Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 843/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2019-06-26

Sygn. akt: I 1 C 843/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: protokolant Aleksandra Miksza

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2019 r. w Gdyni

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko R. R.

o zapłatę

I zasądza od pozwanego R. R. na rzecz powoda M. K. kwotę 700 zł (siedemset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21.2.2018r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego R. R. na rzecz powoda M. K. kwotę 325,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 270,00 (dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód , M. K. ,domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego , R. R., kwoty 700 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi za okres od dnia 21 lutego 2018 roku do dnia zapłaty, a także kosztów procesu.

W uzasadnieniu wskazał, iż zawarł z pozwanym umowę zlecenia na przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii B w wymiarze 30 h teorii i 30-u h praktyki w stawce 1200 zł za cały kurs, płatne w ten sposób, że : przed przystąpieniem do kursu-250 zł, do końca cz.teoretycznej-300 zł, do 10h szkolenia praktycznego -300 zł, a uregulowanie całości należnej kwoty jest warunkiem wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Pozwany odbył 30h teorii i 30h praktyki, ale zapłacił tylko 500 zł, nie zapłacił dotąd reszty z kwoty 1200 zł.

Pozwany w trakcie rozprawy przyznał fakty przytoczone przez powoda w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 grudnia 2017 roku M. K. zawarł z R. R., umowę zlecenia na przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii B w wymiarze 30 h teorii i 30-u h praktyki w stawce 1200 zł za cały kurs, płatne w ten sposób, że : przed przystąpieniem do kursu-250 zł, do końca cz.teoretycznej-300 zł, do 10h szkolenia praktycznego -300 zł, a uregulowanie całości należnej kwoty jest warunkiem wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Pozwany odbył 30h teorii i 30h praktyki, ale zapłacił tylko 500 zł, nie zapłacił dotąd reszty z kwoty 1200 zł.

dowód : umowa, k. 18-18v, karta zajęć, . 19-19v, przyznanie pozwanego, k. 57 (zapis cyfrowy na nośniku),

W dniu 25.4.2018r M. K. wezwał R. R. do zapłaty kwoty 700 zł-bezskutecznie

dowód : wezwanie, k. 20

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny będący podstawą rozstrzygnięcia niniejszej sprawy Sąd ustalił na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, albowiem nie budziły one zastrzeżeń Sądu co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, a nadto żadna ze stron nie negowała ich mocy dowodowej, a także w oparciu o oświadczenie pozwanego na rozprawie / art. 229 kpc -Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. /. Powód precyzyjnie wskazał ile godzin , kiedy przeprowadził kurs z udziałem pozwanego, za który nie otrzymał umówionego wynagrodzenia w całości.

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa.

W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty wskazanej w pozwie kwoty powinien był wykazać zasadność obciążenia pozwanego żądaną kwotą, charakter umowy jaka łączyła strony oraz jakie świadczenia w ramach tej umowy powinien pozwany ponosić na rzecz powoda . Zdaniem Sądu to powód, powinien ponosić wszelkie konsekwencje związane ze swoją niedokładnością, zaniedbaniem i niekonsekwencją. Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie powinien w zasadzie dowieść powód.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Art. 734. kc stanowi, że :”§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.”

Zaś art. 735. kc stanowi, że :”§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.”

Powód domagał się od pozwanego kwoty 700 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi za okres od dnia 21 lutego 2018 roku do dnia zapłaty, wskazując, iż pozwany nie zapłacił całości umówionej kwoty 1200 zł wg zestawienia ratalnego wynikającego z umowy i pokazując na to dowody w postaci umowy pisemnej oraz karty zajęć, na poparcie swoich twierdzeń . Pozwany w trakcie rozprawy przyznał fakty przytoczone przez powoda w całości..

W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, z treści żądania powoda jednoznacznie wynika, iż domaga się on kwoty 700 złotych tytułem części niewypłaconego jeszcze wynagrodzenia za odbyty w całości kurs. Żądanie takie, dotyczące wynagrodzenia w świetle art. 735 § 1 k.c. przysługuje w przypadku ustalenia tego w umowie, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Mając na względzie powyższe Sąd na podstawie art. 735 k.c. w zw. z art. 750 k.c. w zw. z art. 481 k.c. zasądził od pozwanego R. R. na rzecz powoda M. K. kwotę 700 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 21 lutego 2018 roku do dnia zapłaty, zgodnie z żądaniem pozwu.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 102 k.p.c., i par 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016 w sprawie opłat za czynności radców prawnych i zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi pozwanego jako stronę przegrywającą . Na koszty postępowania w tej sprawie - kwotę 325,00 zł składa się: kwota 270,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 30,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu i kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. k.p.c. oraz 108 zł tytułem wynagrodzenia kuratora .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: