Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII 1Co 2523/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2017-04-12

Sygn. akt: XII 1 Co 2523/16

POSTANOWIENIE

Dnia 12 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku

Wydział XII Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Krata

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikom K. R. i T. K.

na skutek wniosku dłużnika K. R. o zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej M. C. w sprawie KM (...)

postanawia:

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Dłużnik K. R. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej M. C. w sprawie KM (...).

W ocenie Sądu, wniosek powyższy nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, że wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych nie został uregulowany ani w Kodeksie postępowania cywilnego ani w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1138). Dopuszczalność takiego wniosku wynika jednak z poglądów doktryny, które Sąd podziela.

Z braku ustawowej regulacji, do wniosków tego rodzaju muszą znaleźć zastosowanie w drodze analogii przepisy regulujące zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. , Dz. U Nr 167, poz. 1398 ze zm.), mimo, iż ustawa ta odnosi się wyłącznie do kosztów sądowych, czyli należnych Skarbowi Państwa, zaś koszty egzekucyjne, to min. należności komornika, czyli organu egzekucyjnego, który działa na własny rachunek. Oczywistym jest, że specyfika kosztów egzekucyjnych, wymaga, do oceny wniosku o zwolnienie od tych kosztów, uwzględnienia zasad wynikających z przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi pomoc państwa dla osób, które ze względu na trudną sytuację materialną nie są w stanie uiścić tych kosztów i ma ona na celu umożliwienie osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów sądowych, dochodzenie ich praw w cywilnym postępowaniu sądowym. Strona, która została w całości zwolniona od kosztów sądowych, nie wnosi opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które wykłada za nią Skarb Państwa. Oznacza to, że zwolnienie od kosztów sądowych dotyczy tych kosztów, które strona powinna ponieść, gdyby nie korzystała ze zwolnienia. Zatem strona korzystająca ze zwolnienia od kosztów sądowych nie ma obowiązku uiszczenia opłaty sądowej, jeżeli wnosi do sądu pismo podlegające opłacie, nie ma też obowiązku złożenia zaliczki na pokrycie wydatków, jeżeli wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami. Zwolnienie od kosztów sądowych odnosi się przy tym do takich kosztów, które powstają na skutek czynności podejmowanych przez stronę (np. wniesienie pisma podlegającego opłacie czy wniosek o podjęcie czynności połączonej z wydatkami), nie odnosi się natomiast do kosztów, których strona nie ma obowiązku uiścić, czy do kosztów, które ma obowiązek uiścić strona przeciwna. Należy podkreślić, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi (w postępowaniu egzekucyjnym kosztów poniesionych przez wierzyciela, w tym kosztów zastępstwa prawnego).

Problem zakresu zwolnienia od kosztów postępowania egzekucyjnego poruszony został także przez Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu uchwały z dnia 28 kwietnia 2005 r. (sygn. akt: III CZP 22/05) stwierdził, iż zwolnienie od kosztów sądowych, z którego korzysta dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym, pozostaje bez wpływu na możliwość ściągnięcia od dłużnika opłaty egzekucyjnej należnej komornikowi. Sąd orzekający w sprawie niniejszej pogląd ten w pełni podziela.

Podsumowując, dłużnik nie może domagać się zwolnienia od kosztów egzekucyjnych obejmujących opłaty egzekucyjne należne komornikowi, ani kosztów egzekucyjnych poniesionych przez wierzyciela.

Po przeanalizowaniu akt sprawy KM (...)Sąd ustalił, iż na obecnym etapie postępowania egzekucyjnego brak innych kosztów, co do których dłużnik byłyby zobowiązany do ich uiszczenia. Orzekanie o tego rodzaju kosztach hipotetycznych, które mogą ale nie muszą pojawić się w przyszłości jest przedwczesne.

Mając powyższe na uwadze, na mocy przepisu art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zastosowanego w drodze analogii a contrario, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Zawarty w treści wniosku o zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego wniosek dłużnika o zwolnienie od opłaty od skargi na czynność komornika w kwocie 100,00 zł, wniesionej w dniu 13.12.2016r. został uwzględniony w punkcie pierwszym postanowienia w sprawie dotyczącej przedmiotowej skargi, zarejestrowanej pod sygn. akt: XII 1 (...).

Zarządzenia :

1.(...) (...)

2. (...)

(...) K. R. (...)

3. (...) (...) (...)

G., (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Krzyżanowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Krata
Data wytworzenia informacji: