Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 296/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Kwidzynie z 2016-05-30

Sygn. akt I C 296/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka

Protokolant: stażysta Monika Krzeszowska

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 roku w Kwidzynie

na rozprawie

z powództwa (...) Sp. z o.o.

przeciwko B. D.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. D. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 2.187,15 zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 15/100);

II.  rozkłada wyżej wymienioną w pkt I kwotę na 42 raty po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, poczynając od 31 maja 2016 roku płatne do dnia 15-go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty; z tym, że ostatnia rata wynosi 87,15 zł (osiemdziesiąt siedem złotych 15/100) z odsetkami ustawowymi na wypadek zwłoki;

III.  nie obciąża pozwanej B. D. kosztami postępowania sądowego na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W..

SSR Halina Ostafińska - Kołacka

IC. 296)16 Uzasadnienie

Powód (...) Spółka z o.o. w W. wnosił o zasądzenie od pozwanej B. D. kwoty 1.746,48 złotych, z ustawowymi odsetkami od kwot:

-79 złotych od 13.07.2013 roku do dnia zapłaty,

-79 złotych od 20.08.2013 roku do dnia zapłaty,

-79 złotych od 20.09.2013 roku do dnia zapłaty,

-1.746,48 złotych od 6.12.2013 roku do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód podał, że w dniu 28 czerwca 2013roku zawarł z pozwaną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Pozwana nie uregulowała dochodzonej kwoty. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota główna 1746, 48 złotych oraz ustawowe odsetki od poszczególnych wyżej wymienionych kwot składających się na kwotę główną.

W trakcie postępowania powód sprecyzował , że na kwotę dochodzoną pozwem w wysokości 1746,48 złotych składają się:

-kwota 79,99 złotych, wynikająca z faktury VAT nr (...), której termin płatności

upłynął 12.07.2013roku,

-kwota 79,99 złotych, wynikająca z faktury VAT nr (...),której termin płatności

upłynął 19.08.2013 roku,

- kwota 79,99złotych z faktury VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia

19.09.2013 roku,

- należność wynikająca z noty księgowej nr (...) z dnia 19.11.2013 roku na kwotę 1.509,48 złotych, której termin płatności upłynął 5.12.2013 roku.

Pozwana B. D. nie kwestionowała powództwa co do zasady i wysokości ale wnosiła o rozłożenie zasądzonej kwoty na raty z uwagi na ciężką sytuację rodzinną i majątkową. Podała, że jest osobą niepełnosprawną a jej dochód miesięczny wynosi 910 złotych miesięcznie. Rozłożenie na raty umożliwi jej spłatę zaległości na rzecz powoda.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

W dniu 28 czerwca 2013 roku powód zawarł z pozwaną B. D. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Powód wystawił faktury VAT o numerach :

(...) na kwotę 79,99 złotych z terminem płatności na 12.07.2013 roku,

(...) na kwotę 79,99 złotych z terminem płatności na 19.08.2013 roku,

(...) na kwotę 79,99złotych z terminem płatności na 19.09.2013 roku,

-notę księgową z dnia 19.11.2013roku nr (...)na kwotę 1.509,48 złotych z terminem płatności na 19.11.2013 roku.

(umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych k.17 – 25, odpisy faktur wystawionych przez powoda k.26-29).

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, których prawdziwości strony nie kwestionowały.

Stan faktyczny jest poza sporem.

Przepis art. 320 kpc. mówi „ W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia”.

W ocenie sądu w sprawie niniejszej zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek stanowiący możliwość rozłożenia zasądzonego roszczenia na raty.

Jak podnosiła pozwana jest ona osobą chorą i niepełnosprawną . Mieszka z niepełnosprawnym również konkubentem i małoletnią córką. Jedynym dochodem w rodzinie jest 910 złotych miesięcznie.

Przy wyliczaniu zasądzonego roszczenia należało skapitalizować odsetki w wysokości 13% w stosunku rocznym od 13.07.2013 roku do 22.12.2014roku, 8% od 23.12.2014 roku do 31.12.2015 roku i w wysokości ustawowych odsetek za opóżnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pkt procentowych od 1.01.2016 roku do dnia zapłaty. Odsetki ustawowe za okres od 13.07.2013roku od kwot 79 złotych od dat 13.07.2013roku, 20.08.2013 roku i 20.09.2013 roku do 30.05.2016 roku oraz odsetki od kwoty 1509,48złotych od 6.12.2013 roku do 30 maja 2016 roku – wynoszą łącznie 440,67 złotych. Do tej kwoty należy dodać należność główną w wysokości 1.746, 48 złotych, co daje razem kwotę 2.187,15 złotych.

Zasądzona kwota 2.187, 15 złotych została rozłożona na dogodne dla pozwanej raty w wysokości po 50 złotych miesięcznie, poczynając od 31 maja 2016 roku, płatne do dnia 15-go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki. Ostatnia rata wynosi 87,15 złotych.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 56 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r.,Nr 171,poz.1800 z pózn.zm.) orzekł jak wyżej.

Rozstrzygnięcie o kosztach sąd oparł na zasadzie przepisu art. 102 kpc., zgodnie z którym „W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami”.

Pozwana uznała powództwo przy pierwszej czynności procesowej w odpowiedzi na pozew. Jej ciężka sytuacja rodzinna i majątkowa uprawnia sąd do nieobciążania jej kosztami postępowania sądowego na rzecz powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Olszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kwidzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Ostafińska-Kołacka
Data wytworzenia informacji: