Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 963/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kwidzynie z 2017-01-30

Sygn. akt I C 963/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka

Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 roku w Kwidzynie

na rozprawie

z powództwa K. W.

przeciwko (...) S.A w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. W. kwotę 5.280,00 zł (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) wraz z odsetkami:

- w wysokości 8 % w stosunku rocznym od dnia 24 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;

- ustawowymi za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 pkt procentowych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. W. kwotę 1.493,60 zł (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100), tytułem kosztów procesu;

IV.  zasądza od powoda K. W. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 243,40 zł (dwieście czterdzieści trzy złote 40/100), tytułem kosztów procesu;

V.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...)
(...)S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kwidzynie kwotę 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100), tytułem nieuiszczonych wydatków – kosztów wynagrodzenia biegłego sądowego;

VI.  nakazuje ściągnąć od powoda K. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kwidzynie kwotę 5,50 zł (pięć złotych 50/100), tytułem nieuiszczonych wydatków – kosztów wynagrodzenia biegłego sądowego.

Sędzia Sądu Rejonowego

Halina Ostafińska-Kołacka

Sygn. akt I C 963/15

UZASADNIENIE

Powód K. W. wnosił o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 6.600,00 zł z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia 10 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania. Powód wnosił również o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że K. W. w wyniku wypadku doznał utraty znacznej części kciuka lewego. Z pozwanym łączyła go umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu (...). Powód w dniu 10 marca 2015 r. zgłosił szkodę pozwanemu, który decyzją z dnia 23 kwietnia 2015 r. uznał swoją odpowiedzialność, ustalił, że powód doznał 5 % trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacił powodowi kwotę 3.300,00 zł tytułem odszkodowania. Zdaniem powoda doznany przez niego trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi nie mniej niż 15 %, biorąc pod uwagę okoliczność, iż jest kierowcą zawodowym, a wypadek spowodował u niego uszkodzenie zdolności manualnych w stopniu znacznym. Winien zatem otrzymać nie mniej niż 9.900,00 zł tytułem odszkodowania zgodnie zasadami zawartymi w OWU (660 zł za 1 % trwałego uszczerbku). Kwota dochodzona pozwem stanowiła różnicę pomiędzy wysokością należnego odszkodowania a kwotą wypłaconą powodowi przez pozwanego. Ponadto powód zarzucił pozwanemu nierzetelność polegającą na nieprzeprowadzeniu badania lekarskiego K. W. i opieraniu się jedynie na dokumentacji medycznej przy ustalaniu jego uszczerbku na zdrowiu.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wnosił o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postepowania. Pozwany podniósł, iż uszczerbek na zdrowiu powoda został ustalony przez lekarza specjalistę jako 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu” stanowiącej integralną część umowy ubezpieczenia. W orzeczeniu lekarskim uwzględniono wszystkie trwałe następstwa będące skutkiem wypadku. Zdaniem pozwanego przedmiotem ubezpieczenia objęte są wyłącznie trwałe, nierokujące poprawy następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Poza zakresem umowy ubezpieczenia pozostają natomiast ból, cierpienie fizyczne, zadośćuczynienie za krzywdę czy też ograniczenie aktywności zawodowej. Zdaniem pozwanego ewentualne odsetki mogą się powodowi należeć najwcześniej po upływie 30 dni od zgłoszenia szkody, które nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2015 r.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód K. W. w dniu 10 marca 2015 r. na terenie swojej posesji w R. uległ wypadkowi. Powód rąbał drewno i odciął sobie siekierą kawałek kciuka. Żona zawiozła powoda na pogotowie.

K. W. jest zatrudniony w firmie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. jako kierowca. Po wypadku przez miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie wrócił do pracy.

K. W. jest praworęczny. W wyniku wypadku doznał amputacji urazowej paliczka dalszego kciuka lewego. Był zaopatrzony w SOR szpitala w K., gdzie przeprowadzono chirurgiczne opracowanie rany kikuta, a następnie leczony ambulatoryjnie w Poradni Ortopedycznej, w której odbył 5 wizyt. Gojenie się rany przebiegało prawidłowo. Leczenie powoda trwało 7 tygodni – w dniu 22 kwietnia 2015 r. uznano je za zakończone.

Powoda łączyła z pozwanym (...) S.A. z siedzibą w W. umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu (...) polisa numer (...), a ponadto objęty był dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Przedmiotowe ubezpieczenie przewidywało przy sumie ubezpieczenia opiewającego na kwotę 22.000,00 zł wypłatę kwoty 660,00 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. powód zgłosił wypadek pozwanemu ubezpieczycielowi. Lekarz orzecznik pozwanego stwierdził, iż trwały uszczerbek na zdrowiu powoda powstały na skutek wypadku z dnia 10 marca 2015 r. wyniósł 5 %, w związku z czym pozwany wypłacił powodowi kwotę 3.300,00 zł tytułem odszkodowania, o czym powód został poinformowany pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Powód wniósł odwołanie od wysokości przyznanego odszkodowania w dniu 28 kwietnia 2015 r. Pozwany po rozpatrzeniu odwołania pismem z dnia 26 maja 2015 r. poinformował powoda o jego nieuwzględnieniu.

W dniu 18 czerwca 2015 r. powód wystosował do pozwanego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty 8.580,00 zł, w którym podniósł, iż jego uszczerbek na zdrowiu wyniósł 18 %, zatem pozwany powinien przyznać odszkodowanie w kwocie 11.880,00 zł.

Pozwany w odpowiedzi na wezwanie powoda pismem z dnia 15 lipca 2015 r. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wypadek spowodował u K. W. szereg trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego. Konsekwencjami urazu były całkowita utrata paliczka dalszego lewego kciuka, wyraźna przeczulica przy ucisku opuszki kikuta i niepełna zdolność chwytu przedmiotów o średnicy poniżej 4 cm. Powód obecnie z uwagi na odczuwany ból wszystkie czynności wykonuje jedną ręką i dlatego nie może wykonywać prac wymagających precyzji, takich jak na przykład wymiana żarówki w samochodzie czy otwieranie naczepy. W tym celu musi jeździć do warsztatu samochodowego. Obcięty kciuk jest cały czas zimny, dlatego powód musi nosić cały czas rękawice. Przed wypadkiem powód miał hobby – wędkarstwo, z którego po wypadku musiał zrezygnować, ponieważ nie może już operować kołowrotkiem.

Trwały uszczerbek na zdrowiu powoda w oparciu o załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. wyniósł 8%, zaś w oparciu o stosowaną przez (...) S.A. Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typu (...) oraz Ogólnych Warunków Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego Spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem – 13 %.

/ dowód: bezsporne, deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia – k. 4, pismo informujące o wysokości przyznanego odszkodowania – k. 5, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – k. 6, odpowiedź pozwanego na wezwanie do zapłaty – k. 7, wyjaśnienia informacyjne powoda – k. 46 – 46 verte, 147 verte, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego Typ (...)– k. 56 – 57 verte, Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego Spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem wraz z Tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu – k. 58 – 68 verte, deklaracja ubezpieczeniowa powoda – k. 69 -70, opinia sądowo – lekarska – k. 86 – 87, karty wizyt ambulatoryjnych – k. 88, 89, opinia sądowo – lekarska uzupełniająca – k. 112 – 113, 153, akta postępowania likwidacyjnego /

Sąd zważył, co następuje:

Sąd okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ustalił przede wszystkim na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Dokumenty te nie były przez strony kwestionowane, Sąd również nie znalazł podstaw, aby odmówić im wiarygodności.

Sąd uznał za wiarygodne również wyjaśnienia informacyjne powoda K. W.. Były one bowiem spójne, logiczne i znajdowały potwierdzenie w dokumentach przedłożonych przez strony. Pozwany również nie zgłaszał zastrzeżeń co do wersji zdarzeń przedstawionych przez powoda na rozprawie.

Sąd przy wydawaniu orzeczenia oparł się również na opinii sądowo – lekarskiej biegłej z zakresu chirurgii E. S.. Opinia ta została bowiem przygotowana przez osobę posiadającą niewątpliwie niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe, a ponadto biegła w sposób przekonujący, racjonalny i logiczny ustosunkowała się do zarzutów zgłoszonych przez strony postępowania.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był w zasadzie bezsporny. Bezsporna była również odpowiedzialność odszkodowawcza pozwanego co do zasady. Istota sporu dotyczyła prawidłowości ustalenia wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda powstałego w wyniku wypadku z dnia 10 marca 2015 r. i w konsekwencji wysokości odszkodowania, które pozwany powinien wypłacić powodowi.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zgodnie zaś z § 2 ust. 2 w/w art. „przy ubezpieczeniu osobowym świadczenie ubezpieczyciela polega na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej”.

Z treści powyższych przepisów jasno wynika, iż wchodzenie w stosunek prawny ubezpieczenia oparte jest na zasadzie swobody umów. Wypłata świadczenia ubezpieczyciela następuje ze względu na zajście przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego. Wypadek ten ma postać zdarzenia losowego.

Przy braku ustawowej definicji pojęć "wypadku ubezpieczeniowego" i "zdarzenia objętego ubezpieczeniem", dla właściwego określenia, jakie zdarzenie zostało objęte ubezpieczeniem i czy jest ono tożsame z wypadkiem ubezpieczeniowym, konieczne jest dokonanie wykładni umowy ubezpieczenia wraz z integralną jej częścią, którą stanowią ogólne warunki ubezpieczenia, przy uwzględnieniu reguł określonych w art. 65 § 2 KC (wyr. SN z 02 kwietnia 2014 r., IV CSK 420/13).

Bezsporną w niniejszej sprawie była okoliczność, iż strony na mocy zawartej pomiędzy nimi umowy ustaliły kwotę 660 zł za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z § 18 pkt 5 ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu stosuje się Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącą załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia. Zgodnie z punktem 136 b przedmiotowej tabeli częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego kciuka lewego może wynosić od 4 % do 13 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ponieważ zatem uszczerbek na zdrowiu powoda wyniósł 13 %, co wynika z opinii biegłego sądowego, należne mu odszkodowanie należało ustalić na kwotę 8.580,00 zł (13 x 660 zł). Z uwagi na fakt, iż pozwany w toku postępowania likwidacyjnego wypłacił powodowi odszkodowanie w kwocie 3.300,00 zł, Sąd w punkcie I wyroku zasądził kwotę 5.280,00 zł stanowiąca różnicę między odszkodowaniem należnym a wypłaconym (8.580,00 zł – 3.300,00 zł), zaś w punkcie II oddalił powództwo co do pozostałej kwoty.

Bez znaczenia pozostawała okoliczność podnoszona przez powoda, iż z racji wykonywanej pracy jako kierowca zawodowy uszczerbek na jego zdrowiu powinien być ustalony do maksymalnej wartości ujętej w tabeli bez rozróżnienia na obie ręce. Z treści § 18 ust. 6 ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem wynika bowiem wyraźnie, że przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy ani czynności wykonywanych przez ubezpieczonego.

Zarówno powód, jak i pozwany byli związani powyższymi warunkami umowy. Ponadto podkreślić należy, iż z uwagi na zasadę swobody zawierania umów ewentualne kwestionowanie warunków wypłaty odszkodowania powinno odbywać się przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, a nie w trakcie procesu sądowego w przedmiocie świadczenia wynikającego z tej umowy.

Odsetki ustawowe w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego Sąd zasądził od daty wymagalności roszczenia. Ponieważ pozwany przyznał powodowi odszkodowanie w dniu 23 kwietnia 2015 r., odsetki należało zasądzić od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia, tj. 24 kwietnia 2015 r. w wysokości w tym dniu obowiązującej, tj. 8 % w stosunku rocznym. Mając na uwadze zmiany w kodeksie postępowania cywilnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r., powodowi od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 pkt procentowych. Powód nie przedstawił żadnego dowodu, aby zgłoszenie szkody pozwanemu nastąpiło w dniu 10 marca 2015 r. W aktach postępowania likwidacyjnego znajduje się druk zgłoszenia trwałego uszczerbku na zdrowiu opatrzony datą 22 kwietnia 2015 r.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. Na koszty poniesione przez powoda składały się opłata od pozwu w kwocie 250 zł, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym w kwocie 1200 zł (§ 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu), opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego w kwocie 400 zł, co stanowi łączną sumę 1.867,00 zł. Powód wygrał sprawę w 80 % i w takiej części pozwany winien zwrócić mu koszty postępowania, tj. do kwoty 1.493,60 zł (1.867,00 zł x 80 %), o czym orzeczono w punkcie III wyroku.

Na koszty poniesione przez pozwanego składają się wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym w kwocie 1200 zł (§ 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł, co stanowi łączną kwotę 1217 zł. Pozwany wygrał sprawę w 20 %, zatem powód winien mu zwrócić koszty postępowania do kwoty 243,40 zł (1217 zł x 20%), o czym Sąd orzekł w punkcie IV wyroku.

Do rozliczenia pozostały również wydatki poniesione tymczasowo przez Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Kwidzynie. Na wydatki te składało się wynagrodzenie biegłej sądowej E. S., przyznane postanowieniami Referendarza Sądowego z dnia 23 maja 2016 r. w kwocie 177, 50 zł, z dnia 31 sierpnia 2016 r. w kwocie 130,00 zł oraz z dnia 9 listopada 2016 r. w kwocie 120,00 zł. Wynagrodzenie to do kwoty 400 zł zostało wypłacone z zaliczki uiszczonej przez powoda. O rozliczeniu pozostałej kwoty 27,50 zł pokrytej tymczasowo przez Skarb Państwa Sąd orzekł w punktach V i VI wyroku.

Pozwany przegrał sprawę w 80 %, zatem powinien uiścić kwotę 22,00 zł (80 % x 27,50). Powód powinien uiścić pozostałe 20 %, tj. 5,50 zł (20% x 27,50).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Olszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kwidzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Ostafińska-Kołacka
Data wytworzenia informacji: