Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 651/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-10-25

Sygn. akt: I 1 C 651/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą na Malcie

przeciwko E. G.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej E. G. na rzecz powoda (...) Ltd z siedzibą na Malcie kwotę 4.427, 19 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 19/100) z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie obliczonymi od kwoty 4 351,31 zł za okres od dnia 19 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanej E. G. na rzecz powoda (...) Ltd z siedzibą na Malcie kwotę 1.017,00 zł (jeden tysiąc siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 900,00 (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

W pozwie skierowanym przeciwko E. G. powód (...) Ltd z siedzibą na Malcie domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 4427,19 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości odsetek maksymalnych od dnia 19 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty, a nadto obciążenia pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu żądania pozwu wskazał, że dochodzona wierzytelność wynika z umowy pożyczki pieniężnej (stanowiącej kredyt konsumencki), zawartej w ten sposób, że 26 czerwca 2015 r. pozwany złożył wniosek o pożyczkę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie (...) spółki z o.o. Powód wskazał też, że po dokonaniu przez pozwanego rejestracji w systemie informatycznym tej spółki wygenerowany został profil klienta, a następnie do pozwanego została wysłana Ramowa Umowa P. z wygenerowanym unikalnym numerem umowy. Pozwany zaakceptował warunki Ramowej Umowy P. poprzez przelanie ze swojego rachunku bankowego kwoty 1 gr i wpisanie w tytule przelewu unikalnego kodu, potwierdzając w ten sposób wolę zawarcia umowy pożyczki. W dniu 19 marca 2016 r. pożyczkodawca dokonał przelewu na rachunek pozwanego kwoty 3.500 zł. Termin zwrotu pożyczki został określony na 18 kwietnia 2016 r., a całkowita kwota spłaty pożyczki wyniosła 4.372,62 zł. Powód wskazał też, że w związku z brakiem zapłaty pożyczki, pożyczkodawca podjął liczne działania windykacyjne. Powód wskazał też, że w związku z brakiem rezultatu tych działań pożyczkodawca podjął decyzję o cesji wierzytelności przysługującej mu w stosunku do pozwanego, czego skutkiem było zawarcie w dniu 1 lipca 2016 r. przez powoda oraz pożyczkodawcę umowy cesji, o czym powód poinformował pozwanego pisemnym zawiadomieniem. Powód wyjaśnił też, że w związku z cesją przeszło na niego uprawnienie do naliczania odsetek umownych oraz że na dzień wniesienia pozwu zadłużenie pozwanego wynosi 4.427,19 zł, na która to kwotę składa się 3500 zł – kwota pożyczki, 927, 19 zł - kwota prowizji żądana z powodu braku spłaty pożyczki w terminie.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwany zaprzeczył istnieniu rzekomego długu na rzecz powoda i wniósł o oddalenie powództwa .

W odpowiedzi na sprzeciw (k. 55-57) powód podtrzymał żądanie pozwu w całości, wyjaśniając, że umowa z pozwanym została zawarta na czas określony 30 dni, stąd w dniu 19 kwietnia 2016 r. wszystkie należności wynikające z tej umowy stały się wymagalne;

Powód podał też, że każdy pożyczkobiorca ma swoje konto na stronie internetowej pożyczkodawcy, gdzie po zalogowaniu do swojej strefy użytkownika ma dostęp do takich dokumentów jak ramowa umowa pożyczki, tabeli opłat, a także informacji o całkowitej kwocie pożyczki do spłaty, przy czym dokonując przelewu opłaty rejestracyjnej pozwany potwierdził warunki umowy pożyczki oraz wskazał, że zapoznał się z treścią umowy pożyczki i wyraził wolę jej zawarcia. Ponadto pozwany miał możliwość zapoznania się z ramową umową pożyczki, tabelą opłat oraz indywidualnymi warunkami pożyczki w każdej chwili, w tym również przed zawarciem umowy pożyczki poprzez stronę internetową (...) na której rejestrując się był zobligowany do potwierdzenia, że zapoznał się z warunkami umowy oraz regulaminami.

Ponadto powód podniósł, że jest uprawniony do żądania zasądzenia odsetek za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty pożyczki do spłaty, którą zgodnie z §1.11 ramowej umowy pożyczki tabeli opłat jest kwota pożyczki powiększona o prowizję. Wyjaśnił też, że stanowiła całkowity koszt pożyczki, zaś w związku z brakiem wpłat pozwanego jest to kwota 4427, 19 zł.

Na rozprawie w dniu 25 października 2017 r. pozwany przyznał, iż pożyczył , ale nie wie jaką kwotę dokładnie, na 30 dni , że powinien spłacić ja do chyba maja 2016r, że wpłaca po 50 zł od lipca 2016r spłacając ok. 400 zł do tej pory, nie przedłożyła żadnych dowodów, w tym żadnych dowodów wpłaty .

Wobec treści art. 505 1 kpc niniejsza sprawa rozpoznawana była w postępowaniu uproszczonym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19 marca 2016 r. doszło do zawarcia pomiędzy (...) spółka zoo (działającą za pośrednictwem (...) spółką z o.o. ) - jako pożyczkodawcą, a E. G. - jako klientem umowy pożyczki o numerze (...). Kwota pożyczki wynosiła 3.500 zł. Jej zwrot miał nastąpić w ciągu 30 dni. Wraz z kwotą pożyczki pozwany miał zapłacić w tej dacie także prowizje w wysokości 872, 62 zł. Pożyczka była oprocentowana- odsetki umowne wyniosły 28, 69 zł , to w przypadku terminowej spłaty. Natomiast w przypadku nieterminowej spłaty wraz z kwota pożyczki była do spłaty prowizja w wysokości 948, 50 zł i odsetki umowne w kwocie 28,69 zł. (...) wynosiło 1.400,36%. W umowie tej wskazano, że opłaty związane z nieterminową spłatą pożyczki, kosztów monitów i inne koszty określa tabela opłat stanowiąca załącznik do umowy ramowej pożyczki zawartej przez pożyczkodawcę i przesłanej pożyczkobiorcy w momencie zawarcia umowy ramowej oraz dodatkowo wraz z umową pożyczki.

dowód: potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki (...) k. 26; potwierdzenie przelewu z rachunku pozwanego na kwotę 0,01 zł w dniu 26.06.2015 r. z tytułem: Akceptuję warunku umowy ramowej pożyczki I wskazaniem nr pesel pozwanego - k. 28, (...) ,K. 29

Wcześniej, przed udzieleniem pożyczki, tj. w MARCU 2016 r. pożyczkodawca zawarł z pozwanym umowę ramową pożyczki, stanowiącą integralną część umowy pożyczki. W treści tej umowy określono, że jej przedmiotem jest udzielenie przez pożyczkodawcę pożyczkobiorcy pożyczki, którą pożyczkobiorca obowiązany jest zwrócić pożyczkodawcy na warunkach określonych w ramowej umowie pożyczki (§2).

W §6 pkt. 6.5 wskazano, że rejestrując się na stronie internetowej pożyczkobiorcy i składając wniosek o pożyczkobiorca oświadcza, m.in. że: zapoznał się ramową umową pożyczki zamieszoną na stronie internetowej pożyczkodawcy, jego zamiarem jest zawarcie umowy o pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim.

W §14.1 zostało wskazane, że w przypadku gdy pożyczka lub jej część nie zostanie spłacona w terminie spłaty pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty oprócz kwoty pożyczki także odsetek za nieterminową płatność za okres od daty spłaty do dnia zaksięgowania kwoty pożyczki na koncie pożyczkodawcy. Odsetki te naliczane miały być w wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359 §21 kc, tj. czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

W §14.3 pożyczkodawca przewidział, że w przypadku gdy pożyczka lub jej część nie został uiszczona w terminie pożyczkobiorca zapłaci pożyczkodawcy opłatę za upomnienia drogą telefoniczną, w formie sms oraz w formie pisemnego monitu w kwocie wynikającej z tabeli opłat stanowiącej załącznik do umowy ramowej pożyczki.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ramowej umowy pożyczki opłata administracyjna została ustalona w relacji kwoty pożyczki do wypłaty do długości pożyczki i dla kwoty pożyczki w wysokości 3.500 zł wynosiła przy pożyczce na 30 dni – 948, 50 zł.

dowód: umowa ramowa pożyczki wraz z tabelami , umowa pożyczki- k. 22-26.

W okresie od dnia 18.4.2016r do dnia wydania wyroku E. G. nie dokonała na rzecz pożyczkodawcy wpłat .

W dniu 1 lipca 2016 r. (...) spółka z o.o. w W. zawarła z powodem (...) Ltd z siedzibą na Malcie umowę cesji wierzytelności, na mocy której cedent dokonał przelewu na rzecz cesjonariusza przysługujących mu wierzytelności pieniężnych określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do tej umowy.

W skierowanym do pozwanego piśmie z dnia 17 czerwa 2016 r. reprezentująca powodową spółkę (...) LTD na Malcie kancelaria (...) podała, że dług w kwocie 4.525,13 zł powstały z tytułu nie spłaconej pożyczki zawartej w dniu 19 marca 2016 r. o nr (...) został objęty cesją (sprzedażą) na rzecz podmiotu trzeciego oraz że aktualnie właścicielem zobowiązania pozwanego jest fundusz sekurytyzacyjny (...) z siedzibą na Malcie I wezwała do zapłaty tej kwoty pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

dowód: umowa cesji - k. 34-36, kierowane do pozwanego pismo kancelarii lex actum z dnia 17.06.2016 r. - k. 41-42

Sąd zważył, co następuje:

Ustalając powyższy stan faktyczny, jako wiarygodne, Sąd ocenił przedłożone przez powoda dokumenty prywatne, albowiem ich autentyczność nie budziła wątpliwości Sądu. Z uwagi na powyższe, za wykazany Sąd uznał fakt zawarcia przez pozwanego z pożyczkodawcą umowy pożyczki w wysokości 3.500 zł oraz okoliczność wcześniejszego zwarcia przez te strony umowy ramowej pożyczki. Powyższe w sposób wystarczający wynikało z przedłożonych przez powoda dokumentów.

Powyższe ustalenie, w świetle okoliczności faktycznych niniejszej sprawy , prowadzi do uwzględnienia powództwa w całości.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż roszczenie powoda znajduje swoje normatywne podstawy w treści przepisu art. 720 k.c:”. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zatem z istoty umowy pożyczki wynika obowiązek jej zwrotu, choć to od stron zależy, w jaki sposób zwrot jej nastąpi.

Po pierwsze, w opinii Sądu, powód wykazał, że przysługuje mu czynna legitymacja procesowa do dochodzenia od pozwanego wierzytelności w pozwie wskazanej, albowiem, powód przedstawił umowę cesji wierzytelności ze wskazaniem objęcia tą umową umowy nr (...) zawartej z pozwanym, zaś pozwany nie odniósł się w żaden sposób do zgłoszonego przez pełnomocnika powoda twierdzenia, iż powód nabył w/w wierzytelność objętą żądaniem pozwu, co w świetle regulacji art. 230 kpc może stanowić i stanowiło podstawę do przyjęcia tego twierdzenia za przyznane. Dokonując powyższej oceny Sąd miał na względzie, iż powód, który żądanie pozwu wywodził z faktu nabycia wierzytelności opisanej w pozwie, a wynikającej z umowy pożyczki zawartej przez pozwanego ze spółką (...) spółka zoo, przedłożył do akt sprawy dokumenty, które tę okoliczność wykazywały. Zarówno umowa przelewu wierzytelności z dnia 1 lipca 2016 r. z załącznikiem zawierającym nr umowy jak i kierowane do pozwanego pismo z dnia 17 czerwca 2016 r. stanowiły bowiem dowód przelewu wierzytelności w pozwie wskazanej. Zgodnie z treścią umowy lista przelanych wierzytelności stanowiła załącznik nr 1 do tej umowy (vide k. 39), załącznik ten został do akt sprawy załączony wraz z umową cesji.

Z uwagi na powyższe, spór między stronami koncentrował się wokół zgłoszonego przez pozwanego zarzutu spłacenia części pożyczki . Wskazać należy, że z uwagi na nieudowodnienie dokonania przez pozwanego w części spłaty należności wynikających z umowy pożyczki z dnia 19 marca 2016 r. żądanie pozwu, w ocenie Sądu, pozostawało w całości zasadne.

W sprawie niespornym było udzielenie pozwanemu pożyczki w wysokości 3.500 zł na okres 30 dni oraz obciążający pozwanego obowiązek zwrotu tej należności wraz z zaakceptowaną przez niego wysokością prowizji w wysokości 872, 62 zł gdy spłaci w terminie , a w wysokości 948, 50 zł, gdy po terminie . W sprawie nie wykazano też, że pozwany w terminie tę pożyczkę zwrócił, nie wykazano, że wpłacił cokolwiek.

Pozwana, poza ogólnikowym i gołosłownym powołaniem się na niepamięć i dokonywanie wpłato po 50 zł , nie przedstawiła żadnych dowodów na uzasadnienie swoich twierdzeń. Zważyć zaś należy, iż zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą rozkładu ciężaru dowodu, strona, która z danego faktu wywodzi skutki prawne, obowiązana jest fakt ów wykazać (art. 6 k.c.), nadto, to strony mają dążyć do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, a w razie nieuzasadnionej bierności dana strona naraża się na sankcję w postaci przegrania procesu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd w pkt. I wyroku zasądził dochodzoną pozwem kwotę w całości. Orzeczenie w tym zakresie wydano z uwzględnieniem brzemienia art. 720 kc i 509 §1 kc ,Sąd miał bowiem na względzie, iż z uwagi na regulację art. 513 §1 pozwanemu przysługiwały względem powoda, który określił się jako nabywca wierzytelności, wszelkie zarzuty, które pozwany miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

W konsekwencji pozwany, jako strona przegrywająca, został obciążony w całości powstałymi w sprawie kosztami procesu, o czym orzeczono na mocy art. 98 kpc w zw. z art. 108 kpc. Wobec tego zasądzono od pozwanej na rzecz powoda 1017 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na zasądzoną kwotę składają się: opłata od pozwu-100 zł, opłata od pełnomocnictwa- 17 zł , wynagrodzenie pełnomocnika powoda- 900 zł – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r w sprawie kosztów zastępstwa procesowego radców prawnych .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: