Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1352/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-01-31

Sygn. akt: I 1 C 1352/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. w Gdyni

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko Pocztowemu Towarzystwu (...) na (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

I zasądza od pozwanego Pocztowego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28.3.2017r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego Pocztowego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 1017,00 zł (jeden tysiąc siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 900,00 (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód , K. S., pozwem z dnia 12 października 2017 roku domagał się zasądzenia od pozwanego, Pocztowego Towarzystwa (...) SA w W. kwoty 3000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28.3.2017r do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód wskazywał, że od dnia 08 lutego do 16 lutego 2017 roku przebywał w szpitalu, gdzie został poddany operacji chirurgicznej . W odpowiedzi na zgłoszone roszczenie o wypłatę odszkodowania, powód nie otrzymał odszkodowania, albowiem pozwany odmówił wypłaty powołując się na OWU Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu/ OWU/ . Nie zgadzając się z taką kwalifikacją ubezpieczyciela, powód wysłał wezwanie do zapłaty domagając się wypłaty odszkodowania w wysokości łącznie 3000 zł . Wezwanie nie odniosło skutku.

( pozew, k. 2-5)

W odpowiedzi na pozew pozwany -Pocztowe Towarzystwo (...) SA w W. wniósł o oddalenie powództwa, powołując się na umowę -par. 2 ust 13- oraz OWU- , z których wynika, że jeżeli zapisy OWU są niezgodne z istotnymi zapisami określonymi w ust.1-10,obowiązującym są zapisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu. Pozwany wskazał ,że zapisy par 2 umowy nie zawierają żadnych zapisów wskazujących na wyłączenie z zastosowania w niniejszym przypadku par 4 ust 4 OWU lub pozwalających na dokonanie takiej interpretacji. Z kolei zgodnie z par 4 ust 4 OWU pobytu w szpitalu i operacji chirurgicznej – towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za pobyt w szpitalu i operację chirurgiczne, które nastąpiło wskutek chorób zdiagnozowanych przez lekarza lub będących w trakcie diagnozy z powodu występowania objawów chorobowych przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, co miało miejsce w tym przypadku.

( odpowiedź na pozew, k. 64-67)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pocztowe Towarzystwo (...) SA w W. i (...) zoo w G. zawarli w dniu 13.12.2016r umowę ubezpieczenia grupowego pracowników oraz członków ich rodzin nr (...) na czas od 1.1.2017r do dnia 30.6.2018r. Jej integralną częścią były m. in. ogólne warunki ubezpieczenia / OWU/. Zgodnie z treścią par 2 ust 5a Pocztowe Towarzystwo (...) SA w W. zapewniło brak okresu karencji dla ubezpieczonych przystępujących do wybranego ubezpieczenia jako kontynuacji ubezpieczenia dotychczasowego w zakresie sum i ryzyk / również w przypadku zmiany ubezpieczyciela/. K. S., jako pracownik (...) zoo w G. został objęty w/w ubezpieczeniem w pakiecie 3, ze składką 90 zł miesięcznie. Ochrona ubezpieczeniowa pracowników wstępujących do umowy rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu przez zamawiającego faktu przystąpienia pracownika do ubezpieczenia, w którym wskazano datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej na dzień 1.1.2017r.

Umowa zostaje zawarta zgodnie z warunkami OWU , stanowiącymi załącznik do umowy . Jeżeli zapisy OWU są niezgodne z istotnymi zapisami umowy w ust.1-10, obowiązującymi są zapisy ust.1-10 par 2 umowy. Oprócz OWU, integralną część umowy stanowi oferta z załącznikami/ zał . nr 5/

Wykonawca zobowiązał się spełnić świadczenie w terminie 30-u dni , licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, a w terminie 14-u dni od chwili wyjaśnienia , przy zachowaniu należytej staranności, tych okoliczności, które budzą wątpliwości, części należnej w tym zakresie.

W czasie trwania umowy ubezpieczenia , bo w dniu 9.2.2017r ,K. S., został poddany operacji pierwotnej, całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego lewego .Proteza była konieczna z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego lewego postępującej od kilku lat bez poprawy mimo rehabilitacji. Z tego tytułu K. S. przebywał w szpitalu od 8.2.2017r do 16.2.2017r.

Zgodnie z umową , tabelą świadczeń wynikającą z oferty – pkt 15 świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą w pakiecie 3 wynosi za pierwsze 14 dni 100 zł za dzień. , zaś z tytułu poddania się operacji chirurgicznej w pakiecie 3 –pkt 20 tabeli wynosiło 2100 złotych.

K. S. złożył do dnia 10.3.2017r wniosek o wypłatę świadczenia.

Decyzją z dnia 27.3.2017r Pocztowe Towarzystwo (...) SA w W., odmówiło przyznania świadczenia K. S. bowiem ,uznało, że nie ponosi odpowiedzialności –zgodnie z OWU- za zdarzenia ubezpieczeniowe które powstały na skutek chorób zdiagnozowanych lub będących w trakcie diagnostyki z powodu występowania objawów chorobowych przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia .

Mimo odwołania się od tej decyzji, decyzją z dnia 23.6.2017r „Pocztowe Towarzystwo (...) SA w W. podtrzymał swoje stanowisko.

Umowa z dnia 13.12,2016r była wobec K. S. kontynuacją ubezpieczenia, co wynika z pkt-u II ust 2 OWU..

Zgodnie z zapisem w pk-cie I ust. 2 OWU, zawsze zapisy dokumentacji przetargowej mają pierwszeństwo przed zapisami OWU oraz te korzystniejsze wyłączają stosowanie OWU

niesporne; a nadto polisa – k. 9 akt; umowa nr (...) –k. 14-21 ; załącznik nr 5 do umowy ,k. 22-29, OWU, k. 30-50,74-82, karta informacyjna ,k. 13, pismo o odmowie przyznania świadczenia, k. 10, umowa nr (...),k. 95-105, potwierdzenie, k. 106-109,zeznania pozwanego, k.110-111-na nośniku

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny będący podstawą rozstrzygnięcia niniejszej sprawy Sąd ustalił na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci dokumentów oraz dowodu w postaci zeznań pozwanego, wskazując, iż dokumenty przedłożone przez strony Sąd uznał za w pełni wiarygodne i nie budzące wątpliwości co do ich autentyczności, tym bardziej, że nie były one kwestionowane przez żadną ze stron postępowania, zaś zeznania pozwanego – za wiarygodne w zakresie, w jakim znajdują potwierdzenie w pozostałym materialne dowodowym.

Powyższy stan faktyczny był zasadniczo niesporny między stronami, istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy pobyt w szpitalu w okresie od 8.2.2017r do 16.2.2017r i operacja z dnia 9.2.2017r opisana w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego jako pierwotna, całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego lewego , konieczna z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego lewego postępującej od kilku lat bez poprawy mimo rehabilitacji jest objęta warunkami umowy z dnia 13.12.2016r i K. S. powinien otrzymać odszkodowanie w wysokości 3000 zł – zgodnie z tabelą świadczeń wynikającą z oferty – pkt 15 świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą w pakiecie 3 wynosi za pierwsze 14 dni 100 zł za dzień. , zaś z tytułu poddania się operacji chirurgicznej w pakiecie 3 –pkt 20 tabeli wynosiło 2100 złotych.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

W ocenie Sądu rozpoznającego sprawę, treść umowy ubezpieczenia z dnia 13.12.2016r w par.2 pkt 5a zapewnia brak okresu karencji w przypadku kontynuacji umowy w zakresie sum i ryzyk, a dla powoda, była to kontynuacja umowy z dnia 24.11.2014r, co przesądza o istnieniu roszczenia powoda, wg zapisów OWU i tabeli dla pakietu 3 należy się świadczenie w wysokości 100 zł za dzień pobytu w szpitalu- był 9 dni , więc 900 zł oraz z tytułu poddania się operacji chirurgicznej w pakiecie 3 –pkt 20 tabeli wynosiło 2100 złotych. Pozwany nie wypłacił powodowi nic. Ponadto , zgodnie z zapisem w pk-cie I ust. 2 OWU, zawsze zapisy dokumentacji przetargowej mają pierwszeństwo przed zapisami OWU oraz te korzystniejsze wyłączają stosowanie OWU. Z zapisów dokumentacji ofertowej oraz umowy ubezpieczenia, wynika, że za dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą w pakiecie 3 wynosi za pierwsze 14 dni 100 zł za dzień. , zaś z tytułu poddania się operacji chirurgicznej w pakiecie 3 –pkt 20 tabeli wynosiło 2100 złotych i brak jest zastrzeżenia, że towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za pobyt w szpitalu i operację chirurgiczne, które nastąpiło wskutek chorób zdiagnozowanych przez lekarza lub będących w trakcie diagnozy z powodu występowania objawów chorobowych przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, co miało miejsce w tym przypadku . Było by to niekorzystną interpretacja dla ubezpieczonego wg zapisu w OWU w pk-cie I ust 2. Ochrona ubezpieczeniowa powoda była kontynuowana od 1.1.2017r do 30.6.2018r , a pobyt w szpitalu i operacja miały miejsce w lutym 2017r, więc w okresie objętym ochroną.

Skoro, mając na względzie powyższe rozważania, brak było podstaw do przyjęcia, iż w niniejszej sprawie świadczenie nie powinno być wypłacone, stąd też na podstawie art. 805 k.c, Sąd w punkcie I wyroku zasądził od pozwanego Pocztowego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz K. S. żądaną pozwem kwotę 3000 złotych wraz z odsetkami od dnia 28.3.2017r do dnia zapłaty w myśl art. 481 § 1 i 2 k.c. stanowiącego, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, natomiast jeżeli stopa odsetek nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, przy czym gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

O kosztach procesu w puncie II sentencji wyroku, Sąd rozstrzygnął zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych obciążając tymi kosztami pozwanego -Pocztowe Towarzystwo (...) SA w W. -i uznając, iż stronie powodowej należy się kwota 1017 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, na co składa się kwota: 100 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej, 17 zł opłaty od pełnomocnictwa, 900 zł wynagrodzenia pełnomocnika.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: