Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1703/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2017-02-10

Sygn. akt I C 1703/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2017r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska

Protokolant: (...)

po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie

sprawy z powództwa G. K.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. K. kwotę 20.300 złotych (dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. K. kwotę 5.815 złotych (pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 1703/16

UZASADNIENIE

Powód G. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 23.300 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu w tym zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż w dniu 29 września 2015 roku powód zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia komunikacyjnego należącego do niego samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) na okres od 29.09.2015 roku do 27.09.2016 roku. Zakres ubezpieczenia obejmował między innymi odpowiedzialność pozwanego z tytułu utraty pojazdu (auto casco), a wartość pojazdu została ustalona na podstawie katalogu E. na kwotę 150.700 zł w wariancie ubezpieczenia „stała wartość pojazdu oraz niepomniejszanie sumy ubezpieczenia”. W dniu 26 lutego 2016 roku miała miejsce kradzież w/w samochodu powoda, który objęty był ubezpieczeniem u pozwanego (...) Spółki Akcyjnej na podstawie polisy serii (...). Powód zgłosił pozwanemu szkodę w postaci utraty pojazdu w wyniku kradzieży. Na skutek tego pozwany na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia wypłacił powodowi kwotę 130.400 zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę twierdząc, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wartość pojazdu została ustalona na kwotę nie odpowiadającą jego wartości rynkowej.

W sprawie wydano nakaz zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazano, iż pozwany prowadził postępowanie likwidacyjne w sprawie odszkodowania za utracony przez powoda samochód marki M. (...) o nr rej. (...) w toku którego pozwany przyjął odpowiedzialność za powstałą szkodę z tytułu ubezpieczenia autocasco i wypłacił powodowi kwotę 130.400 zł. Uzasadniając wypłaconą kwotę odszkodowania pozwany wskazał, iż dokonał wyceny samochodu marki M. na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, a powód nie kwestionował ustalonej wartości pojazdu na dzień szkody w wysokości 130.400 zł. Zdaniem pozwanego fakt, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia wartość pojazdu została ustalona na kwotę nieodpowiadającą jego rzeczywistej wartości rynkowej nie może stanowić podstawy do przyjęcia dla celów realizacji umowy i wypłaty odszkodowania, że pojazd był lub jest wart więcej niż w rzeczywistości. Wskazano, iż nieprawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia nie może mieć wpływu na wyliczenie wysokości odszkodowania, gdyż odszkodowanie nie może przekraczać rzeczywistej szkody wyrządzonej w ubezpieczonym mieniu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód zawarł z pozwanym w dniu 29 września 2015 roku umowę ubezpieczenia pojazdu marki M. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...) (...), polisa serii (...). W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wartość pojazdu została ustalona na podstawie katalogu E. w wysokości 150.700 zł w warunkach ubezpieczenia „stała wartość pojazdu oraz niepomniejszanie sumy ubezpieczenia”.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ustalonych Uchwałą Zarządu (...) Spółki Akcyjnej nr (...) z dnia 24 grudnia 2013 roku, stała wartość pojazdu oznacza wartość pojazdu określoną według zasad określonych w pkt 81-83 w dniu zawarcia umowy(...). Wartość pojazdu to zgodnie z § 3 pkt 81 wartość pojazdu ustalana przez (...) na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki, modelu i typu, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, wyposażenia, przebiegu, stanu technicznego i charakteru eksploatacji, notowania rynkowe stanowiące podstawę ustalenia wartości pojazdu zawarte są w katalogu wymienionym w umowie (...) (…). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit b za dopłatą dodatkowej składki umowa (...) może zostać zawarta z zastosowaniem stałej wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia oraz bez pomniejszania sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie. Zgodnie z § 18 owu w razie kradzieży pojazdu (...) SA określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia.

/ bezsporne: nadto umowa ubezpieczenia komunikacyjnego - Polisa seria (...) wraz z owu – k. 6-8, 18-24/

W dniu 26 lutego 2016 roku w wyniku kradzieży doszło do utraty przez powoda pojazdu marki M. (...) o nr rej. (...).

/ bezsporne: nadto potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia z dnia 2 marca 2016 roku – k. 10/

Powód zgłosił szkodę w postaci utraty pojazdu pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej, w wyniku czego pozwany po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłacił powodowi kwotę 130.400 zł tytułem odszkodowania za utracony pojazd. Pozwany uzasadniając wypłaconą kwotę odszkodowania wskazał, iż (...) SA określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia. Natomiast wartość pojazdu jest to wartość ustalana przez (...) SA na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu z uwzględnieniem m. in. Jego roku, okresu eksploatacji, wyposażenia i przebiegu.

/ bezsporne: nadto pismo pozwanego z dnia 28.04.2016 roku – k . 11, pismo pozwanego z dnia 04.05.2016 roku – k. 12-13, wycena (...) Centrum (...) w W. (numer wyceny (...)) – k. 14-16/

Powód pismem z dnia 31 maja 2016 roku wezwał pozwanego do zapłaty 20.300 zł tytułem różnicy między wypłaconym odszkodowaniem, a sumą ubezpieczenia z tytułu umowy obejmującej ubezpieczenie autocasco, jednak bezskutecznie.

/ bezsporne: nadto wezwanie do zapłaty z dnia 31.05.2016 roku – k. 17/

Sąd zważył co następuje:

Powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd dokonał swych ustaleń na podstawie dokumentów złożonych do akt sprawy, jak również dokumentów znajdujących się w aktach szkody. Ich prawdziwość i autentyczność nie była kwestionowana przez żadną ze stron. W związku z tym Sąd również nie widząc podstaw do kwestionowania prawdziwości dokumentów, uznał je w całości za wiarygodne i oparł na nich swoje ustalenia.

Spór między stronami sprowadzał się do ustalenia wysokości należnego powodowi odszkodowania w związku z jego kradzieżą.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Z kolei zgodnie z art. 805 § 2 pkt 1 k.c. świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie, przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

Zgodnie z § 18 owu w razie kradzieży pojazdu (...) SA określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia. Bezspornym było, iż strony zawarły umowę z zastosowaniem stałej wartość pojazdu w całym okresie ubezpieczenia.

Zgodnie z § 3 pkt 54 owu stała wartość pojazdu to wartość pojazdu określoną w dniu zawarcia umowy (...) natomiast wartość pojazdu to zgodnie z § 3 pkt 81 wartość pojazdu ustalana przez (...) na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki, modelu i typu, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, wyposażenia, przebiegu, stanu technicznego i charakteru eksploatacji, notowania rynkowe stanowiące podstawę ustalenia wartości pojazdu zawarte są w katalogu wymienionym w umowie (...).

Strony były zgodne iż powodowi należy się odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże pozwany wskazywał, iż był uprawniony do ponownego wyliczenia tej wartości skoro wartość w dniu zawarcia umowy nie odpowiadała wartości rynkowej Wskazać jednak należy, iż z treści zawartej przez strony umowy w sposób jednoznaczny wynika, iż stała wartość pojazdu to wartość określona w dniu zawarcia umowy. Niespornym było, iż w dniu zawarcia umowy wartość pojazdu została określona na kwotę 150.700 zł (co wynika wprost z treści umowy), przy czym wartość ta została określona w oparciu o notowania zawarte w katalogu E. z uwzględnieniem wyposażenia pojazdu. Tym samym powodowi zgodnie z treścią zawartej umowy należało się odszkodowanie w kwocie 150.700zł. Umowa nie przewidywała możliwości ponownego wyliczenia wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy. Ponadto podnoszony przez pozwanego zarzut, iż nieprawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia nie może mieć wpływu na wyliczenie wysokości odszkodowania jest niezasadny, gdyż przede wszystkim w dniu 29 września 2015 roku, tj. w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia pozwany posiadał wszystkie dane konieczne do wyceny pojazdu i określił jego wartość na 150.700 zł. Ponadto biorąc pod uwagę zawodowy charakter prowadzonej działalności przez pozwanego zgodnie z art. 355 § 1 i 2 był on zobowiązany do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu wyceny pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia biorąc pod uwagę zawodowy charakter swojej działalności. W związku z czym powód nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe wyliczenie wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Nadto wskazać należy, iż pozwany w toku postępowania nie wykazał, aby rynkowa wartość pojazdu w dniu zawarcia umowy była niższa niż 150.700 zł, na tę okoliczność przedstawił jedynie własną kalkulację, która może stanowić co najwyżej dokument prywatny.

Mając na uwadze iż należne powodowi odszkodowanie wynosiło 150.700 zł, a pozwany wypłacił uprawnionemu odszkodowanie w łącznej kwocie 130.400 zł, Sąd na zasadzie art. 805 k.c. zasądził na rzecz powoda kwotę 20.300 zł jako różnicę pomiędzy odszkodowaniem należnym, a kwotą wypłaconą.

O kosztach orzeczono w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, zasądzając na podstawie art. 98 k.p.c. od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w całości. Na koszty poniesione przez powoda składała się opłata od pozwu w kwocie 1.015zł oraz koszty zastępstwa prawnego w kwocie 4.800 zł

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Wierzbicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji: