Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1210/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-11-03

Sygn. akt I C 1210/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska

Protokolant sekr. sąd. (...)

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 roku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko P. R.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego P. R. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 13.165,59 zł (trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 20.165,59 zł od dnia 11 listopada 2014r. do dnia 13 listopada 2014r.

- 19.465,59 zł od dnia 14 listopada 2014r. do dnia 15 grudnia 2014r,

- 18.765,59 zł od dnia 16 grudnia 2014r. do dnia 14 stycznia 2015r.,

- 18.065,59 zł od dnia 15 stycznia 2015r. do dnia 16 lutego 2015r.,

- 17.365,59 zł od dnia 17 lutego 2015r. do dnia 16 marca 2015r.,

- 16.665,59 zł od dnia 17 marca 2015r. do dnia 13 kwietnia 2015r.,

- 15.965,59 zł od dnia 14 kwietnia 2015r. do dnia 11 maja 2015r.,

- 15.265,59 zł od dnia 12 maja 2015r. do dnia 12 czerwca 2015r.,

- 14.565,59 zł od dnia 13 czerwca 2015r. do dnia 13 lipca 2015r.,

- 13.865,59 zł od dnia 14 lipca 2015r. do dnia 11 sierpnia 2015r.,

- 13.165,59 zł od dnia 12 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.305,88 zł (dwa tysiące trzysta pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I(...)

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. wniosła o zasądzenie od pozwanych P. R., A. W. solidarnie kwoty 19.456,59 zł z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 20.165,59 zł od dnia 11 listopada 2014r. do dnia 13 listopada 2014r.

- 19.465,59 zł od dnia 13 listopada 2014r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód podniósł, iż pozwany w dniu 12 lutego 2013r. zawarł z powodem umowę pożyczki, na podstawie której powód zobowiązał się przenieść na rzecz pozwanego kwotę 31.000 zł, a pozwany zobowiązał się zwrócić tę kwotę w 57 równych miesięcznych ratach. Pozwana A. W. poręczyła za zobowiązania biorącego pożyczkę. Wobec zaprzestania uiszczania rat powód pismem z dnia 16.10.2014r. wypowiedział pozwanemu pożyczkę i wezwał pozwanego do zapłaty pozostałej kwoty pożyczki w wysokości 20.165,59 zł. W dniu 13.11.2014r. pozwany dokonał wpłaty 700 zł.

Nakazem zapłaty z dnia 13 maja 2015r. w sprawie o sygn. akt I(...) orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W ustawowym terminie sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty wniósł pozwany P. R., zaskarżając go w całości. W uzasadnieniu pozwani podniósł, iż nie zaprzestał spłacania pożyczki, dokonywał i nadal dokonuje regularnych spłat swoje zadłużenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 12 lutego 2013r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. zawarła z P. R. umowę pożyczki na kwotę 31.000 zł. Pożyczka miała być spłacana w 57 miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca, pierwsza rata płatna do 15 dnia miesiąca następującego o miesiącu w którym wypłacono pożyczkę.. Zgodnie z treścią § 3 ust 5 i 6 umowy pożyczkodawca może w każdej chwili rozwiązać umowę za 14 dniowym wypowiedzeniem i zażądać od Pożyczkobiorcy zwrotu pożyczki w powyższym terminie, od daty rozwiązania umowy od niezwróconej kwoty pożyczki przysługują Pożyczkodawcy odsetki ustawowe, brak którejkolwiek z rat w terminie upoważnia Pożyczkodawcę do żądania zwrotu całej udzielonej pożyczki wraz ze stosownymi odsetkami. Jako prawne zabezpieczenie kredytu strony ustanowiły poręczenie A. W..

bezsporne, nadto umowa k. 14-16

Pozwany tytułem spłaty pożyczki dokonał w dniach 15.03.2013r., 15.05.2013r. 14.06.2013, 15.07.2013r., 14.08.2013r., 13.09.2013r. 14.10.2013r., 15.11.2013r., 16.12.2013r., 15.01.2014r., 14.02.2014r., 14.03.2014r., 15.04.2014r., 15.05.2014r., 13.06.2014r., 15.07.2014r., 10.10.2014r. wpłat po 700 zł.

bezsporne, nadto dowody wpłat k. 51-52

Pismem z dnia 16.10.2014r., doręczonym w dniu 27.10.2014r. powód wypowiedział P. R. umowę pożyczki na podstawie § 3 pkt 5 umowy. Niespłacona kwota pożyczki na dzień wypowiedzenia pożyczki wynosiła 20.165,59 zł..

Bezsporne, nadto zawiadomienie o wypowiedzeniu pożyczki wraz z potwierdzeniem odbioru k. 17-19.

Na rachunek powoda wpłynęły od pozwanego w dniach 13.11.2014r., 15.12.2014r., 14.01.2015r., 16.02.2015r., 16.03.2015r., 13.04.2015r., 11.05.2015r, 12.06.2015r. 13.07.2015r., 11.08.2015r. wpłaty po 700 zł tytułem spłaty pożyczki.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo było zasadne i zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o przedłożone do akt sprawy dokumenty w postaci umowy pożyczki, a także zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy, oraz dowodów wpłat.

Bezsporny między stronami był fakt zawarcia umowy pożyczki, przekazania pozwanemu kwoty pożyczki, jak również wysokość wpłat dokonanych przez pozwanego. Spornym między stronami było czy powód był uprawniony do wypowiedzenia pożyczki a co za tym idzie czy cała kwota niespłaconej do tego czasu pożyczki stała się wymagalna, czy też strony nadal łączy umowa pożyczki i pozwany jest zobowiązany do jej spłaty w comiesięcznych ratach.

Mając na uwadze brzmienie § 3 pkt 5 i 6 umowy oraz fakt, iż pozwany nie dokonał spłaty pożyczki w miesiącach sierpniu i wrześniu 2014r. powód był uprawniony do dokonania wypowiedzenia umowy pożyczki i z upływem okresy wypowiedzenia cała kwota niespłaconej dotychczas pożyczki stała się wymagalna. Między stronami nie było sporu, iż była to kwota 20.165,59 zł.

Zgodnie z treścią art. 720 §1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Ustalając wysokość niespłaconej pożyczki na dzień wyrokowania Sąd uwzględnił wszystkie wpłaty dokonane przez pozwanego po wypowiedzeniu pożyczki wynikające z dokumentów przedłożonych przez obie strony. Mając na uwadze, iż pozwany w tytule wpłat zaznaczał „spłata pożyczki” Sąd uznał, iż wpłat tych dokonywał na należność główną. Sąd zaliczył wpłaty dokonane w kwotach po 700 zł w dniach 13.11.2014r., 15.12.2014r., 14.01.2015r., 16.02.2015r., 16.03.2015r., 13.04.2015r., 11.05.2015r, 12.06.2015r. 13.07.2015r., 11.08.2015r. i o łączną kwotę tych wpłat tj. 7.000 pomniejszył kwotę 20.165,59 zł zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13.165,59 zł.

O odsetkach Sąd orzekł w oparciu o art. 481§1 k.c. w zw. z § 3 ust. 5 umowy zasądzając odsetki ustawowe od kwoty 20.165,59 zł od dnia 11.11.2014r. mając na uwadze, iż z momentem wypowiedzenia umowy pożyczki roszczenie powoda stało się wymagalne, do dnia 13.11.2014r, kiedy to pozwany dokonał kolejnej wpłaty, dalsze odsetki Sąd zasądzał każdorazowo od pozostałej zaległości do spłaty od dnia wymagalności do dnia kolejnej wpłaty.

W pozostałym zakresie powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu.

O kosztach Sąd orzekł na mocy art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Choć podstawą częściowego oddalenia powództwa była zapłata dokonana przez pozwanego w toku procesu to mając na uwadze, iż powód w tym zakresie nie cofnął pozwu domagając się nadal kwoty wskazanej w pozwie Sąd w tym zakresie uznał powoda za stronę przegrywającą niniejsze postępowania i zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w 68%. Na koszty poniesione przez powoda składała się opłata w kwocie 974 zł, koszty zastępstwa prawnego w kwocie 2.400 zł, opłaty skarbowej w kwocie 34 zł, łącznie 3.391 zł, a 68% tej kwoty to 2.305,88 zł.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji: