Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 927/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-09-02

Sygn. akt: I 1 C 927/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. w Gdyni

sprawy z powództwa D. M.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zapłatę

I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda D. M. kwotę 8.636,00 zł ( osiem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych) z ustawowymi odsetkami od 18.10.2014r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda D. M. kwotę 1.517,00 zł ( tysiąc pięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1.200,00 ( tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód D. M. wniósł pozew przeciwko (...) SA z siedzibą w W., domagając się od niej zapłaty kwoty 8636,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18.10. 2014 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód wskazał, że zawarł z pozwaną dwie umowy nr: (...) i (...) o świadczenie usług turystycznych, której treścią był przelot i zakwaterowanie dla czterech osób w hotelu (...) resort M. w dniach 5-19 sierpnia 2014 roku. Po stwierdzeniu wadliwości wykonania w/w umów powód w dniu 15.9.2014r złożył reklamację co do obu umów w trybie art. 16a ust 3 ustawy z dnia 29.8.1997r o usługach turystycznych. Reklamacja ta została odebrana przez powoda w dniu 17.9.2014r , zaś odpowiedź na reklamację , która dotyczyła jedynie umowy (...) została doręczona powodowi w dniu 20.10.2014r, podczas , gdy termin do udzielenia odpowiedzi upłynął bezskutecznie w dniu 17.10.2014r.W wyniku nierozpatrzenia więc reklamacji w terminie, powód wniósł o zwrot kwoty w łącznej wartości 8636 złotych.

(pozew - k. 2-9)

(...) SA z siedzibą w W. wniosła odpowiedź na pozew, w której w całości wniosła o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu pozwana zaprzeczyła faktom przytoczonym przez powoda oraz temu ,że spóźniła się z odpowiedzią na reklamację złożoną przez powoda. Pozwana kwestionuje legitymację czynną powoda do działania w imieniu innych osób objętych umowami niż on sam oraz uznaje działanie powoda jako nadużycie prawa w trybie art. 5 kc bowiem nie ma po stronie powoda żadnej szkody. Pozwany wskazał też, że zarzut o braku spełnienia umówionych standardów przez niego jest chybiony, bowiem w hotelu funkcjonuje bar w godzinach od 10 do 24, dodatkowo płatny, a w lobby bezprzewodowa sieć wi-fi, zaś problemy z klimatyzacją w pokoju hotelowym zostały rozwiązane na miejscu.

Pozwany zakwestionował właściwość sądu, twierdząc, że sprawa winna być wniesiona do Sądu właściwego ze względu na siedzibę pozwanego tj. do (...) i wobec tego wniósł o przekazanie sprawy wg właściwości

(odpowiedź na pozew - k. 52-56)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30.7.2014 r . i 1.8.2014r roku D. M., jako osoba zawierająca i podpisująca umowę dokonał rezerwacji w biurze (...) SA z siedzibą w W. pobytu w S. w Egipcie w hotelu (...) w okresie od 5.8.2014r do 19.8.2014r dla łącznie czterech osób umowami nr (...), gdzie należność wyniosła 5798 zł i (...), gdzie należność wyniosła 5830 zł. Wraz z dokumentem rezerwacji, D. M., otrzymał ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży. Rezerwacja obejmowała opcję all inclusive i informację, że aktualny opis serwisu hotelowego można znaleźć na stronach www.eximtours.pl.

okoliczność bezsporna, a nadto rezerwacja - k. 10-13, ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych spółki (...)- k. 62-63.

Po powrocie, pismem z dnia 14.9.2014r roku, nadanym 15.9.2014r i odebranym przez adresata 17.9.2014r- D. M. złożył reklamację adresowana do (...) SA w W., zarzucając (...) SA w W. nienależyte wykonanie zwartych umów, albowiem warunki przelotu i pobytu różniły się od przedstawione oferty i ceny zapłaconej przy rezerwacji. D. M. sformułował następujące zarzuty:

- opóźnienie wylotu ,

- brak w hotelu baru w lobby ,

- brak w hotelu bezpłatnego internetu / tylko w nocy po 1.00/,

- brak klimatyzacji w jednym z pokoi, problem rozwiązany na miejscu przez rezydenta

i zażądał zwrotu kwoty 8636 zł w gotówce lub V. na przyszłe wyjazdy

okoliczność bezsporna, a nadto reklamacja z potwierdzeniem wysłania - k. 13-14, 15

Pismem z dnia 15.10 .2014 r roku - nadanym 15.10.2014r , a odebranym przez żonę D. M. w dniu 20.10.2014r (...) SA w W. poinformował D. M. w sprawie umowy nr (...) z dnia 30.7.2014r, że organizator nie widzi podstaw do przyznania rekompensaty w przedmiotowej sprawie, albowiem przyczyna opóźnienia lotu była siła wyższa, czego organizator nie mógł przewidzieć oraz zapobiec sytuacji. Ponadto wskazano, że w hotelu wybranym przez D. M. jest bar lobby dodatkowo płatny , a co do bezpłatnego internetu, to mogą występować ograniczenia i blokady ; problem klimatyzacji został rozwiązany na miejscu

dowód: pismo pozwanego - k. 16, dowód doręczenia k.18, pismo Poczty Polskiej k. 84, dowód nadania k. 61

Pismem z dnia 12.11.2014 roku D. M. wezwał (...) SA w W. do zapłaty- bezskutecznie - powołując się na fakt, że odpowiedź na reklamację co do umowy nr (...) otrzymał po upływie 30-u dni, a na reklamacje dotycząca umowy nr (...)- w ogóle, a więc tym samym zostały one uznane za uzasadnione w myśl art. 16 b ustawy z dnia 29.8.1997r o usługach turystycznych i należna jest żądana kwota 8636 zł.

dowód: wezwanie k. 20, potwierdzenie - k. 19

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd oparł na przedstawionych przez strony dokumentach.

W zakresie pism składanych przez powoda Sąd uznał za wiarygodne te, które znajdowały swoje potwierdzenie w pismach strony pozwanej albo dokumentach osób trzecich. Tym samym Sąd uznał za podstawę dokonywanych ustaleń umowy z dnia 30.7.2014r i 1.8.2014r, pismo powoda z dnia 14.9.2014roku, potwierdzenie nadania go , albowiem pismo to znajduje swoje potwierdzenie w piśmie pozwanego z dnia 15.10. 2014 roku zawierającym odpowiedź na reklamację . Z kolei dowód odebrania odpowiedzi na reklamację w dniu 20.10.2014r potwierdził operator pocztowy.

Wniosek o przekazanie sprawy wg właściwości Sąd oddalił, albowiem miejscem zawarcia umów o świadczenia turystyczne była G., a świadczenie pieniężne powinno zostać spełnione do rąk wierzyciela tj. na jego rachunek bankowy w jego miejscu zamieszkania, czyli powoda, a więc w G. zgodnie z treścią art. 34 kpc:" Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem." w zw. z art. 454 kc :" § 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa."

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Nie ulega wątpliwości, że strony niniejszego procesu łączyły dwie umowy o świadczenie usług turystycznych, do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2004 Nr 223 poz. 2268 ze zm.), a w zakresie nieuregulowanym w/w ustawą przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Osobą zwierającą i podpisująca umowy był za każdym razem D. M..

W niniejszej sprawie powód wywodził swoje roszczenie z art. 16b cyt. ustawy tj. dokonanej przez niego reklamacji, na którą nie otrzymał odpowiedzi w terminie przewidzianym przepisami tej ustawy . Powód wskazywał, iż umowy o usługi turystyczne nie zostały wykonane zgodnie z ich treścią i dlatego żądał odszkodowania w kwocie 8636 zł, co stanowi 75 % wykupionych świadczeń.

Z kolei strona pozwana kwestionowała to, iż nastąpiło nienależyte wykonanie zawartych umów, oraz to, że spóźniła się z odpowiedzią na reklamację , albowiem reklamację nadała 15.10.2014r, nadto zarzucała naruszenie przez powoda art. 5 kc/ Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony./.

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na stronie pozwanej obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie powództwa. W niniejszej sprawie powód zgłaszając swoje roszczenie powinien wykazać, że z przyczyn leżących po stronie pozwanej doszło do przekroczenia terminu do dokonania odpowiedzi na reklamację, a tym samym że miał podstawę do żądania odszkodowania. Pozwaną zaś obciążał dowód wykazania okoliczności niweczących prawo powoda.

Zgodnie z art. 16b ustawy o usługach turystycznych :"1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

2. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

5. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną."

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w dniu 15.9.2014r powód nadał pismo zawierające reklamację dotyczącą dwóch umów nr (...) u operatora pocztowego , a w dniu 17.9.2014r pozwany otrzymał w/w pismo. Potwierdzeniem tego jest dowód nadania pisma powoda oraz wydruk z strony internetowej Poczty Polskiej tzw. "śledzenie przesyłki", z którego wynika, kiedy nadano i kiedy odebrano przesyłkę .Pozwany nie kwestionuje ani daty nadania reklamacji, ani daty jej otrzymania. Jednoznaczne w swojej treści wskazanie konkretnych dat pozwala na przyjęcie, iż dokonana następnie przez pozwaną odpowiedź na reklamację powinna dotrzeć do powoda do 17.10.2014r,a dotarła dopiero 20.10.2014r co potwierdza informacja Poczty Polskiej k.61 oraz wydruk z internetowej strony "śledzenie przesyłek", a tym samym uprawniało powoda do przyjęcia, że reklamacja uznana została za zasadną co do umowy nr (...). Jeśli zaś chodzi o umowę nr (...)- odpowiedź na reklamacje nie nastąpiła, co też pozwalało na uznanie jej za zasadną w myśl przepisów art. 16b cyt ustawy.

Należy bowiem wskazać , że zgodnie z treścią art. 61 kc :" § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej."

W ocenie Sądu powód udowodnił , że odpowiedź na reklamację otrzymał po upływie terminu 30-u dni, albowiem dopiero w dniu 20.10.2014r mógł się zapoznać z treścią pisma pozwanego dotyczącego zarzutów nienależytego wykonania umowy o świadczenie turystyczne z dnia 30.7.2014r. A co do umowy z dnia 1.8.2014r - nie otrzymał w ogóle, albowiem w swoim piśmie z dnia 15.10.2014r pozwany wyraźnie odnosi się tylko do umowy z dnia 30.7.2014r.

W tej sytuacji Sąd nie zajmował się szczegółowo kwestią, czy umowa zastała wykonana należycie, czy nie, bo zastosował sankcje wynikające z art. 16b ustawy o usługach turystycznych.

Powód wykazał przesłanki do żądania odszkodowania w myśl obowiązujących przepisów prawa , nie można mu zatem zarzucić czynienia ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

Przechodząc do twierdzenia pozwanej, że nadała pismo dnia 17.10.2014r i w związku z tym dopełniła terminu 30-o dniowego i że odpowiedź dotyczyła obu umów- nie jest to wiarygodne w świetle wyraźnego brzmienia art. 61 kc , gdzie ustawodawca wyraźnie zapisał , że decyduje moment, w którym adresat może zapoznać się z treścią oświadczenia woli, a ten moment w tej sprawie nastąpił bezspornie dopiero 20.10.2014r . Z kolei w treści pisma pozwanego z 15.10.2014r wyraźnie wskazano, że dotyczy umowy z dnia 30.7.2014r nr (...), trudno więc przyjąć, że pozwany ustosunkował się też do drugiej z tych reklamowanych umów.

Z ogólnych warunków umów załączonych do akt wynika z pkt-u 1-go, że stronami umowy są: (...) SA w W. oraz klient podpisujący umowę. Skoro tak, to powód, jako osoba , która podpisała obie umowy, jest stroną obu umów zawartych w dniach 30.7.2014r i 1.8.2014r i jako taki ma prawo złożyć reklamację co do obu umów i ma prawo wywodzić z nich roszczenia wobec (...) SA w W. w zakresie w jakim zawarł umowę tj. co do wyjazdu i pobytu 4 osób, za co zapłacił.

Ponadto z art. 11a. cyt. ustawy i pkt-u 3.3 OWU wynika, że: 1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

1) działaniem lub zaniechaniem klienta;

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

3) siłą wyższą.

Zaś art. 11b.cyt ustawy i pkt 5 OWU stanowią:" 1. Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej w art. 11a, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych może być ograniczona tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

3. Organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie może dotyczyć szkód na osobie."

Powód dochodził tym pozwem kwoty 2159 zł x 4 osoby , których wyjazd był przedmiotem umowy- razem 8636 zł , zaś zapłacił odpowiednio za umowę nr (...), należność wyniosła 5798 zł / dwie osoby/ i za (...), należność wyniosła 5830 zł/ dwie osoby/.

Mając na uwadze powyższe Sąd stanął na stanowisku, że powodowi należy się odszkodowanie w dochodzonej łącznej kwocie 8.636,00 zł , bo nie przekracza górnej granicy odpowiedzialności pozwanego.

W tym stanie sprawy Sąd w pkt I wyroku, na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 2 w/w ustawy w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c., zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 8636,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 18.10. 2014 r. do dnia zapłaty.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II wyroku zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. i zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 13 i § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490). , zasądzając od pozwanej spółki na rzecz powoda kwotę 1517,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, tj. opłaty sądowej od pozwu, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: