Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 2248/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-10-26

Sygn. akt VI GC 2248/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie:

Przewodniczący:

SSR Justyna Supińska

Protokolant:

sekr. sąd. Dorota Moszyk

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 roku w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powódki A. P. na rzecz pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 3 617 złotych ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 2248/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 29 września 2017 roku powódka A. P. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 15 124,09 złotych wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 1 875,54 euro wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty, a także kosztów procesu.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że w dniu 01 marca 2016 roku strony zawarły umowę ubezpieczenia (...) potwierdzoną wnioskopolisą numer (...), na podstawie której powódka ubezpieczyła u pozwanego budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej znajdujące się w miejscowości D. 114, B. (...). Zakres zdarzeń objętych ubezpieczeniem został określony we wnioskopolisie oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (...). Powódka wskazała również, że w nocy z dnia 09 na 10 listopada 2016 roku do budynku położonego w miejscowości D. 114 dokonano włamania. W wyniku włamania doszło do kradzieży auta wraz ruchomościami znajdującymi się w tym aucie. Pojazd zaparkowany był przy domu, do którego dokonano włamania, był zamknięty i zabezpieczony aktywnym alarmem przeciwwłamaniowym. Z uwagi na kradzież pilota i kluczyków do auta, złodzieje obeszli powyższe zabezpieczenia. Powódka wskazała, że przechowywała sprzęt w dacie zdarzenia skutkującego powstaniem szkody w aucie, albowiem w dniu 10 listopada 2016 roku w godzinach porannych planowała przewieźć go w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą do G.. Powódka przygotowała sobie cały sprzęt niezbędny w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą już wieczorem, sprzęt ten znajdował się w zamkniętym na klucz samochodzie, zabezpieczonym włączonym alarmem, zaparkowanym na ogrodzonej posesji. Klucz zaś znajdował się w zamkniętym budynku. Nie ma zatem powodów do uznania, iż powódka nie dochowała należytej staranności w zabezpieczeniu mienia przed jego utratą. Powódka wskazała też, że w dniu 21 grudnia 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w K. umorzyła postępowanie przygotowawcze dotyczące kradzieży z włamaniem w nocy z dnia 09 na 10 listopada 2016 roku do domu powódki z uwagi na brak wykrycia sprawców tego zdarzenia.

Pismem z dnia 09 stycznia 2017 roku pozwany odmówił wypłaty należnego powódce odszkodowania z tytułu utraty mienia, o którym mowa powyżej, powołując się na wyłączenie swojej odpowiedzialności z uwagi na nienależyte zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, tj. brak alarmu, brak krat w oknach domu, do którego dokonano włamania i brak należytego dozoru sprawowanego przez specjalnie w tym celu zatrudnione osoby.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 08 listopada 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VI GNc 5416/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni uwzględnił żądanie pozwu w całości.

W sprzeciwie od powyższego orzeczenia pozwany (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. domagał się oddalenia powództwa wskazując, że bezspornym było zawarcie w dniu 01 marca 2016 roku umowy ubezpieczenia mienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju. Jednocześnie pozwany wskazał, że szkoda powstała w wyniku kradzieży z włamaniem, jednakże większa część ukradzionego mienia znajdowała się w pojeździe pozostawionym na podjeździe przed budynkiem, co bez wątpienia nie było objęte zakresem ubezpieczenia zgodnie z § 2 pkt 13 ogólnych warunków ubezpieczenia (...). Ponadto pozwany podniósł, że nie może ponosić odpowiedzialności za szkodę również z uwagi na niezachowanie przez powódkę minimalnych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia (...). Jak wynika bowiem z dokumentacji znajdującej się w aktach szkody oraz z dokumentacji uzyskanej od Policji prowadzącej dochodzenie do włamania doszło poprzez rozwiercenie drzwi tarasowych znajdujących się na parterze, co oznacza, że nie były one odpowiednio zabezpieczone za pomocą krat, żaluzji bądź rolet przeciwwłamaniowych.

Nadto w ocenie pozwanego nie jest zasadne stanowisko powódki, że wymagania dotyczące okien jej nie obowiązywały, ponieważ w budynku zainstalowany był system alarmowy oraz w momencie zdarzenia lokal poddany był stałemu dozorowi, albowiem w nocy, gdy doszło do kradzieży, system alarmowy nie był włączony, a ponadto ubezpieczony budynek nie pozostawał pod stałym dozorem.

Pozwany zakwestionował powództwo również co do wysokości, wskazując, że strona powodowa powinna wskazać, co dokładnie obejmuje wartość zgłoszonego roszczenia i w jaki sposób kwota ta została wyliczona. Ponadto odszkodowanie powinno zostać obniżone o ustaloną w polisie pozwanego franszyzę redukcyjną.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 01 marca 2016 roku A. P. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) zawarła z (...) spółką akcyjną z siedzibą w W. umowę ubezpieczenia(...)potwierdzoną wnioskopolisą numer (...). Umowa ta została zawarta przy okazji zawierania przez A. P. umowy kredytu. A. P. została wówczas poinformowana, że zawarcie również umowy ubezpieczenia pozwoli na obniżenie oprocentowania kredytu.

Przedmiotem ubezpieczenia m. in. od zdarzenia w postaci kradzieży z włamaniem i rozboju, objęte zostały budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej przez A. P. działalności gospodarczej znajdujące się w miejscowości D. 114, B. (...)

Strony przewidziały w umowie franszyzę redukcyjną w kwocie 300 złotych.

Integralną częścią umowy były ogólne warunki ubezpieczenia (...).

A. P. zapoznała się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia jedynie pobieżnie.

wnioskopolisa nr (...) – k. 12-15 akt, ogólne warunki ubezpieczenia (...) wraz z załącznikami – k. 16-67 akt, zeznania powódki A. P. –protokół skrócony rozprawy z dnia 30 maja 2018 roku (zapis obrazu i dźwięku 00:22:31-00:45:37)

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (...) wskazującymi na zakres ubezpieczenia, ubezpieczone mienie (budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie) objęte było ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie (w niniejszej sprawie w miejscowości D. 114, B. (...)), z zastrzeżeniem przypadków opisanych w § 18 ogólnych warunków ubezpieczenia (...).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) ubezpieczone mienie w postaci maszyn i urządzeń przenośnych oraz środków obrotowych, które ze względu na swoje przeznaczenie wykorzystywane są do świadczenia usług przez ubezpieczającego poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w takim samym zakresie jak w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie), za wyjątkiem m. in. szkód powstałych w mieniu znajdującym się na lub w środku transportu (pkt b).

Stosownie do § 22 ust. 1 pkt 18 oraz § 24 ust. 1 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia (...)ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zabezpieczenia mienia niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonych w § 29 ogólnych warunków ubezpieczenia (...).

Zgodnie z § 29 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory w lokalach znajdujących się na parterze, w piwnicach lub w suterenie, a także lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych nad lub pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, drabinek zainstalowanych na stałe, instalacji odgromowych, zewnętrznych schodów, wiatrołapów i dachów, jak również zewnętrzne otwory na strychach i w piwnicach, przez które jest przejście do dalszych pomieszczeń, są na całej powierzchni zabezpieczone kratami, żaluzjami lub roletami przeciwwłamaniowymi posiadającymi świadectwo odporności na włamanie wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji bądź szybami o podwyższonej odporności na włamanie (na przebicie i rozbicie) co najmniej klasy P2/P2A lub okiennicami zamykanymi co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową (pkt 8).

Wymagania te nie są obowiązkowe, jeżeli istnieje stały dozór dla danego lokalu (rozumiany jako bezpośredni nadzór nad obiektem lub lokalem sprawowany w miejscu ubezpieczenia przez podmiot ochrony mienia, z którym ubezpieczający podpisał umowę o dozór mienia lub przez pracowników ubezpieczającego, przy czym osoba sprawująca dozór powinna posiadać określony i odpowiedni zakres obowiązków m. in. w razie sposobu postępowania w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub próby włamania, a także wykonywać swoje czynności w sposób zapewniający należytą ochroną mienia, w tym dokonywać okresowego patrolowania obszaru chronionego oraz kontroli stanu zabezpieczeń, a sposób sprawowania dozoru powinien być rejestrowany w dokumentacji służb dozoru i okresowo kontrolowany przez ubezpieczającego – § 2 pkt 49 ogólnych warunków ubezpieczenia (...)) lub jeśli budynek lub lokal zaopatrzony jest w alarm (rozumiany jako czynne przeciwkradzieżowe urządzenie sygnalizacyjno – alarmowe, które spełnia następujące warunki: jest zamontowane i włączone w stan gotowości do odbioru bodźców sygnalizujących zagrożenie nieupoważnionego przekroczenia chronionego obszaru i przekazywania ich w formie określonej w konstrukcji do wyznaczonego miejsca lub wywołuje alarm lokalny, zostało zainstalowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i utrzymywane jest w sprawności technicznej oraz ma zapewnioną stałą obsługę profilaktyczną (konserwacja i przeglądy) zgodnie z zaleceniami producenta wykonywaną przez uprawnione i wyspecjalizowane w tego rodzaju usługach podmioty, a poszczególne części systemów alarmowych, sposób ich instalacji i montażu oraz transmisji danych muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami – § 29 ust. 3 pkt 2 ogólnych warunków ubezpieczenia (...)).

Stosownie do § 2 pkt 13 ogólnych warunków ubezpieczenia(...) kradzież z włamaniem to dokonany lub usiłowany zabór mienia z budynku lub lokalu zabezpieczonego zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (...), do którego sprawca dostał się po uprzednim usunięciu siłą lub przy użyciu narzędzi (w tym podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem do innego lokalu, budynku lub w wyniku rozboju) istniejących zabezpieczeń lub w którym ukrył się przed jego zamknięciem, pod warunkiem, że opuszczenie budynku lub lokalu wymagało od niego usunięcia siłą lub przy użyciu narzędzi istniejących zabezpieczeń), zaś „maszyny, urządzenia, wyposażenie” to wszelkie rzeczy ruchome (w tym sprzęt elektroniczny, niskocenne składniki majątku) wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowiące jednakże elementów budynku lub budowli oraz nie będące środkami obrotowymi ani nakładami adaptacyjnymi (§ 2 pkt 16 ogólnych warunków ubezpieczenia (...)).

ogólne warunki ubezpieczenia (...) wraz z załącznikami – k. 16-67 akt

W nocy z dnia 09 na 10 listopada 2016 roku do budynku położonego w miejscowości D. 114 dokonano włamania poprzez rozwiercenie drzwi tarasowych znajdujących się na parterze.

W tym czasie A. P. i pozostali domownicy spali w pokojach na piętrze i nie słyszeli żadnych niepokojących ich hałasów, alarm zaś był wyłączony.

Z budynku nie skradziono żadnego mienia wykorzystywanego przez A. P. w działalności gospodarczej.

Z budynku skradziono m. in. klucze do pojazdu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Następnie nieznani sprawcy otworzyli tymi kluczami pojazd wyłączając alarm przeciwwłamaniowy i dokonali zaboru tego pojazdu wraz ze znajdującym się tam mieniem w postaci zegarka G., dziesięciu telefonów komórkowych marki M., jednego telefonu komórkowego marki I., wzmacniacza mocy, sześciu mikrofonów marki S. i trzech mikrofonów marki A. (...) wykorzystywanym przez A. P. w działalności gospodarczej.

Pojazd marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) nie znajdował się w żadnym z dwóch garaży należących do budynku. Pojazd marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) wraz ze znajdującym się w nim mieniem był zamknięty i zabezpieczony aktywnym alarmem przeciwwłamaniowym. Pojazd ten zaparkowano na terenie posesji, która była ogrodzona, jednakże brama nie była zamknięta.

zeznania świadka M. P. – protokół skrócony rozprawy z dnia 30 maja 2018 roku – k. 155-158 akt (zapis obrazu i dźwięku 00:01: 54-00:22:31), zeznania powódki A. P. –protokół skrócony rozprawy z dnia 30 maja 2018 roku (zapis obrazu i dźwięku 00:22:31-00:45:37), protokół szkody majątkowej – k. 68-74 akt, faktury – k. 76-83 akt

W dniu 21 grudnia 2016 roku umorzono postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie o sygn. akt RSD 782/16 odnośnie zaistniałego w nocy 10 listopada 2016 roku włamania do budynku mieszkalnego w miejscowości D. 114 (gmina B.) i kradzieży mienia, z uwagi na niewykrycie sprawców tego zdarzenia.

niesporne, a nadto: postanowienie o umorzeniu dochodzenia – k. 37-38 akt sprawy o sygn. akt RSD 782/16

(...) spółka akcyjna z siedzibą w W. odmówił A. P. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty mienia w postaci zegarka G., dziesięciu telefonów komórkowych marki M., jednego telefonu komórkowego marki I., wzmacniacza mocy, sześciu mikrofonów marki S. i trzech mikrofonów marki A. (...) utraconych w związku z kradzieżą pojazdu, w którym mienie to znajdowało się wskazując, że przedmiotem odpowiedzialności nie mogą być roszczenia związane z utratą mienia znajdującego się w samochodzie, bo nie jest ono objęte ochroną ubezpieczeniową.

decyzja – k. 84-85 akt, odwołanie wraz z dowodem odbioru – k. 86-89 akt, decyzja – k. 90-91 akt

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił na podstawie oświadczeń stron, w zakresie w jakim nie były one kwestionowane przez stronę przeciwną. Sąd uwzględnił także powyżej wskazane dokumenty, albowiem ich autentyczność i wiarygodność nie była przez strony kwestionowana, wobec czego również Sąd nie znalazł podstaw do podważenia ich wartości i mocy dowodowej. Pozostałe dokumenty nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia kwestii spornych w sprawie.

Sąd oparł się także – uznając je za wiarygodne – na zeznaniach świadka M. P., w szczególności w zakresie, w jakim świadek wskazywał na przebieg zdarzenia w wyniku, którego ukradzione zostały ruchomości należące do powódki, a wykorzystywane przez nią w działalności gospodarczej. Sąd oparł się również na zeznaniach tego świadka ustalając, że w nocy, w czasie której nastąpiło włamanie do budynku, alarm zainstalowany w budynku był wyłączony. Sąd miał przy tym na uwadze, że świadek wskazał, iż w sytuacji, gdy alarm był włączony, nie było możliwości poruszania się po budynku i że po przedmiotowym zdarzeniu powódka dokonała zmiany systemu alarmowego na taki, który umożliwiał jego włącznie i wyłączenie na poszczególnych kondygnacjach.

Za wiarygodne Sąd uznał również zeznania powódki A. P. w zakresie, w jakim opisywała ona okoliczności kradzieży pojazdu ze znajdującym się tam sprzętem wykorzystywanym przez nią w działalności gospodarczej, co poprzedzone było włamaniem się do budynku i kradzieżą kluczy do pojazdu.

Odnosząc się do tej części zeznań powódki, w których wskazywała ona na to, że pozwany wprowadza klientów w błąd oferując zawarcie umowy ubezpieczenia przy okazji zawierania umów kredytu, dzięki czemu oprocentowanie kredytu jest niższe, to wskazać należy, że okoliczności te pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Pozwana na żadnym etapie postępowania nie składała oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych zawartej umowy z uwagi na błąd, przy czym wskazać należy, że nie ma błędu np. jeżeli oświadczający znał otaczającą go rzeczywistość i rozumiał okoliczności zawieranej umowy, ale wyciągnął z nich niewłaściwe wnioski i podjął niesłuszną czy też niekorzystną dla siebie decyzję. Błąd bowiem polega na nieprawidłowości widzenia, a nie na nieumiejętności przewidywania i wnioskowania. Jednocześnie odnosząc się do wskazanej w treści pisma z datą w nagłówku „dnia 21 czerwca 2018 roku” okoliczności związanej z jakoby przekonywaniem powódki przez przedstawiciela pozwanego do zawarcia przedmiotowej umowy ubezpieczenia poprzez wskazywanie, że będzie ono chroniło mienie przeznaczone do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w sposób kompletny, to wskazać należy, że okoliczność ta pozostaje całkowicie gołosłowna nie znajdując jakiegokolwiek potwierdzenia w zeznaniach powódki, pomijając już kwestię nieostrości pojęcia „kompletnie”.

Nadto wskazać należy, że sama powódka zeznała, że jedynie pobieżnie zapoznała się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w tym dotyczącymi wymaganych zabezpieczeń. Pozwana jako osoba dorosła, wykształcona i co więcej – prowadząca działalność gospodarczą, a więc podmiot, od którego wymaga się wyższej staranności w dbałości o swoje sprawy, niewątpliwie winna zdawać sobie sprawę z tego, jakie są mechanizmy działania tego rodzaju umów i jakie konsekwencje wiążą się z brakiem zapoznania się z wymogami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ich niewypełnieniem. Jednocześnie nie są niczym nadzwyczajnym zawarte w umowach ubezpieczenia wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oczywiście niejasności w treści przedmiotowych dokumentów wywołane ich wadliwą lub niedbałą redakcją nie mogą być tłumaczone na niekorzyść pozwanej, która nie ma na nie żadnego wpływu, niemniej jednak w ocenie Sądu takich niejasności, czy niedbałości w ich treści nie sposób się dopatrzyć.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 30 maja 2018 roku Sąd pominął dowód z zeznań pozwanego, albowiem mimo prawidłowego wezwania osoby uprawnione do jego reprezentowania nie stawiły się i nie usprawiedliwiły swojej nieobecności.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 12 października 2018 roku Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność wysokości szkody poniesionej przez powódkę wynikającej ze zdarzenia mającego miejsce w nocy z dnia 09 na 10 listopada 2016 roku, mając na uwadze, że wobec ustalenia przez Sąd braku odpowiedzialności pozwanego co do zasady, przeprowadzenie tego dowodu było zbędne.

W niniejszej sprawie powódka A. P. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 15 124,09 złotych wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 1 875,54 euro wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty, tytułem zapłaty pozostałej części odszkodowania za mienie skradzione w wyniku włamania dokonanego w nocy z dnia 09 na 10 listopada 2016 roku do jej domu, swoje roszczenie wywodząc z łączącej strony umowy dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego.

Pozwany (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. wnosił o oddalenie powództwa kwestionując je co do zasady i wysokości oraz wskazując, że większa część skradzionego mienia znajdowała się w pojeździe pozostawionym na podjeździe przed budynkiem, a więc mienie to nie było objęte zakresem ubezpieczenia zgodnie z § 2 pkt 13 ogólnych warunków ubezpieczenia. Ponadto pozwany podniósł, że nie może ponosić odpowiedzialności za przedmiotową szkodę również z uwagi na niezachowanie przez powódkę minimalnych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z § 24 ust 1 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Poza sporem w niniejszej sprawie pozostawało, że powódka A. P. zawarła z pozwanym (...) spółką akcyjną z siedzibą w W. umowę ubezpieczenia (...) potwierdzoną wnioskopolisą numer (...) i że przedmiotem ubezpieczenia m. in. od zdarzenia w postaci kradzieży z włamaniem i rozboju, objęte zostały budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Niesporne było również, że w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, a mianowicie w nocy z dnia 09 na 10 listopada 2016 roku doszło do włamania do ubezpieczonego budynku położonego w miejscowości D. 114, a następnie do kradzieży (z tego budynku) kluczy do pojazdu i że za pomocą tych kluczy pokonano zabezpieczenia pojazdu znajdującego się przed budynkiem, a w którym to pojeździe znajdował się sprzęt wykorzystywany przez powódkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w postaci zegarka, telefonów komórkowych, mikrofonów i wzmacniacza.

Zgodnie z treścią art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie – przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela, w tym jej zakres oraz sposób ustalania wysokości i wypłaty świadczenia należnego ubezpieczonemu, a więc podstawy wzajemnych praw i obowiązków stron umowy, tj. poszkodowanej powódki oraz pozwanego ubezpieczyciela, uregulowane były w stanowiących integralną część umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia (...).

Stosownie do ich postanowień ubezpieczone mienie (budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie) objęte było ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie (w niniejszej sprawie w miejscowości D. 114, B. (...)), z zastrzeżeniem przypadków opisanych w § 18 ogólnych warunków ubezpieczenia (...). Zgodnie zaś z § 18 ust. 1 pkt 1 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) ubezpieczone mienie w postaci maszyn i urządzeń przenośnych oraz środków obrotowych, które ze względu na swoje przeznaczenie wykorzystywane są do świadczenia usług przez ubezpieczającego poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w takim samym zakresie jak w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie), za wyjątkiem m. in. szkód powstałych w mieniu znajdującym się na lub w środku transportu (pkt b).

W niniejszej sprawie zaś nie było wątpliwości, że szkoda dotyczyła mienia – sprzętu (urządzeń przenośnych) wykorzystywanego przez powódkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w postaci zegarka, telefonów komórkowych, mikrofonów i wzmacniacza – przy czym mienie to znajdowało się w środku transportu (pojeździe). Już powyższe w ocenie Sądu wyłącza odpowiedzialność pozwanego za zaistniałą szkodę.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że poza sporem pozostawało, że zdarzeniem ubezpieczeniowym przewidzianym w umowie była kradzież z włamaniem.

Stosownie do § 2 pkt 13 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) kradzież z włamaniem to dokonany lub usiłowany zabór mienia z budynku lub lokalu zabezpieczonego zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (...), do którego sprawca dostał się po uprzednim usunięciu siłą lub przy użyciu narzędzi (w tym podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem do innego lokalu, budynku lub w wyniku rozboju) istniejących zabezpieczeń lub w którym ukrył się przed jego zamknięciem, pod warunkiem, że opuszczenie budynku lub lokalu wymagało od niego usunięcia siłą lub przy użyciu narzędzi istniejących zabezpieczeń.

Rozważyć zatem należało, czy w niniejszej sprawie doszło do utraty przez powódkę A. P. mienia – sprzętu wykorzystywanego przez powódkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w postaci zegarka, telefonów komórkowych, mikrofonów i wzmacniacza – w wyniku kradzieży z włamaniem w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia (...). W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 11 k.p.c. Sąd jest związany jedynie prawomocnym skazującym wyrokiem karnym, wobec czego Sąd nie jest związany przyjętą w toku postępowania przygotowawczego kwalifikacją prawną czynu, ani też rozumieniem karnoprawnym czynu w postaci kradzieży z włamaniem, skoro umowa zawarta przez strony zawierała własną definicję tego czynu.

Analiza akt sprawy wskazuje, że w nocy z dnia 09 na 10 listopada 2016 roku doszło do włamania do ubezpieczonego budynku położonego w miejscowości D. 114, a następnie do kradzieży (z tego budynku) m. in. kluczy do pojazdu powódki. Następnie za pomocą tych kluczy pokonano zabezpieczenia pojazdu zaparkowanego przed budynkiem, a w którym to pojeździe znajdował się sprzęt wykorzystywany przez powódkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w postaci zegarka, telefonów komórkowych, mikrofonów i wzmacniacza.

Mając na uwadze definicję kradzieży z włamaniem wynikającą ogólnych warunków ubezpieczenia (...) (zabór mienia z budynku lub lokalu zabezpieczonego zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, do którego sprawca dostał się we wskazany sposób) oraz okoliczność, że przedmiotem niniejszej sprawy było wyłącznie mienie znajdujące się w skradzionym pojeździe, nie sposób uznać, że to mienie (znajdujące się w skradzionym pojeździe) utracone zostało wskutek kradzieży z włamaniem w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia (...) – niewątpliwie bowiem zaboru tego mienia nie dokonano ani z budynku, ani z lokalu.

Nadto wskazać należy, że pozwany upatrywał wyłączenia swojej odpowiedzialności także z uwagi na niezachowanie przez powódkę minimalnych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z § 24 ust 1 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia.

Stosownie do § 22 ust. 1 pkt 18 oraz § 24 ust. 1 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia (...)ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zabezpieczenia mienia niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonych w § 29 ogólnych warunków ubezpieczenia(...).

Zgodnie z § 29 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory w lokalach znajdujących się na parterze, w piwnicach lub w suterenie, a także lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych nad lub pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, drabinek zainstalowanych na stałe, instalacji odgromowych, zewnętrznych schodów, wiatrołapów i dachów, jak również zewnętrzne otwory na strychach i w piwnicach, przez które jest przejście do dalszych pomieszczeń, są na całej powierzchni zabezpieczone kratami, żaluzjami lub roletami przeciwwłamaniowymi posiadającymi świadectwo odporności na włamanie wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji bądź szybami o podwyższonej odporności na włamanie (na przebicie i rozbicie) co najmniej klasy P2/P2A lub okiennicami zamykanymi co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową (pkt 8).

Wymagania te nie są obowiązkowe, jeżeli istnieje stały dozór dla danego lokalu (rozumiany jako bezpośredni nadzór nad obiektem lub lokalem sprawowany w miejscu ubezpieczenia przez podmiot ochrony mienia, z którym ubezpieczający podpisał umowę o dozór mienia lub przez pracowników ubezpieczającego, przy czym osoba sprawująca dozór powinna posiadać określony i odpowiedni zakres obowiązków m. in. w razie sposobu postępowania w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub próby włamania, a także wykonywać swoje czynności w sposób zapewniający należytą ochroną mienia, w tym dokonywać okresowego patrolowania obszaru chronionego oraz kontroli stanu zabezpieczeń, a sposób sprawowania dozoru powinien być rejestrowany w dokumentacji służb dozoru i okresowo kontrolowany przez ubezpieczającego – § 2 pkt 49 ogólnych warunków ubezpieczenia (...)) lub jeśli budynek lub lokal zaopatrzony jest w alarm (rozumiany jako czynne przeciwkradzieżowe urządzenie sygnalizacyjno – alarmowe, które spełnia następujące warunki: jest zamontowane i włączone w stan gotowości do odbioru bodźców sygnalizujących zagrożenie nieupoważnionego przekroczenia chronionego obszaru i przekazywania ich w formie określonej w konstrukcji do wyznaczonego miejsca lub wywołuje alarm lokalny, zostało zainstalowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i utrzymywane jest w sprawności technicznej oraz ma zapewnioną stałą obsługę profilaktyczną (konserwacja i przeglądy) zgodnie z zaleceniami producenta wykonywaną przez uprawnione i wyspecjalizowane w tego rodzaju usługach podmioty, a poszczególne części systemów alarmowych, sposób ich instalacji i montażu oraz transmisji danych muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami – § 29 ust. 3 pkt 2 ogólnych warunków ubezpieczenia (...)).

W ocenie Sądu nie sposób podzielić zapatrywania powódki, że w nocy, w czasie której doszło do włamania, powódka sprawowała dozór przebywając w budynku. Spełnienie bowiem wymogu stałego dozoru – w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia (...)– wymagało bezpośredniego nadzoru nad obiektem sprawowanego przez podmiot ochrony mienia, z którym ubezpieczający podpisał umowę o dozór mienia lub przez pracowników ubezpieczającego, co w niniejszej sprawie niewątpliwie nie miało miejsca.

Również nie sposób uznać, że budynek powódki w nocy, w czasie której doszło do włamania, był zaopatrzony w alarm w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia (...). Spełnienie tak określonego wymogu wymagało bowiem istnienia czynnego przeciwkradzieżowego urządzenia sygnalizacyjno – alarmowego, które spełnia następujące warunki: jest zamontowane i włączone w stan gotowości do odbioru bodźców sygnalizujących zagrożenie nieupoważnionego przekroczenia chronionego obszaru i przekazywania ich w formie określonej w konstrukcji do wyznaczonego miejsca lub wywołuje alarm lokalny, zostało zainstalowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i utrzymywane jest w sprawności technicznej oraz ma zapewnioną stałą obsługę profilaktyczną (konserwacja i przeglądy) zgodnie z zaleceniami producenta wykonywaną przez uprawnione i wyspecjalizowane w tego rodzaju usługach podmioty, a poszczególne części systemów alarmowych, sposób ich instalacji i montażu oraz transmisji danych muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Tymczasem, jak wynikało z zeznań świadka M. P. w czasie przedmiotowego zdarzenia, które miało miejsce w nocy, alarm w budynku był wyłączony, gdyż jak wskazał świadek – w sytuacji, gdy alarm byłby włączony, nie było możliwości poruszania się po budynku. Jednocześnie Sąd miał na uwadze, że świadek zeznał, iż po przedmiotowym zdarzeniu powódka dokonała zmiany systemu alarmowego na umożliwiający wyłączenie jedynie poszczególnych pięter budynku.

Reasumując, stosownie do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia(...) stanowiących integralną część umowy łączącej strony, pozwany ubezpieczyciel nie odpowiadał za szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się na lub w środku transportu (§ 18) oraz odpowiadał za szkodę w postaci utraty mienia, do którego doszło w wyniku kradzieży z włamaniem rozumianej jako zabór mienia z budynku lub lokalu (co w mniejszej sprawie nie miało miejsca, zabór mienia nastąpił bowiem z pojazdu) zabezpieczonego zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (co w niniejszej spawie nie miało miejsca – alarm nie był włączony, nie był także zapewniony dozór w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, a jednocześnie powódka nie wykazała, że okna i oszklone drzwi na parterze zabezpieczone były kratami, żaluzjami lub roletami przeciwwłamaniowymi posiadającymi świadectwo odporności na włamanie wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji bądź szybami o podwyższonej odporności na włamanie (na przebicie i rozbicie) co najmniej klasy P2/P2A lub okiennicami zamykanymi co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową).

W świetle powyższych okoliczności oraz postanowień umowy uznać należało, że brak jest podstaw do obciążenia pozwanego odpowiedzialnością za szkodę w postaci utraty przez powódkę sprzętu wykorzystywanego przez nią w prowadzonej działalności gospodarczej (zegarka, telefonów komórkowych, mikrofonów i wzmacniacza) znajdującego się w pojeździe marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...), który to pojazd wraz ze znajdującym się tam sprzętem został skradziony, a jego zabezpieczenia pokonane kluczami uzyskanymi w wyniku kradzieży z włamaniem do ubezpieczonego budynku położonego w miejscowości D. 114.

Uznając zatem żądanie pozwu za niezasadne, Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym wyroku na podstawie art. 805 k.c. w zw. z § 18 i § 24 ogólnych warunków ubezpieczenia(...) stosowanych a contrario.

O kosztach procesu Sąd orzekł natomiast zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w dyspozycji art. 98 k.p.c. w zw. art. 99 k.p.c. i 108 § 1 k.p.c. zasądzając od powódki jako strony przegrywającej na rzecz pozwanego – jako strony wygrywającej zwrot poniesionych przez niego kosztów postępowania w kwocie 3 617 złotych. Na koszty te składają się: koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3 600 złotych ustalone w oparciu o przepis § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 265) i kwota 17 złotych tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

SSR Justyna Supińska

Gdynia, dnia 13 listopada 2018 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Miotk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Supińska
Data wytworzenia informacji: