Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 355/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-19

Sygn. akt I C 355/17

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny:

S. S.

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. G.

przeciwko (...) J. Z. i wspólnicy Sp.j. w G.

o nakazanie

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu M. Ś. wynagrodzenie w kwocie 1.620,74 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych 74/100) za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną oraz tytułem zwrotu wydatków związanych z wydaną opinią.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 grudnia 2017 r. biegły sądowy (...) M. Ś. złożył rachunek obejmujący wynagrodzenie wraz z kartą pracy, opiewający na kwotę 1.620,74 zł (wprawdzie biegły wystawił rachunek na kwotę 1.575,74 zł, jednakże Referendarz Sądowy uznał, iż wskazanie powyższej kwoty wynikało z błędu rachunkowego, dokonanego podczas obliczania przez biegłego należnych mu kosztów, tj. iloczyn kwot 15x3x2 daje kwotę 90,00 zł, a nie jak wskazał biegły 45,00 zł) za sporządzoną w sprawie opinię pisemną (w tym również z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych).

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.; dalej: ustawa) należności świadków, biegłych, tłumaczy, stron oraz mediatorów za prowadzenie mediacji na skutek skierowania przez sąd, przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

W myśl art. 89 ustawy biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych dla wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Powyższe precyzuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518, dalej: rozporządzenie), które stanowi w § 2, iż stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28 % do 1,81 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Ogólny koszt wynagrodzenia za sporządzoną opinię pisemną Referendarz Sądowy uznał za uzasadniony z uwagi na nakład pracy i poświęcony czas (łącznie 46 godzin: zapoznanie się z aktami – 3 godziny, badanie lekarskie – 3 godziny, czynności badawcze – 3 godziny, sporządzenie opinii 26 godzin, kosztorysu inwestorskiego 6 godzin, opracowanie przedmiaru robót – 4 godziny, czynności pomocnicze – 4 godziny), a także stopień skomplikowania sprawy. Przyjętą stawkę w tym zakresie zawartą w rachunku oceniono jako prawidłową, mieści się ona bowiem w granicach zakreślonych przez przepisy cytowanego rozporządzenia, co zostało potwierdzone badaniem głównego księgowego tutejszego Sądu.

Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonywania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia (§ 8 rozporządzenia).

Za zasadne Referendarz Sądowy uznał również żądanie biegłego sądowego w zakresie zwrotu poniesionych kosztów administracyjnych.

Mając na względzie powyższe, Referendarz Sądowy na mocy art. 89 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , orzekł jak w sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: