Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII 1Co 4528/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2016-02-05

Sygn. akt: XII 1 Co 4528/15

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku

Wydział XII Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Krata

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2016 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikom S. K. oraz A. K.

na skutek wniosku dłużników o obniżenie opłaty egzekucyjnej oraz skargi na czynności komornika

w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

postanawia:

stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Gdańsk – Północ w Gdańsku.

UZASADNIENIE

Dłużnik skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej ustalonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku K. P. w sprawie KM (...) wraz ze skargą na czynność komornika.

Przepis art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) stanowi, iż dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat egzekucyjnych. Według przy tym ustępu 9 wskazanego przepisu do wniosku, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 767- 7674 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z przepisem art. 767 § 1 zd. 3 k.p.c. do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik, jeżeli jednak do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Stosownie do przepisów art. 880 k.p.c., art. 889 § 1 k.p.c. i art. 895 § 1 k.p.c., do egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego oraz innych wierzytelności właściwy jest komornik sądu właściwości ogólnej dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, którą to właściwość określa miejsce faktycznego zamieszkania dłużnika (art. 27 k.p.c.) znajdujące się w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku. Według treści przepisu art. 844 § 1 k.p.c. egzekucja z ruchomości należy co do zasady do Komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości. Z kolei zgodnie z przepisem art. 921 § 1 k.p.c., egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. W sprawie KM (...) egzekucja skierowana została do czterech nieruchomości dłużników, znajdujących się w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku.

Z ustaleń Sądu wynika, że w przedmiotowej sprawie egzekucyjnej nie występowały żadne okoliczności uzasadniające właściwość Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku do rozpoznania złożonego wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej oraz skargi na czynności komornika. W sprawie tej nie miała miejsca sytuacja dokonania przez wierzyciela wyboru komornika w trybie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, brak więc podstawy prawnej do zastosowania wskazanego wyżej wyjątku, przewidzianego w przepisie art. 767§1 kpc in fine. Skoro zatem Komornik, którego czynności dotyczy przedmiotowa skarga działa przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, to tenże Sąd pozostaje właściwy do rozpoznania skargi. Na taką właściwość wskazują także zasady, wynikające z zacytowanych wyżej przepisów art. 921 § 1 k.p.c. oraz art. 844 § 1 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oraz wyżej powołanych przepisów prawa w zw. z art. 49 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Krzyżanowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Krata
Data wytworzenia informacji: