Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII 1Co 67/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2018-06-19

Sygn. akt: XII 1 Co 67/18

POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku

Wydział XII Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Krata

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

spraw egzekucyjnych KM (...) i KM (...) z wniosku wierzyciela J. M.

przeciwko dłużnikowi M. G.

na skutek skargi dłużnika na czynności komornika

postanawia:

1. odrzucić skargę dłużnika na zaniechanie doręczenia dłużnikowi postanowienia z dnia 29 maja 2017r. przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku S. P., w sprawie egzekucyjnej KM (...);

2. odrzucić skargę dłużnika na czynności Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku S. P., w sprawie egzekucyjnej KM (...):

- z dnia 20 października 2017r. w postaci żądania udzielenia wyjaśnień, zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji, zajęcia wierzytelności od Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. oraz wezwania do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury

- wysyłanie korespondencji z dnia 20 października 2017r. na nieaktualny adres dłużnika;

3. uwzględnić skargę dłużnika na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku S. P., w sprawie egzekucyjnej KM (...) w postaci zamieszczenia w protokole czynności z dnia 28 grudnia 2017r. nieaktualnego adresu zamieszkania dłużnika, w ten sposób, że zobowiązać Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku S. P. do naniesienia do treści protokołu prawidłowego adresu zamieszkania dłużnika w G., wskazanego we wniosku egzekucyjnym i pismach dłużnika;

4. na podstawie przepisu art. 759 § 2 k.p.c., zobowiązać Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku S. P. w sprawie egzekucyjnej KM(...) do wskazywania w pismach prawidłowego adresu zamieszkania dłużnika, nadto uwzględnienia okoliczności, iż dłużnik w sprawie ustanowił pełnomocnika w osobie D. G., któremu należy doręczać korespondencję;

5. na podstawie przepisu art. 759 § 2 k.p.c., zobowiązać Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku S. P. do:

a) niezwłocznego dołączenia wniosku dłużnika o ustalenie opłaty, złożonego w trybie art. 2 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29.09.2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1277, 1343 i 1452) a znajdującego się na k. 20-21 akt KM (...) do akt sprawy KM (...), której w oczywisty sposób wniosek ten dotyczy;

b) niezwłocznego rozpoznania w sprawie KM (...) wniosku dłużnika, o którym mowa w punkcie 5.a), z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie sposobu naliczania podatku VAT od opłaty egzekucyjnej;

c) wskazywania w pismach prawidłowego adresu zamieszkania dłużnika (k. 54 akt KM (...)), nadto uwzględnienia okoliczności, iż dłużnik w sprawie KM (...) ustanowił pełnomocnika w osobie D. G. (k. 54 akt KM (...)) któremu należy doręczać korespondencję;

d) przesłania do sprawy XII 1 Co 67/18 postanowienia wydanego w sprawie KM (...) w wyniku rozpoznania wniosku dłużnika, o którym mowa w punkcie 5.a) – w terminie 3 dni od dnia wydania tego postanowienia;

6. zwrócić dłużnikowi M. G. ze Skarbu Państwa kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem opłaty stałej od skargi.

UZASADNIENIE

W dniu 02.01.2018r. dłużnik złożył w Kancelarii (...) skargę na czynności na czynności Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku S. P.:

a) w sprawie egzekucyjnej KM (...) w postaci zaniechania doręczenia dłużnikowi postanowienia z dnia 29 maja 2017r.;

b) w sprawie egzekucyjnej KM (...) w postaci:

- czynności z dnia 20 października 2017r., tj.: żądania udzielenia wyjaśnień, zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji, zajęcia wierzytelności od Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. oraz wezwania do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury

- wysyłania korespondencji z dnia 20 października 2017r. na nieaktualny adres dłużnika

- zamieszczenia w protokole czynności z dnia 28 grudnia 2017r. nieaktualnego adresu zamieszkania dłużnika.

Komornik przekazał uzasadnienie dokonanej i zaskarżonej czynności wraz z aktami sprawy, wnosząc o odrzucenie bądź oddalenie skargi.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na odmienne reżimy prawne dotyczące sposobu wnoszenia skarg na czynności komornika w sprawach KM (...) i KM (...).

Rozpoznając skargę na zaniechanie Komornika w sprawie KM (...), Sąd stosował - z uwagi na datę wszczęcia postępowania egzekucyjnego (marzec 2016 r.) - przepisy kodeksu postępowania cywilnego sprzed zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), które weszły w życie w dniu 8 września 2016r.

Kwestię zachowania terminu do wniesienia skargi przez dłużnika należy ocenić w świetle przepisu art. 767 § 4 k.p.c., który stanowił, iż skargę na czynności komornika wnosi się do sądu. Wskazują na to w sposób jednoznaczny zasady przyjęte w przepisach wprowadzających wskazaną wyżej ustawę.

Skarga sporządzona przez dłużnika w dniu 02.01.2018r. wpłynęła do tut. Sądu w dniu 12.01.2018r. (k. 3 akt Co), a więc oczywiście po terminie.

Sąd orzekający w sprawie niniejszej w pełni podziela pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu z dnia 2 czerwca 1978 r. (sygn. akt I CZ 66/78) zgodnie z którym w wypadku wniesienia środka odwoławczego do niewłaściwego sądu lub organu, termin do zaskarżenia orzeczenia jest zachowany tylko wówczas, gdy środek odwoławczy zostanie przed upływem tego terminu przekazany właściwemu sądowi (w sprawie niniejszej Sądowi Rejonowemu Gdańsk – Południe w Gdańsku).

Niezależnie jednak od powyższych wywodów stwierdzić należy, iż Komornik prawidłowo doręczył dłużnikowi postanowienie z dnia 29.05.2017r. i brak podstaw w tym zakresie do wydawania Komornikowi zarządzeń w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

Należy jednocześnie podkreślić, że Komornik prawidłowo w sprawie KM (...) pouczał o obowiązku informowania Komornika przez dłużnika o zmianie swego miejsca zamieszkania, jak również o tym, że skargę na jego czynności wnosi się do sądu, ze wskazaniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku (k. 12v, k. 13v i k. 49v akt KM).

Zgodnie z przepisem art. 7673 k.p.c. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.

Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd na mocy przepisu art. 7673 k.p.c. orzekł, jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Postępowanie egzekucyjne w sprawie KM (...) zostało wszczęte w październiku 2017r., rozpoznając skargę dłużnika na czynności Komornika w tej sprawie Sąd miał zatem na uwadze - z uwagi właśnie na datę wszczęcia postępowania egzekucyjnego - przepisy kodeksu postępowania cywilnego po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 10.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), które weszły w życie w dniu 08.09.2016 r.

Zgodnie z art. 767 k.p.c. skargę na czynności komornika wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.

Skarga dłużnika na czynności Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku S. P., w sprawie egzekucyjnej KM (...):

- z dnia 20 października 2017r. w postaci żądania udzielenia wyjaśnień, zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji, zajęcia wierzytelności od Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. oraz wezwania do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury;

- wysyłanie korespondencji z dnia 20 października 2017r. na nieaktualny adres dłużnika

wniesiona została w sposób oczywisty po terminie.

Już z samej treści skargi wynika, iż przedmiotową korespondencję dłużnik odebrał w listopadzie 2017r., a konkretnie nastąpiło to w dniu 28.11.2017r. (k. 11 akt KM (...)). Zatem skarga dłużnika z dnia 02.01.2018r., która wpłynęła do Kancelarii (...) w tym samym dniu w sposób oczywisty wniesiona została po terminie.

Przepis art. 767 3 §1 zd. 1 k.p.c. stanowi, że Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie.

Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd na mocy przepisu art. 767 3 §1 zd. 1 k.p.c. orzekł jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Odstąpiono od uzasadnienia punktu 3, 4 i 5 sentencji postanowienia, albowiem nie podlegają one zaskarżeniu, a w konsekwencji także nie podlegają uzasadnieniu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie 6 sentencji postanowienia, na mocy przepisu art. 79 ust 1. pkt. 1b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U z .2018r., poz. 300 ze zm.).

Zarządzenia :

1. odnotować i zakreślić w repertorium (...)

2. odpis postanowienia doręczyć:

- dłużnikowi z pouczeniem o zażaleniu wyłącznie co do punktów 1, 2 i 6

- wierzycielowi z pouczeniem j.w.

3. zobowiązać dłużnika do podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona opłata sądowa w kwocie 100 zł – w terminie 7 dni

4. odpis postanowienia doręczyć Komornikowi Sądowemu, zwracając akta KM (x2);

5. akta przedłożyć z wpływem lub za 21 dni z (...) Asystentowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Krzyżanowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Krata
Data wytworzenia informacji: