Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1816/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-01-08

Sygn. akt: I 1 C 1816/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2016 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

przeciwko Z. K. (1)

o zapłatę

I zasądza od pozwanego Z. K. (1) na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 531,77zł ( pięćset trzydzieści jeden złotych 77/100) z ustawowymi odsetkami od 30.06.2015r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego Z. K. (1) na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. odsetki od kwoty 841,77zł (osiemset czterdzieści jeden złotych 77/100) od dnia 29.05.2015r. do dnia 29.06.2015r.

III w pozostałej części umarza postępowanie;

IV zasądza od pozwanego Z. K. (1) na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 227,00 zł ( dwieście dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 180,00 ( sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód - (...) sp. zoo z siedzibą w S. - pozwem wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanego Z. K. (1) kwoty 841,77 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 29 maja 2015 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu.

(pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym - k. 2-4)

Nakazem zapłaty z dnia 3.6.2015r Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie zasądził zgodnie z żądaniem pozwu.

( nakaz zapłaty k. 5)

Na skutek sprzeciwu pozwanego postanowieniem z dnia 8 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

W sprzeciwie pozwany podniósł , że spłacił pożyczkę przelewami : z dnia 28.6.2015r - 310 zł i dwóch wpłat po 280 zł i wniósł o oddalenie powództwa

(postanowienie - k. 13v, sprzeciw k. 6v)

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni powód (...) sp. zoo z siedzibą w S. usunął braki formalne pozwu i wniósł o zasądzenie od pozwanego Z. K. (1) kwoty 531,77 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 841, 77 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia 29.6.2015r, a od kwoty 531, 77 zł od dnia 30.6.2015 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu, cofając pozew w pozostałej części. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 18 .1.2015r udzielił pozwanemu pożyczki w kwocie 600 zł, którą pozwany był zobowiązany spłacić do dnia 21.2. 2015r. Pomimo wezwań i monitów pozwany nie wywiązał się z obowiązku spłaty należności, a całość zadłużenia stała się wymagalna. Powód wyjaśnił, że dochodzi należności objętych pozwem na podstawie umowy pożyczki, potwierdzenia przelewu, regulaminu świadczenia usług, wezwania do zapłaty, na żądana kwotę składają się następujące należności: należność główna w kwocie 605,92 zł, prowizja - 90- zł , koszt ustanowienia zabezpieczenia - 84, 08 zł,41 zł - koszty pism i upomnień, 20, 77 zł skapitalizowane odsetki ;łącznie 841, 77 zł pomniejszone o kwotę 310 zł wpłaconą przez pozwanego w dniu 28.6.2015r.

(pozew - k. 23-29, pismo powoda k.20-21.)

W odpowiedzi na pozew Z. K. (1) powtórzył argumenty wskazane w sprzeciwie i wyjaśnił, że uzgodnił telefonicznie dnia 4.5.2015r spłatę zadłużenia , wtedy w wysokości 833, 20 zł , w ten sposób, że będzie wpłacał po 280 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca; wskazał , że w dniu 11.5.2015r wpłacił 280 zł, miesiąc później również 280 zł- oba na rachunek (...) w S., potem w dniu 28.6.2015r wpłacił 310 zł na rachunek nr (...)

( odpowiedź na pozew k. 68-69)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18 stycznia 2015 r. pomiędzy (...) sp. zoo z siedzibą w S. a Z. K. (1) doszło do zawarcia droga elektroniczna na wniosek Z. K. (1) umowy pożyczki nr (...). Na podstawie zawartej umowy Z. K. (1) otrzymał kwotę 600,00 zł na 30 dni , a miał spłacić do dnia 21.2.2015r łącznie 780 zł. Spłata nastąpić miała poprzez dokonanie jednorazowej wpłaty w wysokości 780 zł na konto (...) SA wskazując w tytule przelewu swój pesel.

Na kwotę wskazaną do spłaty składały się następujące wartości:

- 600 zł -kwota pożyczki-kapitał,

- 180 zł - całkowity koszt pożyczki,

- 90 zł - prowizja,

- 84, 08 zł - koszt zabezpieczenia pożyczki

okoliczność bezsporna, a nadto umowa pożyczki k. 33-35, harmonogram k. 36, formularz informacyjny k. 37-38, przelew k. 40, regulamin k. 47-54,wniosek k. 41, 57-60,

Z. K. (1) nie wpłacił w dniu 21.2.2015r kwoty 780 zł na rachunek wskazany w umowie i powstała zaległość z tytułu udzielonej pożyczki .

okoliczność bezsporna,

Pismem z dnia 13.3.2015r (...) sp. zoo z siedzibą w S. wezwał Z. K. (1) do zapłaty kwoty 807, 53 zł ,a 7.4.2015r - kwoty830, 87 zł -bezskutecznie

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie - k. 42, 44, dowód nadania k. 43,45,46v

W dniu 4.5.2015r Z. K. (1) uzgodnił telefonicznie spłatę zadłużenia , wtedy w wysokości 833, 20 zł , w ten sposób, że będzie wpłacał po 280 zł miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca; w dniu 11.5.2015r wpłacił 280 zł na rzecz (...) w S., miesiąc później również 280 zł-oba na rachunek (...) w S., potem w dniu 28.6.2015r wpłacił 310 zł na rachunek nr (...) sp. zoo w S.

okoliczność bezsporna, a nadto potwierdzenie operacji k. 7, 7v, 8

Tylko kwota 310 zł z dnia 28.6.2015r wpłacona została na rachunek (...) sp. zoo w S., na rachunek kredytodawcy.

okoliczność bezsporna , a nadto przelew k. 8

Pozostałe kwoty wpłynęły na rzecz innego podmiotu i nie było wniosku o przeksięgowanie ich na rachunek (...) sp. zoo w S. i dotarła do kredytodawcy

okoliczność bezsporna, a nadto pisma Z. K. k. 70, 73 i odpowiedzi k., 71, 74

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez powoda i pozwanego w toku postępowania. Dowody te uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budziły one zastrzeżeń Sądu co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, tym bardziej, że żadna ze stron nie negowała ich mocy dowodowej.

W niniejszej sprawie bezspornym było, że strony łączyła umowa pożyczki. Poza sporem pozostawało również, że po stronie pozwanego, w związku z zawartą umową, powstało zadłużenie. Zatem należy wskazać, że pozwany nie kwestionował powództwa co do zasady i wysokości. W związku z powyższym rozstrzygnięcia wymagało jedynie to, czy i ewentualnie jaka kwota pozostała pozwanemu do zapłaty z tytułu zadłużenia powstałego w związku z przyznaną pożyczką.

W ocenie Sądu powództwo, zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Strony niniejszego postępowania łączyła umowa pożyczki.

Zgodnie z art. 720 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zatem z istoty umowy pożyczki wynika obowiązek jej zwrotu, choć to od stron zależy, w jaki sposób zwrot jej nastąpi.

Należy wskazać, iż powód dochodził od pozwanego zapłaty kwoty 841,77 zł wraz odsetkami ustawowymi od dnia 29.5. 2015 r. do dnia zapłaty. Pismem z dnia 4.9.2015r cofnął pozew w części i wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 531, 77 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30.6.2015r do dnia zapłaty oraz odsetek od kwoty 841, 77 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia 29.6.2015r tj. dnia otrzymania przelewu na kwotę 310 zł od pozwanego i o umorzenie w pozostałej części.

Nadto należy wskazać, iż pozwany dokonał wpłaty kwoty 310 zł na konto powoda, a nie przedstawił dowodów na okoliczność ,że dwie wpłaty po 280 zł zostały wpłacone na konto powoda, albo ,że żądał przeksięgowania ich na konto powoda. W tej sytuacji Sąd uznał, że żądanie powoda nie jest kwestionowane przez pozwanego, ale że wpłacił tylko 310 zł na rzecz powoda, albowiem kwoty 2 x po 280 zł wpłacił na rzecz innego podmiotu tj. (...) w S., na którego to podmiotu konto te kwoty dotarły, jednakże nie dotarły do powoda.

Wobec tego, Sąd w pkt I wyroku, na mocy art. 720 kc w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c., uwzględnił żądanie pozwu w tym zakresie. Wobec treści art. 481 § 1 i 2 k.c. stanowiącego, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, natomiast jeżeli stopa odsetek nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Oczywistym jest, że również w zakresie żądanych odsetek pozew jest w pełni uzasadniony.

W związku z powyższym Sąd w pkt I i II wyroku zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 531, 77 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30.6.2015r do dnia zapłaty oraz odsetki od kwoty 841, 77 zł od dnia 29.5.2015r do dnia 29.6.2015r.

Art. 355 kpc stanowi, że :" § 1. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne."

Uznając cofnięcie częściowe pozwu za dopuszczalne, Sąd w tym zakresie umorzył postepowanie.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie zasadą, że przegrywający ponosi koszty postepowania- mając na uwadze art. 98 kpc i § 2 ust. 1 oraz § 6 pkt 4 oraz § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490). Na kwotę zasądzoną od pozwanego na rzecz powoda składa się: 30 zł opłaty od pozwu, 180 zł tytułem kosztów udziału pełnomocnika procesowego powoda oraz 17 zł opłata od pełnomocnictwa .

ZARZĄDZENIE

1. odnotować w kontrolce uzasadnień,

2. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy,

3. akt przedłożyć z wpływem lub za 30 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: