Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII 1Co 2798/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-01-19

Sygn. akt: XII 1 Co 2798/14

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku

Wydział XII Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Krata

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku Gminy M. G.G. Zarządu (...) w G.

przeciwko T. K.

na skutek skargi T. K. na czynności komornika

postanawia :

1. zwolnić skarżącego T. K. od kosztów sądowych wywołanych wniesieniem skargi w całości;

2. zmienić punkty 2 (drugi) i 4 (czwarty) postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym G. S. P. z dnia 27 maja 2014r. wydanego w sprawie KM(...)w ten sposób, że ustalonymi kosztami postępowania egzekucyjnego obciążyć Gminę M. G.G. Zarząd (...) w G.;

3. zasadzić od Gminy M. G.G. Zarząd (...) w G. na rzecz skarżącego T. K. kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote 80/100) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu T. K.przez radcę prawnego K. J.;

4. nakazać ściągnąć od Gminy M. G.G. Zarząd (...) w G. na rzecz Skarbu Państwa – S.kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwrotu opłaty od skargi, od uiszczenia której skarżący został zwolniony.

UZASADNIENIE

T. K. wniósł skargę na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym G. S. P. z dnia 27 maja 2014r., w postaci punktów 2 i 4 postanowienia wydanego w sprawie KM (...), tj. w zakresie obciążenia go kosztami postępowania egzekucyjnego.

Komornik w trybie art. 767 § 4 k.p.c. przekazał uzasadnienie dokonanej i zaskarżonej czynności wraz z aktami sprawy, wnosząc o oddalenie skargi.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Jak wynika z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie KM (...), toczyło się ono przeciwko T. K.na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym G.w dniu 25.06.2010r. w sprawie o sygn. akt: I Nc(...).

Postanowieniem z dnia 03.04.2014r. Sąd Rejonowy G. uchylił postanowienie, na mocy którego przedmiotowy nakaz zapłaty zaopatrzony został w klauzulę wykonalności.

Pismem z datą 05.05.2014r. (k. 232 akt KM) skarżący wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego, z uwagi na utratę mocy tytułu wykonawczego.

Postanowieniem z dnia 27 maja 2014r.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym G. S. P., umorzył postępowanie egzekucyjne, na podstawie przepisu art. 825 pkt 2 kpc, orzekając o kosztach postępowania egzekucyjnego, w tym obciążając tymi kosztami skarżącego, w punktach 2 i 4.

W ocenie Sądu, skarga zasługuje na uwzględnienie w całości.

Stosownie do treści przepisu art. 770 zd. 1 k.p.c., dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Podkreślić należy, iż w powołanym przepisie mowa jest o dłużniku. Oczywistym jest, że skarżący w dacie wydawania postanowienia z dnia 27.05.2014r. nie był dłużnikiem, wobec uprzedniego upadku tytułu wykonawczego, będącego podstawą wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W tym kontekście nie sposób również mówić o kosztach niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji przeciwko skarżącemu. Zgodnie zaś z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu pobrania kosztów komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Z dniem 26 grudnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2013.1513), która do porządku prawnego wprowadziła min. przepis art. 49 ust. 2a u.k.s.e. Ustawa zmieniająca nie zawiera przepisów przejściowych, należy zatem przyjąć - mając na uwadze min. stanowisko Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 listopada 2006 r., K 30/06 - że pominięcie to ma charakter celowy i odsyła do ogólnych zasad prawa intertemporalnego z zakresu prawa procesowego. Charakter postępowania egzekucyjnego nakazuje ocenę problemów prawa międzyczasowego z uwzględnieniem zasad właściwych postępowaniu cywilnemu, nie zaś materialnemu prawu publicznemu lub prywatnemu. W art. XV § 1 p.w.k.p.c. określono jako zasadę bezzwłoczne działanie ustawy nowej (z wyjątkami w art. XVI-XIX). Zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie przyjęto, że ze względu na brak uregulowań ogólnych dotyczących wszystkich aktów prawnych norma powyższa statuuje zasadę prawa międzyczasowego w dziedzinie prawa procesowego, która powinna być stosowana także w odniesieniu do późniejszych ustaw dotyczących prawa procesowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W myśl przepisu art. 49 ust. 2a u.k.s.e., przepisu ust. 2 nie stosuje się jeżeli dłużnik wykaże, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd – na mocy przepisów art. 767 § 1 k.p.c. oraz powołanych wyżej przepisów regulujących problematykę kosztów postępowania egzekucyjnego - orzekł jak w punkcie drugim sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o przepisy art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika dłużnika (ustanowionego z urzędu w sprawie I Nc (...), następna sygn. akt: I C (...)) Sąd ustalił na kwotę 60,00 zł (stawka minimalna) zgodnie z treścią przepisów § 2 ust. 1 i 2, §15 oraz § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Kwota ta podwyższona została o kwotę 13,80 zł, czyli o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia).

Wskazać w tym miejscu należy, iż radca prawny K. J. był upoważniony do wystąpienia w imieniu skarżącego w sprawie niniejszej, z uwagi na zakres przedmiotowy umocowania wyznaczony przez przepis art. 91 pkt 2 w zw. z art. 118 §1 k.p.c. oraz zakres czasowy określony w przepisie art. 118 §2 k.p.c., który to przepis należało odnieść do prawomocnego zakończenia postępowania, w związku z którym pełnomocnik ten został ustanowiony. Wyrokiem z dnia 17.06.2014r. Sąd Rejonowy G.oddalił powództwo w przedmiotowej sprawie. Wyrok powyższy uprawomocnił się.

Zarządzenia :

1. (...) (...)

2. (...)

-(...) T. K. (...)

- (...). K. J. (...)

- (...)

3. (...)

4. (...)

G., dnia

SSR Joanna Krata

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Moroz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Krata
Data wytworzenia informacji: