Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1480/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-11-29

Sygn. akt: I 1 C 1480/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko K. K.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej K. K. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 4.072,37zł (cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote 37/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15.03.2017r. do dnia zapłaty;

II zasądzoną w punkcie I kwotę rozkłada na 10 rat - 9 po 400zł (czterysta złotych), a ostatnią w wysokości 472,37 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa złote 37/100) płatnych do 15-ego dnia każdego miesiąca poczynając od uprawomocnienia się wyroku, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat;

III umarza postepowanie w zakresie wniosku powoda o uzasadnienie;

IV zasądza od pozwanej K. K. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 968,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 900,00 (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagając się zasądzenia od pozwanego , K. K., kwoty 4072,37 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu powód wskazał, że przedmiotowa wierzytelność wynika z umowy pożyczki pieniężnej, zawartej w formie pisemnej, oznaczonej nr (...) i wypłaconej pozwanemu w dniu 20 .6. 2016 roku. Powód wskazał, że pożyczka ta została udzielona w kwocie 3000 złotych, zaś pozwany zobowiązał się do jej zwrotu zgodnie z harmonogramem spłat wraz z odsetkami i opłatami – opłatą administracyjną w kwocie 25 złotych miesięcznie i opłatą przygotowawczą – jednorazową, w kwocie 975 złotych. Na dzień wniesienia pozwu zadłużenie pozwanego wynosiło 4072,37 złotych i obejmowało: kwotę 2971, 54 złotych tytułem niespłaconych rat kapitałowych; kwotę 136,77 złotych tytułem odsetek umownych zwykłych (kredytowych); kwotę 914, 06 złotych tytułem opłaty przygotowawczej i kwotę 50 złotych tytułem opłaty administracyjnej. Ponadto powód wskazał, iż wypowiedział pozwanemu umowę pożyczki ze skutkiem na dzień 6 .10. 2016 roku, z uwagi na opóźnienia w spłacie zadłużenia oraz wezwał pozwanego do spłaty tego zadłużenia, przy czym pozwany świadczenia nie spełnił.

pozew, k.2-4

Postanowieniem z dnia 20 .4. 2017 roku , Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

postanowienie, k. 4v

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni, powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. usunął braki formalne pozwu, wnosząc i wywodząc, jak dotychczas.

pismo procesowe, k. 9

W dniu 25.8.2017r w sprawie I 1 Nc 5807/17 wydano nakaz zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu.

nakaz zap łaty, k. 30

Pozwany, K. K., w sprzeciwie od nakazu zapłaty, przyznał, że zawarł umowę pożyczki w wysokości 3000 zł, którą to kwotę zobowiązał się spłacać w ratach. Przyznał, że nie spłacił pożyczki , ale ze strony powoda nie było chęci mediacji, a kwota długu jest nieaktualna.

sprzeciw, k. 38-9

S ąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 16 czerwca 2016 roku została sporządzona pomiędzy (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. jako pożyczkodawcą a K. K. jako pożyczkobiorcą umowa pożyczki nr (...), na podstawie której K. K. zobowiązała się do zwrotu na rzecz pożyczkodawcy łącznej kwoty pożyczki w wysokości 4588, 53 złotych, obejmującej udzieloną pożyczkę w kwocie 3000 złotych, opłatę przygotowawczą w kwocie łącznie 975 złotych oraz opłatę administracyjną w kwocie 25 złotych miesięcznie/ łącznie 1000 zł/.

Umowa pożyczki została zawarta na okres 16 miesięcy od daty wypłaty pożyczki, przy czym przez datę wypłaty pożyczki rozumie się datę uznania rachunku pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Nadto, zgodnie z treścią pkt 2 umowy pożyczka zostanie wypłacona przez pożyczkodawcę przelewem na należący do klienta rachunek bankowy, z którego klient przesłał pożyczkodawcy przelew weryfikacyjny, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pożyczkodawcy przez klienta własnoręcznie podpisanego egzemplarza umowy oraz przekazania przez klienta określonych przez pożyczkodawcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej klienta, które wraz z innymi informacjami pozyskanymi przez pożyczkodawcę będą w ocenie pożyczkodawcy wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji o wypłacie pożyczki. Pożyczka wypłacana jest pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania przez pożyczkodawcę zdolności kredytowej klienta. Przez przelew weryfikacyjny strony rozumieją przelanie przez klienta kwoty 1 złotego na rachunek pożyczkodawcy z posiadanego przez siebie rachunku bankowego.

Umowa pożyczki podpisana została przez K. K. w dniu 17 czerwca 2016 roku.

niesporne, a nadto: umowa po życzki – k. 17-24 akt, harmonogram spłat, k. 25

W dniu 21 .9.2016 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystosował do K. K. oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki wraz z ostatecznym wezwaniem do zapłaty i ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do rejestru dłużników (...).

niesporne, a nadto: pismo – k. 27-28 akt

K. K. pracuje na zlecenie, nieregularnie, jej średni dochód wynosi ok. 2700 zł miesięcznie. Stałe wydatki w miesiącu to : 1000 zł –wynajem biura, 450 zł –opłaty, 80 zł – prąd, 60 zł –leki, bowiem ma pogłębiona lordozę lędżwiową

dow ód: oświadczenie , k. 64, wynik badania, k. 66 , decyzja N. US, k.67-74,pismo ZUS, k. 75-83

S ąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dowodów z dokumentów przedłożonych przez powoda w toku postępowania, których zarówno autentyczność, jak i prawdziwość w zakresie twierdzeń w nich zawartych, nie budziła wątpliwości Sądu, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary, tym bardziej, że nie były one kwestionowane w zakresie ich mocy dowodowej przez żadną ze stron.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z treścią art. 720 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Stosownie natomiast do treści art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, chyba, że pozwany przyzna fakty przytoczone przez powoda/ art. 229 kpc- Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości./ .

W przedmiotowej sprawie, zdaniem Sądu, bezspornym było że powoda i pozwaną łączyła umowa pożyczki i że powód spełnił świadczenie wynikające z tej umowy przekazując pozwanemu kwotę uzgodnionej pożyczki, zaś pozwany nie spłacił w/w pożyczki , a także że otrzymał, ostateczne wezwanie do zapłaty i rozwiązanie umowy.

W niniejszej sprawie, przedstawiono powyższą umowę, która została podpisana przez pozwaną w dniu 17 czerwca 2016 roku oraz dokumenty w postaci uaktualnionego harmonogramu spłat z informacją o przekazaniu kwoty pożyczki na rachunek bankowy pozwanego, wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenia umowy pożyczki, zaś pozwany nie negował faktów przedstawionych w pozwie i załączonych dowodach. W ocenie Sądu, pozwany przyznał fakty wywiedzione przez powoda , jako uzasadnienie żądania poszczególnych kwot składających się na żądanie pozwu .

Wobec powyższego, na podstawie zatem art. 720 k.c. Sąd w punkcie I sentencji wyroku zasądził żądaną kwotę 4368, 22 zł.

Wobec treści a rt. 320. Kpc :” W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.”. Przepis zawiera szczególną zasadę wyrokowania, określaną jako "moratorium sędziego"; obok charakteru procesowego ma on także cechy normy materialnoprawnej (m.in. K. P., M. P.). Podstawą zastosowania przepisu jest wyłącznie uznanie sądu, że zachodzą szczególnie uzasadnione wypadki. Ustanowiona w art. 320 k.p.c. norma ma charakter wyjątkowy i może być tym zastosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Wynika to z faktu, iż dopuszcza ona znaczną ingerencję Sądu w stosunek cywilnoprawny stron procesu. W piśmiennictwie wyrażono przy tym pogląd, uznający wymienioną przesłankę za spełnioną jedynie wtedy, gdy w chwili wyrokowania są podstawy do przyjęcia, że ze względu na sytuację majątkową i rodzinną dłużnika oraz szczególny charakter sprawy, wyrok zasądzający całe świadczenie stanowiłby tytuł egzekucyjny bez szans na realizację. Prowadzenie egzekucji w tym zakresie narażałoby tylko wierzyciela na nieefektywne wydatki egzekucyjne, a dłużnika i osoby pozostające na jego utrzymaniu na utratę podstaw egzystencji (uchwała SN z dnia 15 grudnia 2006 r., sygn. III CZP 126/06, Biul. SN 2006/12/9), Sąd doszedł do przekonania , że problemy finansowe pozwanego są przejściowe i stanowią szczególną sytuację, w jakiej się znalazł w rozumieniu art. 320 kpc i w związku z tym rozłożył zasądzoną należność na 10 rat:9 po 200 i ostatnia w wysokości 472, 37 zł .

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął w punkcie II wyroku, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 102 k.p.c., § 6 pkt 2 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Na koszty postepowania w tej sprawie - kwotę 968,00 zł składa się: kwota 900,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 51,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu i kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: