Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 182/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-21

Sygn. akt I C 182/17

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny

J. K.

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy M. G.G. Zarządu (...) w G.

przeciwko K. G.

o zapłatę

postanawia:

ustalić i przyznać biegłemu sądowemu L. W. wynagrodzenie w kwocie 4.679,44 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną, a w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2018 r. biegły sądowy L. W. przedłożyła fakturę Vat opiewającą na kwotę 4.694,21 zł brutto tytułem wynagrodzenia za sporządzoną w sprawie opinię pisemną.

Zgodnie z treścią art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.; dalej: ustawa) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych dla wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Powyższe precyzuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518, dalej: rozporządzenie), które stanowi w § 2, iż stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28 % do 1,81 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa

W opinii Referendarza Sądowego wniosek o przyznanie wynagrodzenia biegłemu sądowemu zasługuje jedynie w części.

Mając na względzie nakład pracy biegłego i poświęcony czas (119 godzin), a także stopień skomplikowania sprawy, Referendarz Sądowy uznał, iż biegłemu sądowemu należy przyznać wynagrodzenie w żądanej przez biegłego stawce, tj. 31,97 zł za godzinę (119 godzin x 31,97 zł). Jednocześnie Referendarz Sądowy zobligowany był oddalić wniosek biegłego sądowego w pozostałym zakresie (tj. co do stawki 32,97 zł za godziną w punkcie 7 karty biegłego), albowiem przepisy cytowanego rozporządzenia nie przewidują możliwości zastosowania stawki w wysokości 32,97 zł.

Jednocześnie ustalając wysokość wynagrodzenia biegłego orzekający miał na uwadze, iż biegły sądowy jest płatnikiem podatku VAT i w związku z tym stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy należało podwyższyć o kwotę podatku VAT w wysokości 23 % zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy, w myśl którego wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Mając na względzie powyższe, Referendarz Sądowy na mocy art. 89 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w rep. C;

2.  odpis postanowienia doręczyć: pełnomocnikowi powoda, zaś pozwanej i biegłemu wraz z pouczeniem o skardze;

3.  akta przedłożyć za 14 dni od z.p.o. w celu podjęcia czynności związanych z uprawomocnieniem przedmiotowego postanowienia;

4.  akta przedłożyć Sędziemu Referentowi z wpływem lub na termin.

G., dnia 21 lutego 2018 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: