Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1381/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-11-22

Sygn. akt: I 1 C 1381/17 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 r. w Gdyni

sprawy z powództwa K. A.

przeciwko P. N.

o zapłatę

I oddala powództwo w całości;

IIkosztami postępowania w kwocie 947,00 złotych, w tym 900,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powód ,K. A., wniósł w dniu 7.8.2017r. o zasądzenie od pozwanego P. N. kwoty 1645, 74 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 20.4.2017r do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że zawarł z pozwanym umowę zlecenia o świadczenie usług polegających na sporządzeniu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji. Po zakończeniu usługi za pozwanego miał zapłacić za usługę podmiot pod nazwą (...) G. Spółka zoo w W., czego nie uczynił, wobec czego pozwany powinien zapłacić kwotę 1645, 74 zł tytułem kosztów poniesionych przez powoda, czego nie uczynił.

(pozew – k. 2-3v)

Pozwany P. N. nie wdał się w spór i nie brał udziału w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18.4.2017r w Kancelarii Notarialnej w G. przed notariuszem K. A. do sporządzenia aktu notarialnego nr A (...) – oświadczenia o poddaniu się egzekucji-którym P. N., z uwagi na udzielone poręczenie , poddał się egzekucji do kwoty 130000 zł co do obowiązki zapłaty na rzecz Spółki zoo O. w G. należności stwierdzonych fakturami VAT opisanymi z par. 1 w/w aktu notarialnego w przypadkach określonych w punktach a-d par 2 w/w aktu notarialnego. W par 3 aktu notarialnego stwierdzono, że koszty sporządzenia w/w dokumentu ponosi Spółka zoo (...) G. w W.. W par. 5 stwierdzono, że notariusz pobrał w chwili sporządzenia aktu : 1290 zł tytułem taksy notarialnej, 296, 70 zł tytułem podatków od towarów i usług, 48 zł za dwa wypisy w/w aktu notarialnego, 11, 04 zł tytułem podatku od towarów i usług – razem 1645, 74 zł.

Akt ten został odczytany i podpisany przez notariusza K. A. i składającego zlecenie i oświadczenie P. N.

okoliczność bezsporna, a nadto akt not. A 809/2017, k.4-5v

W dniu 18.4.2017r K. A. wystawiła też fakturę na kwotę m.in.1586, 70 zł- objętą par. 5 aktu notarialnego nr A (...) .

okoliczność bezsporna, a nadto faktura, k. 8

K. A. wezwała P. N. do zapłaty kwoty 1645, 74 zł , jako zapłaty kwoty wynikającej z aktu notarialnego z dnia 18.4.2017 nr A (...) wraz z odsetkami od dnia 20.4.2017r, w terminie do dnia 7.7.2017r pod rygorem skierowania sprawy do Sądu

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie k. 9,dowód nadania, k. 10

K. A. wezwała też przedtem, zanim wezwała P. N., Spółkę zoo (...) G. w W. do zapłaty za fakturę na kwotę m.in.1586, 70 zł- objętą par. 5 aktu notarialnego nr A (...) .

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie k. 11,dowód nadania, k. 12,13

Sąd zważył, co następuje:

Pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, nie złożył odpowiedzi na pozew i nie wdał się w spór, ani w inny sposób nie zajął stanowiska w sprawie. Zaszły więc warunki z art. 339 § 1 k.p.c. do wydania wyroku zaocznego w stosunku do pozwanego. Jednocześnie § 2 tego przepisu wskazuje, iż w takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości.

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa.

W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty wskazanej w pozwie kwoty i będąc reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika powinien był wykazać zasadność obciążenia pozwanego żądaną kwotą, charakter umowy jaka łączyła strony oraz jakie świadczenia w ramach tej umowy powinien pozwany ponosić na rzecz poprzednika prawnego powoda. Zdaniem Sądu to powód jako profesjonalista, od którego wymaga się staranności w wyższym stopniu, powinien ponosić wszelkie konsekwencje związane ze swoją niedokładnością, zaniedbaniem i niekonsekwencją. Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie powinien w zasadzie dowieść powód. Nawet brak zajęcia stanowiska przez pozwanego nie zwalnia powoda od wykazania sądowi, iż żądanie sformułowane w pozwie istnieje.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości.

W niniejszej sprawie bezsporne było, że powód i pozwany zawarli umowę zlecenia, na podstawie której powód sporządził akt notarialny nr A (...) – oświadczenie o poddaniu się egzekucji-którym P. N., z uwagi na udzielone poręczenie , poddał się egzekucji do kwoty 130000 zł co do obowiązki zapłaty na rzecz Spółki zoo O. w G. należności stwierdzonych fakturami VAT opisanymi z par. 1 w/w aktu notarialnego w przypadkach określonych w punktach a-d par 2 w/w aktu notarialnego. W par 3 aktu notarialnego stwierdzono, że koszty sporządzenia w/w dokumentu ponosi Spółka zoo (...) G. w W.. W par. 5 stwierdzono, że notariusz pobrał w chwili sporządzenia aktu : 1290 zł tytułem taksy notarialnej, 296, 70 zł tytułem podatków od towarów i usług, 48 zł za dwa wypisy w/w aktu notarialnego, 11, 04 zł tytułem podatku od towarów i usług – razem 1645, 74 zł. Spór pomiędzy stronami sprowadzał się do ustalenia czy powód zasadnie żąda kwoty 1645, 74 zł od pozwanego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że umowa z dnia 18.4.2017r to umowa, do której na podstawie art. 750 k.c. znajdują zastosowanie przepisy o zleceniu.

Z par 5 aktu notarialnego nr A (...) jasno wynika, że P. N. zapłacił w chwili sporządzenia oświadczenia kwotę 1645, 74 zł. To zostało stwierdzone w akcie notarialnym , a więc przed osobą zaufania publicznego i podpisane przez notariusza i pozwanego.

Tak więc roszczenie powoda dochodzone na podstawie w/w aktu notarialnego jest niezasadne, a wskazane dowody w postaci dokumentów budzą uzasadnione wątpliwości Sądu co do zasadności żądania powoda, albowiem faktura i wezwania do zapłaty są sprzeczne z aktem notarialnym nr 809/2017,czyżby notariusz , wywodząc , żądanie w niniejszej sprawie, tym samym wskazuje, że w akcie notarialnym z dnia 18.4.2017r A (...) w par. 5 poświadczył nieprawdę ?/ .

Ponadto ,należy wskazać, że w par 3 aktu notarialnego zamieszczono oświadczenie, że koszty aktu ponosi spółka zoo (...) G., co stanowi podstawę dla P. N. do regresowego żądania pobranych przez notariusza od niego kosztów w/w aktu notarialnego.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że, powództwo należało oddalić w całości, na podstawie art. 751 kc w zw. z art. 6 kc.

O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. i § 6 pkt 3 i § 2 ust. 1 rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi powoda jako stronę przegrywającą.

Na ustaloną kwotę 947 zł składa się: kwota 30,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa oraz kwota 900 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: