Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 134/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-07-03

Sygn. akt VI GC 134/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie:

Przewodniczący:

SSR Justyna Supińska

Protokolant:

sekr. sąd. Dorota Moszyk

po rozpoznaniu w dniu 03 lipca 2017 roku w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. (poprzednio (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz powoda Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 12 673,58 złotych ( dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami:

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 958 złotych za okres od dnia 20 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 958 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 189 złotych za okres od dnia 25 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 189 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 1 531 złotych za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 531 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 1 339 złotych za okres od dnia 28 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 339 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 1 130 złotych liczonymi za okres od dnia 23 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 130 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 410 złotych za okres od dnia 30 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 410 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 586 złotych za okres od dnia 28 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 586 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 730 złotych za okres od dnia 27 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 730 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 801 złotych za okres od dnia 29 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 801 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 1 005 złotych za okres od dnia 27 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 005 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 233 złotych za okres od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 233 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 228 złotych za okres od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 228 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 1 443 złotych za okres od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 443 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 1 214 złotych za okres od dnia 30 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 214 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 120 złotych za okres od dnia 24 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 120 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-

ustawowymi liczonymi od kwoty 756,58 złotych za okres od dnia 20 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 756,58 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz powoda Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 3 051 złotych ( trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VI GC 134/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20 listopada 2015 roku powód Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. (poprzednio (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.) kwoty 12 673,58 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot: 958 złotych liczonymi za okres od dnia 20 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty, 189 złotych liczonymi za okres od dnia 25 września 2014 roku do dnia zapłaty, 1 531 złotych liczonymi za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia zapłaty, 1 339 złotych liczonymi za okres od dnia 28 listopada 2014 roku do dnia zapłaty, 1 130 złotych liczonymi za okres od dnia 23 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty, 410 złotych liczonymi za okres od dnia 30 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty, 586 złotych liczonymi za okres od dnia 28 lutego 2015 roku do dnia zapłaty, 730 złotych liczonymi za okres od dnia 27 marca 2015 roku do dnia zapłaty, 801 złotych liczonymi za okres od dnia 29 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty, 1 005 złotych liczonymi za okres od dnia 27 maja 2015 roku do dnia zapłaty, 233 złotych liczonymi za okres od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty, 228 złotych liczonymi za okres od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia zapłaty, 1 443 złotych liczonymi za okres od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty, 1 214 złotych liczonymi za okres od dnia 30 września 2015 roku do dnia zapłaty, 120 złotych liczonymi za okres od dnia 24 października 2015 roku do dnia zapłaty, 756,58 złotych liczonymi za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 29 stycznia 2007 roku zawarł z pozwanym umowę o współpracy numer (...), której przedmiotem było wykonywanie usług medycznych określonych w umowie na rzecz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z umową wynagrodzenie za świadczenie powyższych usług należne powodowi stanowiło iloczyn ilości faktycznie wykonanych usług medycznych i cen określonych w załączniku numer 1 do umowy i miało być przez pozwanego płatne w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT.

Powód podniósł, że pozwany nie zapłacił części faktur VAT w ogóle, zaś w odniesieniu do pozostałych uiścił wprawdzie należność główną, jednakże po wyznaczonym terminie płatności.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 grudnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VI GNc 5579/15 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni uwzględnił żądanie pozwu w całości.

W sprzeciwie od powyższego orzeczenia pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. (poprzednio (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.) wniósł o oddalenie powództwa w całości nie kwestionując jednakże istnienia roszczenia powoda ani jego wysokości.

Pozwany wskazał jedynie, że strony negocjowały ratalną spłatę zadłużenia oraz terminy i warunki zapłaty, a także, że nie uchyla się od spełnienia świadczenia, jednakże nie dał podstaw do wytoczenia powództwa, gdyż dotychczasowa współpraca stron wskazuje na to, że powód uzyskałaby zaspokojenie roszczenia.

Pismem z datą w nagłówku „dnia 19 lutego 2016 roku” (data prezentaty: 2016-02-23, k. 158-161 akt) powód Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wskazał, że strony nie zawarły żadnej umowy w przedmiocie odroczenia terminu płatności wymagalnych wierzytelności, czy rozłożenia spłaty należności na raty. Co więcej, powód podniósł, że wbrew twierdzeniom pozwanego, strony nie podjęły nawet negocjacji w przedmiocie ratalnej spłaty zadłużenia, a pozwany nigdy nie przedstawił powodowi żadnego harmonogramu spłat, poza oświadczeniem zawartym w wiadomości e-mail z dnia 06 listopada 2014 roku, w którym wskazał, że będzie dokonywał cotygodniowych spłat w wysokości odpowiadającej jednej fakturze, do piątku każdego tygodnia, zaczynając od dnia 07 listopada 2014 roku. Poza wpłatami z dnia 10 listopada 2014 roku w kwocie 1 017 złotych, z dnia 14 listopada 2014 roku w kwocie 792 złotych, z dnia 18 listopada 2014 roku w kwocie 792 złotych, z dnia 21 listopada 2014 roku w kwocie 1 771 złotych, z dnia 01 grudnia 2014 roku w kwocie 1 985 złotych i z dnia 05 grudnia 2015 2014 roku w kwocie 1 017 złotych oraz wpłatami z dnia 16 marca 2015 roku w kwocie 1 256 złotych, z dnia 05 czerwca 2015 roku w kwocie 1 022 złotych, pozwany nie dokonał żadnych innych płatności ani nie podjął kontaktu z powodem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 29 stycznia 2007 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (obecnie (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G.) zawarł z Centrum (...) – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w W. (obecnie Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.) – partnerem medycznym umowę o współpracy numer (...), której przedmiotem było wykonywanie przez partnera medycznego usług medycznych określonych w załączniku numer 1 do umowy, na rzecz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zdrowotnych, tj. pacjentów.

Zgodnie z zapisem § 7 umowy, partnerowi medycznemu za wykonane usługi przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości faktycznie wykonanych usług medycznych i cen określonych w załączniku numer 1 do umowy. Płatności za wykonane usługi medyczne rozliczane będą w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w G. prawidłowo wystawionej faktury VAT za określony miesiąc.

niesporne, nadto: umowa o współpracy – k. 16-21 akt, aneks do umowy o współpracy – k. 22, załącznik numer 1 do umowy – k. 23-28 akt

Centrum (...) – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w W. (obecnie Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.) z tytułu wykonanych usług medycznych wystawił następujące faktury VAT: numer (...) na kwotę 637 złotych z terminem płatności do dnia 21 czerwca 2013 roku, numer (...) na kwotę 637 złotych z terminem płatności do dnia 21 czerwca 2013 roku, numer (...) na kwotę 315 złotych z terminem płatności do dnia 21 sierpnia 2013 roku, numer (...) na kwotę 476 złotych z terminem płatności do dnia 14 września 2013 roku, numer (...) na kwotę 317 złotych z terminem płatności do dnia 21 października 2013 roku, numer (...) na kwotę 420 złotych z terminem płatności do dnia 21 listopada 2013 roku, numer (...) na kwotę 1 017 złotych z terminem płatności do dnia 19 grudnia 2013 roku, numer (...)na kwotę 792 złotych z terminem płatności do dnia 21 stycznia 2014 roku, numer (...) na kwotę 1 744 złotych z terminem płatności do dnia 21 lutego 2014 roku, numer (...) na kwotę 1 944 złotych z terminem płatności do dnia 24 marca 2014 roku.

Należności powyższe zostały zapłacone, jednakże z przekroczeniem terminu płatności.

Oświadczeniem zawartym w wiadomości e-mail z dnia 06 listopada 2014 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (obecnie (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G.) wskazał, że będzie dokonywał cotygodniowych spłat w wysokości odpowiadającej jednej fakturze, do piątku każdego tygodnia, zaczynając od dnia 07 listopada 2014 roku.

niesporne, a nadto: faktury VAT – k. 30, 33, 36-37, 40, 43, 45, 50-51, 54-55, 60-61 akt, zeznania świadka U. S. – protokół rozprawy z dnia 24 kwietnia 2017 roku – k. 301-302 akt, wydruk korespondencji e-mail – k. 164 akt, potwierdzenie wpłat – k. 165-172 akt

Centrum (...) – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w W. (obecnie Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.) z tytułu wykonanych usług medycznych wystawił następujące faktury VAT: numer (...) na kwotę 958 złotych z terminem płatności do dnia 19 sierpnia 2014 roku, numer (...) na kwotę 189 złotych z terminem płatności do dnia 24 września 2014 roku, (...) na kwotę 1 531 złotych z terminem płatności do dnia 27 października 2014 roku, (...) na kwotę 1 339 złotych z terminem płatności do dnia 27 listopada 2014 roku, (...) na kwotę 1 130 złotych z terminem płatności do dnia 22 grudnia 2014 roku, (...) na kwotę 410 złotych z terminem płatności do dnia 29 stycznia 2015 roku, (...) na kwotę 586 złotych z terminem płatności do dnia 27 lutego 2015 roku, (...) na kwotę 730 złotych z terminem płatności do dnia 26 marca 2015 roku, (...) na kwotę 810 złotych z terminem płatności do dnia 28 kwietnia 2015 roku, (...) na kwotę 1 005 złotych z terminem płatności do dnia 26 maja 2015 roku, (...) na kwotę 233 złotych z terminem płatności do dnia 25 czerwca 2015 roku, (...) na kwotę 228 złotych z terminem płatności do dnia 27 lipca 2015 roku, (...) na kwotę 1 443 złotych z terminem płatności do dnia 20 sierpnia 2015 roku, (...) na kwotę 1 214 złotych z terminem płatności do dnia 29 września 2015 roku oraz (...) na kwotę 120 złotych z terminem płatności do dnia 23 października 2015 roku.

Powyższe należności nie zostały zapłacone.

niesporne, a nadto: faktury VAT – k. 76-77, 80, 83-84, 89-90, 94-95, 99, 102-103, 106, 109, 112-113, 116, 119, 121, 123-124, 127 akt, zeznania świadka U. S. – protokół rozprawy z dnia 24 kwietnia 2017 roku – k. 301-302 akt, wydruk korespondencji e-mail – k. 173 akt

Pismami z dnia 09 września 2015 roku i z dnia 06 października 2015 roku Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wezwał (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. do zapłaty należności wynikających ze wskazanych wyżej faktur VAT.

niesporne, nadto: wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania i potwierdzenia odbioru – k. 1259-130, 130-133 akt

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie w części, w jakiej pozostawał bezsporny pomiędzy stronami, Sąd ustalił na podstawie oświadczeń stron w zakresie, w jakim nie były one kwestionowane przez stronę przeciwną.

Sąd uwzględnił także wyżej wymienione dowody z dokumentów przedłożonych przez powoda w toku postępowania, których zarówno autentyczność, jak i prawdziwość w zakresie twierdzeń w nich zawartych, nie budziła wątpliwości Sądu, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary, tym bardziej, że ich moc dowodowa nie była kwestionowana przez żadną ze stron. Pozostałe dokumenty nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż nie wnosiły do sprawy nowych i istotnych okoliczności.

Ustalając stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd oparł się również na zeznaniach świadka U. S. uznając je za wiarygodne w całości i opierając się na nich w szczególności w zakresie, w jakim świadek zaprzeczyła, ażeby strony zawarły ugodę zmieniającą warunki i terminy zapłaty. Jak bowiem wynikało z jej zeznań, zajmowała się ona windykacją należności od pozwanego, kontaktowała się z pozwanym naciskając go o zapłatę, a także w zakresie, w jakim potwierdziła, że pozwany zobowiązał się uiszczać płatność po jednej fakturze VAT tygodniowo, co znajduje potwierdzenie w korespondencji e-mail.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 03 lipca 2017 roku Sąd pominął dowód z przesłuchania stron, albowiem osoby uprawnione do ich reprezentowania nie stawiły się, mimo prawidłowego wezwania.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z treścią art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług – a taki charakter miała łącząca strony umowa o współpracy – które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Stosownie zaś do treści art. 734 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, natomiast jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonane zlecenie należy się wynagrodzenie (art. 735 k.c.).

Poza sporem pozostawało, że strony procesu łączyła umowa o współpracy z dnia 29 stycznia 2007 roku, jak również to, że na podstawie tej umowy, powód jako partner medyczny pozwanej spółki, wykonał określone w umowie usługi medyczne na rzecz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zdrowotnych będących pacjentami pozwanego. Bezsporne było także to, że w związku z wykonanymi usługami medycznymi, których prawidłowość wykonania, rodzaj i ilość nie były kwestionowane, pozwany zobowiązany był do zapłaty należnego powodowi wynagrodzenia, zgodnie z wystawionymi fakturami VAT (których wysokość także nie była sporna).

Jedynym zarzutem podnoszonym przez pozwanego (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w G. była okoliczność prowadzenia przez strony procesu negocjacji dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia oraz terminów i warunków zapłaty, wobec czego, zdaniem pozwanego, nie dał on podstaw do wytoczenia powództwa, tym bardziej, że właśnie dotychczasowa współpraca stron wskazywać miała na to, że powód uzyskałaby zaspokojenie roszczenia.

W ocenie Sądu zarzut ten nie został podniesiony przez pozwanego skutecznie, gdyż pozwany na okoliczność wykazania, iż takie porozumienie miało miejsce między stronami, nie zaoferował żadnych dowodów świadczących zarówno o istnieniu, jak i treści łączących strony uzgodnień.

Niewątpliwie ciężar dowodu w powyższym zakresie spoczywał na stronie pozwanej, stosownie bowiem do treści art. art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ponadto zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności, to strony mają dążyć do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, zaś w razie nieuzasadnionej bierności narażają się one na sankcję w postaci przegrania procesu.

Skoro więc pozwany nie wykazał się inicjatywą dowodową i nie przedstawił żadnego dokumentu ani innego dowodu świadczącego o tym, że strony zawarły porozumienie modyfikujące obowiązek zapłaty przez pozwanego należności w kwotach i terminach wynikających z wystawionych przez powoda faktur VAT, a nadto z dokumentów zgromadzonych w niniejszej sprawie nie wynikało w żaden sposób, aby powód wyraził zgodę na płatność zadłużenia w ratach, należało przyjąć, iż strony nie porozumiały się, co do ratalnego sposobu spłaty zadłużenia, tym bardziej, że okoliczności tej wyraźnie zaprzeczał świadek U. S., która zajmowała się windykacją należności od pozwanego. Świadek ten bowiem wskazała, że nie było ugody między stronami, a jedynie pozwany zobowiązał się wobec powoda do płacenia co miesiąc jednej faktury VAT, jednakże po kilku wpłatach zaprzestał dokonywania dalszych spłat.

Skoro więc pozwany nie kwestionował, że strony łączyła umowa o świadczenie usług medycznych dla pacjentów pozwanego, że powód swoje obowiązki wynikające z tej umowy wykonał prawidłowo, że był uprawniony do wystawienia faktur VAT, których wysokość także nie była sporna, to mając na uwadze również i to, że pozwany bezsprzecznie należności tych nie uiścił, a ponadto nie udowodnił, aby za zgodą obu stron doszło do jakiejkolwiek prolongaty terminu zapłaty tych należności, to uznać należało, że powodowi przysługiwało roszczenie o zapłatę należności dochodzonej niniejszym pozwem wraz z odsetkami, zwłaszcza, że pozwany nie tylko nie wywiązał się z przyjętych na siebie zobowiązań zgodnie z treścią umowy i nie zapłacił należnego powodowi wynagrodzenia, ale nie uczynił tego nawet w zaproponowanej przez siebie częstotliwości, wobec czego należało uznać, iż powód był uprawniony do żądania ochrony swoich praw na drodze postępowania sądowego, zaś zgłoszone przez niego żądanie – w świetle całokształtu okoliczności niniejszej sprawy – w całości Sąd uznał za zasadne.

Mając powyższe na uwadze, Sąd w punkcie I wyroku, na podstawie art. 750 k.c. w zw. z art. 734 k.c. w zw. z art. 735 k.c. w zw. z art. 481 k.c. w zw. z art. 482 k.c., zasądził od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz powoda Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 12 673,58 złotych wraz z odsetkami: ustawowymi liczonymi od kwoty 958 złotych za okres od dnia 20 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 958 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 189 złotych za okres od dnia 25 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 189 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 1 531 złotych za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 531 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 1 339 złotych za okres od dnia 28 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 339 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 1 130 złotych liczonymi za okres od dnia 23 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 130 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 410 złotych za okres od dnia 30 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 410 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 586 złotych za okres od dnia 28 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 586 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 730 złotych za okres od dnia 27 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 730 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 801 złotych za okres od dnia 29 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 801 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 1 005 złotych za okres od dnia 27 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 005 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 233 złotych za okres od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 233 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 228 złotych za okres od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 228 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 1 443 złotych za okres od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 443 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 1 214 złotych za okres od dnia 30 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 1 214 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 120 złotych za okres od dnia 24 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 120 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, ustawowymi liczonymi od kwoty 756,58 złotych za okres od dnia 20 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 756,58 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o treść art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § k.p.c. zasądzając od pozwanego jako strony przegrywającej niniejsze postępowanie na rzecz powoda kwotę 3 051 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Koszty poniesione przez powoda w niniejszym postępowaniu obejmowały: 634 złotych tytułem opłaty sądowej od pozwu, 17 złotych tytułem opłaty skarbowej od pozwu oraz 2 400 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

SSR Justyna Supińska

Gdynia, dnia 17 lipca 2017 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Miotk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Supińska
Data wytworzenia informacji: