Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1500/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-09-06

Sygn. akt I 1 C 1500/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Stolarska

Protokolant: sekr. sąd. Tomasz Łukowicz

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa U. K.

przeciwko A. L. (L.)

o zapłatę

I oddala powództwo;

II obciąża powódkę kosztami postępowania uznając je za uiszczone.

Zarządzenia :

1.  odnotować i zakreślić w repertorium C

2.  przedłożyć z wpływem lub za 30 dni

UZASADNIENIE

Powódka U. K. wniosła w dniu 15 września 2017 r. pozew przeciwko A. L. o zapłatę kwoty 1.800,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu powódka wskazała, że pozwana prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą A. (...) z siedzibą w G. i w trakcie prowadzenia tej działalności wspólnicy zalegali z zapłatą za towar m.in. wobec firmy (...) spol. S.r.o. P., która wytoczyła wspólnikom pozew o zapłatę i w momencie otrzymania nakazu zapłaty powódka w dniu 20 kwietnia 2012 r. podpisała ze spółką umowę o dzieło, w ramach której prowadziła postępowanie wykonując wszelką korespondencję w sprawie. Powódka wskazała, że pozwana została skutecznie powiadomiona o zakończeniu postępowania i wygraniu sprawy oraz że pozwana ma wiedzę o zobowiązaniach spółki cywilnej zarówno wobec firmy (...) spol. S.r.o. P., jak i wobec powódki, jednak ich nie reguluje.

(pozew – k. 11-14)

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia, a ponadto zarzucając, że z pozwu i dołączonych do niego dokumentów nie wynika, aby powódka prowadziła jakiekolwiek sprawy związane z firmą (...) spol. S.r.o. P., zaś na umowie o dzieło brak jest podpisu pozwanej jako wspólnika spółki cywilnej (...).

(odpowiedź na pozew – k. 71-75v)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. L. i S. K. od dnia 3 listopada 2007 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą (...) s.c. A. L., S. K. z siedzibą w G.. W umowie spółki wskazano, że udziały wspólników wynoszą po 50% oraz że wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach w częściach proporcjonalnych do wielkości udziałów. W umowie spółki wskazano również, że każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, zaś za przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się zobowiązania lub wydatki o wartości wyższej od kwoty 30.000,00 zł.

(niesporne, nadto: protokół ze zgromadzenia wspólników – k. 61-65, umowa spółki cywilnej - k. 66-69 , zeznania pozwanej – k. 123-124, nagranie z dnia 23.08.2018 r. 00:04:39-00:42:28)

W dniu 20 kwietnia 2012 r. między (...) s.c. A. L., S. K. z siedzibą w G. (zamawiającym), reprezentowaną przez wspólnika S. K., a U. K. (wykonawcą) zawarta została umowa o dzieło, na podstawie której zamawiający powierzył wykonanie, a wykonawca zobowiązał się wykonać dzieło polegające na prowadzeniu spraw w zakresie wytoczonego spółce (...) s.c. A. L., S. K. z siedzibą w G. powództwa przez firmę (...) o wartości sporu 21.063,50 zł, sporządzaniu wszelkich pism w celu zakończenia sporu i informowania wspólników o rezultatach sprawy oraz gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji. W § 2 umowy termin rozpoczęcia dzieła ustalono na dzień 20 kwietnia 2012 r. oraz wskazano, że zakończenie nastąpi z chwilą otrzymania wyroku i powiadomienia wspólników spółki cywilnej. W § 5 umowy wskazano, że wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane dzieło w wysokości 3 600 zł netto.

(dowód: umowa o dzieło - k. 40-41)

W ramach realizacji ww. umowy o dzieło U. K. sporządzała pisma procesowe, w tym dotyczące środków zaskarżenia, w sprawie z powództwa D. spol. S.r.o. P. przeciwko (...) s.c. A. L., S. K. z siedzibą w G., która prowadzona była w I instancji przed Sądem Rejonowym w Gdyni pod sygn. VI GNc 1143/12, VI GC 902/12 i VI GC 1484/13, a następnie w II instancji przed Sądem Okręgowym w Gdańsku pod sygn. XII Ga 381/14.

(dowody: sprzeciw od nakazu zapłaty - k. 86-91, odpowiedź na apelację - k. 92-95, pismo procesowe z dnia 05.06.2014 r. - k. 96-102, wniosek o uzasadnienie z dnia 22.10.2014 r. - k. 104-105)

W dniu 30 czerwca 2014 r., w trakcie zgromadzenia wspólników (...) s.c. A. L., S. K. z siedzibą w G., A. L. i S. K. podjęli uchwałę w przedmiocie rozwiązania spółki z dniem 30 czerwca 2014 r. oraz uchwałę w przedmiocie spłaty przez A. L. i S. K. zobowiązań spółki zgodnie z udziałami wskazanymi w umowie spółki, tj. po 50% przez każdego wspólnika. Jako zobowiązania ww. spółki wskazane zostało m.in. zobowiązanie wobec D. spol. S.r.o. P., przy którym zamieszczono zapis „brak wyroku kwota nie jest zasądzona”.

(niesporne, nadto protokół ze zgromadzenia wspólników – k. 61-65 )

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2014 r. U. K. przesłała A. L. korespondencję z Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie XII Ga 381/14.

(niespore, nadto pismo powódki z dnia 26.08.2014 r. – k. 36)

Odpis wyroku ogłoszonego w sprawie XII Ga 381/14 w dniu 21 października 2014 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony S. K. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w grudniu 2014 r.

(niesporne, nadto pismo z SO w Gdańsku z dnia 18.12.2014 r. – k. 107)

Pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. U. K. wezwała A. L. do uregulowania zobowiązania za świadczone usługi prawne dotyczące sprawy firmy (...) i do zapłaty ½ kwoty z 3.600,00 zł za prowadzenie postępowania o sygn. akt GNc 1143/12.

(niesporne, nadto wezwanie z dnia 09.12.2015 r. – k. 42)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z ww. dokumentów przedłożonych przez stronę powodową w toku postępowania, których prawdziwość nie była kwestionowana przez stronę pozwaną.

Pozostałe dokumenty zgromadzone w aktach nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż nie wnoszą do sprawy żadnych nowych istotnych okoliczności.

Sąd przeprowadził również dowód z zeznań stron na okoliczność zawarcia i realizacji umowy o dzieło z dnia 20 kwietnia 2012 r., w szczególności daty wykonania i oddania dzieła, przy czym dowód ten Sąd ograniczył do przesłuchania pozwanej, bowiem powódka - prawidłowo wezwana – nie stawiła się na termin rozprawy.

Zeznania pozwanej w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia nie budziły wątpliwości Sądu co do swej wiarygodności jako logiczne i konsekwentne, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary.

Sąd dopuścił ponadto dowód z zeznań świadka S. K. – syna powódki, na okoliczność zawarcia umowy o dzieło w dniu 20 kwietnia 2012 r., w szczególności stron i przedmiotu tej umowy oraz jej realizacji, zakończenia wykonania dzieła, jego odbioru i rozliczeń. Świadek odmówił złożenia zeznań (art. 261 § 1 k.p.c.).

Powódka domagając się zapłaty od pozwanej kwoty 1.800,00 zł powoływała się na umowę o dzieło zawartą w dniu 20 lutego 2012 r. z (...) s.c. A. L., S. K. z siedzibą w G., której wspólnikiem jest pozwana, oraz na fakt, iż po wykonaniu i oddaniu dzieła przez powódkę nie otrzymała ona wynagrodzenia ustalonego na kwotę 3.600,00 zł, które w 50% winna zapłacić pozwana – proporcjonalnie do wielkości swojego udziału w ww. spółce. Podstawę prawną żądania powódki stanowi więc art. 627 k.c.

Pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia powódki, a ponadto zakwestionowała fakt wykonywania dzieła przez powódkę oraz zarzucała brak swojego podpisu na ww. umowie o dzieło.

Podniesiony przez pozwaną zarzut przedawnienia był zasadny.

Zgodnie z treścią art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła.

Jak wynika z treści umowy o dzieło stanowiącej podstawę żądania powódki termin zakończenia wykonywania dzieła i jego oddania został ustalony jako termin otrzymania wyroku w sprawie, której prowadzenie było przedmiotem umowy, i powiadomienia wspólników spółki cywilnej (§ 2 umowy). Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego - przedstawionego przez powódkę – Sąd ustalił, że odpis wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku wydanego w dniu 21 października 2014 r. w sprawie XII Ga 381/14 został wraz z uzasadnieniem doręczony S. K. - wspólnikowi (...) s.c. A. L., S. K. z siedzibą w G. - w grudniu 2014 r. Ten moment jest w ocenie Sądu najpóźniejszą datą wykonania i oddania dzieła przez powódkę. Ustalając go Sąd miał bowiem na względzie, że składane przez powódkę w pozwie oraz na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. oświadczenia dotyczące daty doręczenia wyroku pozwanej były chaotyczne oraz niespójne ze sobą („pozwana otrzymała wyrok w 2015 r.”, „swoje dzieło ukończyłam, kiedy otrzymałam uzasadnienie wyroku, tj. w 2014 r.”, „26 sierpnia 2014 r. przesłałam pozwanej pismo z treścią wyroku”) i z materiałem dowodowym w postaci dokumentów przedłożonych przez powódkę (wniosek z dnia 22 października 2014 r. o doręczenie odpisu wyroku ogłoszonego w dniu 21 października 2014 r. w sprawie XII Ga 381/14 wraz z uzasadnieniem – k. 104-105, pismo SO w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2014 r. w przedmiocie doręczenia S. K. odpisu wyroku w sprawie XII Ga 381/14 z uzasadnieniem – k. 107, pismo powódki do pozwanej z dnia 26 sierpnia 2014 r. dotyczące przesłania korespondencji w sprawie XII Ga 381/14 – k. 36, w którym powódka miała informować pozwaną o treści wyroku, który zapadła dopiero w dniu 21 października 2014 r.), w związku z czym za zasadne Sąd uznał przyjęcie jako daty oddania dzieła najpóźniejszej możliwej daty wynikającej z dokumentów, a więc wskazanej daty doręczenia odpisu wyroku sądu II instancji z uzasadnieniem wspólnikowi spółki cywilnej (...). Za pewne Sąd uznał bowiem, że w grudniu 2014 r. odpis wyroku został doręczony jednemu ze wspólników, co zgodnie z zapisami § 2 umowy o dzieło z dnia 20 kwietnia 2012 r. oraz § 8 umowy spółki cywilnej z dnia 3 września 2007 r. stanowiło wykonanie i oddanie dzieła przez powódkę.

Skoro zatem pozew w niniejszej sprawie został wniesiony do Sądu w dniu 15 września 2017 r., a więc po upływie dwuletniego okresu przedawnienia, czyli po końcu grudnia 2016 r., powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na upływ terminu przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Mając na uwadze, iż zarzut przedawnienia roszczenia był zarzutem najdalej idącym spośród pozostałych zarzutów strony pozwanej, oraz uznając, iż zarzut ten był całkowicie zasadny, Sąd nie rozpoznawał pozostałych zarzutów pozwanej, gdyż nie miały one wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Podsumowując, Sąd uznał, iż roszczenie powódki nie zasługiwało na uwzględnienie z uwagi na upływ terminu przedawnienia i oddalił powództwo na podstawie art. 627 k.c. w zw. z art. 646 k.c., o czym orzekł w pkt. I wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. i w pkt. II wyroku obciążył tymi kosztami powódkę jako stronę przegrywającą postępowanie, uznając, że koszty te w postaci opłaty sądowej od pozwu zostały uiszczone.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć powódce,

3.  akta z wpływem lub za 30 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Stolarska
Data wytworzenia informacji: