Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 916/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-10-19

Sygn. akt: I C 916/16

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Dalkowska

Protokolant:

sekr. sądowy Agnieszka Brok-Marwicz

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Gdyni

sprawy z powództwa U. 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo

II.  Kosztami procesu obciąża powoda i uznaje je za uiszczone w całości

Sygn. akt: I C 916/16

UZASADNIENIE

Powód U. 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł pozew przeciwko M. K. domagając się od pozwanej zapłaty kwoty 15.318,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że zobowiązanie pozwanej wynika z umowy kredytu zawartej w dniu 21.05.2012r. z (...) Bank (...) S.A. W związku z naruszeniem przez pozwaną warunków spłaty uprzedni wierzyciel wypowiedział umowę, a następnie w dniu 21.09.2015r. wniósł ją aportem do (...) sp. z o.o. s.k. jako wkład niepieniężny. Wniesienie odbyło się przez zmianę umowy spółki w formie aktu notarialnego. W tym samym dniu (...) Bank (...) S.A. oraz (...) sp. z o.o. s.k.a. zawarły umowę sprzedaży udziałów (...) sp. z o.o. oraz umowę przeniesienia ogółu praw i obowiązków komandytariusza (...) sp. z o.o. s.k. Na mocy tej umowy (...) sp. z o.o. s.k.a. stała się komandytariuszem spółki (...) sp. z o.o. sp. k. W dalszej kolejności (...) sp. z o.o. sp. k. wyrazili zgodę na wycofanie przez (...) sp. z o.o. s.k.a. komandytariusza wkładu niepieniężnego w postaci pakietu wymagalnych wierzytelności wynikających z czynności bankowych, których stroną był (...) Bank (...) S.A. Tym samym (...) sp. z o.o. s.k.a. weszła w miejsce banku jako wierzyciela a następnie zbyła te wierzytelności na rzecz powoda.

(pozew k. 2 - 3)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 września 2015r. powód zawarł z (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo – akcyjną z siedzibą w W. umowę przeniesienia portfela na podstawie której nabył wierzytelności określone w pisemnym wykazie wierzytelności nr 1.

(dowód: umowa przelewu k. 20 – 22)

Sąd zważył, co następuje:

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy sąd uznał za wiarygodne załączone do pozwu umowy zawarte przez powoda oraz inne podmioty, albowiem nie budzą one wątpliwości sądu co do ich istnienia i treści. Ponadto z wyjątkiem umowy zawartej przez pozwaną zostały one poświadczone przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, a zatem mogą być uznane za dokumenty prywatne w rozumieniu art. 245 k.p.c. Niemniej same w sobie dokumenty te nie stanowią wiarygodnego dowodu na istnienie roszczenia i jego wysokość, w tym zwłaszcza faktu nabycia przez powoda spornego roszczenia.

Podkreślić należy, iż w niniejszej sprawie powód swoje roszczenia wywodził z umowy kredytowej zawartej przez pozwaną z (...) Bank (...) S.A. z dnia 21 maja 2012r., którą to wierzytelność nabył od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej w W.. Podstawę prawną roszczenia powoda stanowiły zatem przepisy art. 69 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w zw. z art. 509 k.c. Zgodnie z treścią art. 509 § 1 i 2 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, albowiem powód nie wykazał faktu nabycia wierzytelności wynikającej ze spornej umowy z dnia 21 maja 2012r. Zgodnie zaś z art. 6 k.c. to na nim ciążył obowiązek wykazania okoliczności z których wywodził skutki prawne. Wskazać przy tym należy, iż pomimo tego, że pozwana nie zajęła żadnego stanowiska w sprawie nie oznacza to, iż powód nie jest zobowiązany do wykazania nabycia spornej wierzytelności na swoją rzecz oraz jej wysokości. Po pierwsze wskazać należy, iż powód przedłożył jedynie kopię umowy zawartej przez pozwaną z bankiem, która nie została poświadczona za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika. Niezależnie od tego uznając, iż pozwana zawarła umowę o kartę kredytową oraz że następnie nie wywiązała się z warunków jej spłaty, to podkreślić należy iż powód nie wykazał, aby nabył sporną wierzytelność od pierwotnego wierzyciela. Wskazać należy, iż powód zawarł umowę przelewu z (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo – akcyjną, jednak z umowy tej nie wynika jakie wierzytelności były przedmiotem przelewu, albowiem do umowy nie został załączony wykaz wierzytelności nr 1 w wersji papierowej stanowiący załącznik do tej umowy. Co prawda powód załączył wydruk elektroniczny, jednakże z postanowień umowy nie wynika aby zastępował on wykaz papierowy czy był częścią umowy. Nie został on również podpisany przez żadną ze stron umowy ani też poświadczony za zgodność z oryginałem. Co więcej nawet przyjmując, iż przedmiotem tej umowy jest wierzytelność wskazana w elektronicznym wyciągu, to jednak z załączonych umów nie wynika, aby pierwotny wierzyciel tj. (...) Bank (...) S.A. zbył w ogóle wierzytelność wynikającą z umowy z dnia 21 maja 2012r. na rzecz innego podmiotu, w tym również by wniósł ją aportem jako wkład niepieniężny do innego podmiotu. Z załączonej umowy zmiany umowy spółki z dnia 21 września 2015r. wynika jedynie, iż (...) Bank (...) S.A. jako komandytariusz (...) sp. z o.o. spółki komandytowej w W. wniósł jako wkład niepieniężny wymagalne wierzytelności pieniężne wynikające z umów kredytowych, których był stroną i do chwili obecnej niespłaconych. Brak jest jednak jakiegokolwiek zestawienia z którego wynikałoby jakie były to wierzytelności i w stosunku do kogo, w tym czy były to umowy o kartę kredytową. Nadto powód nie wykazał także, aby (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna nabyła sporną wierzytelność, i co więcej, aby była uprawniona do wycofania wkładu niepieniężnego wniesionego przez (...) Bank (...) S.A. i aby do takiego wycofania wkładu w ogóle doszło. Brak jest bowiem jakiegokolwiek potwierdzenia takiej czynności. Powód załączył jedynie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków przysługujących (...) Bank (...) S.A. jako komandytariuszowi w (...) sp. z o.o. spółce komandytowej na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej oraz jako (...) sp. z o.o. zbył na jej rzecz również udziały przysługujące mu w spółce (...) sp. z o.o., która była komplementariuszem (...) sp. z o.o. spółki komandytowej. Z powyższego nie wynika jednak, iż (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna mogła i wycofała wkład niepieniężny wniesiony przez (...) Bank (...) S.A. i by jego przedmiotem była sporna wierzytelność. Dysponując zatem jedynie materiałem dowodowym dołączonym do pozwu Sąd uznał, że powód nie wykazał, aby nabył wierzytelność w stosunku do pozwanej wynikającą z umowy o kartę kredytową z dnia 21 maja 2012r. Sąd zważył przy tym, iż powód, działając jako profesjonalista, winien wykazać w niniejszym postępowaniu ponad wszelką wątpliwość, że nabył wierzytelność żądaną pozwem i w taki sposób konstruować zarówno umowy przelewu wierzytelności, jak i kompletować dokumentację stanowiącą podstawę żądania, ażeby nie budziła ona wątpliwości. W ocenie sądu w niniejszej sprawie powód nie sprostał tym wymogom, tym samym powództwo podlegało oddaleniu na podstawie art. 6 k.c. w związku z art. 509 § 1 k.c. a contrario.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II wyroku na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. obciążając nimi w całości powoda, jako stronę przegrywającą proces i uznając je jednocześnie za uiszczone.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Dalkowska
Data wytworzenia informacji: