Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII Ns 1340/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-10-13

Sygn. akt: XII Ns 1340/15

POSTANOWIENIE

Dnia 13 października 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział XII Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSR Beata Grygiel-Stelina

Protokolant Marta Papakul

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

z udziałem M. C. i P. C.

o stwierdzenie nabycia spadku

I.  stwierdza, że spadek po Z. C.

zmarłej dnia 6 kwietnia 2012 r. w G.

ostatnio stale zamieszkałej w G.

na podstawie ustawy nabyli:

syn M. C. – syn M. i Z.

syn P. C.– syn M. i Z.

każdy w 1/2 części spadku;

II.  obciąża wnioskodawcę (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kosztami postępowania

w całości.

Sygn. akt XII Ns 1340/15

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po swojej dłużniczce Z. C. zmarłej dnia 6 kwietnia 2012 r. ostatnio stale zamieszkałej w G.. Jako spadkobierców zmarłej wnioskodawca wskazał synów dłużniczki: M. C. i P. C..

W. wniósł także o zasądzenie od spadkobierców na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z. C. zmarła dnia 6 kwietnia 2012 r. w G., gdzie ostatnio stale zamieszkiwała. W chwili zgonu była wdową. Ze związku małżeńskiego miała dwoje dzieci: syna M. C. i syna P. C.. Nie miała dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych.

Zmarła nie pozostawiła testamentu. O śmierci swej matki M. C. i P. C. dowiedzieli się w dniu jej zgonu. Żaden z nich nie złożył oświadczenia w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

Żaden ze spadkobierców nie był uznany za niegodnego dziedziczenia ani nie zrzekał się dziedziczenia po spadkodawczyni.

(dowody: odpis skrócony aktu zgonu k. 7, odpisy skrócone aktów urodzenia k. 8 i 9 i zapewnienie spadkowe k. 33)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 924 k.c. z chwilą śmierci spadkodawcy otwiera się spadek. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego jedną lub kilka osób (art. 922 § 1 k.c.).

Wedle art. 926 § 1 i 2 kc powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu; dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Zgodnie z art. 931 k.c., do dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności powołane są dzieci spadkodawcy i jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W przypadku, gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

Z. C. nie sporządziła testamnetu. Pozostawiła po sobie dwoje zstępnych tj. synów M. C. i P. C..

Zgodnie z art. 1012 kc spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Uczestnicy postępowania W. C. i P. C. nie złożyli żadnych oświadczeń dotyczących przyjęcia bądź odrzucenia spadku. W takiej sytuacji zgodnie z art. 1015 § 2 zd. 1 kc w brzmieniu obowiązującym do 18.10.2015 r. brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Powyższe oznacza, że spadek po K. R. przypada w całości na podstawie ustawy synom zmarłej tj. M. C. i P. C. po połowie.

Podstawę orzeczenia w punkcie I stanowią art. 924 k.c., art. 931 k.c., art. 1012 kc, art. 1015 § 2 kc.

W punkcie drugim Sąd obciążył wnioskodawcę (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kosztami postępowania w całości zgodnie z art. 520 § 1 kpc, wedle którego każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd nie podzielił zasadności stanowiska wnioskodawcy, by kosztami niniejszego postępowania obciążyć spadkobierców. Istotą postępowania nieprocesowego jest bowiem brak dwóch przeciwstawnych stron. Stąd też podstawową zasadą kosztów w postępowaniu nieprocesowym jest niezależność udziału każdego z uczestników postępowania. To wnioskodawca zainicjował niniejsze postępowanie, bowiem jako wierzyciel był zainteresowany ustaleniem kręgu spadkobierców po Z. C.. Uczestnicy postępowania nie byli zainteresowani ustaleniem kręgu spadkobierców; wszak mogą w dogodnym dla siebie terminie zainicjować takie postępowanie.

Z doświadczenia wynikającego z prowadzenia postępowań o stwierdzenie nabycia spadku inicjowanych przez wierzycieli wynika, że zwykle spadkobiercy czynią przeszkody w zakończeniu postępowania, by tym samym uniemożliwić wierzycielom skuteczne dochodzenie roszczeń przeciwko nim i częstokroć odmawiają czynnego udziału w postępowaniu, co skutkuje koniecznością poszukiwania spadkobierców poprzez ogłoszenia.

Uczestnicy w niniejszej sprawie nie oponowali wnioskowi i nie podejmowali żadnych działań mających na celu ubezskutecznienie zakończenia postępowania czy powstanie dodatkowych kosztów. Przeciwnie, złożenie przez uczestnika P. C. zapewnienia spadkowego spowodowało możliwość zakończenia postępowania.

Zasadnym jest więc w ocenie Sądu, by wnioskodawca poniósł koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie na mocy art. 520 § 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kosater
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Grygiel-Stelina
Data wytworzenia informacji: