieckiem pochodzącym ze związku małżeńskiego L. W. (1) i S. W. (1).

L. i S. W. (1) zawarli związek małżeński w dniu (...) Po ślubie zamieszkali w wynajętym domu w S., a następnie u teściów L. W. (1). Kolejno, L. i S. W. (1) wyjechali do (...), gdzie przebywali przez okres 7 lat. Za pieniądze, które uzyskali z wykonywania pracy w (...) zakupili mieszkanie w S., wybudowali (...). W 1997 r. małżonkowie wrócili na stałe do Polski, rok później L. W. (1) zaczęła prowadzić działalność gospodarczą zajmując się (...), prowadziła również usługi (...). Małżonkowie zaciągnęli kredyt w wysokości 160.000 zł na budowę domu, do którego strony wprowadziły się w 2000 r.

W 2002 roku L. W. (1) zakończyła prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, na skutek dużych zobowiązań i niemożności wywiązania się z nich. Bank przejął należące do małżonków nieruchomości. L. i S. W. (1) zmuszeni byli opuścić dom i w (...) zamieszkali w mieszkaniu (...) L. W. (1). W (...) tego samego roku, małżonkowie zdecydowali, że S. W. (1) ponownie wyjedzie do(...) do pracy. Do (...) pozwany zapewniał rodzinie środki do życia, a następnie zaczął przekazywać L. W. (1) mniejsze kwoty pieniężne. Od tego czasu relacje pomiędzy małżonkami uległy pogorszeniu, L. W. (1) zaczęła podejrzewać męża o zdradę.

W dniu (...) L. W. (1) złożyła w tutejszym Sądzie pozew przeciwko S. W. (1) o alimenty na rzecz małoletniej wówczas S. W. (2) w kwocie po 1200 zł miesięcznie oraz na rzecz małoletniego F. W. alimentów w kwocie po 1.000 zł- łącznie 2200 zł miesięcznie oraz o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwoty po 400 zł miesięcznie tytułem alimentów.

Wyrokiem zaocznym z dnia (...) sygn. akt (...) zasądzono od pozwanego na rzecz małoletnich S. i F. W. tytułem alimentów kwoty po 400 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich, tj. łącznie 800 zł miesięcznie oraz na rzecz L. W. (1) kwotę po 400 zł miesięcznie tytułem alimentów.

W dniu (...) S. W. (1) wniósł do Sądu O. (...) pozew przeciwko L. W. (1) o rozwód- sygn. akt(...)

Wyrokiem Sądu O. (...) z dnia (...) sygn. akt (...) rozwiązano przez rozwód związek małżeński S. W. (1) i L. W. (1) z winy S. W. (1). Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron powierzono matce, ograniczając władzę rodzicielską S. W. (1) do współdecydowania o istotnych sprawach małoletnich, jak wybór szkoły, zawodu, wypoczynku i leczenia. Kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron obciążono oboje rodziców, w ten sposób, że udział S. W. (1) na rzecz każdego z małoletnich- S. i F. W. ustalono na kwotę po 400 zł miesięcznie tytułem alimentów na każde dziecko, tj. łącznie 800 zł miesięcznie. Pozostałymi kosztami wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron obciążono matkę L. W. (1).

W dacie orzekania obowiązku alimentacyjnego na rzecz mał. F. W. i L. W. (1) w sprawie o sygnaturze akt (...) L. W. (1) była osobą bezrobotną, jej dochód stanowił zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 398,60 zł miesięcznie. Następnie zaczęła pracę w (...) wykonywaniem (...) spłacała zaciągnięty dług. Powódka zamieszkiwała wówczas wraz z dziećmi w mieszkaniu(...). Powódka ponosiła koszty mieszkaniowe w wysokości około 600 zł miesięcznie ( czynsz oraz opłaty). L. W. (1) spłacała zaciągnięty wraz z pozwanym na budowę domu kredyt w wysokości 160.000 zł, którego miesięczna rata wynosiła 360 zł. Powódka posiadała również dług w wysokości 200.000 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz dług w wysokości około 250.000 zł.

Małoletni F. miał wówczas 3,5 roku, uczęszczał do przedszkola, jego miesięczny koszt utrzymania wynosił około 1.000 zł.

W dacie orzekania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego F. W. (...) w sprawie rozwodowej toczącej się przed Sądem O. (...) sygn. akt(...) S. W. (1) miał 34 lata, zamieszkiwał w N. (...) i pozostawał w nieformalnym związku. Partnerka pozwanego była wówczas w ciąży. Pozwany nie pracował, pozostawał na utrzymaniu partnerki, zamieszkiwał u matki oraz okazjonalnie u partnerki. S. W. (1) chorował na (...). Pozwany miał kontakt z dziećmi średnio raz w miesiącu.

L. W. (1) nadal pozostawała bezrobotna, jej dochód stanowił zasiłek dla bezrobotnych oraz otrzymywane od pozwanego alimenty w łącznej kwocie 1.200 zł miesięcznie.

W chwili obecnej L. W. (1) zamieszkuje wraz z synem w miejscowości S. w wynajętym dwupokojowym mieszkaniu. Zatrudniona jest w firmie (...) w S. jako pracownik (...) z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1650 zł netto miesięcznie. Powódka ukończyła liceum ogólnokształcące, posiada prawo jazdy kat B, zna język niemiecki. L. W. (1) pozostaje obecnie w nieformalnym związku, nie mieszka z partnerem, prowadzą osobne gospodarstwa domowe. L. W. (1) choruje przewlekle ma anemię, przeszła przedzawał serca, rozpoznano u niej (...) oraz chorobę D.. Z uwagi na schorzenia przebywa na specjalnej (...). Powódka stale przyjmuje leki, jeden z nich jest refundowany. L. W. (1) korzysta również z porad psychologa. W dniach (...) powódka przebywała na O. (...) Szpitala im. (...) w G. w związku z rozpoznanymi u niej chorobami- chorobą D., (...) H..

Powódka nadal spłaca zaciągnięte zobowiązania- kredyt w Banku Spółdzielczym w S. w wysokości 160.000 zł zaciągnięty wraz z S. W. (1) podczas gdy byli małżeństwem na budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego położonego w S., którego miesięczna rata wynosi 150 zł, zobowiązanie w firmie (...) w wysokości 115.000 zł oraz zobowiązania w Urzędzie Skarbowym i ZUS.

Na miesięczny koszt utrzymania L. W. (1) składają się następujące wydatki: wizyty lekarskie- 100 zł, lekarstwa i maści- 120 zł, specjalistyczne środki do pielęgnacji ciała i przemywania ran- 200 zł, transport związany z wizytami lekarskimi- 100 zł, dieta bezglutenowa- 900 zł, badania kontrolne- 50 zł, koszty utrzymania mieszkania- 400 zł. Łącznie miesięczny koszt utrzymania powódki wynosi około 1.870 zł.

Małoletni F. W. ma obecnie 17 lat, nie choruje, ukończył gimnazjum i uczęszcza obecnie do I klasy Szkoły Zawodowej w S. i kształci się w zawodzie (...). Ma praktyki w zakładzie pracy, za które otrzymuje kwotę 112 zł. Na miesięczny koszt utrzymania małoletniego powoda składają się następujące wydatki: wyżywienie- 500 zł, środki czystości- 100 zł, odzież- 100 zł, obuwie- 50 zł, ubezpieczenie i komitet rodzicielski- 10 zł, podręczniki i przybory szkolne- 120 zł, wycieczki klasowe- 10 zł, rozrywka- 50 zł, fryzjer- 15 zł, dentysta- 15 zł, leki- 80- zł, koszty utrzymania mieszkania- 400 zł, meble/pościel- 30 zł. Łącznie miesięczny koszt utrzymania powoda wynosi około 1500 zł miesięcznie.

Pozwany S. W. (1) z zawodu jest (...) posiada prawo jazdy kat. B i C, posiada doświadczenie (...). Wcześniej, przez okres 5 lat prowadził własna firmę zajmującą się(...). Pozwany przestał prowadzić w/w działalność gospodarczą z uwagi na zły stan zdrowia. Pozwany początkowo mieszkał z żoną i trójką dzieci w wieku 4,7 i 12 lat w domu stanowiącym współwłasność pozwanego i jego żony położonym w(...) w miejscowości P. o pow. 340 m ( 2) i wartości 355.000 euro ( 12 pokoi, 2 łazienki). Następnie pozwany wraz z żoną sprzedali powyższą nieruchomość za kwotę 292.000 euro i zamieszkali wraz z dziećmi u (...) S. W. (1). Pieniądze ze sprzedaży domu pozwany planuje przeznaczyć na spłatę zobowiązań.

Początkowo żona pozwanego pozostawała na zasiłku, który wynosił 1.000 euro miesięcznie. Obecnie, od marca 2017 r. otrzymuje z tytułu opieki nad chorą matką kwotę 600 euro miesięcznie.

Pozwany posiada kredyt hipoteczny w wysokości 242.000 euro, zaciągnięty w 2010 r. na budowę domu oraz kredyt w wysokości 10.000 euro zaciągnięty na firmę.

S. W. (1) (...) r. rozpoczął pracę w firmie (...) i otrzymywał wynagrodzenie w wysokości około 1200 euro miesięcznie. Obecnie - od końca (...)pracuje w firmie (...) jako (...) i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1420 euro netto miesięcznie. Przed podjęciem pracy pozwany otrzymywał rentę w wysokości 800 euro miesięcznie /obecnie ma zawieszoną rentę/.

Pozwany był właścicielem samochodu osobowego marki M., który następnie sprzedał. Pieniądze ze sprzedaży w/w pojazdu przeznaczył na alimenty na rzecz syna i byłej żony.

Od (...) pozwany nie płaci alimentów na pełnoletnią już córkę S. W. (2), z uwagi na to, iż ukończyła ona studia i usamodzielniła się.

Pozwany ma problemy z (...), jednakże nie posiada orzeczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Pozwany regularnie uiszcza alimenty na rzecz byłej żony oraz małoletniego F., jednakże nie utrzymuje kontaktu z synem i nie bierze czynnego udziału w jego wychowaniu.

/dowody: wyrok zaoczny k. 10, wyrok k. 11, wydruk k. 12, tłumaczenie dokumentów k. 13-15, 229-237, 277-295, 363-369, zaświadczenie o dochodach k. 16, 150, dokumentacja lekarska k. 17, 219-221, 417-425, 296-302, 381, paragony k. 18-20,166, 182, 426, 304, faktura VAT k. 21-28, 33, 97, 160, 175, 209, 429-430, 432-433,304, potwierdzenie wykonania operacji k. 29-31,34-35,40-42,44-92,94-96,154-159, 162-163,168, 171-174,176-179, 184-188, 191, 193, 200, 201-208, 210-212, 427-428, 431, 434, umowa najmu k. 31-32, informacja o uczniu k. 36-38, zaświadczenie k. 39, 43, 93, 164, 180, 192, 198, 213, 214, 303, 361, 362, zeznania L. W. k. 143-144, 436-437, 313, 382-383, zeznania S. W. (1) k. 144-146, 438-439, 313, 383-384, poświadczenie zameldowania k. 149, zestawienie wydatków k. 151, 167, 183, 194-197, 199, dowód wpłaty k. 152, 161, 170, 189-190, pokwitowanie k. 153, 165, 181, umowa pożyczki k. 169, oświadczenie k. 215, wydruk k. 216, historia rozliczeń k. 217-218, ugoda k. 308-309, wydruk k. 310-311, zeznania K. K. k. 312-313, dokumentacja k. 370-380, akta postępowania(...), akta postępowania (...)/

Powiatowy Urząd Pracy w G. dysponował ofertami pracy dla osób w zawodzie (...) z wynagrodzeniem w granicach od 1850 zł do 3400 zł brutto miesięcznie oraz bez kwalifikacji zawodowych z wynagrodzeniem w granicach od 1850 zł do 2100 zł brutto miesięcznie.

Powiatowy Urząd Pracy w S. dysponował ofertami pracy dla osób z zawodu(...), dla osób (...) oraz dla osób bez kwalifikacji zawodowych z wynagrodzeniem w granicach od 1850 zł do 3000 zł brutto miesięcznie.

Powiatowy Urząd Pracy w T. dysponował ofertami pracy dla osób w zawodzie(...) z wynagrodzeniem w wysokości od 1850 zł brutto miesięcznie, z (...) z wynagrodzeniem w granicach od 1850 zł do 3500 zł brutto miesięcznie oraz bez kwalifikacji zawodowych z wynagrodzeniem w wysokości od 1850 zł brutto miesięcznie.

/dowody: informacje z PUP k. 264, 265,266 /

Powyższy stan faktyczny Sąd oparł na dowodach z dokumentów przedstawionych przez strony w postaci zaświadczeń, dokumentacji lekarskiej, dokumentacji bankowej oraz dokumentach poprzedniej sprawy alimentacyjnej o sygn.(...) , oraz sprawy rozwodowej sygn. (...) /, które nie były wzajemnie przez strony kwestionowane, jak również nie wzbudziły wątpliwości Sądu co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Nadto należało uznać za wiarygodne zeznania stron w takim zakresie, w jakim są spójne, logiczne i korespondują z pozostałym materiałem zebranym w sprawie.

Sąd dał wiarę zeznaniom L. W. (1) co do jej kosztów utrzymania oraz jej sytuacji materialnej, jak również przeważającej części kosztów utrzymania małoletniego powoda.

Sąd uznał za nie posiadających charakteru usprawiedliwionych wskazanych przez matkę małoletniego wydatków: na transport w wysokości 120 zł miesięcznie ( małoletni uczęszcza do szkoły w miejscu zamieszkania, a w toku postępowania nie wykazano, z czym konkretnie wiążą się tak wysokie koszty przeznaczane na transport ), sprzęt multimedialny w wysokości 25 zł, wymianę sprzętu sportowego w wysokości 25 zł miesięcznie, basen w wysokości 50 zł miesięcznie, siłownię w wysokości 100 zł miesięcznie, wyjścia/wyjazdy do kina oraz na rozgrywki sportowe w wysokości 100 zł miesięcznie oraz komputer w wysokości 20 zł miesięcznie.

Dodatkowo Sąd uznał za zawyżone wskazane w toku niniejszego postępowania wydatki związane z żywnością dla małoletniego, rozrywką oraz fryzjerem i uznał je do kwoty 500 zł za żywność, 50 zł za rozrywkę oraz 15 zł tytułem opłaty fryzjera dla małoletniego.

Sąd dał również wiarę zeznaniom pozwanego co do jego aktualnych kosztów utrzymania oraz dał wiarę zeznaniom pozwanego co do jego obecnego zatrudnienia.

Możliwości zarobkowe stron Sąd ocenił na podstawie informacji z Urzędów Pracy, które nie budziły wątpliwości Sądu, zawierały bowiem informacje odnośnie konkretnych ofert pracy na terenie S., T. i G. – w okolicy .

Sąd dał również wiarę zeznaniom K. K. dotyczącym sytuacji materialnej i bytowej stron niniejszego postępowania.

Roszczenie małoletniego powoda oraz powódki jest zasadne i jako takie zasługiwało na uwzględnienie, lecz jedynie w znacznej części.

Na podstawie art.133§1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku "troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka" i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej (art. 96 k.r. i o.). Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia osoby uprawnionej do pełnoletności. Obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie jest powiązany z posiadaniem lub też brakiem władzy rodzicielskiej wobec dziecka. Ponadto zgodnie z treścią art.133 § 3 krio rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Natomiast zgodnie z treścią art. 135 § 1 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy w każdym przypadku od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ustawa uzależnia zatem zakres świadczeń alimentacyjnych nie tylko od rzeczywiście osiąganych dochodów, ale od takiej ich skali, jaką mógłby zobowiązany osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swych sił i możliwości.

Zgodnie z treścią art. 138 krio zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego można żądać tylko wtedy gdy nastąpiła zmiana stosunków. Zamiana ta musi dotyczyć okoliczności, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego, który związany jest z jednej strony usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego, z drugiej zaś – z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego (art. 135 § 1 krio). Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane wyznacza treść art. 96 krio, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są zobowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, leczenia) jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), dostarczania rozrywek, wypoczynku.

Rozstrzygnięcie o żądaniu podwyższenia alimentów na rzecz mał. F. W. wymagało zatem ustalenia czy zaszła istotna i trwała zmiana stosunków pomiędzy stronami, która uzasadniałaby ustalenie, iż wzrosły koszty utrzymania małoletniego lub zwiększyły się możliwości zarobkowe pozwanego.

Sąd, analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a także uwzględniając zasady doświadczenia życiowego, uznał, że sytuacja małoletniego F. W. od daty poprzedniego orzeczenia w sprawie alimentów na jego rzecz, do dnia orzekania w niniejszym postępowaniu, uległa zmianie. Od ostatniego ustalenia alimentów minęło 13 lat i 3 miesiące. Już tylko z tego powodu oczywistym jest wzrost kosztów utrzymania małoletniego podyktowany rozpoczęciem przez niego nauki, zmianą etapów nauki, zwiększaniem się z upływem lat jego potrzeb, czy chociażby rosnącą inflacją. W miarę rozwoju fizycznego i psychicznego oraz stanu zdrowia potrzeby dziecka rosną i wymagają dodatkowych nakładów na swoje zainteresowania.

Dla określenia usprawiedliwionych potrzeb powoda zasadnicze znaczenie miała też kwestia zamożności i sytuacji zarobkowej zarówno jego matki, jak i ojca.

Analizując status życiowy inicjującej w imieniu małoletniego niniejsze postępowanie, uznać należy, iż jej sytuacja życiowa zasadniczo uległa poprawie, gdyż matka małoletniego w chwili obecnej posiada stałą pracę i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1650 zł netto miesięcznie, jednakże stan zdrowia L. W. (1) znacznie się pogorszył- matka małoletniego choruje przewlekle- ma (...) D.. Z uwagi na schorzenia przebywa na specjalnej- (...), która jest kosztowna i znacznie podwyższa jej koszty utrzymania. W chwili obecnej L. W. (1) również stale przyjmuje leki.

Sytuacja życiowa S. W. (1) zmieniła się o tyle, że pozwany obecnie pracuje, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1420 euro netto miesięcznie, założył również nową rodzinę, ma troje dzieci w wieku 5, 8 i 12 lat. Wskazać również należy, iż pozwany w ostatnim czasie sprzedał za kwotę 292.000 euro stanowiący jego współwłasność wraz z żoną dom, co również wpłynęło na polepszenie sytuacji materialnej pozwanego. Podkreślenia wymaga również fakt, iż od października/ listopada 2014 r. pozwany nie płaci alimentów w wysokości 400 zł miesięcznie na pełnoletnią już córkę S. W. (2), z uwagi na to, iż ukończyła ona studia i usamodzielniła się.

W świetle tego, co zostało wyżej powiedziane, podkreślić należy z całą stanowczością, że z posiadaniem dzieci wiąże się odpowiedzialność za ich los, rozwój i utrzymanie. Rodzice, winni się zatem dzielić z dziećmi wszystkim co mają, z uwzględnieniem faktu, że poziom i standard życia dziecka winien być co najmniej taki sam jak poziom życia rodziców (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1987 r. w sprawie III CZP 91/86, opubl. OSNC z 1988 r., z. 4, poz. 42).

Mając na uwadze ustalenia opisane wyżej, zważając na fakt, iż potrzeby małoletniego F. wzrosły, jak również mając na względzie, iż sytuacja zarobkowa i majątkowa pozwanego uległa polepszeniu, Sąd podniósł wysokość alimentów do kwoty po 700 zł miesięcznie, uwzględniając w nich koszty waloryzacji świadczenia alimentacyjnego oraz zwiększonych potrzeb małoletniego powoda od 2004 r. Sąd uznał, iż orzeczenie na jego rzecz alimentów w wysokości 700 zł będzie zgodne z jego usprawiedliwionymi potrzebami i przy uwzględnieniu udziału matki małoletniego w kosztach utrzymania dziecka. Alimenty we wskazanej powyżej kwocie mieszczą się w ramach możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego, z uwzględnieniem jego sytuacji zawodowej i osobistej. Tak ustalona kwota alimentów pozwoli w ocenie Sądu na zaspokojenie bieżących, uzasadnionych potrzeb małoletniego.

Ponadto w sprawie ustalono, iż pozwany jest mężczyzną w sile wieku, posiadającym doświadczenie zawodowe. Pozwany podnosił co prawda kwestię problemów ze zdrowiem, ale zdaniem Sądu nie wykazał aby problemy zdrowotne ograniczały jego możliwości zarobkowe Nadto zauważyć trzeba, że pozwany od dawna nie bierze żadnego udziału w życiu syna, nie uczestniczy w jakikolwiek sposób w jego wychowaniu i opiece nad nim, zatem winien on w sposób maksymalny do swoich możliwości majątkowych partycypować w kosztach jego bieżącego utrzymania. Winien on więc efektywniej poszukiwać pracy zarobkowej.

Sąd miał na uwadze okoliczność, że obowiązek alimentacyjny obciąża także drugiego z rodziców – matkę L. W. (1), która powinna również partycypować w kosztach utrzymania dziecka – co zresztą stara się czynić w większym wymiarze niż pozwany. Zwłaszcza, że w stosunku do małoletniego syna sprawuje bezpośrednią pieczę i bierze czynny udział w ich codziennym wychowaniu. To na L. W. (1) spoczywa cały ciężar wychowania małoletniego powoda, gdyż pozwany nie interesuje się synem, nie uczestniczy w jego życiu.

Zdaniem Sądu, kwota dochodzona w pozwie w niniejszej sprawie (1000 zł) była zbyt wygórowana. Mając na względzie koszt utrzymania małoletniego powoda, wzrost jego potrzeb oraz możliwości zarobkowe pozwanego, Sąd uznał za słuszne podwyższenie alimentów na rzecz mał. F. do kwoty 700 zł miesięcznie i oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Natomiast odnosząc się do żądania powódki L. W. (1), to zgodnie z treścią art.23 krio małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Natomiast art.27 krio uszczegóławia obowiązki małżonków w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Na tej podstawie jeden małżonek może żądać od drugiego zapłaty określonej kwoty tytułem świadczeń alimentacyjnych na zaspakajanie potrzeb rodziny, ale tylko do momentu orzeczenia rozwodu. Natomiast od momentu orzeczenia rozwodu przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami ma zastosowanie przepis art.60 krio. Obowiązek świadczeń alimentacyjnych po rozwodzie (art. 60 k.r.o.) stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego (art. 27 k.r.o.). Ponieważ Sąd O. (...) orzekł o wyłącznej winie S. W. (1) rozkładu małżeństwa stron, w związku z tym, w przedmiotowej sprawie miał zastosowanie przepis art.60. §2 krio, zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Przy czym wskazać należy, iż uregulowanie z art. 60§2 krio daje małżonkowi niewinnemu prawo co najmniej do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym. Wskazać również należy, iż przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka ponoszącego wyłączną winę rozkładu pożycia, jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nie mające jednak cech niedostatku. Ocena, czy nastąpiło takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo (wyrok SN z 07.05. 1998, III CKN 186/98, LEX nr 83804).

Powódka L. W. (1) żąda podwyższenia alimentów zasądzonych od pozwanego na jej rzecz na mocy wyroku zaocznego Sądu R. (...) z dnia (...). sygn. akt (...) z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie

Zgodnie z treścią art. 138 kro zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego można żądać tylko wtedy gdy nastąpiła zmiana stosunków. Zamiana ta musi dotyczyć okoliczności, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego, który związany jest z jednej strony usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego, z drugiej zaś – z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego (art. 135 § 1 krio).

Analizując sytuację materialną i bytową powódki od orzeczenia na jej rzecz od pozwanego na mocy wyroku (...) z dnia (...) sygn. akt (...) alimentów w wysokości 400 zł miesięcznie, Sąd uznał, iż wprawdzie uległa ona poprawie, gdyż L. W. (1) w chwili obecnej posiada stałą prace i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1650 zł netto miesięcznie, jednakże stan zdrowia powódki znacznie się pogorszył- L. W. (1) choruje przewlekle- ma (...) D.. Z uwagi na schorzenia przebywa na specjalnej- (...), która jest kosztowna i znacznie podwyższa jej koszty utrzymania. W chwili obecnej L. W. (1) również stale przyjmuje leki, a więc koszty jej utrzymania wzrosły również o koszty leków i wizyt lekarskich. Ponadto z upływem czasu zwiększyły się koszty utrzymania powódki co najmniej o wzrost cen towarów i usług, który bezspornie miał miejsce w tym okresie.

Zmiana sytuacji materialnej pozwanego od czasu orzeczenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz powódki jest tożsama ze zmianą jego sytuacji od czasu orzeczenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego F. W. w sprawie o sygn. akt (...) i została już omówiona przy rozważaniach dotyczących podwyższenia alimentów na rzecz małoletniego.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, Sąd uznał, iż roszczenie powódki należy ograniczyć do kwoty 500 zł, albowiem kwota obciążeń z tego tytułu będzie się mieścić w możliwościach zarobkowych pozwanego. Jednocześnie zasądzone alimenty powinny zaspokoić co najmniej w minimalnym zakresie usprawiedliwione potrzeby uprawnionej, uwzględniając jej własny wkład poprzez własną pracę zarobkową. Ponadto podkreślenia wymaga po raz kolejny fakt, iż na rozprawie w dniu(...). powódka oświadczyła, iż orzeczona w toku niniejszego postępowania na mocy postanowienia (...) z dnia (...) w przedmiocie zabezpieczenia kwota 500 zł tytułem alimentów ‘’ byłaby zadowalająca’’( k. 437). Powyższe pozwala twierdzić, iż kwota alimentów w wysokości 500 zł miesięcznie będzie zgodna z usprawiedliwionymi potrzebami powódki. L. W. (1) zastrzegła jednak, iż obawia się o przyszłość tj. że gdy syn ukończy szkołę pozwany przestanie płacić alimenty na jego rzecz, a ona pozostanie z długami, jednakże jest to sytuacja hipotetyczna, dotycząca zdarzenia przyszłego, a Sąd zgodnie z treścią art. 316 § 1 kpc wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy.

Z tych wszystkich względów należało na podstawie powyżej wskazanych przepisów orzec jak w sentencji wyroku, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

W punkcie III wyroku Sąd, na mocy art. 102 kpc - odstąpił od obciążania pozwanego kosztami sądowymi poniesionymi w sprawie i obciążył nimi Skarb Państwa, mając na uwadze jego aktualną sytuację dochodową i majątkową.

Odnosząc się do kosztów postępowania w sprawie, to zgodnie z treścią przepisu art. 98 § 1 kpc - strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W przedmiotowej sprawie powodowie wygrali sprawę w części /66,7%/, a zatem pozwany winien zwrócić koszty procesu – stosunkowych kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3200 zł– na podstawie §2 pkt 5 w zw. z §4 ust.4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804).

Nadto na mocy art.333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Olżyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Orlikowski
Data wytworzenia informacji: