Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 527/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-06-19

Sygn. akt I C 527/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Michał Jank

Protokolant : sekr. sąd. Natalia Kierznikiewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. w Gdańsku, na rozprawie

sprawy z powództwa Z. K.

przeciwko M. S. (1)

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  oddala powództwo;

II.  obciąża powoda kosztami postępowania uznając je za uiszczone w całości.

Sygn. akt (...)

UZASADNIENIE

Powód Z. K. wniósł pozew przeciwko M. S. (1) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku (...)z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt (...) w części dotyczącej zapłaty bieżących alimentów począwszy od kwietnia 2015 r. Powód wniósł także o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż na podstawie ww. tytułu, (...) J. S. zajął wierzytelności powoda należne mu od firmy (...) sp. z o. o. w W.. Wszelka korespondencja od komornika kierowana była na nieaktualny adres powoda, a tym samym nie miał on wiedzy na temat wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko niemu i nie mógł podjąć kroków mających na celu obronę swoich praw. 19 marca 2015 r. powód dokonał wpłaty kwoty 2.391,28 zł tytułem wyrównania alimentów od dnia 21 października 2013 r. oraz kosztów postępowania egzekucyjnego. Ponadto nie uchylał się od zapłaty alimentów na rzecz pozwanej wpłacając na jej rzecz po 550 zł miesięcznie, mimo iż był zobowiązany do uiszczania jedynie 150 zł (wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 r. wysokość alimentów została podwyższona do kwoty 650 zł z wyrównaniem od dnia 21 października 2013 r.).

Strona pozwana nie zajęła stanowiska w niniejszej sprawie.`

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 r., wydanym w sprawie (...) (...) podwyższył alimenty od Z. K. na rzecz małoletniej M. S. (1) z kwoty po 150 zł miesięcznie, ustalonej wyrokiem (...) z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie o sygn. akt V(...), do kwoty 650 zł miesięcznie, poczynając od 21 października 2013 r.

/dowód: wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. – k. 5/

Na podstawie ww. wyroku, na wniosek małoletniej M. S. (1), reprezentowanej przez matkę, M. S. (2), została przeciwko Z. K. wszczęte postępowanie egzekucyjne(...) (...) J. S..

/dowód: zajęcie wierzytelności – k. 6; zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego – k. 8/

Powód Z. K. w dniu 19 marca 2015 r. wpłacił komornikowi kwotę 2.391,28 zł. Od stycznia 2013 r. do marca 2015 r. powód wpłacał pozwanej M. S. (2) po 550 zł miesięcznie tytułem alimentów.

/ dowód: potwierdzenie wpłaty – k. 8, potwierdzenia nadania przekazów pocztowych – k. 9-13/

W okresie od marca 2013 do marca 2015 r. powód wpłacał tytułem alimentów kwoty po 550

zł miesięcznie.

/dowód: potwierdzenia wpłat – k. 9-13/

Sąd zważył, co następuje:

Sąd oparł swe ustalenia na podstawie dokumentów złożonych do akt sprawy, których prawdziwość i autentyczność nie była kwestionowana przez żadną ze stron.

Przedmiot sporu w niniejszej sprawie sprowadzał się do zbadania, czy zostały spełnione okoliczności uzasadniające żądanie powoda pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.

Oceniając zasadność podnoszonego przez powoda żądania należy przywołać treść art. 840§1 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, w trzech ściśle określonych sytuacjach:

1.  przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2.  po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3.  małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powód domagał się pozbawienia wykonalności wyroku (...) z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt IV (...) w części dotyczącej zapłaty bieżących alimentów począwszy od kwietnia 2015 r. Powyższy wyrok został uznany za prawomocny i opatrzony przez Sąd klauzulą wykonalności.

Wszystkie twierdzenia powoda wskazane w uzasadnieniu pozwu nie stanowią, zdaniem Sądu, okoliczności, które uzasadniałyby wytoczenie powództwa z art. 840 kpc. Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności nie prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądowym. A zatem, w drodze tego powództwa dłużnik nie może zmierzać do wzruszenia prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu, stanowiącego tytuł egzekucyjny, gdyż korzysta ono z powagi rzeczy osądzonej. Zasadność roszczenia stwierdzonego orzeczeniem sądowym będącym składnikiem tego tytułu, może być rozpatrywana tylko na podstawie zdarzeń, które nastąpiły po wydaniu orzeczenia sądowego(...)do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2001 roku, sygn. II(...)Powództwo z art. 840 kpc, jako środek merytorycznej obrony dłużnika musi być oparte na przyczynach materialnoprawnych – podstawach wymienionych w punktach 1-3 omawianego przepisu (...); postanowienie (...)z dnia 24 sierpnia 1973 r., sygn.(...)), czego jednak powód nie uczynił. Zgodnie zaś z art. 6 kc, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Powód nie udowodnił, ani nawet nie wskazał żadnego zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; nie podniósł także zarzutu spełnienia świadczenia. W żaden bowiem sposób nie zwalnia powoda od uiszczania bieżących alimentów (począwszy od kwietnia 2015 r.) fakt, że dokonywał wpłat na poczet alimentów za wcześniejsze okresy.

Z uwagi na powyższe Sąd na mocy art. 840 § 1 kpc a contrario orzekł jak w pkt I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł, jak w punkcie II wyroku, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na mocy art. 98 k.p.c. obciążając kosztami powoda jako stronę przegrywającą sprawę.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Wierzbicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Jank
Data wytworzenia informacji: