Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1323/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-23

Sygn. akt I C 1323/16

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny

J. K.

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. S.

przeciwko (...) W.

o zapłatę

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu T. M. wynagrodzenie w kwocie 119,52 zł ( słownie: sto dziewiętnaście złotych, 52/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię ustną i stawiennictwo na rozprawie.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy w zakresie (...) T. M. na wezwanie Sądu stawił się na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 r. i wydał opinię ustną uzupełniającą w niniejszej sprawie. W tym samym dniu złożył kartę pracy biegłego obejmującą wynagrodzenie opiewające na kwotę 119,52 zł brutto za wydaną w sprawie opinię ustną i stawiennictwo na rozprawie.

W ocenie orzekającego w niniejszej sprawie Referendarza sądowego, żądanie biegłego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.; dalej: ustawa) należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

W myśl art. 89 ustawy biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych dla wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Powyższe precyzuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518, dalej: rozporządzenie) –które stanowi w § 2, iż stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28 % do 1,81 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (aktualnie kwota bazowa wynosi 1789,42 zł).

Ogólny koszt wynagrodzenia za sporządzoną opinię ustną Referendarz Sądowy uznał za uzasadniony z uwagi na nakład pracy i poświęcony czas, a także stopień skomplikowania sprawy (2 godziny pracy biegłego, tj. 1 godzina poświęcona została na przygotowanie do rozprawy, 1 godzina – czas trwania rozprawy w dniu 15.11.2017 r.). Przyjętą stawkę w tym zakresie zawartą w rachunku (32,39 zł) oceniono jako prawidłową, mieści się ona bowiem w granicach zakreślonych przez przepisy cytowanego rozporządzenia.

Jednocześnie ustalając wysokość wynagrodzenia biegłego orzekający miał na uwadze, iż biegły sądowy jest płatnikiem podatku VAT i w związku z tym stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy należało podwyższyć o kwotę podatku VAT w wysokości 23 % zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy, w myśl którego wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Mając na względzie powyższe, Referendarz Sądowy na mocy art. 89 w związku z art. 90 w zw. z art. 85 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w rep. C,

2.  odpis postanowienia doręczyć:

-.

-

pełnomocnikom stron;

-

biegłemu sądowemu wraz z pouczeniem o skardze,

2.  akta przedłożyć Ref. Sąd. za 14 dni od z.p.o.;

3.  akta przedłożyć Przewodniczącej Wydziału do postępowania międzyinstancyjnego.

G., dnia 23 lutego 2018 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: