Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Gz 19/20 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2020-10-22

Sygn. akt IV Gz 19/20 p-I

POSTANOWIENIE

G., dnia 22 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku IV Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marzena Gancarz

Sędziowie: (...) K. D.

(...) J. P.

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko: D. W., E. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie V GNc 2188/20

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

(...) K. D. SSR Marzena Gancarz (...) J. P.

(zdanie odrębne)

Sygn. akt Gz 19/20

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 22 października 2020 roku

Postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku odrzucił skargę powódki na postanowienie referendarza sądowego z dnia 26 maja 2020 roku. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wskazano, że zgodnie z art. 398 22 § 2 k.p.c. skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. W ocenie Sądu wydającego zaskarżone postanowienie analiza przepisów dotyczących skarg na orzeczenie referendarza sądowego oraz zażaleń prowadzi do wniosku, że literalnego brzmienia art. 398 22 § 2 kpc nie można odczytywać zawężająco, bez odniesienia do wykładni systemowej dotyczącej środków zaskarżenia oraz przepisów kpc dotyczących skarg na orzeczenie referendarza sądowego i zażaleń. Pierwsza część art. 398 22 § 2 kpc wskazująca, że skargę wnosi się w terminie tygodniowym od doręczenia zaskarżonego orzeczenia dotyczy tylko tych orzeczeń wydanych przez referendarza, które z urzędu sporządzone zostały z uzasadnieniem ( np. art. 766 kpc ). Nie dotyczy natomiast tych postanowień referendarza, co do których ustawa nie przewiduje sporządzenia uzasadnienia z urzędu. Dla tych właśnie postanowień ( bez uzasadnienia ), konieczne jest ( przed wniesieniem skargi ) złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Dopiero wówczas dopuszczalne jest wniesienie skargi w 7 dniowym terminie od dnia doręczenia, dopiero wtedy wniesiona skutecznie skarga powoduje „ upadek „ zaskarżonego postanowienia. Z podanych wyżej względów, Sąd wydający zaskarżone postanowienie odrzucił skargę powoda jako niedopuszczalną

Na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi zażalenie złożyła powódka zarzucając naruszenie art. 398 22 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie oraz art. 394 § 2 k.p.c. w związku z art. 398 24 k.p.c. poprzez ich błędne zastosowanie. W uzasadnieniu powódka wskazała, że złożenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia referendarza nie jest warunkiem złożenia skargi na orzeczenie referendarza.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 398 22 § 1 i 2 k.p.c. na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem. Natomiast w myśl art. 398 24 k.p.c. w zakresie nieuregulowanym do postępowania ze skargi na orzeczenie referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o zażaleniu.

W ocenie Sądu podzielić należy pogląd powódki jakoby redakcja powołanych przepisów wyłączała stosowanie przepisów ogólnych o zażaleniach w odniesieniu do terminu wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Z literalnego brzmienia art. 398 22 § 2 k.p.c. wynika jednoznacznie, że skarżącemu przysługuje wybór, czy chce złożyć wniosek o uzasadnienie orzeczenia referendarza sądowego, czy chce od razu wnieść skargę na to orzeczenie bez uprzedniego zwracania się o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Wobec powyższego przy interpretacji przepisu art. 398 22 § 2 k.p.c. należy poprzestać na wykładni językowej przepisu.

Odrębność dotycząca regulacji terminu wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego została uwzględniona również w uzasadnieniu projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego ( (...) Sejmowy nr (...)). I tak na stronie 92 uzasadnienia do projektu wskazano, że dotychczasowe przepisy o skardze na orzeczenie referendarza nie określają wprost trybu postępowania ze skargą (np. kompetencji i sankcji przy usuwaniu braków formalnych). L. tę należy wypełnić poprzez wyraźne wskazanie, że do postępowania ze skargą stosuje się odpowiednio przepisy o zażaleniu, z uwzględnieniem specyfiki skargi (proj. art. 398 24). Kolejne paragrafy art. 398 22 ustanawiają odrębności przy postępowaniu ze skargą i tak § 2 wskazuje sąd właściwy do wniesienia skargi i termin; zmiana w tym zakresie wynika ze zmiany zasad uzasadniania postanowień (art. 357).

Powyższe nie pozostawia zatem wątpliwości, że ustawodawca przewidział odrębny tryb zaskarżenia orzeczenia referendarza sądowego w zakresie początku biegu terminu zaskarżenia i uzależnił go od woli strony, przejawiającej się w skorzystaniu z uprawnienia do żądania sporządzenia przez referendarza sądowego uzasadnienia na piśmie, bądź zaniechaniu skorzystania z tego uprawnienia.

W niniejszej sprawie powódka nie żądała doręczenia jej uzasadnienia zaskarżonego postanowienia i złożyła do sądu opłaconą skargę w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej odpisu postanowienia z dnia 26 maja 2020 roku. Tym samym w ocenie Sądu brak było podstaw do odrzucenia skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 394 1a § 1 pkt. 13 k.p.c i art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1. odnotować i zakreślić w rep. Gz,

2. akta przedłożyć Przewodniczącemu Wydziału – stosownie do treści par. 119 Regulaminu (…),

3. po sporządzeniu uzasadnienia, odpis postanowienia wraz ze zdaniem odrębnym i uzasadnieniem, doręczyć pełn. powoda i pozwanym z pouczeniem, że zażalenie nie przysługuje.

4. po dołączeniu (...), akta pilnie przekazać referentowi SSR J. K.-Mazurek.

G., dnia 22 października 2020 r.

SSR Marzena Gancarz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Kusz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Gancarz,  Katarzyna Dudojć ,  Joanna Pietrzak
Data wytworzenia informacji: